پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس حمایت اجتماعی با واسطه‌گری تعادل عاطفی و استقامت ذهنی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران. مدعو در واحد دبی

10.22034/aftj.2023.376046.1854

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس حمایت اجتماعی با واسطه گری تعادل عاطفی و استقامت ذهنی سالمندان انجام گرفت. روش: روش پژوهش همبستگی بوده، جامعه آماری را سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران در سال 1401 تشکیل داد. حجم نمونه به موجب روش مدل‌یابی تعداد 340 نفر بوده است که به روش خوشه‌ای تصادفی برگزیده شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها عبارتند از : مقیاس رضایت از زندگی والی و شیفور (1969)، حمایت اجتماعی زیمنت و همکاران (1988)، تعادل عاطفی برادبورن (1969)، استقامت ذهنی پیترکلاگ (1982). در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص‌های آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و واریانس و نیز آمار استنباطی معادلات ساختاری بهره برداری گردید. یافته‌ها: بین رضایت از زندگی و هر یک از متغیرهای استقامت ذهنی و تعادل عاطفی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است. بین حمایت اجتماعی و متغیرهای میانجی استقامت ذهنی و تعادل عاطفی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است. نتیجه گیری: بنابراین حمایت اجتماعی با واسطه‌گری تعادل عاطفی و استقامت ذهنی پیش بینی کننده رضایت از زندگی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the Life Satisfaction based social support with the mediation of emotional balance and mental endurance in the elderly

نویسندگان [English]

  • Mashid Alahverdi 1
  • Hasan Ahadi 2
  • javad khalatbari 3
1 PhD student, Department of Psychology, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
2 Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was predicting life satisfaction based on social support with the mediation of emotional balance and mental endurance of the elderly. The research method was correlation, and the statistical population was made up of elderly residents of nursing homes in Tehran in 2022. The sample size was determined to be 340 people by modeling method. They were chosen by random cluster method. Data collection tools include: Wally and Shifur's Life Satisfaction Scale (1969), Ziment et al.'s Social Support (1988), Bradburn's Emotional Balance (1969), Peter Klug's Mental Endurance (1982). In data analysis, descriptive statistical indicators such as mean, standard deviation and variance as well as inferential statistics of structural equations were used. There has been a positive and significant relationship between life satisfaction and each of the variables of mental endurance and emotional balance. There has been a positive and significant relationship between social support and mediating variables of mental endurance and emotional balance. Therefore, social support has been a predictor of life satisfaction with the mediation of emotional balance and mental endurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life satisfaction
  • Social support
  • Mental endurance
  • Emotional balance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402