اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر تحمل ناکامی، تنظیم شناختی هیجان وکیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط های مکرر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استادیار، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 گروه روانشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.375528.1848

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر تحمل ناکامی، تنظیم شناختی هیجان وکیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط های مکرر بود. روش:‌جامعه آماری عبارت بود از کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های ناباروری شهر تهران در سال 1398-1399. نمونه ای با حجم 30 نفر از این زنان با روش نمونه گیری در دسترس و به صورت قضاوتی با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل (15 نفر در هر گروه) قرار گرفتند پرسشنامه‌های این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه تحمل ناکامی سیمونز و گاهر (2005) ، تنظیم شناختی و هیجانی گارنفسکی، کرایج و اسپینهون(2006)، کیفیت زندگی زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس (2000). روش آماری مورد استفاده اندازه‌گیری مکرر و سطح معناداری (05/0) استفاده شد. یافته‌ها: ‌با توجه به نتایج تفاوت میانگین‌ها در دو گروه در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری و معنادار بودن این تفاوت‌ها، در تحمل ناکامی، ‌تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی زناشویی در دو گروه تفاوت معنا‌دار وجود داشت و مهارت‌آموزی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر متغیرهای تحمل ناکامی، ‌تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی زناشویی تاثیر داشته و اندازه اثر این درمان به ترتیب 885/0، 910/0، 983/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: با توجه به تایید اثربخشی درمان توصیه می‌شود این زنان علاوه بر دریافت درمان‌های پزشکی همزمان درمان‌های روان‌شناختی مناسب را دریافت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of skill training based on dialectical behavior therapy on tolerance of failure, cognitive regulation of emotion and quality of married life of women with repeated abortions.

نویسندگان [English]

 • Maryam Erfaniyan 1
 • Farnaz Keshavarzi Arshadi 2
 • Fatemeh Golshani 3
 • Fariba Hassani 4
 • Behoozr Dolatshahee 5
1 PhD student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Department of Psycology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of dialectical behavior therapy-based skill training on failure tolerance, cognitive regulation of emotion, and quality of married life of women with repeated abortions. Method: The statistical population consisted of all women referring to infertility clinics in Tehran in 2018-2019. A sample of 30 of these women was selected using available sampling method and judged according to the entry and exit criteria, and they were randomly assigned to the experimental and control groups (15 people in each group). Researches include: Simmons and Gaher (2005) failure tolerance questionnaire, Garnevsky, Kraij and Spinhon (2006) cognitive and emotional regulation, Fletcher, Simpson and Thomas (2000) quality of married life. The statistical method used was repeated measurement and significance level (0.05). Findings: According to the results of the average difference in the two groups in the pre-test, post-test and follow-up stages and the significance of these differences, there was a significant difference in tolerance of failure, cognitive regulation of emotion and quality of married life in the two groups, and skill training based on dialectical behavior therapy. It had an effect on the variables of tolerance of failure, cognitive regulation of emotion and quality of married life, and the effect size of this treatment was 0.885, 0.910, 0.983 respectively. Conclusion: According to the confirmation of the effectiveness of the treatment, it is recommended that these women receive appropriate psychological treatments in addition to receiving medical treatments at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Women with repeated abortions
 • tolerance of failure
 • cognitive regulation of emotion
 • quality of married life
 • skills training based on dialectical behavior therapy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 14 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402