اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اجتناب تجربه‌ای، خودشفقتی و شاخص های فیزیولوژیکی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساوه، ایران

2 مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.375527.1847

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر اجتناب تجربه‌ای، شفقت به خود و برخی شاخص های فیزیولوژیکی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع نیمه تجربی با طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان مرحله 1 و 2 بود که پس از پایان شیمی درمانی یا رادیوتراپی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش در سال 1399-400 تحت مراقبت درمانی بودند. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس بود که بدین طریق 40 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به طور مساوی در گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه خودشفقتی نف (2003) و پرسش‌نامه اجتناب تجربه‌ای بوند و همکاران (2011) و شاخص‌های فیزیولوژیکی استفاده شد. آموزش ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه بر اساس پروتکل لانچر و همکاران (2018) برای گروه آزمایش انجام شد اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی به‌طور معنی‌داری باعث افزایش شفقت به خود (35/6 = F و 05/0 > P) و کاهش اجتناب تجربه‌ای (75/4 = F و 05/0 > P) زنان مبتلا به سرطان پستان می شود. همچنین نتایج نشان داد که این تمرینات به طور معنی داری باعث کاهش سطح کورتیزول می شود (38/7 = F و 05/0 > P) اما تأثیر معنی داری بر غلظت IL-6 (83/0 = F و 05/0 < P) و CRP (04/0 = F و 05/0 < P) نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاضرمی توان گفت که آموزش ذهن آگاهی در بهبود وضعیت روانی و کاهش استرس زنان مبتلا به سرطان پستان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness training on experiential avoidance, self-compassion and physiological indicators of women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Mitra Mousapour 1
  • Hamidreza Mirzaei 2
  • Fatemeh Sadeghi 1
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Saveh, Iran
2 Cancer Research Center, Shaid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the aim of investigating the effect of mindfulness training on experiential avoidance, self-compassion and some physiological indicators of women with breast cancer.
Method: The present research was conducted in terms of practical purpose and semi-experimental with a pre-test-post-test research design and a control group. The statistical population of this study included all women with stage 1 and 2 breast cancer who were under medical care after the end of chemotherapy or radiotherapy referring to Shahada Tajrish Hospital in 2020-2021. The sampling method of this research was available sampling, in which 40 female patients with breast cancer were selected as the sample group and were equally assigned to the experimental group (20 people) and the control group (20 people). To collect data, Neff's self-compassion questionnaire (2003) and Bond et al.'s (2011) experiential avoidance questionnaire and physiological indicators were used. Mindfulness training was conducted for 8 sessions and each session was 90 minutes based on the protocol of Lengacher et al. (2018) for the experimental group, but the control group did not receive any intervention. The data was analyzed using the analysis of covariance method.
Results: The results showed that mindfulness training significantly increased self-compassion (F = 6.35 and P < 0.05) and decreased experiential avoidance (F = 4.75 and P < 0.05) in women with breast cancer. . In addition, the results showed that these exercises significantly reduce cortisol levels (F = 7.38 and P < 0.05). However, it had no significant effect on the concentration of IL-6 (F = 0.83 and P < 0.05) and CRP (F = 0.04 and P < 0.05).
Conclusion: According to the present findings, it can be said that mindfulness training is effective in improving the mental state and reducing stress of women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Experiential Avoidance
  • Self-Compassion
  • Breast Cancer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 14 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402