بررسی تأثیر مشاوره زوجی هیجان مدار بر استرس زناشویی و هیجانات منفی زوجین مراجعه کننده شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره(خانواده درمانی)، گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.390270.1987

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره زوجی هیجان مدار بر استرس زناشویی و هیجانات منفی زوجین بود. روش پژوهش: روش این پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زوجین مراجعه‌کننده به فرهنگ‌سرای خانواده و مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. برای انتخاب نمونه مورد نظر از تعداد 110 زوج، 40 زوج (80 نفر) به صورت داوطلب انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (20 زوج در گروه آزمایش و 20 زوج در گروه کنترل) قرار گرفتند. برای سنجش استرس زناشویی از پرسشنامه مقیاس نواحی تغییر ویس و همکاران (1973) و برای سنجش هیجانات منفی از پرسشنامه واتسون و همکاران(1988) استفاده شد. متغیر مستقل مشاوره زوجی هیجان مدار جانسون (2004) بود که در ده جلسه روی گروه آزمایش اعمال شد و در این مدت هیچ‌گونه اقدامی برای گروه کنترل انجام نشد؛ داده­ها با استفاده از واریانس اندازه مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مشاوره زوجی هیجان مدار بر هیجانات منفی (09/5F=،  013/0 >P) و استرس زناشویی (04/7F=، 031/0>P) تأثیرگذار بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزاش شد (05/0=P). نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مشاوره زوجی هیجان مدار موجب کاهش استرس زناشویی و کاهش هیجانات منفی زوجین مراجعه کننده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of emotion-oriented couple counseling on marital stress and negative emotions of couples in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Mojtabah Reisi Sarteshneizy 1
  • Ameneh Reisi Sarteshneizy 2
1 PhD in Educational Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Senior Counseling (Family) Counseling Department, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of emotion-oriented couple counseling on marital stress and negative emotions of couples. Method: The method of this research was quasi-experimental and of the pre-test-post-test type with a control group and a follow-up phase. To select the desired sample from the number of 110 couples, 40 couples (80 people) were selected as volunteers and randomly placed in two experimental and control groups (20 couples in the experimental group and 20 couples in the control group). To measure marital stress, Weiss et al.'s (1973) Change Areas Scale questionnaire was used, and to measure negative emotions, Watson et al.'s (1988) questionnaire was used. The independent variable was Johnson's emotion-oriented couple counseling (2004), which was applied to the experimental group in ten sessions, and during this period, no action was taken for the control group, The data were analyzed using repeated measure variance. Results: The results showed that emotion-oriented couple counseling was effective on negative emotions (F=5.09, P <0.013) and marital stress (F=7.04, P <0.031) and this effect was stable in the follow-up phase (P=0.05). Conclusion: Therefore, it can be concluded that emotion-oriented couple counseling reduces marital stress and reduces negative emotions of referring couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion-oriented couple counseling
  • marital stress
  • negative emotions
بابایی گرمخانی، محسن.، رسولی، محسن.، و داورنیا، رضا. (1396). اثر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج‌ها. مجله علوم پزشکی زانکو ۱۸(۵۶): 56-69.
پرهام رقیه. (1401). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر شادکامی و کیفیت زندگی زناشویی زوجین هر دو شاغل. رویش روان شناسی. ۱۱(۷): ۲۰۹-۲۲۰.
حسینی، بیتا. (1390). مقایسه اثربخشی درمان هیجان محور و راه حل محور بر بهبود مولفه‌های صمیمیت و سازگاری زناشویی زوجین و ساختن مدل پیشنهادی، پایان نامه دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رسولی، رویا. (1386). مقایسه اثر بخشی مداخله متمرکز بر هیجان به شیوه زوجی و فردی بر کاهش درماندگی رابطه زوجین دارای فرزند با بیماری مزمن، رساله دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
سمائی، سهیلا.، ضیایی، مریم.، خداپناهی، محمدکریم.، و حیدری، محمود. (1391). بررسی تاثیر انواع هیجان‌های منفی بر قضاوتهای اخلاقی در بین دانشجویان. تازه‌های علوم شناختی. ۱۴ (۲): 73-86.
عابدی فیروزجانی، رقیه. (1390). مقایسه ارتباط خودپنداره و ادراک لیاقت شناختی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی در رشته‌های مختلف تحصیلی شهر بابل، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.
عرفان منش، نادر. (1386). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی، پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره)، 8( 31 ): 26-7.
کیهان، فیروزه.، غنی فر، محمدحسن.، و آهی، قاسم. (1401). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی. خانواده درمانی کاربردی، 3(3)، 20-34.
مهدی قلی، محمدرضا.، دوکانه‌ای فرد، فریده.، و جهانگیر، پانته آ. (1402). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زوجین جوان. خانواده درمانی کاربردی، 4(2)، 47-59.
یاوری، فاطمه.، آقایی جشوقانی، اصغر.، و گلپرور، محسن. (1400). مقایسه اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی بر کنترل رفتار خانواده و صمیمیت زناشویی زوج‌های دارای فرزند بیش‌فعال. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی، 12(44): 129-146.
References
Alavi, S. Z., Amanelahi, A., Attari, Y., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of incompatible couples. Family counseling and psychotherapy, 8(2), 25-46.
Abedi Firouzjani, R. (2012). Comparison of the relationship between self-concept and the perception of cognitive competence of pre-university students in different fields of study in Babol city, master's thesis in general psychology, Al-Zahra University. (In Persian)
Behrad Far, R., Jazayeri, R., Bahrami, F., Abedi, M. R., Etemadi, O., & Fatemi, S. M. (2021). A comparative scrutiny of the effectiveness of Emotionally-Focused Couple Therapy (EFCT) and Narrative Couple Therapy (NCT) in the marital quality and emotional, cognitive and behavioral impaired functioning of distressed couples. Journal of Family Psychology, 3(1), 3-16.
Babaei Gharmkhani M, Rasouli M, Davarniya R. (2017). The Effect of Emotionally-Focused Couples Therapy (EFCT) on Reducing Marital Stress of Married Couples. Zanko J Med Sci, 18 (56): 56-69. URL: http://zanko.muk.ac.ir/article-1-168-fa.html (In Persian)
Denton, W.H, Burleson, B.R.Clark,T.E. (2000). A randomized of trial of emotion focused therapy for couples in a training clinic. Journal of marital and family therapy, 26.
Hashemi, Z., & Eyni, S. (2020). The Effectiveness of the Integrated Behavioral Couple Therapy on the Emotional Divorce. Family Counseling and Psychotherapy, 10(1), 1-20.
Hosseini, B. (2012). Comparison of the effectiveness of emotion-oriented and solution-oriented therapy on improving the components of intimacy and marital adjustment of couples and building a proposed model, Doctoral counseling thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Irfan Manesh, R. (2008). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on marital adjustment, Counseling Researches (News and Counseling Researches), 8(31): 7-26. (In Persian)
Johnson, S. M. (2004). The revolution in couple’s therapy: A practitioner- scientist  perspective. Journal of Marital & Family Therapy, 29, 365–385.       therapy. New York: Brunner-Routledge.
Kayhan, F., Ghanifar, M. H., Ahi, Q. (2022). Comparison of the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and couple therapy based on acceptance and commitment on spiritual indicators (patience and forgiveness) in couples affected by extramarital relationships. Journal of Applied Family Therapy, 3(3), 20-34. (In Persian)
Mehdigholi, M., Dokaneifard, F., Jahangir, P. (2023). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on marital burnout and resilience of young couples. Journal of Applied Family Therapy, 4(2), 47-59. (In Persian)
Parham R. (2020). The Effectiveness of Emotionally-Focused Couple Therapy on Happiness and Quality of Married Life of Both Working Couples. Rooyesh, 11(7): 209-220 (In Persian).
Rasouli, R. (2008). A comparison of the effectiveness of an intervention focused on emotion in a couple and individual way on reducing the helplessness of the relationship of couples with a child with a chronic disease, doctoral dissertation in counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran. (In Persian).
Roddy, M. K., Walsh, L. M., Rothman, K., Hatch, S. G., & Doss, B. D. (2020). Meta-analysis of couple therapy: Effects across outcomes, designs, timeframes, and other moderators. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(7), 583.
Rajaei, A., Daneshpour, M., & Robertson, J. (2019). The effectiveness of couples therapy based on the Gottman method among Iranian couples with conflicts: A quasi-experimental study. Journal of Couple & Relationship Therapy, 18(3), 223-240
Samaei S, Ziaei M, Khodapanahi M, Heidari M. (2012). The Effect of Various Negative Emotions on Moral Judgment among University Students. Advances in Cognitive Sciences, 14 (2):73-86 (In Persian).
Waller, G., Kennerley, H., & Ohanian, V. (2007). Schema-focused cognitive behavioral therapy for eating disorders. In L.P.Riser, P.L.du Toit, D.I. Stein, & I.E.Young(Eds), Cognitive schema and core beliefs in psychological problems: A scientist-practitioner guide. Washington, DC: American Psychological Association.
Watson, D., Clark L.A. (1992). On Traits and Temperament: General and Specific Factors of  Emotional Experience and Their Relation to the five-Factor Model. Journal of Personality, 60, 441-476.
Wong, C. W., Kwok, C. S., Narain, A., Gulati, M., Mihalidou, A. S., Wu, P.,... & Mamas, M. A. (2018). Marital status and risk of cardiovascular diseases: a systematic review and meta-analysis. Heart, 104(23), 1937-1948.
Weber, D. M., Pentel, K. Z., Baucom, D. H., Wojda-Burlij, A. K., & Carrino, E. A. (2022). Flipping the curve: Patterns of emotional communication in same-sex female couples before and after couple therapy. Couple and Family Psychology: Research and Practice.
Yaori, F., Aghaei J., Asghar, Golparvar, M. (2021). Comparing the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and metacognitive emotion-oriented couple therapy on family behavior control and marital intimacy of couples with hyperactive children. Quarterly Journal of Cognitive Analytical Psychology, 12(44): 129-146. (In Persian).