پیش‏بینی نگرش به خیانت بر اساس نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، واحد علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.374118.1840

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اصلی پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در افراد متقاضی طلاق انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز بهزیستی منطقه‌ ۶ شهر تهران در پاییز ۱۴۰۱ بود که از بین آن­ها، تعداد آن‌ها 230 به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی واتلی (۲۰۰۶)، پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت توسط جانسون و وبستر (۲۰۱۰)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و اسمیت (۲۰۰۳) و پرسشنامه نگرش جنسی توسط خوشابی و والایی (۱۳۹۷) به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های خام حاصل از این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. یافته ­ها: نتایج نشان داد که ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در نگرش به خیانت تاثیر معناداری دارد. نتیجه‌گیری: می­توان نتیجه گرفت ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی خود و نگرش جنسی در نگرش به خیانت تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of attitude towards infidelity based on the role of dark dimensions of personality, self-differentiation and sexual attitude in women divorce applicants

نویسندگان [English]

  • Mina Yousef Pouri 1
  • Bita Bahrami 2
1 M.A., Department of Psychology, School of Medicine, Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, School of Medicine, Medical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The main purpose of the present research is to predict the attitude towards infidelity based on the role of dark personality traits, self-differentiation, and sexual attitudes in individuals seeking divorce. Method: This research is descriptive-survey and correlational in nature. The statistical population included women seeking divorce who visited welfare centers in District 6 of Tehran in the autumn 2022. A total of 230 individuals were selected through convenient sampling. Data were collected using the Whatley Marital Infidelity Attitude Scale (2006), the Johnson and Webster Dark Triad Personality Trait Questionnaire (2010), the Skowron and Smith Self-Differentiation Questionnaire (2003), and the Khoshabi and Valaie Sexual Attitude Questionnaire (2018). Data analysis was performed in two sections, descriptive and inferential, using Pearson correlation and multivariate regression analysis. Results: The results showed that dark personality traits, self-differentiation, and sexual attitudes have a significant impact on the attitude towards infidelity. Conclusion: It can be concluded that dark personality traits, self-differentiation, and sexual attitudes are influential factors in the attitude towards infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude to betrayal
  • dark dimensions of personality
  • differentiation of self
  • sexual attitude
  • divorce
ابتهاج، ساغر، طاهری گودرزی، حجت. (1401). تاثیر صفات تاریک شخصیت (ماکیاولیسم، خودشیفتگی و ضداجتماعی) بر سوءرفتار سازمانی با تبیین نقش میانجی هوشیاری سازمانی (مطالعه‌ای در حوزه مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی- اورژانس ۱۱۵ استان لرستان)، فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 7 (1).
اخگری، زهرا، حسین ابراهیمی مقدم، رحیم داوری. (1400). پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس صفات تاریک شخصیت با میانجیگری سبک‌های دفاعی در مراجعین متاهل خواستار طلاق، مجله دانشکده پزشکی مشهد، 6 (64)
اسکندری، مریم، پرندین، شیما. (1401). پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس مولفه‌های رضایت جنسی و صمیمیت در زوجین، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 17 (58).
آکسته الهه، آگنج، نجمه. (1400). پیشبینی گرایش به خیانت بر اساس ناگویی خلقی، تمایزیافتگی و صمیمیت جنسی در زنان فرهنگی، فصلنامه روانشناسی زن، 2 (3).
بخشایش، زهرا، مرتضوی، جواد. (1399). مقایسه سلامت روان زوجین دارای رابط زناشویی عادی وزوجین با رابط فرازناشویی، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.
برهانی زاد، شبنم، عبدی، رضا. (1399). نقش ابعاد مثلث تاریک شخصیت در پیش بینی صمیمیت و نگرش به خیانت زوجین متقاضی طلاق، نشریه اندیشه و رفتار روان شناسی بالینی، شماره 45.
پورمحسنی کلوری، فرشته، ظهری، نگار، عطادخت، اکبر، مولایی، مهری. (1398). نقش ابعاد تاریک شخصیت، تمایزیافتگی و نقش‌های جنسیتی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی، دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 6 (2).
پیرزاده، میلاد، بنی سی، پریناز، وطن خواه، حمیدرضا. (1398). پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، کیفیت روابط زناشویی و رضایت زناشویی زنان متأهل جوان، مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 4 (39)
خلج آبادی فراهانی، فریده. (1400). اهمیت ازدواج و تعیین کننده‌های آن با تاکید بر نقش نگرش و تجربه جنسی قبل از ازدواج در دختران دانشجو در تهران، دوفصلنامه مطالعات جمعیتی، 7 (1)
رافضی، زهره، صبوری، ریحانه. (1400). نقش مولفه‌های تمایزیافتگی خود در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی در زوجین، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 13 (51).
رفیعی، سحر؛ حاتمی، احمد؛ فروغی، عبداله؛ (1395)، رابطه بین طرحواره‌های ناسازگارانه اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. نشریه جامعه شناسی زنان، 1 (2).
ساعدی، محمدباقر، آزادیکتا، مهرناز. (1400). پیش بینی نگرش مثبت نسبت به تشکیل خانواده بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی توانمندی ایگو، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، 6 (28)
سلطانی زاده، محمد، باجلانی، پریسا. (1399). پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس اختلال عملکرد جنسی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان و مردان متأهل شهر اصفهان در سال 1396، مجله علوم پزشکی زانکو دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21 (68).
سهرابی، فرامرز؛ رسولی، فاطمه؛ (1398). بررسی رابطه سبک دلبستگی روابط جنسی فرازناشویی در بین زنان دارای روابط نامشروع بازداشت شده در مراکز مبارزه با مفاسد شهر تهران. مجله خانواده پژوهی، 4 (16)
شاهی، عمار؛ غفاری، امید؛ قاسمی فلاورجانی، خلیل؛ (1396). رابطه سلامت روان و رضایت مندی زناشنویی زوجین. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود). 15 (2)
شلانی، بیتا، سیاه کمری، راهله. (1397). همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12 (2)
شیوه، شبنم، موسوی، سید علی اکبر. (1398). پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس عملکرد جنسی در دانشجویان زن متاهل، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
صفرزاده شیرالی، پگاه، باوی، ساسان. (1399). رابطه علی تمایزیافتگی خود و صمیمیت زناشویی با نگرش به خیانت از طریق میانجی‌گری تعهد زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی، مجله زن و فرهنگ، 12 (46).
علیجانی، فاطمه، نجفی، شهباز، نظری، فاطمه. (1401). نقش سرمایه روانشناختی و تمایزیافتگی خود در پیش بینی طلاق عاطفی در معلمان زن شهر زنجان، مجله مدیریت ارتقای سلامت، 11 (4)
غنی پور اجرآباد، طاهره. (1401). پیشبینی صمیمیت زوجین بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تعهد زناشویی، فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، 12 (16)
فیروزی، آرمین، لطفی کاشانی، فرح، وزیری، شهرام. (1401). مقایسه اثربخشی روایت درمانی و استفاده از یک مدل آموزشی بر نگرش و رضایت جنسی متاهلین نابارور،  دوماهنامه پایش، 21 (4).
کاوه، سعید؛ (1395). همسران و بی وفایی و خیانت. تهران: نشر سخن.
مشهدی، آیلین، احمدی، عزت اله، یوسفی، رحیم. (1401). روابط ساختاری ابعاد تاریک شخصیت و سبکهای تنظیم هیجان در دانشجویان، فصلنامه خانواده و بهداشت، 8 (1).
نظری، راضیه؛ دوست محمدی، حامد؛ (۱۳۹۶)، بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های حل تعارض با نگرش به روابط فرازناشویی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان
یوسف نژاد مهربانی، میلاد، خزایی، سارا. (1401). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی، دلزدگی زناشویی و نگرش به خیانت زناشویی زوجین منطقه ۵ تهران، هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
یوسفی مریدانی، متین، فلاحیان، حسین، میکاییلی، نیلوفر. (1399). نقش باورهای ارتباطی، ابعاد تاریک شخصیت و اعتماد اجتماعی در نگرش به خیانت زوجین، ماهنامه پیشرفت‌های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، 3 (26): 55-78
References
Akhgari, Z., Hossein Ebrahimi Moghaddam, R., Davari, R. (2021). Predicting Intolerance of Uncertainty Based on Dark Personality Traits with the Mediation of Defense Mechanisms in Divorce-Seeking Married Individuals. Mashhad University of Medical Sciences Journal, 6(64). (In Persian)
Aksteh, E., Aganj, N. (2021). Predicting Tendency Towards Infidelity Based on Innate Character, Differentiation, and Sexual Intimacy in Cultural Women. Journal of Women's Psychology, 2(3). (In Persian)
Alijani, F., Najafi, S., Nazari, F. (2022). Predicting Emotional Divorce in Female Teachers in Zanjan City Based on Psychological Capital and Self-Differentiation. Journal of Health Promotion Management, 11(4). (In Persian)
Allen, E. S., & Atkins, D. C. (2012). The association of divorce and extramarital sex in a representative US sample. Journal of Family Issues, 33(11), 1477-1493.
Altgelt, E. E., Reyes, M. A., French, J. E., Meltzer, A. L., & McNulty, J. K. (2018). Who is sexually faithful? Own and partner personality traits as predictors of infidelity. Journal of Social and Personal Relationships35(4), 600-614.
Bakhsheesh, Z., Mortezaei, J. (2020). Comparison of the Psychological Health of Couples with Normal Marital Relationships and Couples with Extra-marital Relationships. Second International Conference on Psychology, Educational Sciences, and Lifestyle, Mashhad University. (In Persian)
Blow, A., & Hartnett, K. (2015). Infidelity in committed relationships II: a substantive review. Journal of Marital and Family Therapy, 31(2), 217- 234.
Borhanizadeh, S., Abdi, R. (2020). The Role of Dark Personality Traits in Predicting Intimacy and Attitude Toward Infidelity in Divorce-Seeking Couples. Clinical Psychology Research and Behavior, 45. (In Persian)
Butzen, B and Campbell, L. (2018). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. IARR. 1350-4126/08.
Coop Gordon, K., & Mitchell, E. A. (2020). Infidelity in the Time of COVID‐19. Family process59(3), 956-966.
Drake, C. R., & McCabe, M. P. (2017). Extrarelationship involvement among heterosexual males: An explanation based on the theory of planned behavior, relationship quality, and past behavior. Journal of Applied Social Psychology, 30(7), 1421-1439.
Ebtehaj, S., Taheri Goodarzi, H. (2022). The Influence of Dark Personality Traits (Machiavellianism, Narcissism, and Antisocial) on Organizational Misbehavior with the Mediating Role of Organizational Alertness (A Study in the Field of Management of Emergencies and Medical Emergencies 115 in Lorestan Province). Journal of Health System Management Strategies, 7(1). (In Persian)
Eskandari, M., Parandin, S. (2022). Predicting Attitudes Toward Infidelity Based on Components of Sexual Satisfaction and Intimacy in Couples. Women and Family Cultural-Educational Quarterly, 17(58). (In Persian)
Firoozi, A., Lotfi Kashani, F., Vaziri, S. (2022). Comparison of the Effectiveness of Narrative Therapy and the Use of an Educational Model on Sexual Satisfaction and Attitude of Infertile Couples. Peyesh, 21(4). (In Persian)
Fisher, H. E., & Aron, A. (2014). Infidelity: when, where, why. IN WR Cupach and BH Spitzberg, The Dark Side of Close Relationships II, New York: Routledge, pp 175-196.
Ghanipour Ajorabad, T. (2022). Predicting Marital Intimacy Based on Self-Differentiation with the Mediating Role of Marital Commitment. Innovative Ideas in Psychology, 12(16). (In Persian)
Hertlein, M; Wetchletr. L & piercy, p. (2015). Infidelity: Anoverview. The Haworth press, Inc: 5-16.
Isma, M. N. P., & Turnip, S. S. (2019). Personality traits and marital satisfaction in predicting couples’ attitudes toward infidelity. Journal of Relationships Research10.
Kaveh, S. (2016). Spouses and Infidelity. Tehran: Sokhan. (In Persian)
Khalej Abadi Farahani, F. (2021). The Importance of Marriage and Its Determinants with Emphasis on Attitude and Pre-marital Sexual Experience in Female College Students in Tehran. Journal of Population Studies, 7(1). (In Persian)
Labrecque, L. T., & Whisman, M. A. (2020). Extramarital Sex and Marital Dissolution: Does Identity of the Extramarital Partner Matter?. Family process, 59(3)
Mashhadi, A., Ahmadi, E., Yousefi, R. (2022). Structural Relationships of Dark Personality Traits and Coping Styles in Students. Journal of Women and Family, 8(1). (In Persian)
Nazari, R., Doustmohammadi, H. (2017). Examining the Relationship Between Personality Traits and Conflict Resolution Styles with Attitude Toward Extramarital Relationships. Fourth International Conference on Recent Innovations in Psychology, Counseling, and Behavioral Sciences, Tehran, Nikan University. (In Persian)
Nursanti, D. P., Kumalasari, E. P., Setyaningsih, A., Siekmans, J., & Wabeke, V. (2022). ANALYSIS OF ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH KNOWLEDGE ON PREMARITAL SEXUAL ATTITUDE. Journal for Quality in Women's Health5(2), 189-194.
Özkul, K. (2020). Dishonesty in close relationships: the effect of the dark triad personality traits and adult attachment styles on the perceptions of infidelity.
Pechorro, P., Jonason, P. K., Raposo, V., & Maroco, J. (2021). Dirty Dozen: A concise measure of Dark Triad traits among at-risk youths. Current Psychology, 40(7), 3522-3531.
Pirzadeh, M., Bani Sei, P., Vatankhah, H. (2019). Predicting Attitude Towards Infidelity Based on Sexual Satisfaction, Quality of Marital Relationships, and Marital Satisfaction in Young Married Women. Modern Advances in Behavioral Sciences, 4(39). (In Persian)
Pourmohseni Kelari, F., Zaheri, N., Atadokht, A., Moulavi, M. (2019). The Role of Dark Personality Traits, Differentiation, and Gender Roles in Predicting Marital Disappointment. Journal of Family Psychology, 6(2). (In Persian)
Pourmohseni Kolouri, F., Zohri, N., Atadokht, A., & Mowlaie, M. (2021). The role of dark personality dimensions, self-differentiation and gender roles in predicting marital burnout. Journal of Family Psychology6(2), 43-56.
Rafiee, S., Hatami, A., Foroughi, A. (2016). Relationship Between Early Maladaptive Schemas and Conflict Resolution Styles with Attitude Towards Extra-marital Relationships. Women's Sociology Journal, 1(2). (In Persian)
Rafiee, Z., Sabouri, R. (2021). The Role of Self-Differentiation Components in Predicting Marital Intimacy in Couples. Cultural-Counseling and Psychotherapy Quarterly, 13(51). (In Persian)
Regas, S. (2019). Infidelity, self-differentiation, and intimacy: The mindful differentiation model of couple therapy.
Ruhlmann, L. M., Gallus, K. L., & Durtschi, J. A. (2018). Exploring relationship satisfaction and attachment behaviors in single-and dual-trauma couples: A pilot study. Traumatology, 24(1), 27.
Saeedi, M., Azadiktaha, M. (2022). Predicting Positive Attitudes Towards Family Formation Based on Self-Differentiation with the Mediating Role of Ego Strength. Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 6(28). (In Persian)
Safarzadeh Shiralai, P., Bavie, S. (2020). Predicting Marital Commitment with the Mediating Role of Sexual Commitment Based on Self-Differentiation. Ideas in Psychology, 12(16). (In Persian)
Shahi, A., Ghaffari, O., Ghasemi-Felavarjani, K. (2017). The Relationship Between Mental Health and Marital Satisfaction in Couples. Kermanshah University of Medical Sciences Journal (Behbood), 15(2). (In Persian)
Shakeri, S. S., Aghamohammadian Sharbaf, H., & Aghili, S. M. (2019). Mediating role of attitude towards betrayal and marital conflict in relation between using virtual social networks and emotional divorce. Journal of Community Health Research8(4), 220-227.
Shalani, B., Siyah Kamari, R. (2018). The Correlation of Knowledge and Sexual Attitude with Sexual Performance in Female Nurses. Qom University of Medical Sciences Journal, 12(2). (In Persian)
Shiveh, S., Mousavi, S. A. A. (2019). Predicting Attitude Towards Infidelity Based on Sexual Function in Married Female Students. Second International Conference on Psychology, Educational Sciences, and Lifestyle. (In Persian)
Sohrabi, F., Rasouli, F. (2019). Examination of the Relationship Between Attachment Styles and Extra-marital Affairs Among Detained Women in Anti-Vice Centers in Tehran. Family Research Journal, 4(16). (In Persian)
Soltanizadeh, M., Bajalani, P. (2020). Predicting Attitude Towards Infidelity Based on Sexual Dysfunction, Intimacy, and Sexual Satisfaction in Married Women and Men in Isfahan in 2017. Zanko Medical Sciences Journal, 21(68). (In Persian)
Walsh, M., Millar, M., & Westfall, R. S. (2018). Sex differences in responses to emotional and sexual infidelity in dating relationships. Journal of Individual Differences.
Yousefnazhad Mehrabani, M., Khazaee, S. (2022). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Sexual Satisfaction, Marital Disappointment, and Attitude Towards Infidelity in Married Couples in Tehran's District 5 in 2021. Eighth National Conference on Modern Studies and Research in the Fields of Educational Sciences, Psychology, and Counseling in Iran. (In Persian)
Yu, Y., Wu, D., Wang, J. M., & Wang, Y. C. (2020). Dark personality, marital quality, and marital instability of Chinese couples: An actor-partner interdependence mediation model. Personality and Individual Differences154, 109689.