همسنجی تأثیر روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، الگوهای ارتباطی و نشخوار فکری زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.22034/aftj.2023.370834.1831

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، همسنجی تأثیر روان درمانی تحلیل عملکرد (FAP) و طرحواره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر، الگوهای ارتباطی و نشخوار فکری زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آمار‌ی شامل کلیه زوجین گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 زوج (10 زوج در گروه آزمایش اول، 10 زوج در گروه آزمایش دوم، و 10 زوج در گروه گواه) انتخاب شدند و برای گروه اول آزمایش درمان تحلیل عملکرد برگرفته از پژوهش اندری رویز 2020 طی 12جلسه و برای گروه دوم آزمایش طرحواره درمانی بر اساس دستورالعمل طرحواره درمانی در کتاب طرحواره درمانی یانگ، گلوسکو و ویشار(۱۳۸۶) نیز طی 8 جلسه ارائه شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تجربه هیجانی نسبت به همسر، براشاو (2009)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی، کریستینسن و سالاوی (1984)، پرسشنامه نشخوار فکری نولن – هوکسما و مورو (2008) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. یافته‌ها:
نتایج نشان داد، بین میزان تأثیرگذاری دو روش روان درمان تحلیل عملکرد و طرح واره درمانی بر تجربه هیجانی نسبت به همسر(33/0=f و 71/0=p) و الگوهای ارتباطی زوجین (004/0=f و 97/0=p) تفاوت معناداری وجود نداشت اما، بین میزان تأثیرگذاری دو روش روان درمانی تحلیل عملکرد و طرح واره درمانی بر نشخوار فکری تفاوت معناداری وجود داشت(40/4=f و 03/0=p). نتیجه‌گیری: بنابراین، روش طرح واره درمانی در درمان نشخوار فکری و کاهش تعارضات زناشویی، روش مؤثرتری نسبت به روان درمانی تحلیل عملکرد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison impact functional analysis psychotherapy (FAP) and schema therapy on emotional experience towards spouse, communication patterns and rumination of couples referring to counseling centers in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Marjan Torajizade 1
  • Mojtaba Mohammadi jalai Farahani 2
  • Davood Taghvaei 3
1 Ph.D. student in counseling, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor of Counseling Department, Farhangian University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to compare functional analysis psychotherapy (FAP) and schema therapy on emotional experience towards spouse, communication patterns and rumination of couples referring to counseling centers in Isfahan city. Method: The research method was semi-experimental and pre-test, post-test, and follow-up with two experimental and control groups. The statistical population includes all couples in the age group of 25 to 45 years old in Isfahan city, who were selected by available sampling method, 30 couples (10 couples in the first test group, 10 couples in the second test group, and 10 couples in the control group) And for the first group, the performance analysis therapy experiment was presented during 12 sessions, and for the second group, the schema therapy experiment was also presented during 8 sessions. Data collection tools included Brashaw's 6-question emotional experience questionnaire (2009), Christensen and Salawi's (1984) 35-question communication patterns questionnaire, Nolen-Hoeksma and Morrow's (2008) 22-question rumination questionnaire. To analyze the data, the statistical method of analysis of variance with repeated measurements was used. Results: The results showed that there is a difference between the effect of the two psychotherapy methods, performance analysis and schema therapy, on the emotional experience towards the spouse (f=0.33 and p=0.71) and couples' communication patterns (f=0.004 and p=0.97) There was no significant difference, but there was a significant difference between the two psychotherapy methods, performance analysis and schema therapy, on rumination (f=4.40 and p=0.03). Conclusion: Therefore, the schema therapy method in the treatment of rumination and reducing marital conflicts has been a more effective method than performance analysis psychotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance analysis
  • schema therapy
  • emotional experience
  • communication patterns
  • rumination
انتظاری، محمد.، جهانگیر، پانته آ.، و دوکانه­ای فرد، فریده. (1400). مقایسه اثربخشی زوج درمانی گروهی هیجان مدار و طرحواره درمانی هیجانی بر اجتناب تجربی زوجین دیوار سنگی. خانواده درمانی کاربردی، ۲(۳): ۴۴۰-۴۲۴.
بیات، بهاره.، توکلی، بنت الهدی.، و  قنادی برادران، نازیلا. (1401). اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان مواجه شده با خیانت همسر. خانواده درمانی کاربردی. ۳(۱): ۲۲۲-۲۰۷.
باقری نژاد، مینا.، صالحی فدردی، جواد.، و طباطبایی، سید محمود. (1389). رابطه بین نشخوار فکری و افسردگی در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، 11(1): ۳۸-۲۱.
خادم، صدیقه.، فخری، محمدکاظم.، و عمادیان، سیده علیا. (1400). اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری، کمال‌گرایی و آمیختگی فکر- عمل زنان مبتلا به وسواس فکری – عملی. خانواده درمانی کاربردی، ۳(۱): 207-222.
زادمهر، الهام. (1398). بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر ایمنی هیجانی، نشخوار فکری و جو عاطفی زنان در معرض طلاق شهر دامغان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه سمنان.
ژانت، کلوسکو.، مارجوری، ویشار.، و جفری.، یانگ، طرح‌واره درمانی. (۱۳۸۶). (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی). مترجمان، زهرا اندوز، حسن حمیدپور، تعداد صفحات: 368.
صالح زاده، الناز. (1399). بررسی اثربخشی روان درمانی تحلیل عملکرد در اصلاح نگرش‌های ناکارآمد و باورهای بخشش­گری در بین زنان بیمار مبتلا به صرع. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور سنندج.
گنجی، حمزه. (1395). بهداشت روانی. تهران: ارسباران.
منتظری، محمد صادق.، نشاط دوست، حمیدطاهر.، عابدی، محمدرضا.، و عابدی. احمد. (1392). بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر علائم اختلال شخصیت وسواسی- جبری و افسردگی در یک مورد مبتلا به شخصیت وسواسی- جبری. مجله روانشناسی بالینی، شماره 17، 46-35.
یانگ، جفری. (1390). شناخت درمانی اختلالات شخصیت. ترجمه صاحبی.، علی.، و حمیدپور.، حسن. تهران: انتشارات ارجمند.
یزدان­پناه، فریده.، جورکش، فاطمه.، دهقان، عزیزاله.، و جعفرنژاد، ابوبکر. (۱۳۹۸). بررسی رابطه اشتغال زنان بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در زوجین شهرستان جیرفت؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی،۶(۱): ۱۵۶-۱۴۵.
References
Aguayo, L.V., García, R. F., Kohlenberg, R.T. Tsai, T. & Mavis, K. (2013). Therapeutic Change Processes in Functional Analytic Psychotherapy. Clínica y Salud,22, 3,209-221.
André Reyes, M., Kanter, J., & Magdalena Santos, M. (2020). Reducing Burnout and Improving Organizational Climate EN A BPD Clinic with FAP Therapist Training. USA: Center for the Science of Social connection, University of Washington
Baer, R. A. (2020). Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review. American Psychological Association.
Ben–Naim, S., Hirschberger, G., Ein-Dor, T., & Mikulincer, M. (2013). An experimental study of emotion regulation during relationship conflict interactions: The moderating role of attachment orientations. Emotion, 13, 506-519.
Bradshaw, M.Ed. (2009). The Role of Social Network and Support in Mental Health Service Use: Findings from the Baltimore ECA Study. Published Online:1 Sep 2009. https://doi.org/10.1176/ps.2009.60.9.1222.
Bayat, B., Tawakoli, B., & Ghannadi Baradaran, N. (2022). The effectiveness of stress management through cognitive behavioral therapy on rumination and psychological distress of women faced with infidelity. Applied family therapy. 3(1): 207-222. (In Persian)
Bagherinejad, M., Salehi Faderdi, J., & Tabatabai, S.M. (2010). The relationship between rumination and depression in a sample of Iranian students. Journal of educational and psychological studies, 11(1): 21-38. (In Persian)
Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communications patterns Questionnaire. Unpublished questionnaire. Los Angeles: University of California.
Entezari, M., Jahangir, P., & Dukaneiy Fard, F. (2021). Comparing the effectiveness of emotional-oriented group couple therapy and emotional schema therapy on experiential avoidance of stone wall couples, Applied Family Therapy 2(3): 424-440.  (In Persian)
Fitzpatick, M.A. (1988). Approaches to marital interaction. In P. Noller & M.A. fitzpatrich (Eds). Perspectives on marital interaction, p 998-120, Philadelphia: Multilingual Matters.
Futris, T. G., Campbell, K., Nielson, R. B., & Burwell, S. R. (2010). The communication Pattern Questionnaire – Short Form: A review and assessment. The Family Journal, 18(3): 275 – 287.
Gottman, J.M. (2012). The social psychophy sinology of marriage, perespectiveon mavital interaction. clevedon, UK: Multiling ual Matters.
Ganji, H. (2015). Mental health. Tehran: Arasbaran. (In Persian)
Greenhaus, J. H., & Powel, G. N. (2016). When Work and Family are allies: A theory Of Work- Family
Hansson, L., Sandlund, M., Bengtsson- Tops, A., Bjarnason, O., karlsson, H., & Mackeprang, T. (2016). The relationship of needs and quality of life in Persons with schizophrenia living in the community: an ordic multi – center stuly. Nordic Journal of Psychiatry, 57(1):5-11.
Heavey, C.L., Layne, C., & Christensen, A. (2017). Gender and conflict structure in marital interaction: Areplication and extension. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 16-27.
Heavey, C. L., Larwson, B. M., & Zumtobeh, D. C. (1996). The Communication Patterns Questionnaire: The Reliability and Validity of a Constructive Communication Subscale. Journal of Marriage and the Family, ٥٨ (3).
Jeanette Closko, M.W., & Jeffrey, Y. (2007). Schema Therapy (A practical guide for clinicians). Translators, Zahra Andoz, Hassan Hamidpour, number of pages: 368.
Khadem, S., Fakhri, M.K., & Emadian, S.O. (2021). The effectiveness of schema therapy on rumination, perfectionism, and thought-action fusion of women with obsessive-compulsive disorder. Applied Family Therapy, 3(1): 207-222. (In Persian)
Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2019). Toward a theory of Family Communication. Communication Theory, 12, 70-91.
Kohlenberg, R. J., Tsai, M., & Kanter, J. W. (2010). What is Functional Analytic Psychotherapy? En M. Tsai, R. J., Kohlenberg, J. W., Kanter, B., Kohlenberg, W.C., Follette, G. M., Callaghan, G.M. (Eds). A Guide to Functional Analytic Psychotherapy. Awareness, Courage, Love and Behaviorism. (1-19). New York: Springer.
Kou, S. (2020). Effect of Functional Analytic Psychotherapy (FAP) on negative emotion and Rumination in women. Counseling Quarterly,4(2),221-230.
Kołtuniuk, A., Przestrzelska, M., Karnas, A., & Rosińczuk, J. (2020). The Association Between Sexual Disorders and the Quality of Life of Woman Patients with Multiple Sclerosis: Findings of a Prospective, Observational, and Cross-Sectional Survey. Sexual Medicine.
Lesch, E., De Bruin, D., & K., Anderson, C. (2018). A Pilot Implementation of the Emotionally Focused Couple Therapy Group Psychoeducation Program in a South African Setting. Journal of Couple and Relationship Therapy.17, 1 -25.
McCullough, M., Emmons, R., & Tsang, J. (2015). The Grateful Disposition: A Conceptual and Empirical Topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1, 112–127.
Montazeri, M.S., Neshat Dost, H.T., Abedi, M.R., & Abedi, A. (2012). Investigating the effectiveness of schema therapy on the symptoms of obsessive-compulsive personality disorder and depression in a case with obsessive-compulsive personality disorder. Journal of Clinical Psychology, No. 17, 35-46. (In Persian)
Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (2008). Response styles and the duration of episodes of depressed mood. Journal of Abnormal Psychology, 102(1): 20-28.
Pierre-Philippot, H., Akvardar, Y., & Akdede, B. (2020). Assessment of quality of life with WHOQOL-BREF in a group of Turkish psychiatric patients compared with diabetic and healthy subjects. Journal of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 60,693-699.
Petersen, M., Kristensen, E., Giraldi, L., & Giraldi, A. (2020). Sexual dysfunction and mental health in patients with multiple sclerosis and epilepsy. BMC neurology, 20(1), 41.
Rathgeber, M., Bürkner, P ‐C., Schiller, E ‐M., & Holling, H. (2018). The Efficacy of Emotionally Focused Couples Therapy and Behavioral Couples Therapy: A Meta ‐Analysis. J Marital Fam Ther. 45.
Ross, S. R., Kendall, A. C., Matters, K. G., Wrobel, T. A., & Rye, M. S. A. (2014). personological examination of self-and other-forgiveness in the five-factor model. Journal of Personality Assessment, 82, 207–214.
Stamps, W. E. (2020). Treatment of infidelity as a clinical issue in couple therapy: a critical review of the literature.
Salehzadeh, E. (2019). Investigating the effectiveness of performance analysis psychotherapy in correcting dysfunctional attitudes and forgiveness beliefs among female patients with epilepsy. Master's thesis in Psychology Payam Noor University, Sanandaj.
Tangney, J., Fee, R., Reinsmith, C., Boone, A. L., & Lee, N. (2019). Assessing individual differences in the propensity to forgive. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, Boston
Titov, N., Dear, B.F., Ali, S., Zou, JB., Lorian, CN., & Johnston, L. (2015). Clinical and cost-effectiveness of therapistguided internet-delivered cognitive behavior therapy for older adults with symptoms of depression: a randomized controlled trial. Behavior Therapy,46(2):193-205.
Tsai, M., Kohlenberg, R. J., Kanter, J. W., & Waltz, J. (2009). Therapeutic Technique: The Five Rules. In M. Tsai, R. J. Kohlenberg, J. W. Kanter, B. Kohlenberg, W. C. Follette, & G. M. Callaghan (Eds). A Guide to functional Analytic Psychotherapy. Awareness, courage, Love, and Behaviorism. (pp. 61- 102). New York: Springer.
Vossler, A., & Moller, N.P. (2020). Internet affairs: Partners’ perceptions and experiences of internet infidelity. Journal of sex & marital therapy, 46(1), 67-77.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of personality and social psychology, 54(6), 1063.
Watkins, E. R., & Roberts, H. (2020). Reflecting on rumination: Consequences, causes, mechanisms, and treatment of rumination. Behaviour Research and Therapy, 127, 103573.
Yamout, B. I., Assaad, W., Tamim, H., Mrabet, S., & Goueider, R. (2020). Epidemiology and phenotypes of multiple sclerosis in the Middle East North Africa (MENA) region. Multiple Sclerosis Journal–Experimental, Translational and Clinical, 6(1), 2055217319841881.
Young, J. (2011). Cognitive therapy of personality disorders. Translated by Ali Sahibi and Hassan Hamidpour. Tehran: Arjmand Publications. (In Persian)
Yazdan Panah, F., Jorkesh, F., Dehghan, A.A., & Jafarnejad, A. (2018). Investigating the relationship between women's employment and the level of satisfaction with married life in Jiroft couples; Journal of the University of Medical Sciences, 6(1): 145-1۵۶. (In Persian)
Zadmehr, E. (2019). Investigating the effectiveness of schema therapy on emotional safety, rumination and emotional climate of women undergoing divorce in Damghan city. Master's thesis in psychology of Semnan University. (In Persian)