بررسی مدل پیش بینی انسجام خانواده بر اساس تمایز‌یافتگی و نگرش به عشق: نقش میانجی صمیمیت زناشویی در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/aftj.2023.366139.1796

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل پیش‌بینی انسجام خانواده بر اساس تمایز‌یافتگی و نگرش به عشق: نقش میانجی صمیمیت زناشویی در زنان متأهل است. روش: نوع تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متأهل شهر اصفهان که حدأقل سه سال از ازدواجشان گذشته و در حال حاضر با همسر خود زندگی می‌کردند، بود که با استفاده از نمونه‌گیری داوطلبانه 225 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل چهار پرسشنامه انسجام خانواده فیشر و همکاران (1992)، پرسشنامه تمایز‌یافتگی خود اسکورون و اسمیت (2003)، مقیاس نگرش به عشق هندریک و هندریک (1997)، پرسشنامه‌ صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983) بود که روایی تمامی آن­ها تأیید شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی توصیفی داده‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته شد. سپس در جهت تقلیل‌گرایی متغیرهای مستقل، از تحلیل معادلات ساختاری ، استفاده شده است. یافته ­ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که چهار فرضیه دوم تا پنجم تحقیق در مورد روابط بین متغیرهای پژوهش تأیید شده است. بر اساس این روابط در مجموع، 88 درصد از تغییرات متغیر وابسته (انسجام خانواده) به وسیله متغیرهای مدل نهایی پیش‌بینی شده است. نتیجه ­گیری: هم­چنین طبق مدل نهایی بدست آمده از تحلیل معادلات ساختاری، متغیر مستقل نگرش به عشق، صمیمیت زناشویی و تمایز‌یافتگی تأثیر مستقیمی بر انسجام خانواده زنان متأهل داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Family Cohesion Prediction Model Based on Differentiation and Attitude to Love: The Mediating Role of Marital Intimacy in Married Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Mokhtari 1
  • Zahra , Mardani 2
  • Azimeh Sadat Abdelahei 3
1 Assistant Professor, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran. Iran.
2 Assistant Professor, Department of psychology, Payame Noor University, Tehran. Iran.
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of the present research is to examine the predictive model of family cohesion based on differentiation and attitude towards love: the mediating role of marital intimacy in married women. Method: The research is descriptive-correlational, employing structural equation modeling. The study population consisted of all married women in the city of Isfahan who had been married for at least three years and were currently living with their spouses. A total of 225 individuals were selected as the sample using voluntary sampling. The data collection tools included the Fisher Family Cohesion Scale (Fisher et al., 1992), the Skowron and Smith Self-Differentiation Questionnaire (2003), the Hendrix and Hendrix Love Attitude Scale (1997), and the Thompson and Walker Marital Intimacy Questionnaire (1983), all of which have been validated. To achieve the objectives of the present research, initially, a descriptive analysis of the data obtained from the questionnaires was conducted. Subsequently, structural equation modeling (SEM) was used to reduce the independent variables. Results: The results of the data analysis indicated that the second to fifth hypotheses of the research regarding the relationships between the study variables were confirmed. Based on these relationships, in total, 88% of the variations in the dependent variable (family cohesion) were predicted by the variables of the final model. Conclusion: Furthermore, according to the final model obtained from structural equation modeling, the independent variables of attitude towards love, marital intimacy, and differentiation had a direct impact on the family cohesion of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Cohesion
  • Differentiation
  • Attitude to Love
  • Marital Intimacy
  • Married Women
ابراهیمی شام اسبی، لیلا. (1391). بررسی رابطه سبک­های عشق و سبک­های دلبستگی با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
اعتمادی، عذرا.، نوابی نژاد، شکوه.، احمدی، احمد.، فرزاد، ولی الله. (1385). بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. مطالعات روانشناختی. 2(1)، 69-87.
افقری، فاطمه.، بهرامی، فاطمه.، فاتحی زاده، مریم السادات. (1393). بررسی آسیب­های موجود در تعامل والدین با فرزندان متأهل خود. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ۵(۱۸): ۱۸-۵.
آقایی، آ.، موسوی، م. (1399). رابطه سبک­های دلبستگی با تمایزیافتگی خود، انعطاف پذیری شناختی و صمیمیت زناشویی در دانشجویان. رویش روانشناسی. ۱۱۶-۱۰۹.
باقری، فاطمه.، کیمیایی،  سید علی.، کارشکی، حسین. (1399). صمیمت زناشویی: نقش تعیین کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متاهل غیر بالینی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 42: 261-280.
باگاروزی، دنیس. (2008). زوج درمانی. ترجمه حمیدپور، حسن.، و اندوز.، زهرا. (1390). تهران: انتشارات آزاده. 345.
بختیاری، انسیه.، حسینی، سعیده.، عارفی، مختار.، افشاری نیا، کریم. (1400). نقش واسطه‌ای صمیمیت زناشویی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و نگرش به خیانت زناشویی. پژوهش­های مشاوره، 20(۷۷): 122-140.
بخشی زاده، ف.، سامانی، س.، خیر، م.، سهرابی، ن. (۱۳۹۸). آزمون مدل علی تمایز‌یافتگی و رضایت زناشویی. فصلنامه زن و جامعه. ۱۰(۳): ۴۶-۳۱.
بیگی، علی.، رضایی، علی محمد.، محمدی فر، محمد علی.، نجفی، محمود. (۱۳۹۵). نقش صمیمیت زوجین، باورهای معنوی و اعمال مذهبی در پیش بینی انسجام و سازگاری خانوادگی، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۱۰(۱): ۱۰-۱.
پروندی، علی.، عارفی، مختار.، مرادی، اسما. (1395). نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش بینی رضایت زناشویی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، ۲(۱): 54-65.
جابری، سمیه.، اعتمادی، عذرا.، احمدی، سید احمد. (1394). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی. پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، ۵(۲):  ۱۵۲-۱۴۳.
جعفری سلطان آبادی، آرزو.، منیرپور، نادر.، میرزاحسینی، حسن. (1400). پیش‎بینی احساس خوشبختی زوجین بر اساس تمایز یافتگی خود و روابط موضوعی اولیه، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۶۴(۶): 4147-4138.
جلالی، ایران.، احدی، حسن.، کیامنش، علیرضا. (1395). بررسی تأثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بر بهبود انطباق و انسجام خانواده. فصلنامه علمی - پژوهشی روش­ها و مدل­های روانشناختی. ۷(۲۴): ۲۲-۱.
حیدری تفرشی، غلامحسین. (1391). رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با رضایتمندی زناشویی، در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. تحقیقات مدیریت آموزشی، ۳(۱۱): ۴۴-۲۳.
خانزاده، عباسعلی حسین.، میرزایی، فرشته. (1396). نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان، اندیشه­های نوین تربیتی۱۳(۱): ۱۳۶-۱۱۵.
خزاعی، سمانه.، ثنایی ذاکر، باقر.، نظر، علی محمد. (1392). تأثیر آموزش تمایزیافتگی بر میزان صمیمیت و سطوح تمایزیافتگی زوج­ها. فصلنامه پژوهش­های مشاوره، دوره 44: ۳۵-۲۷.
رفیعی‌نیا، پروین.، اصغری، آرزو. (1386). رابطه بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل. خانواده پژوهش، 3(1).
روشن، مریم.، نامدارپور، فهیمه. (1400). بررسی نگرش به عشق در طی سه دوره زندگی زوجین در شهرستان اصفهان. نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز.
زارعی، سلمان.، فولادوند، خدیجه. (1398). نقش تعدیل کنندگی خود تمایزیافتگی در رابطه بین تنیدگی ادراک شده با سازگاری زناشویی پرستاران متأهل. نشریه روان پرستاری. ۷(۲): ۵۵-۴۸.
سلطانی بناوندی، الهام.، خضری مقدم، نوشیروان.، بنی اسدی، حسن. (1398). نقش انسجام خانواده و انعطاف‌پذیری خانواده در پیش‌بینی شادابی تحصیلی دانشجویان با میانجی‌گری معنا‌ی زندگی. پژوهش نامه روانشناسی مثبت۵(۳): ۷۰-۵۳.
سیری، سیمین.، سیری، نرگس. (1395). رابطه بین انسجام خانواده و میزان پرخاشگری دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان پاکدشت استان تهران. ایده‌های نو در علوم. ۱(۵۵): ۵۵-۳۷.
شهرویی، شهریار.، کاظمیان مقدم، کبری.، خلفی، علی.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1401). تأثیر صمیمت زناشویی بر رضایت از زندگی با میانجی‌گری عشق، سازگاری زوجی و رضایت زناشویی در کارکنان دانشگاه‌های آزاد خوزستان. دست آوردهای روان شناختی، دوره 8: ۱۵-۸.
صفری، معصومه.، رضاخانی، سیمین دخت.، دوکانه‌ای فرد، فریده. (1401). نقش واسطه­ای بخشودگی بین فردی در رابطه بین تمایز یافتگی و شایستگی اجتماعی دانشجویان. رویش روان شناسی، ۱۱(۳): ۶۸-۵۹.
عرب نژاد، شادی.، مفاخری، عبدالله.، رنجبر، محمد جواد. (1397). نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول. مطالعات روانشناختی، ۱۴(۱): ۱۶۲-۱۴۷.
علوی حجازی، سمیه. (1391). راب‍طۀ ه‍وش م‍ع‍ن‍وی و ن‍گ‍رش ب‍ه ع‍ش‍ق ب‍ا ن‍گ‍رش و گ‍رایش ب‍ه ارت‍ب‍اط پیش از ازدواج در دانش‍ج‍ویان دانش‍گاه ص‍ن‍ع‍ت‍ی اص‍ف‍ه‍ان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان.
قربانی پیشخانی، حامد. (1397). رابطه طرحواره‌های عشق، تجربه شکست عاطفی و خودکنترلی با توجیه روابط فرازناشویی دانشجویان مرد متأهل. پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین.
گوهری، شیوا.، زهراکار، کیانوش.، نظری، علی محمد. (۱۳۹۴). پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در پرستاران، مجله پژوهش پرستاری ایران، ۱۰(۳۷): ۸۰-۷۲.
محمدی، ح.، اصغری ابراهیم آباد، م ج. (1399). نقش میانجی گری تفکر خلاق در رابطه تمایزیافتگی خود و خودشکوفایی زوجین مشهد فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، ۱۴(۵۰): ۱۲۴-۱۰۷.
محمودپور، عبدالباسط.، دهقانپور، ثنا.، یوسفی، ناصر.، ایجادی، سحر. (1399). پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی، پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، ۱۰(۳۹): ۸۳-۱۰۲.
مختاری، زهرا. (۱۴۰۰). تأثیر اختلافات زناشویی بر فرزندان. تبریز: انتشارات آزادی قلم.
مصباح، ایمان. (1398). رابطه مولفه‌های عشق(صمیمیت، شور و شوق، تعهد) با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد متأهل. نشریه رویش روان شناسی. ۸(۱): ۳۰-۲۱.
مهدیزادگان، ایران.، شریفی رنانی، زینب. (1395). مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متأهل شاغل و خانه دار. زن و مطالعات خانواده. ۷(۲۹): ۱۶-۸.
موالی، مونا. (1398). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر تمایز یافتگی، سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی همسران جانباز و ایثارگر شهر اهواز. پیشرفت­های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش. ۱۶۰-۱۴۵.
موسوی، سیده فاطمه.، رضازاده، محمد رضا. (1393). بررسی نقش نگرش به عشق در پیش‌بینی طلاق عاطفیِ زنان و مردان متأهل شهر قزوین. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، ۳(۱۲).
مومنی، خدامراد.، کاووسی، سکینه.، امانی، رزیتا. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده، و صمیمیت زناشویی. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ۱(۲): ۵۸-۴۶.
نائینیان، محمد رضا.، نیک آذین، امیر. (1391). رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی: بررسی تفاوت­های جنسیتی و شخصی. مجله تحقیقات علوم رفتاری. ۱۰(۷): ۷۴۵-۷۳۵.
نصرزاده، زهرا، صداقتی فرد، مجتبی. (1400). پیش بینی خرسندی زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود و صمیمیت زوجین در دانشجویان متاهل. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی, 12(44): 47-55.
یوسفی ناصر. (1390). بررسی شاخص‌های روان سنجی مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.  ۱(۱): ۳۸-۱۹.
یونسی، فاطمه. (1385). هنجاریابی و تعیین ویژگی­های روان سنجی آزمون خود متمایز سازی در بین افراد 50-25 ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
References
Afghari, F., Bahrami, F., & Fatehizade, M. (2014). Examination of the existing injuries in the interaction of parents with their married children. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 5(18), 18-5. (In Persian)
Aghaei, A., & Mousavi, M. (2020). The relationship between attachment styles with self-differentiation, cognitive flexibility, and marital intimacy in students. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 116-109. (In Persian)
Alavi Hejazi, S. (2012). The relationship between spiritual intelligence and attitude towards love with attitude and tendency towards premarital relationships among students of Isfahan University of Technology. Master's thesis, Psychology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan. (In Persian)
Arab Nejad, S., Mafakheri, A., & Ranjbar, M. J. (2018). The role of family cohesion and self-esteem in predicting the tendency towards risky behaviors in first-grade high school students. Psychological Studies, 14(1), 162-147. (In Persian)
Bagerouzi, D. (2008). Couple Therapy. Translated by Hamidpour, H., & Andouz, Z. (2011). Tehran: Azadeh Publications, 345. (In Persian)
Bagheri, F., Kimiaei, S. A., & Karshki, H. (2020). Marital intimacy: The determining role of self-differentiation and need for security in non-clinical married women. Culture of Counseling and Psychotherapy, 42, 261-280. (In Persian)
Bakhshi Zadeh, F., Samani, S., Kheir, M., & Sohrabi, N. (2019). Testing the causal model of differentiation and marital satisfaction. Women and Society Quarterly, 10(3), 46-31. (In Persian)
Bakhtiari, A., Hosseini, S., Arefi, M., & Afsharinia, K. (2021). The mediating role of marital intimacy in the relationship between attachment styles and attitude towards marital infidelity. Counseling Research, 20(77), 122-140. (In Persian)
Bigi, A., Rezaei, A. M., Mohammadi Far, M. A., & Najafi, M. (2016). The role of couples' intimacy, spiritual beliefs, and religious practices in predicting family cohesion and compatibility. Research in Psychological Health, 10(1), 10-1. (In Persian)
Booth-Butterfield, M., & Trotta M. R. (1994). Attributional patterns for expressions of love. Communication Reports, 7, 119–129.
Bryant, C. M., Futris, T. G., Hicks, M. R., Lee, T.-K., & Oshri, A. (2016). African American stepfather–stepchild relationships, marital quality, and mental health. Journal of Divorce & Remarriage, 57(6), 375–388.
Chapman, G. (2015). The five love languages: The secret to love that lasts. Northfield (Original work published 1992).
Crea, T. M., Chan, K., & Barth, R. P. (2014). Family environment and attention-deficit/hyperactivity disorder in adopted children: associations with family cohesion and adaptability. Child: care, health and development, 40(6), 853–862.
Cummings, E M., Davies. P D. (2011). Marital Conflict and Children an Emotional Security Perspective. Psychology, Psychiatry, & Social Work Developmental Psychology.
Dolz-del-Castellar B, Oliver J (2021). Relationship between family functioning, differentiation of self and anxiety in Spanish young adults. PLoS ONE 16(3): e0246875.
Donahey, K. (2018) "Effects of Divorce on Children: The Importance of Intervention," Intuition: The BYU Undergraduate Journal of Psychology: Vol. 13: Iss. 1 , Article 3.Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/intuition/vol13/iss1/3
Ebrahimi Sham Asi, L. (2012). Investigation of the relationship between love styles and attachment styles with marital satisfaction and quality of life in teachers. Master's thesis, General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. (In Persian)
Etemadi, A., Navabi Nejad, S., Ahmadi, A., & Farzad, V. (2006). The effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy on the intimacy of couples referred to counseling centers in Isfahan. Psychological Studies, 2(1), 69-87. (In Persian)
Fisher, L., Ransom, D. C., Terry, H. E. and Burge, S. (1992). The California Family Health Project: IV. Family structure/organization and adult health, Family process, 31(4): 399-419.
Ghorbani Pishkhani, H. (2018). The relationship between love schemas, the experience of emotional breakdown, and self-control with the justification of extramarital relationships in married male students. Fifth International Conference on Psychology, Educational Sciences, and Lifestyle, Qazvin. (In Persian)
Gohari, S., Zahrakar, K., & Nazari, A. M. (2015). Prediction of marital burnout based on differentiation and sexual intimacy in nurses. Iranian Nursing Research Journal, 10(37), 80-72. (In Persian)
Heidari Tafreshi, G. (2012). The approach of structural equation modeling in explaining the relationship between attachment style and locus of control with marital satisfaction in the faculty members of Islamic Azad University, Rudehen Branch. Educational Management Research, 3(11), 44-23. (In Persian)
Hendric, C. and Hendric, S. S. (1986). A Theory and Method of Love. Journal of Personality and Social Psychology, 50, (2), 392-402.
Işık, E., Özbiler, Ş., Schweer-Collins, M. L., & Rodríguez-González, M. (2020). Differentiation of self predicts life satisfaction through marital adjustment. The American Journal of Family Therapy, 48(3), 235-249
Jaberi, S., Etemadi, A., & Ahmadi, S. A. (2015). Investigating the relationship between communication skills and marital intimacy. Cognitive and Behavioral Sciences Research, 5(2), 152-143. (In Persian)
Jafari Soltan Abadi, A., Monirpour, N., & Mirzahosseini, H. (2021). Prediction of couples' happiness based on self-differentiation and early object relations. Journal of the Medical School of Mashhad University of Medical Sciences, 64(6), 4147-4138. (In Persian)
Jalali, I., Ahadi, H., & Kiamanesh, A. (2016). Investigating the effect of family-based education based on the Olson approach on improving family adaptability and cohesion. Scientific-Research Quarterly of Psychological Methods and Models, 7(24), 22-1. (In Persian)
Khanzadeh, A. A. H., & Mirzaei, F. (2017). The role of family cohesion and parent-child interaction in explaining students' self-esteem. New Educational Thoughts, 13(1), 136-115. (In Persian)
Khazaee, S., Sanaee Zaker, B., & Nazar, A. M. (2013). The effect of differentiation training on the level of intimacy and differentiation levels of couples. Counseling Research Quarterly, 44, 35-27. (In Persian)
Kolmogorov, A.N. (1954). Limit distributions for sums of independent random variables (trans. and annotated by K. L. Chung).
Langdridge, D.; G., J., &Lawson, J. (2021). Working with group-level data in phenomenological research: a modified visual matrix method. Qualitative Research in Psychology, 18(2) pp. 271–293.
Lingren, M. G. (2003), "Creating sustainable families", [On-Line]. Availiable: http: www.
Mahdizadegan, I., & Sharifi Rananai, Z. (2016). Comparison of sexual satisfaction, marital commitment, marital intimacy, and body image in employed and housewife married women. Women and Family Studies, 7(29), 16-8. (In Persian)
Mahmoudpour, A., Dehghanpour, S., Yousefi, N., & Ejadi, S. (2020). Predicting marital intimacy of women based on mindfulness, conflict resolution patterns, perceived social support, and social well-being. Social Psychological Research, 10(39), 83-102. (In Persian)
Mansouri, Z., Bagheri, F., Dortaj, F., & Abolmaali, K. (2020). Providing a structural model for predicting marital intimacy based on attachment styles mediated by the component of love commitment in married students. Journal of psychologicalscience, 19(85), 81-90.
Mesbah, I. (2019). The relationship between components of love (intimacy, passion, commitment) with marital satisfaction in married male and female students. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(1), 30-21. (In Persian)
Mohammadi, H., & Asghari Ebrahimabad, M. J. (2020). The mediating role of creative thinking in the relationship between self-differentiation and self-actualization of couples in Mashhad. Cultural-Educational Women and Family Quarterly, 14(50), 124-107. (In Persian)
Mokhtari, Z. (2021). The impact of marital conflicts on children. Tabriz: Azadi Ghalam Publications. (In Persian)
Momeni, K., Kavousi, S., & Amani, R. (2015). Predicting marital commitment based on self-differentiation, family cohesion and adaptability, and marital intimacy. Pathology, Counseling, and Family Enrichment, 1(2), 46-58. (In Persian)
Mousavi, S. F., & Rezazadeh, M. R. (2014). Investigating the role of attitude towards love in predicting emotional divorce among married men and women in Qazvin. Social Psychological Studies of Women, 3(12). (In Persian)
Mowali, M. (2019). The effectiveness of cognitive-behavioral intervention on differentiation, marital compatibility, and sexual intimacy of veteran and martyr spouses in Ahvaz. Advances in Psychology, Educational Sciences, and Education and Training, 160-145. (In Persian)
Naeinian, M. R., & Nik Azin, A. (2012). The relationship between intimacy and sexual satisfaction with general health and personal well-being: A gender and personality difference study. Journal of Behavioral Science Research, 10(7), 735-745. (In Persian)
Nasrzadeh, Z., & Sadaghati Fard, M. (2021). Predicting marital satisfaction based on self-differentiation and couple intimacy among married students. Cognitive Analytical Psychology Quarterly, 12(44), 47-55. (In Persian)
Olszewski-Kubilius, P. (2018). The role of the family in talent development. In Handbook of giftedness in children (pp. 129-147): Springer.
Parvandi, A., Arefi, M., & Moradi, E. (2016). The role of family functioning and couples' communication patterns in predicting marital satisfaction. Pathology, Counseling, and Family Enrichment, 2(1), 54-65. (In Persian)
Rafieinia, P., & Asghari, A. (2007). The relationship between types of love and mental well-being in married students. Family Research, 3(1). (In Persian)
Rodríguez‐González, M., Lampis, J., Murdock, N. L., Schweer‐Collins, M. L., & Lyons, E. R. (2020). Couple adjustment and differentiation of self in the United States, Italy, and Spain: A cross‐cultural study. Family process, 59(4), 1552-1568.
Roshan, M., & Namdar Pour, F. (2021). Investigating attitudes towards love during three periods of couples' life in Isfahan. First National Conference on Future Studies, Educational Sciences, and Psychology, Shiraz. (In Persian)
Rostami, M., Taheri, A., Abdi, M., Kermani, N. (2014). The effectiveness of instructing emotion-focused approach in improving the marital satisfaction in couples. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 114, 693698.
Safari, M., Rezakhani, S. D., & Dookanehifar, F. (2022). The mediating role of interpersonal forgiveness in the relationship between differentiation and social competence of students. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 11(3), 68-59. (In Persian)
Şanel İnce & Erkan Işık (2021) The Mediating Role of Five Love Languages between Differentiation of Self and Marital Satisfaction, The American Journal of Family Therapy, DOI: 10.1080/01926187.2021.1930607
Santos, S., Crespo, C., Canavarro, M. C. and Kazak, A. E. (2017). Parents' romantic attachment predicts family ritual meaning and family cohesion among parents and their children with cancer. Journal of pediatric psychology, 42(1): 114-124.
Shahrooyi, S., Kazemian Moghadam, K., Khalafi, A., & Mehrabizade Honarmand, M. (2022). The effect of marital intimacy on life satisfaction with the mediation of love, marital compatibility, and marital satisfaction in the employees of Azad Universities of Khuzestan. Psychological Achievements, 8, 15-8. (In Persian)
Shfiee, E., Dayariyan, M M., Rezaei-Jamaloei, H. (2021). Investigating the Structural Model of The Relationship Between Family Performance and Social Interest with The Mediating Role of Self-Differentiation. International Journal of Pharmaceutical Research, 13(1).
Skowron, E, A. & Schmitt, T, A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of marital and Family therapy, 29 (2), 209-220.
Soltani Banavandi, E., Khezri Moghadam, N., & Bani Asadi, H. (2019). The role of family cohesion and flexibility in predicting students' academic happiness with life meaning mediation. Positive Psychology Research Letter, 5(3), 70-53. (In Persian)
Souri, S., & Souri, N. (2016). The relationship between family cohesion and the level of aggression of secondary school students in Pakdasht, Tehran. New Ideas in Sciences, 1(55), 55-37. (In Persian)
Younesi, F. (2006). Normative study and determination of psychometric characteristics of the self-differentiation test among individuals aged 25-50 years. Master's Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran. (In Persian)
Young, K. S., Sandman, C. F., & Craske, M. G. (2019). Positive and Negative Emotion Regulation in Adolescence: Links to Anxiety and Depression. Brain sciences, 9, 76.
Yousefi, N. (2011). Investigation of psychometric indicators of the family differentiation scale. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 1(1), 19-38. (In Persian)
Zarei, S., & Fooladvand, K. (2019). The moderating role of self-differentiation in the relationship between perceived stress and marital compatibility in married nurses. Nursing Psychology Journal, 7(2), 55-48. (In Persian)