ارائه مدل ساختاری اختلال‌های اضطرابی بر اساس اضطراب کووید-19 با نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در زنان باردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22034/aftj.2023.365759.1794

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری اختلال‌های اضطرابی بر اساس اضطراب کرونا با نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در زنان باردار انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از همبستگی و معادلات ساختاری است. در حوزه جمع‌آوری اطلاعات پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید. در بخش میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، پرسشنامه­های اختلال اضطراب فراگیر (GAD-13) اسپیتزر و همکاران (2006)، اضطراب کرونا علی­پور و همکاران (1398) و راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (1988) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS22 و AMOS استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد، اختلال‌های اضطرابی بر اساس اضطراب کرونا پیش‌بینی می‌شود (0.01>p). همچنین نتایج نشان داد، راهبردهای مقابله‌ای در ارتباط بین اختلال‌های اضطرابی و اضطراب کرونا نقش میانجی دارد (0.01>p). نتایج دیگر نشان داد، بین اختلال‌های اضطرابی یا اضطراب کرونا با نقش میانجی راهبردهای مقابله‌ای در زنان باردار، ارتباط وجود دارد (0.01>p). نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اختلال‌های اضطرابی می‌تواند توسط اضطراب کرونا با میانجی‌گری راهبردهای مقابله‌ای در زنان باردار پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural model of anxiety disorders based on corona anxiety, mental health and the level of health concern with the mediating role of coping strategies in pregnant women

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Angazi 1
  • saeedeh hosseini 2
  • Mokhtar Arefi 3
  • Keyvan Kakabraei 3
1 Ph.D student of general psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Aim: The current research aims to present a structural model of anxiety disorders based on COVID-19 anxiety with the mediating role of coping strategies in pregnant women. Methods: This study is applied in terms of its objective, and descriptive-correlational and structural equation modeling in terms of its implementation. Data collection methods included both library and field research. In the field research, questionnaires were used to collect necessary data, including the Generalized Anxiety Disorder (GAD-13) questionnaire by Spitzer et al. (2006), the COVID-19 Anxiety questionnaire by Alipour et al. (2019), and Lazarus and Folkman’s (1988) coping strategies. SPSS22 and AMOS software were utilized for data analysis. Results: The results indicated that anxiety disorders can be predicted based on COVID-19 anxiety (p<0.01). Additionally, coping strategies were found to play a mediating role in the relationship between anxiety disorders and COVID-19 anxiety (p<0.01). The study also revealed a significant association between anxiety disorders or COVID-19 anxiety and the mediating role of coping strategies in pregnant women (p<0.01). Conclusion: Therefore, it can be concluded that anxiety disorders in pregnant women can be predicted by COVID-19 anxiety with the mediation of coping strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety disorders
  • corona anxiety
  • coping strategies
  • pregnant women
امیرفخرایی،آزیتا.، معصومی فرد، مرجان.، اسماعیلی شاد، بهرنگ.، دشت بزرگی، زهرا و درویش باصری، لیلا. (1399). پیش‌بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس نگرانی سلامتی، سرسختی روان‌شناختی و فراهیجان مثبت در بیماران دیابتی. نشریه پرستاری دیابت، 8(2)، 1083-102.
حسینی قدمگاهی، جواد.، دژکام، محمود.،  بیان زاده، سید اکبر و  فیض، ابوالحسن. (1377). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آندر بیماران عروقی قلب. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۴(۱)، 33-214.
علی پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علی پور،زهرا و عبداله زاده، حسن. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. مجله روانشناسی سلامت، 8(4)، 175-163.
متکی، معصومه، رمضانی، طاهره و محمدعلی زاده، سکینه (1382). بررسی غربالگری اختلال‌های روانی در دوران بارداری، مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 8(4)، 55-45.
محمدی محمدتقی، شهیاد شیما (1399). اضطراب سلامتی در زمان گسترش بیماری‌های واگیردار ویروسی و کووید-۱۹: مطالعه مروری. مجله طب نظامی. ۱۳۹۹; ۲۲ (۶): ۶۲۳-۶۳.
مهربان، زهرا.، علیزاده، لیلا.، و نریمانی، محمد (1391). بررسی ارتباط بین اضطراب دوران بارداری و زایمان زودرس در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰. مجله مطالعات علوم پزشکی. ۲۳ (۶): ۶۷۰-۶۷۵.
References
Alipour, A., Ghodami, A., Alipour, Z., & Abdollahzadeh, H. (2019). Preliminary validation of the Coronavirus Disease Anxiety Scale (CDAS) in an Iranian sample. Journal of Health Psychology, 8(4), 175-163. (In Persian)
Amirfakhraei, A., Masoumifar, M., Esmaeili Shad, B., Dasht Bozorgi, Z., & Darvish Basari, L. (2020). Predicting coronavirus anxiety based on health concern, psychological hardiness, and positive metacognition in diabetic patients. Diabetes Nursing Journal, 8(2), 1083-102. (In Persian)
Chen, Chang & Zhan, H. (2020). Investigating the relationship between leadership styles and job self-efficacy with the success rate of organizational managers, Finland and Poland. European journal of marketing, 1(2):1-12.
Cooper, C. L., & Pervin, L. A. (2020). Personality: Critical concepts in psychology. New York: Routledge.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2020). Motivation, personality, and development within embedded social contexts: An overview of self-determination theory, In R. M. Ryan (Ed.), The Oxford handbook of human motivation. New York: Oxford University Press.
Hancox, J. E., Quested, E., Ntoumanis, N., & Duda, J. L. (2020). Teacher-created social environment, basic psychological needs, and dancers' affective states during class: A diary study, Personality and Individual Differences115, 137-143La Guardia, J. G., & Patrick, H. (2020). Self-determination theory as a fundamental theory of close relationships, Canadian Psychology, 49 (3), 201-209.
Hosseini Ghadmagahi, J., Dezakam, M., Bayanzadeh, S. A., & Faiz, A. H. (1998). Quality of social relationships, stress levels, and coping strategies in patients with coronary artery disease. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 4(1), 33-214. (In Persian)
Lee, W. S., & McKinnish, H. (2020). Investigating the relationship between anxiety disorders, stress, worry and mental health in postpartum women. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9):16-30.
Mahoney, M. and Arnkoff, D. (2019). Cognitive and self-control therapies, Educational Research Review, 5, 50- 67
Mehraban, Z., Alizadeh, L., & Narimani, M. (2012). The relationship between pregnancy anxiety and preterm labor in pregnant women referred to health care centers in Ardabil in 2011. Journal of Medical Sciences Research, 23(6), 670-675. (In Persian)
Milson, R. (2020). Practitioner approaches to measuring community resilience: The analysis of the resilience of communities to disasters toolkitInternational Journal of Disaster Risk Reduction50, 101714.
Mohammadi Mohammadtaghi, S., & Shahiadsheima, S. (2020). Health anxiety during the spread of contagious viral diseases and COVID-19: A review study. Military Medicine Journal, 22(6), 623-633. (In Persian)
Molix, L. A. & Nichols, C. P. (2020). Satisfaction of basic psychological needs as a mediator of the relationship between community esteem and wellbeing, International Journal of Wellbeing, 3(1).
Motaki, M., Ramazani, T., & Mohammad Ali Zadeh, S. (2003). Screening for psychological disorders during pregnancy. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Andisheh va Raftar), 8(4), 55-45. (In Persian)
Prussia, G.E., Anderson, J.s. and Manz, C.C. (2018). Self-leadership and performance outcomes. The mediating influence of self-efficacy, Journal of Organizational Behavior, 6(12):13-20.
Say Hoon, K (2019). Examining the relationship between anxiety disorders and family functioning and mental health in students, Teaching and Teacher Education79, 111-123
Scott, S.G. and Bruce, R.A. (2017). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace, Academy of Management Journal, 3(1): 3-20.
Suel & Young. K (2019). Examining the relationship between anxiety disorders and health concerns in students.Teaching and Teacher Education, 79, 111-123
Wan Druf, J (2017). Investigating the formulation of the structural model of anxiety disorders in pregnant women based on the level of health concern with the mediating role of coping strategies. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(3):1-10
Woodman, R.W. Sawyer, J.E. and Griffin R.W. (2019). Toward a theory of organizational creativity, Academy of Management Review, 18(1):15-23.
Xie, Zhou & Gong, K (2018). Investigating the relationship between anxiety disorders and coping strategies in students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(1):16-25.
Yun Bern, N (2016). Investigating the relationship between anxiety disorders and health concerns and coping strategies in nurses. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2):11-21.