اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تهدیدها و فرصت‌های دورکاری زوجین هردوشاغل در شرایط کرونا بر تعارض کار-خانواده و ابعاد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره و روانشناسی، واحد قشم -بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

10.22034/aftj.2023.365351.1790

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تهدیدها و فرصت‌های دورکاری زوجین هر دوشاغل در شرایط کرونا بر تعارض کار-خانواده و ابعاد آن بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش کمی و از نظر هدف کاربردی بوده که در آن از روش نیمه تجربی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری بخش نیمه تجربی زوج‌های هر دو شاغل شهر کرمان بودند که بنا به دلایلی به مراکز مشاوره شهر کرمان مراجعه کرده‌اند. از این رو با یکی از مراکز مشاوره خصوصی جهت همکاری در پژوهش مذاکره شد و توافق صورت گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه‌های تهیه ‌شده به شیوه هدفمند زوج‌هایی که نمرات بیش از نقطه برش ابزارها را کسب کردند به تعداد 20 زوج انتخاب و پس از همتا سازی به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش (10 زوج) و گروه گواه (10 زوج) جایگزین شدند. سپس، گروه آزمایش تحت برنامه آموزشی مبتنی بر تهدیدها و فرصت‌های دورکاری زوجین هردوشاغل قرار گرفت درحالی که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران (2000) بود. به منظور تجزیه‌وتحلیل دادهها در بخش کمی دادهها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به کمک نرمافزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها: با توجه به این که مقدار F محاسبه شده برای تأثیر گروه‌ها برای تعارض کار-خانواده و ابعاد آن در سطح 5 درصد معنی‌دار است (05/0 > P)، پس می‌توان گفت که بین گروه آزمایش و کنترل پس از انجام مداخله تفاوت معنی-داری وجود دارد و مداخله بر تعارض کار-خانواده و ابعاد آن به طور معنادار اثرگذار بوده است. بر اساس آزمون تعقیبی بنفرونی اثرات برنامه آموزشی مبتنی بر فرصت‌ها و تهدیدهای دورکاری بر روی تعارض کار-خانواده و ابعاد آن در مرحله پیگیری از پایداری مناسبی برخوردار است. نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بسته آموزشی مستخرج از تجارب زیسته زوج‌های هر دو شاغل در ایام قرنطینه شیوع کرونا بر ابعاد تعارض کار-خانواده زوجین موثر بوده و این تأثیر در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the training program based on the threats and opportunities of remote work of both working couples in the conditions of Corona on work-family conflict and its dimensions

نویسندگان [English]

  • leyla saeedtaleshi 1
  • Abdollah Shafie Abadi 2
  • emad yousefi 3
1 Ph.D. student, Department of Counseling and Psychology, Qeshm-International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of the current research was the effectiveness of the training program based on the threats and opportunities of remote work for both working couples in the conditions of Corona on work-family conflict and its dimensions. Method: The current research is a quantitative and applied research in which a semi-experimental method was used with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the semi-experimental part was the couples of both working in the city of Kerman, who have referred to counseling centers in the city of Kerman for some reasons. Therefore, we negotiated with one of the private consulting centers to cooperate in the research and an agreement was reached. Then, using questionnaires prepared in a targeted manner, couples who scored more than the cut-off point of the tools were selected in the number of 20 couples and after matching, they were randomly replaced in the experimental group (10 couples) and the control group (10 couples). Then, the experimental group was subjected to a training program based on the threats and opportunities of telecommuting of both working couples, while the control group did not receive any training. The data collection tool was the work-family conflict questionnaire of Carlson et al. (2000). In order to analyze the data in the quantitative part of the data, analysis of variance with repeated measurements was used with the help of SPSS software. Results: Considering that the F value calculated for the effect of groups for work-family conflict and its dimensions is significant at the 5% level (P < 0.05), then it can be said that between the experimental and control groups, there is a significant difference from the intervention, and the intervention has had a significant effect on the work-family conflict and its dimensions. Based on Bonferroni's follow-up test, the effects of the training program based on the opportunities and threats of remote work on work-family conflict and its dimensions in the follow-up phase are stable. Conclusion: Therefore, it can be concluded that the training package based on the lived experiences of both working couples during the quarantine days of the corona outbreak was effective on the work-family conflict dimensions of couples and this effect was stable in the follow-up phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teleworking couples
  • Corona
  • work-family conflict
  • training package

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402