مقایسه اثربخشی بسته ذهن‌آگاهی مبتنی بر خود‌شفقتی با بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر خوردن هیجانی در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان (اصفهان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان (اصفهان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان (اصفهان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.355214.1737

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی بسته ذهن‌آگاهی مبتنی بر خود‌شفقتی با بسته شناخت‌درمانی مبتنی برذهن‌آگاهی بر خوردن هیجانی در زنان دارای اضافه وزن اجرا شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و  از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با دورۀ پیگیری بود. از بین زنان دارای اضافه وزن در شهر اصفهان مراجعه‌کننده به مراکز و مطب‌های کنترل و کاهش وزن در سال 1399، تعداد 45 نفر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های پژوهش گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتارهای خوردن هلندی ون‌استرین و همکاران (1986) بود. هر کدام از گروه‌های ذهن‌آگاهی مبتنی بر خود‌شفقتی از حاجی رستم (1399) و گروه شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهیتیزدل و همکاران (1995) تحت هشت جلسه درمان قرار­گرفتند و گروه گواه هیچ‌ درمانی دریافت ننمود. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش تحلیل‌واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند.  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بسته ذهن­آگاهی مبتنی بر خودشفقتی و بسته شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میل به خوردن (15/7= F، 001/0= P) و رفتار خوردن (74/5 = F، 002/0= P) در زنان دارای اضافه وزن تأثیر مثبت ماندگار داشته‌اند. نتیجه گیری: به این ترتیب می‌توان به منظور بهبود میل به خوردن و رفتار خوردن در زنان دارای اضافه وزن از بسته ذهن­آگاهی مبتنی بر خودشفقتی و بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of self-compassion-based mindfulness package with mindfulness-based cognitive therapy package on emotional in overweight women

نویسندگان [English]

  • Azam Hajirostam 1
  • Mohsen Golparvar 2
  • felor khayatan 3
1 PhD Student in Psychology , Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 professor,Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Assitant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Khorasgan Branch (Isfahan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to compare the effectiveness of self-compassion-based mindfulness package with mindfulness-based cognitive therapy package on emotional eating in overweight women. Method: The current research was practical and semi-experimental with a pre-test-post-test design along with a follow-up period. Among the overweight women in Isfahan who referred to weight control and weight loss centers and offices in 2019, 45 people were selected by convenience sampling and randomly assigned to the research groups. The research tool was the Van Strien et al Dutch Eating Behavior Questionnaire (1986). Each of the self-compassion-based mindfulness groups by Haji Rostam (2019) and the mindfulness-based cognitive therapy group Based on the approach of Teasdale et al (1995) underwent eight treatment sessions, and the control group did not receive any treatment. The results were analyzed using SPSS software and using variance analysis method with repeated measurements. Results: The findings showed that the mindfulness package based on self-compassion and the cognitive therapy package based on mindfulness on the desire to eat (F = 7.15, P = 0.001) and eating behavior (F = 5.74, P = 0.002) have had a lasting positive effect on overweight women. Conclusion: In this way, in order to improve the desire to eat and eating behavior in overweight women, the mindfulness package based on self-compassion and the cognitive therapy package based on mindfulness can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • overweight
  • self-compassion-based mindfulness package
  • mindfulness-based cognitive therapy package
  • emotional eating
بساک نژاد، سودابه.، عارفی، نیما و ارشدی، نسرین. (1397). بررسی الگوی خوردن هیجانی، بدتنظیمی هیجان، عزت نفس و تکانشگری در بروز اعتیاد غذایی دانشجویان. روانشناسی سلامت، 7(26)، 132-145.
حاجی رستم، اعظم. (1399). تدوین بسته ذهن‌آگاهی مبتنی بر خود‌شفقتی و مقایسه اثربخشی آن با بسته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نارضایتی از تصویر بدنی، خودکارآمدی وزن، اشتیاق به غذا، خوردن هیجانی و توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن. پایان نامه دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1401). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
صالحی فدردی، جواد.، مداح شورجه، راحله و نعمتی، محسن. (1390). مقایسه ساختار انگیزشی و سبک‌های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. نشریه اصول بهداشت روانی، 13(2)، 170-181.
طاهرپور، مریم.، سهرابی، احمد و زمستانی، مهدی. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 26(4)، 505-513.
عصار کاشانی، هدی.، روشن، رسول.، خلج، علیرضا و محمدی، جمیله. (1391). مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار. روانشناسی سلامت، 1(2)، 1-12.
قادری، سارا.، غلامرضایی، سیمین و رضایی، فاطمه. (1395). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده و اختلال خوردن در دانش آموزان مبتلا به علائم اختلال خوردن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، 27(9)، 801-810.
کرین، ربکا. (1400). شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی: با تأکید بر ویژگی‌های متمایز. تهران: بعثت.
لطفی کنگرشاهی، آرش.، دهقانی آرانی، فاطمه.، رستمی، رضا.، اشرف تالش، هاله و ابوالحسنی، مریم. (1398). مقایسه درمان شناختی رفتاری با درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش فعالیت و کاهش وزن افراد چاق مبتلا به بیماری گرفتگی عروق کرونر قلبی. روانشناسی سلامت، 8(3)، 53-78.
موسوی، ابوالفضل.، بهرامی، فریبا.، حسینی فرد، حسین.، پورحسین، رضا و جعفریان، محمود. (1398). ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تصویر تن در افراد دچار چاقی. رویش روانشناسی، 3(36)، 175-186.
موسویان، نرگس.، مرادی، علیرضا.، میرزایی، جعفر.، شیدفر، فرزاد.، محمودی کهریز، بهرام و طاهری، فاطمه. (1389). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش چاقی. اندیشه و رفتار، 4(16)، 57 ـ 49
نریمانی، محمد و نعمتی، محسن. (1399). رابطه بین آشفتگی روان‌شناختی و عزت نفس با شاخص‌های تن‌سنجی در کودکان چاق. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ۲۸ (۹)، ۳۰۴۳-۳۰۳۰
References
Asar Kashani, H., Roshan, R., Khalaj, A., & Mohammadi, J. (2012). A comparison of emotional neglect and body image in obese, overweight, and normal-weight individuals. Health Psychology, 1(2), 1-12. (In Persian)
Baker, J., Supriya, R., Dutheil, F & Gao, Y. (2022). Obesity: Treatments, Conceptualizations, and Future Directions for a Growing Problem. Biology, 11(2), 1-12.
Basaknejad, S., Arefi, N., & Arshadi, N. (2018). Investigating the pattern of emotional eating, emotional dysregulation, self-esteem, and resilience in the occurrence of food addiction in students. Health Psychology, 7(26), 132-145. (In Persian)
Bongers, P., & Jansen, A. (2016). Emotional eating is not what you think it is and emotional eating scales do not measure what you think they measure. Frontiers in Psychology, 7, Article 1932.
Carriere, K., Khoury, B., Gunak, M. M., & Knauper, B. (2018). Mindfulness-based interventions for weight loss: A systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 19(2), 164-177.
Cercato C, Fonseca FA (2019) Cardiovascular risk and obesity. Diabetol Metab Syndr 11: e74
Dalen, J., Smith, B.W., Shelley, B.M., Lee Sloan, A., Leahigh, L., & Begay, D. (2010). Pilot study: Mindful Eating and Living (MEAL): Weight, eating behavior, and psychological outcomes associated with a mindfulnessbased intervention for people with obesity. Complementary Therapies in Medicine, 18, 260–264.
Forman, E.M., & Herbert, D. (2009). New directions in cognitive behavior therapy: acceptance based therapies, chapter to appear. In: O'Donohue WT, Fisher, JE, editors. Cognitive behavior therapy: applying empirically supported techniques in your practice. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 263-268.
Ghaderi, S., Gholamrezaei, S., & Rezaei, F. (2016). The effectiveness of cognitive-behavioral therapy based on mindfulness on reducing perceived stress and eating disorders in students with eating disorder symptoms. Urmia Medical Journal, 27(9), 801-810. (In Persian)
Gilbert P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in Psychiatric Treatment, 15(3): 199-208.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41.
Hajirastem, A. (2020). Development of a self-compassion-based mindfulness package and comparison of its effectiveness with mindfulness-based cognitive therapy on body image dissatisfaction, weight self-efficacy, food cravings, emotional eating, and body mass index in overweight women. Doctoral dissertation, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch. (In Persian)
Hübinger, C.  (2019). Runoff modelling and assessment of treatment wetland performance using a triangular form based multiple flow algorithm. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8986191
Jordan, C. H., Wang, W., Donatoni, L., & Meier, B. P. (2014). Mindful eating: Trait and state mindfulness predict healthier eating behavior. Personality and Individual Differences, 68: 107–111.
Katterman, S.N., Goldstein, S.P., Butryn, M.L., Forman, E.M., & Lowe, M.R. (2014). Efficacy of an acceptancebased behavioral intervention for weight gain prevention in young adult women. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(1), 45-50.
Kring, R. (2021). Mindfulness-based cognitive therapy: Emphasizing distinctive features. Tehran: Basat Publishers. (In Persian)
Kristeller, J.L., & Wolever, R.Q. (2011). Mindfulnessbased eating awareness training for treating binge eating disorder: The conceptual foundation. Eating Disorders, 19: 49–61. Kopelman P. (2007). Health risks associated with overweight and obesity. Obesity Reviews, 8, 13-17.
Kyrou, L., Randeva, H., Tsigos, C., Kaltsas, G & Martin, M. (2018).Clinical Problems Caused by Obesity. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278973/
Leahy, R., Tirch, D., & Napolitano, L. (2014). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner guide. Translated by: A, Mansouri rad. Tehran: Arjmand.
Limbers, C.A & Summers, E. (2021). Emotional Eating and Weight Status in Adolescents: A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 991. https://doi.org/10.3390/ ijerph18030991
Lin, X & Li, H. (2021). Obesity: Epidemiology, Pathophysiology, and Therapeutic. Front. Endocrinol. 12, 706978. doi: 10.3389/fendo.2021.706978.
Lotfi Kongarshahi, A., Dehghani Arani, F., Rostami, R., Ashraf Talash, H., & Abolhasani, M. (2019). A comparison of cognitive-behavioral therapy with mindfulness-based cognitive therapy in increasing activity and reducing weight in overweight individuals with coronary artery disease. Health Psychology, 8(3), 53-78. (In Persian)
MasoumiAlamout, M., Rahmanian, M., Aghamohammadi, V., Mohammadi, E., KhadijehNasiri, K. (2020). Effectiveness of mindfulness based cognitive therapy on weight loss, improvement of hypertension and attentional bias to eating cues in overweight people
Masuda, A & Hill, M.L. (2013). Mindfulness as therapy for disordered eating: a systematic review. Neuropsychiatry, 3(4), 433-447
Mercado, D., Robinson, L., Gordon, G., Werthmann, J., Iain C. Campbell, I Schmidt, U. (2021).  The outcomes of mindfulness-based interventions for Obesity and Binge Eating Disorder: A meta-analysis of randomised controlled trials. Appetite, 166(1), 105-464.
Moor, K. R., Scott, A. J., & McIntosh, W. D. (2013). Mindful eating and its relationship to body mass index and physical activity among university students. Mindfulness, 4(3), 269–274.
Mousavi, A., Bahrami, F., Hosseini Fard, H., Pourhossein, R., & Jafarian, M. (2019). Evaluating the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on body image in overweight individuals. Roshd-e-Ravanpsy, 3(36), 175-186. (In Persian)
Mousavian, N., Moradi, A., Mirzaei, J., Sheyder, F., Mahmoudi Kahriz, B., & Taheri, F. (2010). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy in reducing obesity. Andisheh va Raftar, 4(16), 57-49. (In Persian)
Narimani, M., & Namati, M. (2020). The relationship between psychological distress and self-esteem with somatic indices in overweight children. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 28(9), 3030-3043. (In Persian)
Nauta, H., Hospers, H., & Jansen, A. (2001). One-year follow-up effects of two obesity treatments on psychological well-being and weight. British Journal of Health Psychology, 6(3), 271–284.
Pearson, A.N., Follette, V.M., & Hayes, S.C. (2012). A pilot study of acceptance and commitment therapy as a workshop intervention for body dissatisfaction and disordered eating attitudes. Cognitive and Behavioral Practice, 19(1): 181-197.
Riccaa, C., Fioravantib, G., Sauroa, C.L., Rotellaa, F., Ravaldia, C. (2012). Emotional eating in anorexia nervosa and bulimia nervosa. Comprehensive Psychiatry, 53, 245-251.
Salehifard, J., Madah Shorjeh, R., & Namati, M. (2011). A comparison of motivational structure and eating styles in overweight and obese women with normal-weight women. Journal of Mental Health Principles, 13(2), 170-181. (In Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2022). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Agah Publishers. (In Persian)
Segal, Z. V., Williams, J. M. G, Teasdale, J. D. (2013). Mindfulness-based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press.
Sobol-Goldberg, S & Rabinowitz, J. (2016). Association of childhood and teen school performance and obesity in young adulthood in the US National Longitudinal Survey of Youth. Prev Med, 89, 57-63.
Soltanizadeh, M. (2022). The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Sexual Self-Esteem in Obese Women. Diabetes & Obesity Journal, 15(4), 555916. DOI: 10.19080/CRDOJ.2022.15.555916
Steindl, S. R., Buchanan, K., Goss, K., & Allan, S. (2017). Compassion focused therapy for eating disorders: A qualitative review and recommendations for further applications. Clinical Psychologist, 21(2), 62–73.
Taherpour, M., Sohrabi, A., & Zomestani, M. (2018). The effectiveness of mindfulness-based treatment on reducing perceived stress and eating disorders in students with eating disorder symptoms. Urmia Medical Journal, 26(4), 505-513. (In Persian)
Tay, K., Barcellona, D & Gunderson, M. (2018). Obesity trends in developing countries: Evaluation of a rural clinic population in the Dominican Republic. https://pediatrics.aappublications.org
Teasdale, J.D.; Segal, Z.V. and Williams, M.G. (1995). How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional control mindfulness training help? Behaviour Research and Therapy, 33, 25-39.
Van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G. P & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5(2), 295–315.
Volkow, N. D., Wang, G. J., Tomasi, D., & Baler, R. D. (2013). Unbalanced neuronal circuits in addiction. Current Opinion in Neurobiology, 23(4), 639–648.