اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر خودکارآمدی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه غیر انتفاعی حکیم نظامی، قوچان، ایران

3 کارشناس ارشد رواشناسی عمومی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،گلستان،ایران

4 دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/aftj.2023.349781.1678

چکیده

هدف : هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر خودکارآمدی و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش: این پژوهش نیمه‌آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه) بود، شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر ساری (1400) بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار اندازه‌گیری متغیرها، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارز و جروسلم (1979) و پرسشنامه رشد پس از سانحه توسط تدسچی و کالون (1996) بود، که توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شد. سپس شرکت‌کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای که ده هفته به طول انجامید در درمان هیجان‌مدار شرکت کردند. ولی برای گروه گواه جلسات درمانی اجرا نشد، درنهایت، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که پس از اجرای مداخله تفاوت معناداری بین گروه گواه و آزمایش در هر دو متغیر خودکارآمدی و رشد پس از سانحه و به وجود آمد (05/0 ≥ P). تفاوت معنادار در مؤلفه‌های خودکارآمدی (خودکارآمادی عمومی و خودکارآمدی اجتماعی) و سه مؤلفه رشد پس از سانحه (ارتباط با دیگران، قدرت فردی و ارزش زندگی) بین زنان مبتلا به سرطان پستان درگروه آزمایش و گواه مشاهده شد (05/0 ≥ P) ولی در مؤلفه امکانات جدید و تغییرات معنوی تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: استفاده از روش درمان هیجان‌مدار مداخله مناسبی برای افزایش خودکارآمدی و رشد پس از سانحه در زنان سرطان پستان است که می‌تواند برای بهبود وضعیت روانشناختی و مقابله بهتر با بیماری و درمان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion-oriented therapy on self-efficacy and post-traumatic growth in women with breast cancer

نویسندگان [English]

 • Atena Toraboyan 1
 • Masoumeh Gholipour 2
 • Samaneh Ye;taparast 1
 • Bahar Ghodsi 3
 • Ghazaleh Tarnas 4
1 M.A in Family Counseling, Department of Psychology and Educational Sciences, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A of General Psychology, Hakim Nizami Non-Profit University, Qochan, Iran
3 M.A in general psychology, Aliabad Katul Branch, Islamic Azad University, Golestan, Iran
4 PhD Health Psychology, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aim: Breast cancer is one of the most common types of cancer in the world. This disease has many negative and positive effects on the physical and mental health of patients. The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion-oriented therapy on self-efficacy and post-traumatic growth in women with breast cancer. Method: This research was semi-experimental (pre-test-post-test with a control group), the research participants included 30 women with breast cancer in Sari city (1400) who were selected by purposive sampling and through random assignment in two A group of 15 people were tested and tested. The instruments for measuring the variables were the general self-efficacy questionnaire by Schwarz and Jerusalem (1979) and the post-traumatic growth questionnaire by Tedeschi and Kallon (1996), which were completed by the participants. Then the participants of the experimental group participated in emotion-oriented therapy in 10 sessions of 60 minutes that lasted for ten weeks. But for the control group, treatment sessions were not performed, finally, the covariance analysis method was used to analyze the data. Results: Data analysis showed that after the implementation of the intervention, there was a significant difference between the control and experimental groups in both self-efficacy and post-traumatic growth variables (P ≥ 0.05). A significant difference was observed in the components of self-efficacy (general self-efficacy and social self-efficacy) and three components of post-traumatic growth (relationship with others, personal strength and value of life) between women with breast cancer in the experimental and control groups (P ≥ 0.05), but No significant difference was observed in the component of new facilities and spiritual changes. Conclusion: The use of emotion-oriented therapy is a suitable intervention to increase self-efficacy, post-traumatic growth in women with breast cancer, which can be used to improve psychological status and better cope with the disease and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotional therapy
 • self-efficacy
 • post-traumatic growth
 • breast cancer

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 09 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402