مقایسه ی اثر بخشی زوج ‌درمانی طرحواره‌محور و زوج درمانی هیجان‌مدار بر بخشش رنجش زناشویی در زوجین دارای اختلاف زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 استادیار رشته آمار دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

10.22034/aftj.2023.349604.1676

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثر‌بخشی زوج‌ درمانی طرحواره‌محور و زوج درمانی هیجان‌مدار بر بخشش رنجش زناشویی در زوجین دارای اختلاف زناشویی شهر ایلام بود. روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری 105 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام در شش ماه دوم سال 1400بودند. از بین آن‌ها 30 زوج به روش نمونه گیری در‌‌ دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مداخله هیجان مدار (10 زوج)، طرحواره مدار(10زوج) و گروه گواه (10زوج) جایگزین شدند. گروه آزمایشی هیجان محور بسته آموزشی جانسون(2012) را به مدت 9 جلسه و گروه آزمایشی طرحواره محور بسته یانگ،کلوسکو و ویشار (2003) را در 9 جلسه دریافت کردند. گروه گواه مداخله‌ای را دریافت نکرد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بخشش رنجش زناشویی پالیری، رگالیا و فینچام (2009) بود. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. یافته‌ها: زوج درمانی طرحواره محور بر بخشش رنجش زناشویی (85/5=F و 025/0 = P) تاثیر دارد. زوج درمانی هیجان مدار بر بخشش رنجش زناشویی (81/5=F و 045/0 = P) تاثیر دارد. این تاثیرات در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. همچنین بین میزان تاثیرگذاری زوج درمانی طرحواره محور و زوج درمانی هیجان مدار بر بخشش رنجش زناشویی تفاوت معنادار وجود ندارد. نتیجه‌گیری: زوج درمانی طرحواره محور و زوج درمانی هیجان‌مدار دو روش موثر بر بخشش رنجش زناشویی زوجین دارای اختلاف زناشویی هستند.
کلید واژه ها: بخشش رنجش زناشویی، تعارض زناشویی، زوج درمانی، طرحواره محور، هیجان مدار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of schema-based couple therapy and emotion-focused couple therapy on the forgiveness of marital resentment in couples with marital disputes

نویسندگان [English]

 • masoume Seidyousefi 1
 • fathola mohamadian 2
 • Arash Nademi 3
1 Ph.D. student of Psychology, Islamic Azad University of Sanandaj
2 Assistant Professor Ilam University of Medical Sciences
3 Assistant Professor of Statistics, Islamic Azad University of Ilam
چکیده [English]

Abstract
Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of schema-based couple therapy and emotion-focused couple therapy on the forgiveness of marital resentment in couples with marital disputes in Ilam.
Methods; The present study was quasi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population comprised 105 couples who were referred to counseling centers in Ialam city (Ilam province, Iran) during the second half of 2021. Of all the couples, 30 were chosen through the convenient sampling method. The participants were then randomly split into three groups: emotion-focused therapy (n=10), schema-focused therapy (n=10), and controls (n=10). Participants acquiring emotion-focused therapy were furnished with Johnson's training package (Johnson, 2012) for nine sessions. During the same period, those receiving schema-focused therapy were given a package presented by Young, Klosko, and Weishaar (2003). The controls received no intervention. The research tool was the Marital Bitterness Forgiveness Scale (Palieri, Regalia, & Fincham, 2009). Data were analyzed through the Repeated measures ANOVA procedure. Findings: Schema-based couple therapy affects forgiveness of marital resentment (p=0.025 and F=5.85). Emotion-focused couple therapy affects forgiveness of marital resentment (p=0.045 and F=5.81). Conclusion: Schema-focused and emotion-focused therapies are two versatile techniques to forgive marital bitterness among couples involved in marital discord.
Keywords: Forgiveness of marital resentment، Marital disputes، Couples therapy، Schema-based couple therapy، Emotion-focused couple therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forgiveness of marital resentment
 • Marital disputes
 • Couples therapy
 • Schema-based couple therapy
 • Emotion-focused couples therapy

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 08 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402