اثربخشی درمان نوروفیدبک بر پردازش هیجانی، باورهای غیر منطقی و پرخاشگری در بیماران زن دارای اختلال اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

10.22034/aftj.2023.349307.1672

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر پردازش هیجانی، باورهای غیر منطقی و پرخاشگری در بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مراجعه کننده به مراکز درمانی روانپزشکی روزانه شهر گلپایگان در نیمه اول سال 1398 بودند که از بین آن‌ها، تعداد 30 نفر از بیماران زن مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به صورت هدفمند و براساس ملاک‌های ورود انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. گروه آزمایش درمان نوروفیدبک را طـی 8 جلسـه 30 دقیقـه ای دریافـت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس اضطراب فراگیر اشپیتزر (2006)، مقیاس پردازش هیجانی بیکر (2007)، پرسشنامه عقاید غیرمنطقی جونز (1968)، پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (1992) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر بوسیله نرم‌افزار SPSS-24 تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد کـه درمان نوروفیدبک بـر پردازش هیجانی (89/10=F، 001/0P<)، عقاید غیر منطقی (83/10=F، 001/0P<) و پرخاشگری (16/8=F، 008/0P<) تاثیر داشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به تایید اثربخشی درمان نوروفیدبک بر پردازش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری در بیماران دارای اختلال اضطراب فراگیر پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی جهت آشنایی هر چه بیشتر با اصول و فنون این آموزش برای مشاوران و درمانگران فعال در حوزه این اختلال برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of neurofeedback therapy on emotional processing, irrational beliefs and aggression in female patients with generalized anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Behnam Sharif Ara 1
  • farshid khosropour 2
  • Hamid Molayi Zarandi 2
1 Ph.D. student of general psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of neurofeedback therapy on emotional processing, irrational beliefs and aggression in patients with generalized anxiety disorder. Research method: The present study was a semi-experimental pre-test-post-test and follow-up study with a control group. The statistical population of the present study was all women suffering from generalized anxiety disorder who referred to daily psychiatric treatment centers in Golpayegan city in the first half of 2019, among them, there were 30 female patients with generalized anxiety disorder in a targeted manner and based on the inclusion criteria were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. The experimental group received neurofeedback treatment during 8 sessions of 30 minutes. This was while the control group did not receive this intervention during the research process. The questionnaires used in this research included Spitzer's Generalized Anxiety Scale (2006), Baker's Emotional Processing Scale (2007), Jones' Irrational Beliefs Questionnaire (1968), Bass and Perry's Aggression Questionnaire (1992). The data obtained from the research were analyzed by the method of variance analysis with repeated measurement by SPSS-24 software. Results: The results of data analysis showed that neurofeedback treatment on emotional processing (F=10.89, P<0.001), irrational beliefs (F=10.83, P<0.001) and aggression (F=8.16, P=0.008) had an effect. Conclusion: Considering the confirmation of the effectiveness of neurofeedback treatment on emotional processing, irrational beliefs and aggression in patients with generalized anxiety disorder, it is suggested that educational workshops be held for counselors and therapists active in the field of this disorder to become more familiar with the principles and techniques of this training be made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional processing
  • neurofeedback therapy
  • irrational beliefs
  • aggression

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402