مدل‌یابی معادلات ساختاری نگرش خوردن بر اساس تمایزیافتگی خود، واکنش‌پذیری عاطفی و اضطرار منفی با میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجان در دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/aftj.2023.348571.1662

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مدل‌یابی معادلات ساختاری نگرش خوردن براساس تمایزیافتگی خود، واکنش‌پذیری عاطفی و اضطرار منفی با میانجی‌‌گری دشواری تنظیم هیجان در دختران انجام گرفت. روش پژوهش: روش انجام پژوهش به صورت همبستگی به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دختران جوان بود که از این میان، تعداد 284 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل تست نگرش خوردن گارنر و گارفینکل (1979)، فرم کوتاه سیاهه تمایزیافتگی دریک، مورداک، مارسزالک و باربر (2015)، مقیاس رفتار تکانه ای لینهام و میلر (2004)، مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون، کلارک، و تلگن (1988) و مقیاس دشواری تنظیم هیجان گراتز و روئمر (2004) بود. برای گردآوری داده‌ها از رو‌ش‌های آمار توصیفی و استنباطی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS26 و AMOS24 صورت گرفت. جهت تحلیل روابط واسطه‌ای نیز از روش بوت استرپ در برنامه MACRO استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که رابطه مدل ساختاری نگرش خوردن براساس تمایزیافتگی خود، واکنش‌پذیری عاطفی (عاطفی مثبت و منفی) و اضطرار منفی با میانجی‌گری دشواری تنظیم هیجان از برازش خوبی برخوردار است (001/0>P). رابطه تمایزیافتگی با نگرش خوردن منفی و معکوس، رابطه دشواری تنظیم هیجان با نگرش خوردن مسقیم و مثبت برآورد شده است (001/0>P). همچنین واکنش‌پذیری عاطفی مثبت با نگرش خوردن رابطه منفی و معکوس داشت (001/0>P). نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه به نقش مؤثر تمایزیافتگی، تنظیم هیجان و واکنش‌پذیری عاطفی در نگرش مختل خوردن در دختران تأکید دارد. لذا باید آموزش‌های لازم برای تنظیم و کنترل هیجانات در این قشر مهم از جامعه انجام گیرد، تا از عوارض و پیامدهای نگرش مختل خوردن که ابتلا به اختلالات خوردن است، پیشگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of eating attitude based on self-differentiation, emotional reactivity and negative urgency with the mediation of emotion regulation difficulty in girls

نویسندگان [English]

  • Azam Roshandel 1
  • Marzieh Gholami Turan Poshti 2
  • nahid havasi somar 3
  • Mahdi Shahnazari 4
1 Ph.D. student in Health Psychology, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aim: Today, eating disorders are one of the most common mental disorders that cause many problems in physical health, mental functioning, and quality of life. This research was conducted with the aim of modeling the structural equations of eating attitude based on self-differentiation, emotional reactivity and negative urgency with the mediation of emotion regulation difficulty in students of Islamic Azad University, Zanjan branch. Methods: The method of conducting the research was correlational using the SEM structural equation modeling method and the statistical population of this research included all undergraduate students in the number of 4730 people. 284 people were selected by cluster sampling method. The research tools include Garner and Garfinkel (1979) Eating Attitude Test, Drake, Murdock, Marszalek and Barber (2015) short form of differentiation inventory, Impulsive Behavior Scale (UPPS), Positive and Negative Affect Scale (PANAS) and Gratz Emotion Regulation Difficulty Scale. And Roemer (2004). To collect data, descriptive and inferential statistics and structural equations were used using SPSS26 and AMOS24 software. Bootstrap method was used in MACRO program to analyze mediating relationships. Results: The findings showed that the relationship between the structural model of eating attitude based on self-differentiation, emotional reactivity (positive and negative emotional) and negative urgency with the mediation of students' emotion regulation difficulty has a good fit (P<0.001). Differentiation relationship with negative and inverse eating attitude, relationship between emotion regulation difficulty and direct and positive eating attitude has been estimated (P<0.001). Also, positive emotional reactivity had a negative and inverse relationship with eating attitude (P<0.001). Conclusion: The findings of this study emphasize the effective role of differentiation, emotion regulation and emotional reactivity in the attitude of eating disorders in students. Therefore, the necessary training to regulate and control emotions should be done in this important segment of the society, in order to prevent the complications and consequences of disordered eating attitude, which is eating disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eating attitude
  • differentiation
  • emotional reactivity
  • negative urgency
  • emotion regulation difficulty
تاجیک، نوشین.، لطفی کاشانی، فرح. (1398). همبستگی نگرش به خوردن با سبک‌های تنظیم شناختی هیجان، حساسیت اضطرابی و سبک دلبستگی در زنان مبتلا به چاقی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت ۸ (۶)، ۵۶-۴۸.
فخّاری، نرگس.، لطیفیان، مرتضی.، اعتماد، جلیل. (1393). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4(15)، 35-58.
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر. (1393). نقش جنسیت در ساختار عاملی نگرش‌های اختلال خوردن در جمعیت دانشجویی. تحقیقات علوم رفتاری. 12(3): 406-415.
میرزایی، میترا.، زارعی، اقبال.، صادقی فرد، مریم. (1398). نقش تمایزیافتگی خود و عوامل اقتصادی با میانجیگری تعارضات خانوادگی در پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 10(37)، 143-170.
References
Brockmeyer, T., Skunde, M., Wu, M., Bresslein, E., Rudofsky, G., Herzog, W., & Friederich, H.-C. (2014). Difficulties in emotion regulation across the spectrum of eating disorders. Comprehensive psychiatry, 55(3), 565-571.
Brosof, L. C., & Levinson, C. A. (2017). Social appearance anxiety and dietary restraint as mediators between perfectionism and binge eating: A six month three wave longitudinal study. Appetite, 108, 335-342.
Doba, K., Berna, G., Constant, E., & Nandrino, J.-L. (2018). Self-differentiation and eating disorders in early and middle adolescence: A cross-sectional path analysis. Eating Behaviors, 29, 75-82.
Fakhari, N., Latifian, M., & Etemad, J. (2014). Psychometric properties of the short form of the Differentiation of Self Inventory among Iranian students. Educational Measurement Quarterly, 4(15), 35-58. (In Persian)
Hasking, P., Boyes, M., & Greves, S. (2018). Self-efficacy and emotionally dysregulated behaviour: An exploratory test of the role of emotion regulatory and behaviour-specific beliefs. Psychiatry research, 270, 335-340.
Hay, P., Mitchison, D., Collado, A. E. L., González-Chica, D. A., Stocks, N., & Touyz, S. (2017). Burden and health-related quality of life of eating disorders, including Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), in the Australian population. Journal of eating disorders, 5(1), 1-10.
Juarascio, A. S., Felton, J. W., Borges, A. M., Manasse, S. M., Murray, H. B., & Lejuez, C. W. (2016). An investigation of negative affect, reactivity, and distress tolerance as predictors of disordered eating attitudes across adolescence. Journal of adolescence, 49, 91-98.
Lam, C. M., & Chan‐So, P. C. (2015). Validation of the Chinese version of Differentiation of Self Inventory (C‐DSI). Journal of marital and family therapy, 41(1), 86-101.
Landrau, E., & Short, J. (2010). The role of relationship attachment styles in disordered eating behaviors. Colonial Academic Alliance Undergraduate Research Journal, 1(1), 11.
Lu, Q., Tao, F., Hou, F., Zhang, Z., & Ren, L.-l. (2016). Emotion regulation, emotional eating and the energy-rich dietary pattern. A population-based study in Chinese adolescents. Appetite, 99, 149-156.
Mirzaei, M., Zarei, I., & Sadeghifard, M. (2019). The role of self-differentiation and economic factors, mediated by family conflicts, in preventing psychological and social damages. Culture of Counseling and Psychotherapy, 10(37), 143-170. (In Persian)
Mohammadzadeh, A., & Rezaei, A. (2014). The role of gender in the factor structure of eating disorder attitudes in a student population. Behavioral Sciences Research, 12(3), 406-415. (In Persian)
Qian, J., Wu, Y., Liu, F., Zhu, Y., Jin, H., Zhang, H.,... Yu, D. (2021). An update on the prevalence of eating disorders in the general population: a systematic review and meta-analysis. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 1-14.
Racine, S. E., & Horvath, S. A. (2018). Emotion dysregulation across the spectrum of pathological eating: Comparisons among women with binge eating, overeating, and loss of control eating. Eating disorders, 26(1), 13-25.
Rotella, F., Fioravanti, G., Godini, L., Mannucci, E., Faravelli, C., & Ricca, V. (2015). Temperament and emotional eating: A crucial relationship in eating disorders. Psychiatry research, 225(3), 452-457.
Sahlan, R. N., Taravatrooy, F., Quick, V., & Mond, J. M. (2020). Eating-disordered behavior among male and female college students in Iran. Eating Behaviors, 37, 101378.
Stice, E., Shaw, H., & Marti, C. N. (2007). A meta-analytic review of eating disorder prevention programs: Encouraging findings. Annu. Rev. Clin. Psychol., 3, 207-231.
Svaldi, J., Griepenstroh, J., Tuschen-Caffier, B., & Ehring, T. (2012). Emotion regulation deficits in eating disorders: a marker of eating pathology or general psychopathology? Psychiatry research, 197(1-2), 103-111.
Tajik, N., & Lotfi Kashani, F. (2019). Correlation of eating attitude with Emotional cognitive regulation styles, anxiety sensitivity and attachment style in women with obesity. Journal of Health Promotion Management, 8(6), 48-56.
Tajik, N., & Lotfi Kashani, F. (2019). The correlation of attitude towards eating with cognitive emotion regulation styles, anxiety sensitivity, and attachment style in obese women. Journal of Health Promotion Management, 8(6), 48-56. (In Persian)
Wilksch, S. M., O'Shea, A., Ho, P., Byrne, S., & Wade, T. D. (2020). The relationship between social media use and disordered eating in young adolescents. International Journal of Eating Disorders, 53(1), 96-106.
Yavuz Güler, Ç., & Karaca, T. (2021). The role of differentiation of self in predicting rumination and emotion regulation difficulties. Contemporary Family Therapy, 43(2), 113-123.