اثربخشی درمان راهبردهای نظم جویی هیجان بر رفتار اجتنابی و برانگیختگی در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/aftj.2023.348043.1657

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان راهبردهای راهبردهای نظم جویی هیجان بر رفتار اجتنابی و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19 انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح تک آزمودنی چندخط پایه‌ای بود. جامعه آماری شامل افرادی که به علت بیماری کوید 19 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشور تهران بین سالهای 1399تا 1400 بستری بودند و به اختلال استرس پس از سانحه دچار گشته اند بود. سه زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در گروه درمان راهبردهای نظم جویی هیجان گمارش شدند. سپس سه آزمودنی پروتکل 8 جلسه ای درمان راهبردهای نظم جویی هیجان (گروس -2008) دریافت کردند. پرسشنامه‌های تاثیر رویداد- ویرایش شده (گرمر، 2003) به عنوان ابزار پژوهش در چهار مرحله خط پایه ، چلسه سوم و ششم و بعد از درمان اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 جمع آوری شده به روش تحلیل اندازه گیری‌های مکرّر و تحلیل داده‌ها به کمک رسم نمودار تجزیه و تحلیل شدند. از فرمول درصد بهبودی (اوگلز ، 2001) قضاوت درباره میزان بهبودی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رویکرد راهبردهای نظم جویی هیجان موجب بهبود اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19 شد. میزان درصد بهبودی اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری برای بیماران بین 52 تا 68 درصد بود. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت رویکرد راهبردهای نظم جویی هیجان موجب بهبود اجتناب، و برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از بیماری کووید- 19 می‌شود و می‌توان از این درمان در جهت کاهش مشکلات روان‌شناختی بیماران کووید-19 استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of emotion regulation strategies treatment on avoidance and arousal behavior in women with post-traumatic stress disorder due to COVID-19

نویسندگان [English]

  • Niloufar Arjamandnia 1
  • Ramezan Hasanzadeh 2
  • Ghodratollah Abbasi 3
1 PhD student, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of treatment of emotion regulation strategies on avoidance and arousal behavior in patients with post-traumatic stress disorder due to COVID-19. Methods: The research method was semi-experimental with a single-subject multiline basic design. The statistical population consisted of people who were admitted to the intensive care unit of Masih Daneshvari Hospital in Tehran between 2020 and 2021 due to COVID-19 and had post-traumatic stress disorder. Three women were selected by available sampling method and assigned to emotion regulation strategies treatment group. Then, three subjects received an 8-session protocol for treatment of emotion regulation strategies (Gross, 2008). Event-edited impact questionnaires (Garmer, 2003) were administered as research tools in four stages: baseline, third and sixth ninth and follow-up. Data were analyzed using SPSS software version 22 by repeated measurement analysis and data analysis using diagram drawing. The recovery percentage formula (Ogles, 2001) was used to measure the rate of recovery. Results: The results showed that the approach of emotion regulation strategies improved avoidance and arousal in patients with post-traumatic stress disorder due to COVID-19. The percentage of recovery of avoidance and arousal in patients with post-traumatic stress disorder caused by the disease was between 52% and 68%. Conclusion: It can be concluded that the approach of emotion regulation strategies improves avoidance and arousal in patients with post-traumatic stress disorder due to COVID-19 and this treatment can be used to reduce psychological problems in COVID-19 patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • post-traumatic stress disorder
  • avoidance behavior
  • arousal
حسنی، جعفر.، تاج الدینی، امراه.، قائدنیای جهرمی، علی.، فرمانی شهرضا، شیوا. (1393). مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار. روان شناسی بالینی. 6(1)، 91-101.
خطیبی، فرشته.، خان محمدی اطاقسرا، ارسلان.، حیدری، شعبان. (1401). اثربخشی ‌درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل. خانواده درمانی کاربردی. 3(5)(مجموعه مقالات حوزه زنان)، 20-34.
روستا، نگار.، قدمی، مجید.، کشاورز افشار، حسین.، احقر، قدسی. (1401). مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دختران نوجوان. خانواده درمانی کاربردی، 3(4)، 54-69.
مشهدی، علی.، میردورقی، فاطمه.، حسنی، جعفر (1390). نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال‌های درونی سازی کودکان. روان شناسی بالینی، 3، (3)، 29-39.
References
Abdi, S., Babapour, J., & Fathi, H. (2011). Relationship between cognitive emotion regulation styles and general health of students. Army University of Medical Sciences, 8, 45-53.
Amone-P’Olak, K., Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). Adolescents caught between  fires: Cognitive emotion regulation in response to war experiences in Northern Uganda. Adolescence, 30, 655-669.
Creamer, M., Bell, R., & Failla, S. (2003). Psychometric properties of the impact of event scale revised. Behaviour research and therapy, 41(12), 1489-1496.
DSM-5“Diagnostic and statistical manual of mental disorders”, American Psychiatric Association, Washington DC, United States of America.
Garnefski, N,. Koopman, H., Kraaij, V., & ten Cate, R. (2009). Brief report: Cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Adolescence, 32, 449-454.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.
Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij, V. (2005). Psychological distress and cognitive emotion regulation strategies among farmers who fell victim to the foot-and-mouth crisis. Personality and Individual Differences, 38, 1317-1327.
Garnefski, N., Boon, S., & Kraaij, V. (2003). Relationships between cognitive strategies of adolescents and depressive symptomatology across different types of life events. Youth and Adolescence, 32, 401-408.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30, 1311-1327.
Garnefski, N., Rieffe, C., Jellesma, S., Terwogt, M. M., & Kraaij, V. (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11-year-old children. European Child & Adolescent Psychiatry, (16), 1, 1-9.
Garnefski, N., van der Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E.(2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies andemotional problems: Comparison between a clinical and a non-clinical sample.European Journal of Personality, 16, 403-420.
Gross, J. J.(2008). Emotion Regulation. Handbook Of Emotions,3(3),497-513
Hosseini, J., Tajeddini, E., Ghaednia Jahromi, A., & Farmani Shahreza, S. (2014). Comparison of cognitive emotion regulation strategies and emotional schemas in spouses of individuals with substance abuse and normal individuals. Clinical Psychology, 6(1), 91-101. (In Persian)
Khatibi, F., Khan Mohammadi Otaghsara, A., & Heidari, S. (2022). The effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on resilience and emotion regulation in obese women in Amol. Applied Family Therapy, 3(5)(Women's Issues Collection), 20-34. (In Persian)
Legerstee, S. A., Garnefski, N., Verhulst, F. C., & Utens, E. M. W. J. (2011). Cognitive coping in anxiety-disordered adolescents. Adolescence, 34, 319-326.
Li S, Wang Y, Xue J, Zhao N, Zhu T. The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological Consequences: A Study on Active Weibo Users. 2020;17(6).
Mashhadi, A., Mirdoraghi, F., & Hosseini, J. (2011). The role of cognitive emotion regulation strategies in internalizing disorders in children. Clinical Psychology, 3(3), 29-39. (In Persian)
Roosta, N., Ghadimi, M., Keshavarz Afshar, H., & Ahghar, G. (2022). Comparison of the effectiveness of group counseling with a Gestalt therapy approach and reality therapy on emotion regulation in adolescent girls. Applied Family Therapy, 3(4), 54-69. (In Persian)
Ruiz-Aranda, D., Salguero, J. M. & ndez-Berrocal, P. F.(2010). Emotional Regulationand Acute Pain Perception in Women. The Journal of Pain, 11(6), 564-569.
Zhu H, Wei L, Niu P. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global health research and policy. 2020;5: 6.
Zlomke, K. R., & Hahn, K. S. (2010). Cognitive emotion regulation strategies: Genderdifferences and associations to worry. Personality and Individual Differences, 48,408-413.