مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رضایت جنسی در افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/aftj.2023.344769.1605

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رضایت جنسی در افراد متأهل مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه-آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون به همراه مرحله پیگیری یک ماهه و با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه افراد متأهل و با مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان‌شناختی شهر تهران در سال 1398 بودند. از بین این افراد، 45 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و بطور تصادفی در سه گروه 15 نفری قرار گرفتند. گروه‌های آزمایش تحت 8 جلسه90 دقیقه‌ای طرحواره درمانی یا برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار گرفتند و برای گروه کنترل اقدامی صورت نگرفت. ابزار جمع‌‌آوری داده‌ها مقیاس رضایت جنسی بود. داده‌ها پژوهش با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده این بود که طرحواره درمانی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش رضایت جنسی افراد متأهل در مرحله پس آزمون و پیگیری اثر معنادار داشته‌اند (۰۰1/۰>P). تفاوت معناداری بین دو گروه از این نظر وجود نداشته است (05/۰<P). نتیجه‌گیری: طبق نتایج، می‌توان از طرحواره درمانی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی در جهت بهبود رضایت جنسی در افراد متأهل استفاده کرد.
کلیدواژه‌ها: رضایت جنسی، متأهل، ذهن‌آگاهی، طرحواره درمانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of schema therapy and mindfulness-based stress reduction on sexual satisfaction in married people referred to psychological centers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Tahereh Salari 1
  • Bita Nasrollahi 2
  • Reza Ghorban jahromi 3
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of schema therapy and mindfulness-based stress reduction on sexual satisfaction in married people referred to psychological centers in Tehran. Methods: The present study was a quasi-experimental pretest-posttest with a one-month follow-up phase with a control group. The statistical population of the present study included all married people with marital problems who referred to psychological centers in Tehran in 1398. Among these people, 45 people were selected by purposive sampling method and randomly divided into three groups of 15 people. The experimental groups underwent 8 sessions of 90-minute schema therapy or mindfulness-based stress reduction and no action was taken for the control group. The data collection tool was the Sexual Satisfaction Scale. Research data were analyzed using SPSS-21 and repeated-measures analysis. Results: The results showed that schema therapy and mindfulness-based stress reduction had a significant effect on increasing sexual satisfaction of married people in the post-test and follow-up stages (P<0.001). There was no significant difference between the two groups in this regard (P<0.05). Conclusion: According to the results, schema therapy and mindfulness-based stress reduction can be used to improve sexual satisfaction in married people.
Keywords: Sexual Satisfaction, Married, Mindfulness, Schema Therapy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Satisfaction
  • Married
  • Mindfulness
  • Schema Therapy

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 دی 1402