مقایسه اثربخشی ذکر درمانی در اسلام با درمان ذهن آگاهی بر اضطراب و امید به زندگی مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 استادیار گروه معارف، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22034/aftj.2023.409985.2130

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی ذکر درمانی در اسلام با درمان ذهن آگاهی بر اضطراب و امید به زندگی مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی شهرستان میبد بود. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی شهرستان میبد است. از بین جامعه آماری به صورت هدفمند و در دسترس تعداد 45 مادر دارای فرزند ناتوان ذهنی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه در قالب دو گروه 15 نفر آزمایش (30 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برای گردآوری و سنجش اضطراب مادران از پرسشنامه اضطراب بک استفاده شد و امید به زندگی مادران با پرسشنامه اسنایدر و همکاران سنجیده شد. سپس پروتکل‌های تمرینی (ذکر درمانی و ذهن آگاهی) اجرا شد. در طول دوره تمرینی مشوق‌های لازم در نظر گرفته شد. پس از اجرای پروتکل‌های تمرینی، کلیه آزمون‌ها در شرایط مشابه به عنوان پس‌آزمون از مادران گرفته شد. در نهایت به منظور بررسی و مقایسه اثربخشی پروتکل ذکر درمانی و پروتکل ذهن آگاهی بر روی مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی از تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از شاخص­های میانگین، انحراف­ معیار و نمودارهای آماری و در سطح استنباطی برای پاسخ به فرضیات تحقیق از آزمون کواریانس آزمون­ها در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه 26 نرم­افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس برای درمان ذهن آگاهی نشان داد 2/62 درصد نمرات امید به زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی تبیین می‌شود. همچنین 6/55 درصد نمرات اضطراب مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بر اساس الگوی ذهن آگاهی تبیین می‌شود. همچنین 9/59 درصد نمرات پروتکل ذکر درمانی بر روی متغیر امید به زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی تبیین می‌شود. در نهایت باتوجه به مقدار مجذور اتا (746/0) 6/74 درصد نمرات پروتکل ذکر درمانی بر روی متغیر اضطراب مادران دارای فرزند کم توان ذهنی تبیین می‌شود. از تحلیل آزمون تعقیبی شفه می­توان نتیجه گرفت که میانگین اضطراب در گروه ذکر درمانی و ذهن آگاهی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است ولی دوگروه تجربی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند (05/0= α). همچنین می­توان نتیجه گرفت که میانگین امید به زندگی در گروه ذکر درمانی و ذهن آگاهی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است. ولی دوگروه تجربی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند (05/0= α). نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده حاکی از مؤثر بودن هر دو دوره درمانی مذکور در کاهش اضطراب و افزایش امید به زندگی مادران دارای فرزند ناتوان ذهنی به طور یکسان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Zekr therapy in Islam with mindfulness therapy on anxiety and life expectancy of mothers with mentally disabled children

نویسندگان [English]

  • Masuomeh Esmailim dehkhajeh 1
  • Mohammad Hossain Fallah 2
  • Saeed Vaziri 3
  • Abolghasem Asi mozneb 4
1 PhD Student in Counseling, Faculty of Humanities, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Humanities, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Humanities, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to compare the effectiveness of Zekr therapy in Islam with mindfulness therapy on anxiety and life expectancy of mothers with mentally disabled children in Meybod city. Method: The design of the present research was applied in terms of its purpose and the method of conducting it was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with two experimental groups and one control group. The statistical population of the research is all mothers with mentally disabled children in Meybod city. Among the statistical population, 45 mothers with intellectually disabled children were selected in a targeted and available manner and randomly divided into three groups in the form of two groups of 15 experimental people (30 people) and control group (15 people). Beck's anxiety questionnaire was used to collect and measure mothers' anxiety, and mothers' life expectancy was measured with Snyder et al.'s questionnaire. Then exercise protocols (remembering therapy and mindfulness) were implemented. To answer the research hypotheses, the covariance tests were performed at the five percent error level using SPSS software version 26. Results: The results of covariance analysis for mindfulness treatment showed that 62.2% of life expectancy scores of mothers with intellectually disabled children are explained. Also, 55.6% of the anxiety scores of mothers with mentally retarded children are explained based on the mindfulness model. Also, 59.9% of Zekr therapy protocol scores are explained on the variable of life expectancy of mothers with mentally retarded children. Finally, according to the eta squared value (0.746), 74.6% of the scores of the Zekr therapy protocol are explained on the variable of anxiety of mothers with mentally retarded children. From the analysis of Shefe's follow-up test, it can be concluded that the mean of anxiety in the dhikr therapy and mindfulness group has decreased significantly compared to the control group, but the two experimental groups have no significant difference from each other (α=0.05). It can also be concluded that the average life expectancy in the Zekr therapy and mindfulness group has decreased significantly compared to the control group, but the two experimental groups have no significant difference from each other (α=0.05). Conclusion: The obtained results indicated that both the mentioned treatment courses were equally effective in reducing anxiety and increasing the life expectancy of mothers with mentally disabled children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zekr therapy
  • mindfulness
  • anxiety
  • life expectancy
  • mothers
  • mentally disabled child
حبیبی، سلمان.، بیگی، آرزو.، رضایی حصار، حبیبه.، ممیز، شیوا.، عاشوری، جمال.، و هویدا فاطمه. (1395). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و گرایش‌های مذهبی با سلامت روانی نوجوانان مبتلا به دیابت نوع دو به منظور ارائه راهکار‌های مراقبت و پرستاری، فصلنامه علمی پژوهشی پرستاری دیابت. ۴ (۲)، ۶۸-۷۸.
حسینی، سیده مونس. (1388). رابطه امید به زندگی و سرسختی روانشناختی. اندیشه و رفتار، 3(12)، 65 -57
خانی، حامد. (1394). تاریخ انگاره ذکر در فرهنگ اسلامی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، 9(1)، 43 -78.
دشتی، نقی.، حاجلو، نادر.، صادقی، گودرز.، نریمانی، محمد.، و شریفی نیا، محمدحسین. (۱۳۹۷). مقایسه کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، استرس و ذهن آگاهی بیماران قلبی در دو گروه با ذکر زیاد خدا و ذکر کم خدا، مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، ۲(۳)، ۱۲۳-۱۲۹.
زارع برگ آبادی، معصومه.، تقی لو، صادق.، و کاکاوند علیرضا. (1396). رابطه اضطراب و افسردگی با میانجیگری تفکر ارجاعی و کمال گرایی: روش معادلات ساختاری»، مجله مبانی سلامت روان، 18(6)، 455-464.
زارع برگ آبادی، معصومه. (1395). رابطه بین اضطراب وافسردگی با میانجیگری تفکر ارجاعی وکمال گرایی، مجله اصول بهداشت روانی، ویژه نامه سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. 64-455
ستوده اصل نعمت.، نشاط دوست، حمیدطاهر.، کلانتری، مهرداد.، طالبی، هوشنگ.، و خسروی، علیرضا. (1385). مقایسه اثربخشی دو روش امید درمانی و دارودرمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون ضروری. مجله روانشناسی بالینی، 2(1)، 27-34
شیرازی، اسکندر.، و مصری، مهران. (1401). طراحی مدل بومی فشار روانی کارکنان بخش دولتی بعد از شیوع کرونا (مطالعه موردی: بیمارستان‌های دولتی تبریز)، فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی. 11(1)، 90-77.
علامه مجلسی، محمدباقر. (1400). حلیه المتقین، قم: انتشارات جمکران.
کار، آلان. (1385). روانشناسی مثبت: علم شادمانی ونیرومندی‌های انسان، ترجمۀ پاشاشریفی، حسـن و همکاران، تهران: انتشارات سخن.
مدارا، فرهاد.، ساروخانی، دیانا.، ولی زاده، رضا.، و ساروخانی، ماندانا. (1395). بررسی میانگین نمره اضطراب در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 25(2)، 206-181.
مکارم شیرازی، ناصر. (1386). پیام امام امیر المومنین علیه السلام‌، تهران‌، دار الکتب الاسلامیه‌.
مکارم شیرازی، ناصر. (1385). اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقین)، قم: انتشارات نسل جوان‌.
مؤمنی، فرشته.، شهیدی، شهریار.، موتابی، فرشته.، و حیدری، محمود. (۱۳۹۶). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر متغیرهای میانجی اختلال اضطراب فراگیر، مجله پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، ۸ (۱)، ۴۹-۶۶.
میرمحمدصادقی، مهدی. (1384). ازدواج (آموزش پیش از ازدواج) (ویراست دوم). تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
نصرتی، فاطمه.، غباری بناب، باقر.، زندی، سعید.، و قربانی، میلاد. (1400). اثرگذاری ذکرهای مذهبی در بهبود فشار روانی، مرور نظام‌مند. پژوهش در دین و سلامت، 7(3)، 157-171.
هدایتی، دانا. صابری، هایده.، و نصرالهی بیتا. (1402). مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و معنویت درمانی بر تاب‌آوری»، تحقیقات علوم رفتاری. ۲۱(۱)، ۱-۱۰
References
Allameh Majlesi, M. B. (2021). Hilyat Al-Muttaqin, Jomeh Karamat Publications, 2nd Edition. (In Persian)
Aminia, R., Soltani, M. A. T., & Bagherian-Sararoudi, R. (2013). Prediction of Elders; General Based on Positive and Negative Perfectionism and Type-D Personality. International Journal of Preventive Medicine, 4(6), 641.
Bayat, M., Salehi, M., Bozorgnezhad, A., & Asghari, A. (2011). The comparison of psychological problems between parents of intellectual disabilities children and parents of normal children. World Applied Sciences Journal, 12(4), 471-475.
Carr, A. (2006). Positive psychology: The science of happiness and human strengths. Translated by Pashasharifi, H., Tehran: Sokhan Publications. (In Persian)
Chi, X., Bo, A., Liu, T., Zhang, P., & Chi, I. (2018). Effects of mindfulness-based stress reduction on depression in adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology, 9, 1034.
Dashti, N., Hajloo, N., Sadeghi, G., Narimani, M., & Sharifi Nia, M. H. (2018). Comparison of quality of life, depression, anxiety, stress and mindfulness in two groups of heart patients who mention god more and less. Islamic Lifestyle Journal with Health Approach, 2(3), 123-129. (In Persian)
Dunning, D. L., Griffiths, K., Kuyken, W., Crane, C., Foulkes, L., Parker, J., & Dalgleish, T. (2019). Research review: The effects of mindfulness-based interventions on cognition and mental health in children and adolescents—a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 60(3), 244-258.
Gras Pérez, M. E., Font-Mayolas, S., Baltasar Bagué, A., Patiño Masó, J., Sullman, M. J., & Planes Pedra, M. (2019). The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC) amongst young Spanish adults= La escala de resiliencia de Connor-Davidson en adultos españoles jóvenes. Clínica y Salud: Investigación Empírica en Psicología, 30(2), 1-7.
Griffin, B., Loh, V., & Hesketh, B. (2013). A mental model of factors associated with subjective life expectancy. Social Science & Medicine, 82(5), 79-86.
Habibi, S., Bigi, A., Rezaei Hasar, H., Mamiz, S., Ashouri, J., & Houda Fatemeh. (2016). The relationship between personality traits, religious orientations and mental health in adolescents with type 2 diabetes for providing care strategies and nursing, Journal of Diabetes Nursing, 4(2), 68-78. (In Persian)
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition. Guilford Press.
Hedayati, D., Saberi, H., & Nasralahi, B. (2023). Comparison of the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness and spiritual therapy on resilience. Behavioral Sciences Research, 21(1), 1-10. (In Persian)
Hellman, C. M., Worley, J. A., & Munoz, R. T. (2018). Hope as a coping resource for caregiver resilience and well-being. Family Caregiving, 81-98.
Hoge, E. A., Bui, E., Mete, M., Dutton, M. A., Baker, A. W., & Simon, N. M. (2023). Mindfulness-based stress reduction vs escitalopram for the treatment of adults with anxiety disorders: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 80(1), 13-21.
Hoseini, S. M. (2009). The relationship between hope for life and psychological endurance. Andisheh va Raftar, 3(12), 57-65. (In Persian)
Janowski, K., & Łucjan, P. (2012). Worry and mindfulness: The role in anxiety and depressive symptoms. European Psychiatry: The Journal of the Association of European Psychiatrists, 27, Supplement 1, 133.
Johannsen, M., Nissen, E. R., Lundorff, M., & O'Toole, M. S. (2022). Mediators of acceptance and mindfulness-based therapies for anxiety and depression: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 94, 102156.
Kabat-Zinn, J. (2002). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144-156.
Khani, H. (2015). The history of mentioning in Islamic culture. Quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, 9(1), 43-78. (In Persian)
Krusche, A., Jack, C., Blunt, C., et al. (2020). Mindfulness-Based Organisational Education: An evaluation of a mindfulness course delivered to employees at the Royal Orthopaedic Hospital. Mindfulness, 11, 362-373.
Madara, F., Sarukhani, D., Valizadeh, R., & Sarukhani, M. (2016). A systematic review and meta-analysis of the mean score of anxiety in Iran. Ilam University of Medical Sciences Research Journal, 25(2), 181-206. (In Persian)
Makarem Shirazi, M. (2006). Islamic ethics in Nahj Al-Balaghah (Sermon of the pious), Qom: Nasle Javan Publications. (In Persian)
Makarem Shirazi, M. (2007). Imam Ali's message, Tehran: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah Publications. (In Persian)
Malik, S., & Perveen, A. (2023). Mindfulness and anxiety among university students: Moderating role of cognitive emotion regulation. Current Psychology, 42(7), 5621-5628.
McCarney, R. W., Schulz, J., & Grey, A. R. (2012). Effectiveness of mindfulness-based therapies in reducing symptoms of depression: A meta-analysis. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 14(3), 279-299.
Mir Mohammad Sadeghi, M. (2005). Marriage (pre-marriage education) (2nd edition). Tehran: Country Welfare Organization, Cultural and Prevention Affairs Department, Office of Prevention of Social Harms. (In Persian)
Mohammadi, M. R., Ahmadi, N., Khaleghi, A., Mostafavi, S. A., Kamali, K., & Rahgozar, M. (2019). Prevalence and correlates of psychiatric disorders in a national survey of Iranian children and adolescents. Iranian Journal of Psychiatry, 14(1), 1.
Momeni, F., Shahidi, Sh., Motabi, F., & Heydari, M. (2017). Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy and mindfulness-based cognitive therapy on the mediators of generalized anxiety disorder. Journal of Applied Psychological Research, 8(1), 49-66. (In Persian)
Murch, H. (2023). Mindfulness to reduce math anxiety and improve math performance.
Nasrati, F., Ghabari Bonab, B., Zandi, S., & Ghorbani, M. (2021). The systematic effect of religious mentions in improving mental pressure. Journal of Research in Religion and Health, 7(3), 157-171. (In Persian)
Peterson, C. (2000). Optimistic explanatory style and health. In J. Gillham (Ed.), The Science of Optimism and Hope (pp. 241-248). Templeton Foundation Press.
Potek, R. (2012). Mindfulness as a school-based prevention program and its effect on adolescent stress, anxiety and emotion regulation (Unpublished master's thesis). New York University, New York.
Shirazi, E., & Mosari, M. (2022). Designing a native model of psychological stress among employees of government sector after COVID-19 outbreak (a case study: Tabriz public hospitals), Journal of Management of Government Organizations, 11(1), 77-90. (In Persian)
Snyder, C. R. (2002). Hope theory rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13, 249-275.
Stodde Eslam Ne'mat, N., Nashat Dost, H., Kalantari, M., Talebi, H., & Khosravi, A. R. (2006). Comparison of the effectiveness of two hope therapies and daru-therapy on the quality of life of patients with essential hypertension. Clinical Psychology Journal, 2(1), 27-34. (In Persian)
Tanay, G., Lotan, G., & Bernstein, A. (2012). Salutary proximal processes and distal mood and anxiety vulnerability outcomes of mindfulness training: A pilot preventive intervention. Behavior Therapy, 43(3), 492-505.
Vafaei, M., Azad, M., Shiargar, P., & Kazemi Haki, B. (2015). Quality of life in patients with thalassemia major referred to Ardabil Buali Hospital in 2012-13. Medical Sciences, 25(4).
Wolfe, E. C., Thompson, A. G., Brunyé, T. T., Davis, F. C., Grover, D., Haga, Z.,... & Urry, H. L. (2023). Ultra-brief training in cognitive reappraisal or mindfulness reduces anxiety and improves motor performance efficiency under stress. Anxiety, Stress, & Coping, 1-22.
Zare Barg Abadi, M. (2016). The relationship between anxiety and depression with mediating of rumination and perfectionism. Journal of Fundamental of Mental Health, Special Issue of Third International Conference on Psychology and Educational Sciences, 64-455. (In Persian)
Zare Barg Abadi, M., Taghilou, S., & Kakavand, A. (2017). The relationship of anxiety and depression with mediating of rumination and perfectionism: Structural equation modeling approach. Journal of Fundamentals of Mental Health, 18(6), 455-464. (In Persian)