اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و الگوی ستیر بر رضایت جنسی و سکوت زناشویی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 2. استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. نویسنده مسئول

3 3. دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران

10.22034/aftj.2023.400064.2071

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و الگوی ستیر بر رضایت جنسی و سکوت زناشویی زوجین دارای نارضایتی جنسی بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ملایر در سال 1401 بود. 30 زوج به‌صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) به‌طور تصادفی و با روش قرعه‌کشی جایگزین شدند. مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و ستیر در 9 جلسه به‌صورت هفته‌ای دو بار و به مدت 90 دقیقه انجام شد. سپس هر دو گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون شرکت کردند و پس از 3 ماه مرحله پیگیری انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه رضایت جنسی رضایی و رسولی (1398) و رضایت جنسی لارسون (1998) استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و ستیر بر کاهش سکوت زناشویی (26/49F=) و افزایش رضایت جنسی (54/179F=) زوجین تاثیر داشت (001/0P<). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از مداخله تلفیقی درمان مشترک جنسی و ستیر در کاهش سکوت زناشویی و افزایش رضایت جنسی زوجین دارای نارضایتی جنسی، پیشنهاد نمود.
کلید واژه‌ها: درمان مشترک جنسی و الگوی ستیر، رضایت جنسی، زوجین، سکوت زناشویی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the integrated intervention of joint sexual therapy and satyr model on sexual satisfaction and marital silence of couples

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Torkashvand 1
  • Hossein Davoodi 2
  • Davood Taghvayi 3
1 PhD student, Counseling Department, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 2. استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. نویسنده مسئول
3 3. دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to determine the effectiveness of the integrated intervention of joint sexual therapy and Satyr model on sexual satisfaction and marital silence of couples with sexual dissatisfaction.
Research method: The research method was semi-experimental with experimental and control groups. The statistical population of this research included all couples who referred to counseling centers in Malaier city in 1401. 30 couples were selected as available and were replaced in two experimental (15 couples) and control (15 couples) groups randomly and by lottery method. The combined intervention of joint sex and satyr therapy was performed in 9 sessions twice a week for 90 minutes. Then both experimental groups participated in the post-test phase and after 3 months the follow-up phase was done. Rezaei and Rasouli's sexual satisfaction questionnaire (2018) and Larson's sexual satisfaction questionnaire (1998) were used to collect data. In order to analyze the data, descriptive statistics tests (mean and standard deviation) and analysis of variance with repeated measurements and SPSS version 24 software were used.
Results: The results showed that the combined intervention of joint sexual and sexual therapy had an effect on reducing marital silence (F= 49.26) and increasing sexual satisfaction (F=179.54) of couples (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this research, it is suggested to use the combined intervention of joint sexual therapy and satir in reducing marital silence and increasing sexual satisfaction of couples with sexual dissatisfaction.
Keywords: joint sexual therapy and Satyr model, sexual satisfaction, couples, marital silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: joint sexual therapy and Satyr model
  • sexual satisfaction
  • couples
  • marital silence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1402