اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کیفیت روابط زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/aftj.2023.339981.1549

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کیفیت روابط زناشویی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین ناسازگار بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان آمل طی اردیبهشت ماه سال 1400 که به علت ناسازگاری مراجعه کردند و یا توسط روانشناسان مرکز علت تعارض را ناسازگاری تشخیص دادند، بود. حجم نمونه، تعداد 20 زوج (40 نفر) (10 زوج گروه آزمایش و 10 زوج دیگر برای گروه گواه) از کل جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که در نهایت با این شیوه از پنج مرکز برای انتخاب نمونه ها استفاده شدند. جلسات آموزشی گروه زوج درمانی یکپارچه نگر با استفاده از زوج درمانی یکپارچه نگر کریستنسن و جاکوبسون (2000) اجرا شد. پرسشنامه های مورد نظر پژوهش، پرسشنامه روابط زناشویی باسبی و همکاران (1995) و تنظیم هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از اندازه گیری مکرر با طرح مختلط انجام شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی یکپارچه نگر بر افزایش کیفیت روابط زناشویی (001/0>P، 30/46=F) و تنظیم شناختی هیجانی مثبت (001/0>P، 62/35=F) و منفی (001/0>P، 80/137=F) اثرگذار بوده است. نتیجه گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت زوج درمانی یکپارچه‌نگر بر بهبود کیفیت روابط زناشویی و تنظیم شناختی زوجین ناسازگار موثر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of integrative couple therapy on the quality of marital relationships and cognitive regulation of emotions in incompatible couples

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Raziyeh Mousavi Diva 1
  • shaban haydari 2
  • Hossein Ali Ghanadzadegan 2
1 PhD student, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 2- Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to compare the effectiveness of integrative couple therapy on the quality of marital relationships and cognitive regulation of emotions in incompatible couples. Methods: The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all the couples who referred to the counseling centers of Amol city during March 2021, who referred because of incompatibility or the psychologists of the center identified the cause of the conflict as incompatibility. The sample size, the number of 20 couples (40 people) (10 couples for the experimental group and another 10 couples for the control group) from the entire statistical population, the cluster sampling method was used, and finally, with this method, five centers were used to select the samples. The training sessions of the integrative couple therapy group were implemented using Christensen and Jacobson's (2000) integrative couple therapy. The questionnaires of the study were Busby et al.'s Marital Relationship Questionnaire (1995) and Garnefski et al.'s (2001) Emotion Regulation Questionnaire. Findings were analyzed using repeated measures with a mixed design. Results: The results of the research showed that the results showed that integrative couple therapy training increases the quality of marital relationships (P<0.001, F = 46.30) and positive emotional cognitive regulation (P< 0.001, F=62.35) and negative (P<0.001, F=137.80) has been effective. Conclusion: Therefore, it can be concluded that integrative couple therapy was effective in improving the quality of marital relations and cognitive adjustment of incompatible couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation
  • couples therapy
  • incompatible couples
  • marital relationship quality
بهمنی، محمود.، فلاح­چای، سید رضا.، و زارعی، اقبال. (1391). بررسی و مقایسه‎ی‌ عدالت بین زوجین رضایت‌مند و دارای تعارض. مشاوره و روان درمانی خانواده. 1(3): 382-395.
عزیزپور، پریوش.، و صفرزاده، سحر. (1395). نقش تعدیل کننده ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه در رابطه صمیمیت با همسر و کیفیت زناشویی. خانواده پژوهی. 12. 47. 411-391
موسوی، فاطمه. (1396). ابعاد کیفیت زناشویی: بررسی پیش بینی کننده‌های مولفه‌های تعامل و شیوه‌های حل تعارض زناشویی. مشاوره کاربردی. 7. 1. 100-81
مهربانی، معصومه.، و نادری، محمدمهدی. (1399). اثربخشی مداخله زوج درمانی با برنامه غنی سازی ارتباط بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زوجین، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، تهران.
References
Azizpour, P., & Safarzadeh, S. (2016). The moderating role of perceived fairness and self-sacrificing behaviors in the relationship between intimacy with spouse and marital quality. Journal of Family Research, 12, 47, 391-411. (In Persian)
Bahmani, M., Fallahchai, S.R., & Zarei, A. (2012). Investigation and comparison of marital justice between satisfied and conflicting couples. Counseling and Family Psychotherapy Journal, 1(3), 382-395. (In Persian)
Baucom, D. H. (2010). Cognitive-behavioral couple therapy. In K. S. Dobson (Ed.), Handbook of cognitive behavioral therapies (3rd Ed., pp. 411-444). New York: The Guilford Press.
Christensen, A., & Jacobson, N. S. (2000). Reconcilable differences. New York: Guilford Press.
Christensen, A., Atkins, D., Baucom, B., & Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 225-235.
Christensen, A., Atkins, D., Yi, J., Baucom, D., & George, W. (2006). Couple and individual adjustment for 2 years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1180-1191.
Durães, R., Khafif, T. C., Lotufo-Neto, F., & Serafim, D. P. (2020). Effectiveness of Cognitive Behavioral Couple Therapy on Reducing Depression and Anxiety Symptoms and Increasing Dyadic Adjustment and Marital Social Skills: An Exploratory Study. The Family Journal, 28(4), 344-355.
Elsayed, F., & Elyas, E. (2016). The Effectiveness of a Counseling Program Based on Reality Therapy to Improve Marital Adjustment among Emotionally Separated Saudi Wives. Sylwan, 160(4), 343-362.
Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: Comparison between a clinical and a non-clinical sample. European Journal of Personality, 16(5), 403-420.
Haskins, N. H., & Appling, B. (2017). Relational-Cultural Theory and Reality Therapy: A Culturally Responsive Integrative Framework. Journal of Counseling & Development, 95(1), 87-99.
Hoyer, J., Uhmann, S., Rambow, J., & Jacobi, F. (2009). Reduction of sexual dysfunction: byproduct of cognitive-behavioural therapy for psychological disorders? Journal of Sex Relation Ther, 24, 64-73.
Mehrbani, M., & Naderi, M. (2020). The effectiveness of couple therapy intervention with communication enrichment program on marital conflicts and quality of life in couples. Proceedings of the 7th National Conference on New Studies and Research in Educational, Psychological and Counseling Sciences, Tehran. (In Persian)
Mousavi, F. (2017). Dimensions of marital quality: Predictors of components of marital interaction and conflict resolution strategies. Applied Counseling Journal, 7(1), 81-100. (In Persian)
Parsakia, K., Rostami, M., & Saadati, S. M. (2023). The Relationship between Emotional Intelligence and Marital Conflicts Using Actor-Partner Independence Model. Journal of Psychosociological Research in Family and Culture, 1(1), 23-28.
Perissutti, C., & Barraca, J. (2013). Integrative behavioral couple therapy vs. Traditional behavioral couple therapy: A theoretical review of the differential effectiveness. Journal of Clínica y Salud, 24, 11-18.
Rick, J. L., Falconier, M. K., & Wittenborn, A. K. (2017). Emotion regulation dimensions and relationship satisfaction in clinical couples. Personal Relationships, 24(4), 790–803.
Snyder, D. K., Castellani, A. M., & Whisman, M. A. (2006). Current status and future directions in couple therapy. Annual Review of Psychology, 57, 317-344.
Sobral, M. P., & Costa, M. E. (2015). Development of the Fear of intimacy components questionnaire embracing a dependence component. European Journal of Psychological Assessment, 31, 302-313.
Sobral, M. P., Matos, P. M., & Costa, M. E. (2014). Fear of intimacy among couples: Dyadic and mediating effects of parental inhibition of exploration and individuality and partner attachment. Journal of Family Studies, 6(1), 380-388.
Thompson, R. A. (1994). Emotional regulation: A theme in search for definition. In N. A. Fox (Ed.), The Development of Emotion Regulation: Behavioral and Biological Considerations. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25-52.
Zlomke, K. R., & Hahn, K. S. (2010). Cognitive emotion regulation strategies: Gender differences and associations to worry. Personality and Individual Differences, 48, 408-413.