پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی با واسطه گری رضایت جنسی و خودکنترلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن ، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.353298.1726

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی با واسطه‌گری رضایت جنسی و خودکنترلی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خانه‌های سلامت شهر تهران در سال 1399-1400 می‌باشد و 380 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، باورهای ارتباطی در زندگی زناشویی ایدلسون و اپشتاین (1982)، پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه خودکنترلی تانجی و همکاران (2004) بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از الگویابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار AMOS 14 و SPSS 24 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر مستقیم باورهای ارتباطی بر رضایت جنسی (13/0-=β)، خودکنترلی (47/0-=β) و تعهد زناشویی (46/0-=β) معنادار می‌باشد. اثر مستقیم رضایت جنسی بر تعهد زناشویی (22/0=β) و خودکنترلی بر تعهد زناشویی (54/0=β) نیز مثبت و معنادار است. در این میان خودکنترلی در ارتباط بین باورهای ارتباطی و تعهد زناشویی نقش میانجی را می­تواند ایفای کند (001/0≥P). نتیجه­ گیری: باورهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی، رضایت جنسی و خودکنترلی در صورت شکل‌گیری در ابعاد مثبت و کارآمد، می‌تواند تعهدات زوج‌ها را افزایش و حفظ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting marital commitment based on communication beliefs with the mediation of sexual satisfaction and self-control

نویسندگان [English]

  • Azadeh Mehrtash 1
  • shohreh ghorban shiroudi 2
  • Jamshid Jarareh 3
1 PhD student, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor ،Department of Psychology ,Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of predicting marital commitment based on communication beliefs with the mediation of sexual satisfaction and self-control. Methods: The research method was correlational and structural equations type. The statistical population is all women who referred to counseling centers and health homes in Tehran in 2020-21 and 380 people were selected as a sample using a simple random sampling method. The data collection tool was Adams and Jones' Marital Commitment Questionnaire (1997), Idelson and Epstein's Relationship Beliefs in Married Life (1982), Larson et al.'s Sexual Satisfaction Questionnaire (1998), and Tangeny et al.'s Self-Control Questionnaire (2004). For data analysis, structural equation modeling was used using AMOS 14 and SPSS 24 software. Results: The results showed that the direct effect of communication beliefs on sexual satisfaction (β=-0.13), self-control (β=-0.47) and marital commitment (β=-0.46) is significant. The direct effect of sexual satisfaction on marital commitment (β=0.22) and self-control on marital commitment (β=0.54) is also positive and significant. Meanwhile, self-control can play a mediating role in the relationship between communication beliefs and marital commitment (P≥0.001). Conclusion: communication beliefs, communication patterns, sexual satisfaction and self-control, if formed in positive and efficient dimensions, can increase and maintain couples' commitments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication beliefs
  • marital commitment
  • sexual satisfaction
  • self-control
آزادی فرد، صدیقه.، امانی، رزیتا. (1399). رابطه‌ی باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی. روانشناسی بالینی و شخصیت. 14(2)، 39-47.
پورغلامی، زینب (1394). ارائه مدل علّی باورهای ارتباطی و رضایت جنسی با نقش میانجی‌گری تعارضات زناشویی. دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پایان­نامه کارشناسی ارشد.
زارعی، سلمان. (1399). رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با تعهد زناشویی زنان: نقش واسطه‌ای صمیمیت زناشویی. رویش روان شناسی. ۹ (۷):۵۴-۴۵.
سیری ثابت، شبنم. (1398). نقش باورهای غیرمنطقی در تعهد زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه 2 تهران. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 4(1)، 71-80.
شمس الدینی، هانیه.، رفاهی، ژاله (1395). نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مؤلفه‌های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان. فصلنامه علمی پژوهش‌های مشاوره. 15(60)، 19-41.
صادقی، مسعود.، قادری جاوید، سارا، شلانی، بیتا. (2019). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس ویژگی‌های شخصیت، سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری دینی در دانشجویان متأهل. پژوهش در دین و سلامت. 5(3)، 18-31.
صیادپور، زهره (1386). بررسی تحول مفهوم خانواده در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی,1.
هادی، سعیده.، اسکندری، حسین.، سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبدالله.، فرخی.، نور علی. (1395). مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7(28)، 33-60.
References
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of personality and social psychology72(5), 1177.
Ahmed, A. U. (1996). Marital instability: A social and behavioral study of the early years. Journal of Marriage and Family58(4), 1045.
Aman, J., Abbas, J., Lela, U., & Shi, G. (2021). Religious affiliation, daily spirituals, and private religious factors promote marital commitment among married couples: does religiosity help people amid the COVID-19 crisis?. Frontiers in psychology12, 657400.
Azadi Farad, S., & Amani, R. (2020). The relationship between communication beliefs and conflict resolution styles with marital satisfaction. Clinical Psychology and Personality, 14(2), 39-47.  (In Persian)
Azadifard, S., & Amani, R. (2020). The Relation between Relational Beliefs and Conflict Resolution Styles with Marital Satisfaction. Clinical Psychology and Personality14(2), 39-47. (Persian)
Burpee, L. C., & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development12, 43-51.
Christensen, A., & Shenk, J. L. (1991). Communication, conflict, and psychological distance in nondistressed, clinic, and divorcing couples. Journal of consulting and clinical psychology59(3), 458.
Danley, C. J. Marital satisfaction in clergy couple: Issues, concern, and mediating factors associated with their roles as pastor and pastor’s spouse (Doctoral dissertation, Ph. D. Dissertation. Texas: Woman’s University, 2007: 18).
Dattilio, F. M. (2005). Introduction to the special section: The role of cognitive–behavioral interventions in couple and family therapy. Journal of marital and family therapy31(1), 7-13.
Donnellan, M. B., Assad, K. K., Robins, R. W., & Conger, R. D. (2007). Do negative interactions mediate the effects of negative emotionality, communal positive emotionality, and constraint on relationship satisfaction?. Journal of Social and Personal Relationships24(4), 557-573.
Ehrenberg, M. F., Robertson, M., & Pringle, J. (2012). Attachment style and marital commitment in the context of remarriage. Journal of Divorce & Remarriage53(3), 204-219.
Eidelson, R. J., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of consulting and clinical psychology50(5), 715.
Finkel, E. J., & Campbell, W. K. (2001). Self-control and accommodation in close relationships: an interdependence analysis. Journal of personality and social psychology81(2), 263.
Galinsky, A. M., & Waite, L. J. (2014). Sexual activity and psychological health as mediators of the relationship between physical health and marital quality. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences69(3), 482-492.
Gomillion, S., Lamarche, V. M., Murray, S. L., & Harris, B. (2014). Protected by your self-control: The influence of partners’ self-control on actors’ responses to interpersonal risk. Social Psychological and Personality Science5(8), 873-882.
Gottman, J. M., & Tabares, A. (2018). The effects of briefly interrupting marital conflict. Journal of marital and family therapy44(1), 61-72.
Hadi, S., Eskandari, H., Sohrabi, F., Mohtamadi, A., Farokhi, F., & Noorali, N. (2016). Structural model of predicting marital commitment based on attachment styles and mediating variables of self-control and early maladaptive schemas (in individuals with emotional extramarital relationships). Counseling and Psychotherapy Culture, 7(28), 33-60. (In Persian)
Hamamci, Z. (2005). Dysfunctional relationship beliefs in marital satisfaction and adjustment. Social Behavior and Personality: an international journal33(4), 313-328.
Kenny, D. A. (2018). Reflections on the actor–partner interdependence model. Personal Relationships25(2), 160-170.
Lavner, J. A., Lamkin, J., & Miller, J. D. (2017). Trait impulsivity and newlyweds' marital trajectories. Journal of personality disorders31(1), 133-144.
Li, P. F., & Johnson, L. N. (2018). Couples’ depression and relationship satisfaction: Examining the moderating effects of demand/withdraw communication patterns. Journal of Family Therapy40, S63-S85.
Mam Salehi, H., Moradi, O., Arefi, M., & Yar-Ahmadi, Y. (2020). Mediating role of communication patterns in relationship between self-differentiation and sexual satisfaction. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology26(2), 154-169.
Mark, K. P., Janssen, E., & Milhausen, R. R. (2011). Infidelity in heterosexual couples: Demographic, interpersonal, and personality-related predictors of extradyadic sex. Archives of sexual behavior40, 971-982.
Mead, N. L. (2005). Personality predictors of relationship satisfaction among engaged and married couples: An analysis of actor and partner effects. Brigham young university.
Möller, A. T., & Van Zyl, P. D. (1991). Relationship beliefs, interpersonal perception, and marital adjustment. Journal of clinical psychology47(1), 28-33.
Pourgholami, Z. (2015). Providing a causal model of communication beliefs and sexual satisfaction with the mediating role of marital conflicts. Shahid Bahonar University of Kerman - Faculty of Literature and Humanities. Master's thesis. (In Persian)
Ramirez Jr, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An actor-partner interdependence model analysis of the effect of relational maintenance behavior. Journal of Social and Personal Relationships25(6), 943-965.
Robles, T. F., Slatcher, R. B., Trombello, J. M., & McGinn, M. M. (2014). Marital quality and health: a meta-analytic review. Psychological bulletin140(1), 140.
Sadeghi, M., Ghaderi Javid, S., & Shalani, B. (2019). Predicting marital commitment based on personality traits, attachment styles, and religious orientation in married students. Research in Religion and Health, 5(3), 18-31. (In Persian)
Sadeghi, M., Ghaderijavid, S., & Shalani, B. (2019). Prediction of marital commitment based on personality traits, attachment styles, and religious orientation in married students. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat5(3), 18-31. (Persian)
Sayyadpour, Z. (2007). The evolution of the concept of family in institutionalized and non-institutionalized children. Journal of Psychology and Educational Sciences, 1. (In Persian)
Seiri Sabet, Sh. (2019). Role of irrational beliefs in marital commitment of married women visiting health centers in 2nd region of Tehran. Studies of psychology and educational sciences4(1), 71-80. (Persian)
Shamsoddini, H., & Rafahi, Z. (2016). The predictive role of communication irrational beliefs and love components on marital dissatisfaction in women. Counseling Research Quarterly, 15(60), 19-41. (In Persian)
Sharp, E. A., & Ganong, L. H. (2000). Raising awareness about marital expectations: Are unrealistic beliefs changed by integrative teaching?. Family relations49(1), 71-76.
Siri Sabt, S. (2019). The role of irrational beliefs in marital commitment of married women referring to health centers in district 2 of Tehran. Psychological and Educational Studies, 4(1), 71-80. (In Persian)
Siyavoshi, H., & Navabinezgad, S. H. (2006). The relationship between marital communication patterns and irrational beliefs of high school teachers. News in consulting4, 19-34.
Slavinskienė, J., & Žardeckaitė-Matulaitienė, K. (2012). The relations between sociodemographical factors, irrational beliefs, adult insecure attachment style and marital satisfaction of Lithuanian married couples. Advanced research in scientific areas3(7), 1042-1047.
Smith, N. K., Madeira, J., & Millard, H. R. (2015). Sexual function and fertility quality of life in women using in vitro fertilization. The journal of sexual medicine12(4), 985-993.
Stackert, R. A., & Bursik, K. (2003). Why am I unsatisfied? Adult attachment style, gendered irrational relationship beliefs, and young adult romantic relationship satisfaction. Personality and individual differences34(8), 1419-1429.
Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological review93(2), 119.
Tao, P., Coates, R., & Maycock, B. (2011). The impact of infertility on sexuality: A literature review. The Australasian medical journal4(11), 620.
Terry, M. L., Leary, M. R., & Mehta, S. (2013). Self-compassion as a buffer against homesickness, depression, and dissatisfaction in the transition to college. Self and Identity12(3), 278-290.
Todesco, L. (2013). Family social background and marital instability in Italy. Do parental education and social class matter?. The social science journal50(1), 112-126.
Willoughby, B. J. (2015). The role of marital beliefs as a component of positive relationship functioning. Journal of Adult Development22, 76-89.
Woods, N. F. (1987). Toward a holistic perspective of human sexuality: alterations in sexual health and nursing diagnoses. Holistic nursing practice1(4), 1-11.
Yeh, H. C., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S., Conger, R. D., & Elder Jr, G. H. (2006). Relationships among sexual satisfaction, marital quality, and marital instability at midlife. Journal of family psychology20(2), 339.
Young, K. (2017). Exploring the Recipe for a Healthy Relationship: The Impact of Personality Strengths and Strength Similarity on Romantic Relationships (Doctoral dissertation).
Young, M., Denny, G., Luquis, R., & Young, T. (1998). Correlates of sexual satisfaction in marriage. Canadian Journal of Human Sexuality7, 115-128.
Yovetich, N. A., & Rusbult, C. E. (1994). Accommodative behavior in close relationships: Exploring transformation of motivation. Journal of Experimental Social Psychology30(2), 138-164.
Zarei, S. (2020). The relationship between ethical intelligence and spiritual intelligence with women's marital commitment: The mediating role of marital intimacy. Psychological Growth, 9(7), 45-54.  (In Persian)
Zarei, S. (2020). The Relationship Between Moral Intelligence and Spiritual Intelligence with Marital Commitment in Women: The Mediating Role of Marital Intimacy. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ)9(7), 45-54.
Zuo, P. Y., Karremans, J. C., Scheres, A., Kluwer, E. S., Burk, W. J., Kappen, G., & Ter Kuile, H. (2020). A dyadic test of the association between trait self-control and romantic relationship satisfaction. Frontiers in Psychology11, 594476.