ارائه مدل کارکردهای شبکه‌های اجتماعی در کنترل بحران امنیت روانی خانواده در مرحله پس از بحران (مطالعه موردی سیل خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ای، واحدیزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار مدیریت رسانه ای، واحد یزد، دانشگاه آزاداسلامی، یزد، ایران

3 استادیار، علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

10.22034/aftj.2023.338577.1538

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل کارکردهای شبکه های اجتماعی در کنترل بحران امنیت روانی خانواده (مرحله پس از بحران مطالعه موردی سیل خوزستان) بود. روش پژوهش: این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، توسط مصاحبه و روش گراندد تئوری، مولفه‌های مدل کارکردهای شبکه های اجتماعی موثر بر کنترل بحران امنیت روانی خانواده در مرحله پس از بحران در 6 شبکه داده بنیاد شامل پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شدند. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت بحران و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی و همچنین خبرگان تجربی در زمینه مدیریت بحران سیل استان خوزستان که مشغول به فعالیت در این زمینه می‌باشند (مانند مدیران سازمان مدیریت بحران) هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی، از نوع سطح اشباع و هدفمند برابر 20 نفر بدست آمد. در بخش کمی، توسط پرسشنامه و روش معادلات ساختاری، مدل کیفی ارائه شده در بخش قبل آزمون گردید. جامعه آماری در بخش کمی، کارشناسان و کارکنان سازمان مدیریت بحران در ایران می باشند. نمونه گیری در بخش کمی به روش نمونه گیری تصادفی ساده برابر 384 نفر بدست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج بخش کیفی، کدهای شناسایی شده، در 6 شبکه اصلی، 16 مولفه اصلی و 87 مولفه فرعی دسته بندی شدند. بر اساس نتایج بخش کمی، شرایط علی با بار عاملی 588/0 بر پدیده محوری تاثیرگذار است. پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله گر به ترتیب با بارهای عاملی 515/0، 309/0 و 419/0 بر راهبردها تاثیرگذار هستند و راهبردها با بار عاملی 558/0 بر پیامدها موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of the functions of social networks in the control of the psychological security crisis of the family in the post-crisis stage (Khuzestan flood case study)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ahmadi 1
  • Saeed Eslami 2
  • Alimohammad Mazidi sharafabadi 3
1 PhD student in media management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Media Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Social Communication Sciences, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the current research was to develop a model of the functions of social networks in the control of the psychological security crisis of the family (the post-crisis phase of the Khuzestan flood case study). This research was done in two parts, qualitative and quantitative. Method: in the qualitative part, by interview and grounded theory method, the components of the model of social network functions effective on the control of the psychological security crisis of the family in the post-crisis phase were categorized into 6 data networks of the foundation, including: The central phenomenon, causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences were categorized. The statistical population in the qualitative part includes academic professors specializing in crisis management and the functions of social networks, as well as experienced experts in the field of flood crisis management in Khuzestan province who are active in this field (such as managers of the crisis management organization). Sampling method in the qualitative part was obtained from saturated and targeted level equal to 20 people. In the quantitative part, the qualitative model presented in the previous part was tested by questionnaire and structural equation method. The statistical population in the quantitative part was the experts and employees of the crisis management organization in Iran. Findings: Sampling in quantitative part was obtained by simple random sampling equal to 384 people. Based on the results of the qualitative section, the identified codes were categorized into 6 main networks, 16 main components and 87 sub-components. Based on the results of the quantitative part, causal conditions with a factor load of 0.588 have an effect on the central phenomenon. The central phenomenon, contextual conditions, and intervening conditions are effective on strategies with factor loadings of 0.515, 0.309, and 0.419, respectively, and strategies are effective on outcomes with factor loadings of 0.558. Conclusion: Based on the obtained results, it is suggested that in the post-crisis phase such as Khuzestan flood, the internet should be provided to the people of the society so that they can receive news and information quickly through social networks. Society must be ready to accept social networks; Therefore, for this purpose, the government should create the necessary culture for using social networks among the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functions of social networks
  • crisis control
  • psychological security of the family
بخشی، بهاره.، نصیری، بهاره.، بختیاری، آمنه.، و طاهریان، مریم. (1392). نقش و کارکرد شبکه­های اجتماعی (مطالعه موردی شبکه اجتماعی کفه مام، شبکه­ای برای مادران و کودکان). پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4(2). 59-37.
دانایی­فرد، حسن. (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی، دانشور رفتار، 12(11). 70-57.
دانایی فرد، حسن.، و امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی­های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، 1(2). 97-69.
رضایی بایندر، محمدرضا.، و احمدی، ثریا. (1387). نقش رسانه­های گروهی در کاهش عوارض روان شناختی ناشی از بحران و ایجاد آرامش در جامعه، پژوهش­های ارتباطی، 15(56). 118-95.
سپهری، محمدباقر.، فرنام، محمد.، و علایی، محسن، (1398). بررسی کارکردها و پیامدهای شبکه­های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه استان اردبیل). مطالعات جامعه شناسی، 11(44). 136-121.
سعیدی، میلاد. (1399). بررسی مولفه­های احساس امنیت روانی خانواده­های ایرانی و آسیب شناسی آن در خرده نظام­های خانواده و فرآیند رشدی فرزندان، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(41). 234-211.
صدیق بنای، هلن. (1387). آشنایی با شبکه­های اجتماعی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ای همشهری.
صلواتیان، سیاوش.، و مهربان، فاطمه. (1396). کارکرد رسانه­های اجتماعی در مدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران، فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 6(1). 22-9.
همایونی مقدم، فاطمه. (1396). نقش شبکه‌های اجتماعی در مدیریت بحران، فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک، 3(1).
References
Abraído-Lanza, A.F., Echeverría, S.E., Flo rez, K.R., (2016). Latino immigrants, acculturation, and health: promising new directions in research. Annu. Rev. Public Health 37, 219-236.
Anderson, B.A., (2006). Crisis management in the Australian tourism industry: preparedness, personnel and postscript. Tour. Manag. 27 (6), 1290–1297.
Atmaca, S., Schoors, K. & Verschelde, M. (2017). Bank loyalty, social networks and crisis, Journal of Banking & Finance, 112.
Bahesi, B., Nasiri, B., Bakhtiyari, A., Taherian, M. (2013). The role and function of social networks (a case study of Kafhe Mam social network for mothers and children). Women's Research Journal, 4(2), 37-59. [In Persian]
Castells, Manuel. (2009). Communication Power. Oxford University Press.
Coombs, W.T., (2012). Ongoing Crisis Communication. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Coombs, W.T., Holladay, S. (2005). Exploratory study of stakeholder emotions: Affect and crisis. In N.M.Ashkanasy, W.J.Zerbe, & C.E.J.Hartel (Eds.), Research on emotion in organizations: Volume 1: The effect of affect in organizational settings (pp. 271-288). New York, NY: Elsevier.
Creswell, (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Sage, Thousand Oaks, CA.
Danayi-Fard, H. (2005). Theory building using inductive approach: Basic theory conceptualization strategy. Behavioral Sciences Knowledge, 12(11), 57-70. [In Persian]
Danayi-Fard, H., Emami, S. M. (2007). Qualitative research strategies: A reflection on data-based theory. Management Thought, 1(2), 69-97. [In Persian]
De Widt, D., & Panagiotopoulos, P. (2018). Informal networking in the public sector: Mapping local government debates in a period of austerity. Government Information Quarterly, 35(3), 375–388.
Dempsey, A. E., O'Brien, K. D., Tiamiyu, M. F., & Elhai, J. D. (2019). Fear of missing out (FoMO) and rumination mediate relations between social anxiety and problematic Facebook use, Addictive Behaviors Reports, 9.
DeWolfe, Deborah J. (Author) and Nordboe, Diana (Editor). (2000). Field Manual for mental health and human service workers in major disasters. Center for Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, USA.
Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation modeling with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Garratt, R., Keister, T., (2009). Bank runs as coordination failures: An experimental study. Journal of Economic Behavior & Organization 71 (2), 300–317.
Gascó, M., Bayerl, P.S., Denef, S., & Akhgar, B. (2017). What do citizens communicate about during crises? Analyzing twitter use during the 2011 UK riots. Government Information Quarterly, 34, 635–645.
Glasser, B. (1992). Emergence is forcing: Basics of grounded theory analysis, CA: Sociology Dress.
González- Bailón, S., Borge- Holthoefer, J., & Moreno, Y. (2013). Broadcasters and hidden Influentials in online protest diffusion. American Behavioral Scientist, 57(7).
He, Y. & Shi, D. (2009). Study on Grounded Theory in Social Surveys, 5, 46-48.
Hildebrand, B. (2004). Gemeinsames Ziel, verschiedene Wege: Grounded Theory und Objektive Hermeneutik im Vergleich. Sozialer Sinn, 4(2), 177−194.
Israeli, A.A., Mohsin, A., Kumar, B., 2011. Hospitality crisis management practices: the case of Indian luxury hotels. Int. J. Hosp. Manag. 30 (2), 367–374.
Jin, Y., Pang, A., Cameron, G.T., 2012. Toward a publics-driven, emotion-based conceptualization in crisis communication: Unearthing dominant emotions in multistaged testing of the Integrated Crisis Mapping (ICM) Model. J. Public Relat. Res. 24, 266–298.
Kamoche, K., (2003). Riding the typhoon: the HR response to the economic crisis in Hong Kong. Int. J. Hum. Resour. Manag. 14 (2), 199–221.
Kiss, H. J., Rodriguez-Lara, I., Rosa-Garc´ıa, A., (2014). Do social networks prevent or promote bank runs? Journal of Economic Behavior & Organization 101, 87–99.
Lai, L. S., & Turban, E. (2008). Group’s formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks, Group Decision and Negotiation. 17 (5), P.p: 387-402.
Lee, H., & Cho, C. H. (2020). Digital advertising: present and future prospects. International Journal of Advertising, 39(3), 332-341.
Lee, S., Choi, S., Jung, M., (2014). Ethnic variation in access to health care of Asian Americans who are not U.S. citizens: Chinese, Korean, and Vietnamese ethnic groups. J. Health Care Poor Underserved 25, 577-590.
Lukaszewski, James E. (1999). Seven dimensions of crisis communication management: a strategic analysis and planning model, As Published in Ragan's Communications Journal.
Markey, K., Tilki, M. & Taylor, G. (2020). Practicalities in doctorate research of using grounded theory methodology in understanding nurses’ behaviours when caring for culturally diverse patients, Nurse Education in Practice, 44.
Marwick, A.E., & Boyd, D. (2011). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitterusers, context collapse, and the imagined audience. New Media & Society, 13, 114–133.
Nabi, R. L., Prestin, A., & So, J. (2013). Facebook friends with (health) benefits? Exploring social networking site use and perceptions of social support, stress, and well-being. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(10), 721–727.
Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51–60.
Oh, H. & Jeong, C.H. (2017). Korean immigrants don't buy health insurance: The influences of culture on self-employed Korean immigrants focusing on structure and functions of social networks, Social Science & Medicine, 191, 194-201.
Oh, H. J., Ozkaya, E., & LaRose, R. (2014). How does online social networking enhance life satisfaction? The relationships among online supportive interaction, affect, perceived social support, sense of community, and life satisfaction. Computers in Human Behavior, 30, 69–78.
Panagiotopoulos, P., Bowen, F., & Brooker, P. (2017). The value of social media data: Integrating crowd capabilities in evidence- based policy. Government Information Quarterly, 34(4), 601–612.
Reuter, C., Heger, O., & Pipek, V. (2013). Combining real and virtual volunteers through social media. Proceedings of the 10th international ISCRAM conference. Germany: Baden- Baden.
Rezaei Bayandor, M., Ahmadi, S. (2008). The role of group media in reducing psychological effects of crisis and creating peace in society. Communication Research, 15(56), 95-118. [In Persian]
Rusho, A., Ahmed, A. & Sadri, A.M. (2021). Social media response and crisis communications in active shootings during COVID-19 pandemic, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 11.
Saeedi, M. (2020). Examining the components of psychological security in Iranian families and its pathology in family subsystems and children's developmental process. Counseling and Psychotherapy Culture Journal, 11(41), 211-234. [In Persian]
Salavatian, S., Mehraban, F. (2017). The function of social media in managing the potential earthquake crisis in Tehran. Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge, 6(1), 9-22. [In Persian]
Saroj, A. & Pal, S. (2020). Use of social media in crisis management: A survey, International Journal of Disaster Risk Reduction, 48.
Schotter, A., & Yorulmazer, T., (2009). On the dynamics and severity of bank runs: An experimental study. Journal of Financial Intermediation 18 (2), 217–241.
Sedighi Banaei, H. (2008). Introduction to social networks. Tehran: Hamshahri Media Studies and Research Center. [In Persian]
Seeger, M.W., Sellnow, T.L., Ulmer, R.R., 1998. Communication, organization and crisis. In: Roloff, M.E. (Ed.), Communication Yearbook 21. Sage, Thousand Oaks, CA.
Sepehri, M. B., Farnam, M., Alaei, M. (2019). Examining the functions and consequences of social networks in Iran (a case study of Ardabil province). Sociological Studies, 11(44), 121-136. [In Persian]
Song, M., Kim, J., Kim, Y., & Jung, K. (2015). Does the provision of emergency information on social media facilitate citizen participation during a disaster? International Journal of Emergency Management, 11(3), 224–239.
Spence, P.R., Lachlan, K.A., Lin, X., & del Greco, M. (2015). Variability in twitter content across the stages of a natural disaster: Implications for crisis communication. Communication Quarterly, 63(2), 171–186.
Strauss, A. & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: an overview, in Denzin, N. and Lincoln, Y. (Eds), Handbook of Qualitative research, N.P: Sage publications.
Sun, X. (2011). Grounded theory: theory-development in in-depth interview research. J. Xi'an Jiaot. Univ. 31(6), 87-92.
Tandoc, E.C., Takahashi, B., 2016. Log in if you survived: Collective coping on social media in the aftermath of Typhoon Haiyan in the Philippines. New Media & Society 19, 1778–1793.
Townsend, K., Wilkinson, A., (2013). Contingent management plans awaiting a contingency: the GFC and workplace change in the Australian hotels sector. Asia Pac. Bus. Rev. 19 (2), 266–278.
Villodre, J. & Criado, I. (2020). User roles for emergency management in social media: Understanding actors' behavior during the 2018 Majorca Island flash floods, Government Information Quarterly, 37(4).
Wagner, S.M., Lukassen, P. & Mahlendorf, M. (2010). Misused and missed use — Grounded Theory and Objective Hermeneutics as methods for research in industrial marketing, Industrial Marketing Management, 39(1), 5-15.
Wang, J., Wu, X., (2018). Top-down or outside-in? Culturally diverse approaches to hotel crisis Planning. J. Hosp. Tour. Manag. 36, 76–84.
Wu, X., Lin, L. & Wang, J. (2021). When does breach not lead to violation? A dual perspective of psychological contract in hotels in times of crisis, International Journal of Hospitality Management, 95.
Wukich, C., Hu, Q., & Siciliano, M.D. (2019). Cross –sector emergency information networks on social media: Online bridging and bonding communication patterns. American Review of Public Administration, 49(7), 825–839.
Yildiz, M., & Demirhan, K. (2016). Analysis and comparison of the role of local governments with other policy actors in disaster relief via social media: The case of Turkey (2016) In U. Sadioglu, & K. Dede (Eds.). Theoretical foundations and discussions on the reformation process in local governments, 462–483). Hershey: IGI Global.
Zhang, J. Ma, D. (2009). Application of Grounded Theory Method in Management, 2, 115-117.