تعیین اثربخشی بسته‌‌ی آموزشی سبک فرزند‌‌پروری سلیگمن بر تعارضات مادر و دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.334055.1474

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی اثربخشی بسته آموزشی سبک فرزندپروری سلیگمن بر کاهش تعارضات مادر-دختر بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری کلیه مادران دارای دختر نوجوان دانش‌آموز بود. نمونه شامل 40 مادر دارای نوجوان بود که از طریق روش در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش مقیاس تعارض مادر و دختر (یوسفی و سبزواری، 1398) بود که کلیه آزمودنی‌ها در پیش‌آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. در حالیکه مادران گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند مادارن گروه آزمایش پانزده جلسه شصت دقیقه‌ای آموزش فرزندپروری سلیگمن را دریافت کردند. هر دو گروه قبل و بعد از دریافت آموزش‌ها توسط ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های گردآوری شده در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت محاسبات آماری به کمک نرم افزار SPPS23 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه آموزش فرزندپروری سلیگمن در کاهش تعارضات مادر-دختر اثر معنادار دارد (01/0p<). نتیجه گیری: با توجه به نتایج می-توان گفت بسته‌ی آموزشی فرزندپروری سلیگمن برای بهبود ارتباط مادر-دختر و بهبود ارتباط بین آنان روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the effectiveness of Seligman's parenting style education package on mother-daughter conflicts

نویسندگان [English]

  • Akram Sadeghidehkordi 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Hajar Torkan 3
1 PhD Student in Counseling, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant professor, clinical psychology group, education and psychology department, Islamic Azad university, Isfahan (khorasgan) branch, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of the Seligman parenting style training package in reducing mother-daughter conflicts. Method: This study had a pretest-posttest quasi-experimental design with a control group. The statistical population included all mothers with adolescent daughters. The sample consisted of 40 mothers with adolescent daughters who were selected by convenience sampling and randomly assigned to the experimental and control groups. The research tool was the Mother-Daughter Conflict Scale (Yousefi & Sabzevari, 2019), which all participants completed in the pretest and posttest. While the control group received no training, the experimental group received fifteen 60-minute sessions of Seligman parenting style training. Both groups were evaluated before and after the training using the research tool. The collected data were analyzed at descriptive (mean and standard deviation) and inferential (analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni post-hoc test) levels using SPSS23 software. Results: The results showed that Seligman parenting style training had a significant effect on reducing mother-daughter conflicts (F=6.00, p<0.01). The Bonferroni post-hoc test also showed a significant difference between the pretest and posttest scores in the experimental group (p<0.01), but no significant difference was found between the posttest and follow-up stages (p>0.05). In addition, no significant difference was found in the control group during the test stages (p>0.05). Conclusion: Therefore, it can be concluded that Seligman parenting style training has a significant effectiveness in reducing mother-child conflicts, and these effects are also stable in the follow-up stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seligman’s parenting style
  • mother-daughter conflict
  • mothers
  • adolescence girls
Van Lissa, C. J., Hawk, S. T., & Meeus, W. H. (2017). The effects of affective and cognitive empathy on adolescents’ behavior and outcomes in conflicts with mothers. Journal of Experimental Child Psychology, 158, 32-45. doi: 10.1016/j.jecp.2016.11.012
Smetana, J. G., Yau, J., Restrepo, A., & Braeges, J. L. (2017). Conflict and adaptation in adolescence: Adolescent-parent conflict. In Adolescent Stress (pp. 43-66). Routledge.
Kapetanovic, S., Bohlin, M., Skoog, T., & Gerdner, A. (2017). Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence. Journal of Family Studies, 23(3), 1-16. doi: 10.1080/13229400.2016.1247649
Tang, S., Xiang, M., Cheung, T., & Xiang, Y. T. (2021). Mental health and its correlates among children and adolescents during COVID-19 school closure: The importance of parent-child discussion. Journal of Affective Disorders, 279, 353-360. doi: 10.1016/j.jad.2020.10.070
Xie, X., Chen, W., Zhu, X., & He, D. (2019). Parents' phubbing increases Adolescents' Mobile phone addiction: Roles of parent-child attachment, deviant peers, and gender. Children and Youth Services Review, 105, 104426. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104426
Seligman, M. (2010). Flourish: Positive psychology and positive interventions. The Tanner lectures on human values, 31(4), 1-56.
MacIntyre, P. D., & Ayers-Glassey, S. (2021). Positive Psychology. In The Routledge Handbook of the Psychology of Language Learning and Teaching (pp. 61-73). Routledge.
Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In Flow and the foundations of positive psychology (pp. 279-298). Springer, Dordrecht.
Yousefi, Z., & Sabzevari, S. (2019). The Effectiveness of Adlerian Training on Improvement of Mother-daughter Relations and its Dimension in Vocational School Girls. J Jiroft Univ Med Sci, 5(2), 15-2. [In Persian]
Daneshmand Khorasgani, M., & Yousefi, Z. (2018). The Effectiveness of Group Training of the Reforming Parenting Styles Based on Mothers, Maladjustment Schemas on Improving Behavioral Problems among Preschool Children in Isfahan City. Knowledge & Research in Applied Psychology, 19(4), 1-12. [In Persian]
Yousefi, Z., & Homaie, F. (2018). The Effectiveness of Mood Improvement Training based on Acceptance and Commitment on Reducing Depression and Improving Mothers' Parenting Styles in Zarinshahr. J Jiroft Univ Med Sci, 4(2), 236-248. [In Persian]
Mansoorian, M. R., Khosravan, S., Tavakolizadeh, J., Sajjadi, M., & Rivandi, Y. (2015). Effect of Teaching Parenting Styles to Parents on Adolescents Feeling of Loneliness. Horizon Med Sci, 21(4), 109-115. [In Persian]
Knerr, W., Gardner, F., & Cluver, L. (2013). Improving positive parenting skills and reducing harsh and abusive parenting in low-and middle-income countries: A systematic review. Prevention Science, 14(4), 352-363. doi: 10.1007/s11121-012-0314-1
Greeno, E. J., Lee, B. R., Uretsky, M. C., Moore, J. E., Barth, R. P., & Shaw, T. V. (2016). Effects of a foster parent training intervention on child behavior, caregiver stress, and parenting style. Journal of Child and Family Studies, 25(6), 1991-2000. doi: 10.1007/s10826-016-0406-6
Yousefi, Z., & Sabzevari, S. (2019). The Effectiveness of Adlerian Training on Improvement of Mother-daughter Relations and its Dimension in Vocational School Girls. J Jiroft Univ Med Sci, 5(2), 15-2. [In Persian]
Yar Mohammadian, A., Ghaderi, Z., & Chavoshi Far, N. (2012). The effectiveness of parental skills training on preschool’s children behavior problems for 4-6 years old. Psychological Methods and Models, 2(6), 17-32. [In Persian]
Branje, S. J. (2008). Conflict management in mother-daughter interactions in early adolescence. Behaviour, 162(11), 1627-1651. doi: 10.1163/156853908786131044
Bahadori Khosro Shahi, J. (2017). Communication Parental Self-Efficacy and Self Forgiveness with Mother-Child Interaction in Mothers of Children with Mental Retardation. Empowering Exceptional Children, 8(2), 26-36. [In Persian]