مقایسه اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی با رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زوج های نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.334348.1485

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی با رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زوج های نابارور بود. روش پژوهش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی یا طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین نابارور مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و درمانی شهر شیراز در سال 1398 که از بین آنها به شیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و بر اساس نمونه در دسترس از بین زوجین مراجعه‌کننده، تعداد 30 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. برنامه زوج درمانی رفتاری – تلفیقی در 8 جلسه 90دقیقه ای به صورت هفتگی اجرا شد اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه های همدلی و صمیمیت پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری به کمک نرم افزار SPSS.22 صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد زوج درمانی با رویکرد رفتاری تلفیقی می‌تواند همدلی (01/0>P)، و صمیمیت (01/0>P) را بهبود بخشند. نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که زوج درمانی با رویکرد رفتاری تلفیقی بر همدلی و صمیمیت زوج های نابارور موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of couple therapy group training with integrated behavioral approach on empathy and intimacy of infertile couples

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vahidi Farashah 1
  • Abdollah Shafie Abadi 2
  • Anahita Khodabakhshi-Koolaee 3
1 Ph.D. Student, Department of Psychology and Counseling, Faculty of Humanities, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The research was on the effectiveness of couple therapy group training with integrated behavioral approach on empathy and intimacy of infertile couples. Methods: The research method was a semi-experimental or pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The statistical population of the research includes all the infertile couples who referred to counseling and treatment centers in Shiraz in 2019, and 30 of them were selected by purpose-based sampling and based on the available samples from among the referring couples. The faces were randomly replaced in two groups of 15 people. Combined behavioral couple therapy program was implemented in 8 sessions of 90 minutes weekly, but the control group did not receive any intervention. Both groups answered empathy and intimacy questionnaires in pre-test, post-test and follow-up. Data analysis was done using univariate covariance analysis using SPSS.22 software. Results: The results showed that couple therapy with integrated behavioral approach can improve empathy (P<0.01), positive feelings towards spouse (P<0.01), and intimacy (P<0.01). Conclusion: The study showed that couple therapy with integrated behavioral approach is effective on empathy and intimacy of infertile couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • integrated behavioral approach
  • empathy
  • intimacy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1402