مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

10.22034/aftj.2023.364570.1782

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب بود. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفت. در این راه از متون تالیفی در قالب کتاب‌ها و مقاله‌های فارسی و انگلیسی و همچنین روزنامه‌ها استفاده شد. همچنین از سایت‌های معتبر جستجوگر اینترنتی از قبیل گوگل، یاهو در تدوین این پژوهش استفاده شد. یافته‌ها: در این پژوهش حقوق مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، استقلال مالی زوجین و قوانین مربوط به مهریه و نفقه در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها «مهریه» می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد.مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم‌های قضایی در حل و فصل پرونده‌های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می‌نامند. در دادگاه‌های این کشور، مرد به‌عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می‌شود، اما در هنگام طلاق، دارایی‌های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد‌شد و براساس این بررسی‌ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به‌صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه ‌است، اگرچه تفاوت‌های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به‌وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison and implementation of dowry and alimony for women in Islamic and Western legal systems

نویسندگان [English]

  • Neda Moghbeli nasab 1
  • Mohammad Cafa 2
  • Rohollah Afzali 2
1 PhD student, Department of Jurisprudence and Law, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to compare and contrast the dowry and alimony of women in the Islamic and Western legal systems. Method: This study was conducted in a descriptive-analytical manner using library sources. Texts in the form of books and articles in Persian and English as well as newspapers were used in this way. In addition, reputable internet search engines such as Google and Yahoo were used in the development of this research. Results: In this study, the financial rights of husband and wife towards each other, financial independence of couples, and laws related to dowry and alimony were examined in Islam and the West. Conclusion: The Islamic legal system, according to the five schools of jurisprudence, has special financial privileges for the wife, which is almost unique compared to Western legal systems. One of these privileges is "dowry." Dowry is a mandatory gift that belongs to the wife and although it is not a condition for the validity of marriage, it becomes the responsibility of the husband as soon as the marriage contract is concluded, at least to the amount of the mahr al-mithl. Dowry is one of the financial rights of women in the Islamic family legal system. The judicial system of England and Wales is one of the most famous judicial systems in resolving divorce cases and observing equal rights for men and women, to the extent that London is called the divorce capital of the world. In the courts of this country, the man is considered as the main pillar of the family, but in case of divorce, the assets of both parties, and even their future retirement rights, will be examined and based on these examinations, excess assets beyond the needs of each party will be identified and divided equally between the wife and husband. This process is similar in most European and American countries, although structural differences in the law and judicial system of each country may lead to changes in the implementation of court orders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparison and contrast
  • dowry
  • alimony
  • Islamic legal system
  • West
دیانی، عبدالرسول، (1387). حقوق خانواده، تهران، چاپ اول.
کاتوزیان، دکتر ناصر، (1382). حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر. (1378). مختصر حقوق خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار.
گرجی، مصطفی و حسینعلی قبادی. (1386). تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوة تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی، فصلنامة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. 58(183). 177-192.
محسنی، الهه؛ (1395). اشخاص و خانواده در قانون مدنی فرانسه، تهران، خرسندی، چاپ اول.
مصدق صدقی، صدیق (1383). نفقه­ی زوجه در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه، (9-10). 115-136.
مطهری، مرتضی. (1355). حقوق زن در اسلام. تهران: شرکت سهامی انتشار.
مقالات:
مقصودی، مراد، (1391). حق­الزحمه خانه­داری زنان، تهران، خرسندی، چاپ اول.
یار ارشدی، علی، (1379). نفقه زوجه در حقوق ایران، انگلیس و هند، تهران، بوستان توحید، چاپ اول.
یوسف‌زاده، حسن، (1388). پایش جامعه شناختی مهریه، مجله کتاب زنان، (27).
References
Diani, A. (2008). Family law. Tehran: First edition.
Gorji, M., & Gobadi, H. (2007). Analyzing the story of the king and the concubine based on the method of free association and Socratic dialogue. Journal of Literature and Humanities, 58(183), 177-192.
Katouzian, N. (1999). A brief on family law. Tehran: Sherkat Sahami Enteshar.
Katouzian, N. (2003). Civil law of family, volume 1, 6th edition. Tehran: Sherkat Sahami Enteshar.
Maghsoudi, M. (2012). Women's housekeeping compensation rights. Tehran: Khorsandi.
Mohseni, E. (2016). Individuals and family in French civil law. Tehran: Khorsandi.
Mosaddegh Sadeghi, S. (2004). Wife's alimony in Imami jurisprudence, Iranian and French law. Law Journal of Iran and France, (9-10), 115-136.
Motahari, M. (1976). Women's rights in Islam. Tehran: Sherkat Sahami Enteshar.
Yar Ashrafi, A. (2000). Wife's alimony in Iranian, English and Indian law. Tehran: Boostan Towhid.
Yousefzadeh, H. (2009). Sociological monitoring of dowry. Women's Book Journal, (27).