مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و عواطف منفی در زنان طلاق گرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد گروه روانشناسی بالینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/aftj.2023.367920.1812

چکیده

هدف: زنان طلاق گرفته بیش از زنان متأهل در معرض آسیب‌های روانی، اجتماعی و جسمی مانند اضـطراب، افسردگی، خودکشی، بیماری‌های قلبی و غیره هستند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و عواطف منفی در زنان طلاق گرفته شهر ساری بود. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان طلاق گرفته مراجعه‌کننده به یک مرکز مشاوره خصوصی در شهر ساری در سال 1401 بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از بعد عاطفه منفی مقیاس عاطفه مثبت و منفی تلگن و واتسون (1985) و ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک (1996) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم افزار SPSS-26 و روش تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر سه مرحله‌ای و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نمرات افسردگی (50/4= F و 81/4= F) و عاطفه منفی (14/6= F و 07/6= F) در طول زمان تأثیر معناداری داشته است (01/0>p). همچنین بین نمرات مرحله پس آزمون و پیگیری اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0>p). از این رو می‌توان نتیجه گرفت که این اثرات از پایداری مناسبی برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون بونفرونی نشان می‌دهد تفاوت میان اثربخشی دو آموزش بر متغیرهای پژوهش معنادار نیست (05/0<p). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های موجود می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای کاهش افسردگی و عواطف منفی در زنان طلاق گرفته می‌توان از هر دو شیوه درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد و میان اثربخشی این روش درمانی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of cognitive behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment on depression and negative emotions in divorced women

نویسنده [English]

  • Ariana Shabannezhad
M.A, Department of Clinical Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: Divorced women are more exposed to mental, social and physical injuries such as anxiety, depression, suicide, heart diseases, etc. than married women. The purpose of this study was to compare the effectiveness of cognitive behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment on depression and negative emotions in divorced women in Sari city. Method: The purpose of the present research was applied and its method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with two experimental groups and a control group and a two-month follow-up period. The statistical population of the research included all divorced women who referred to a private counseling center in Sari city in 2023, 30 people were selected by available sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group. Also, in order to collect information from the dimension of negative affect, the scale of positive and negative affect by Tellgen and Watson (1985) and the second edition of Beck's depression questionnaire (1996) were used. SPSS-26 software and three-stage repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test were used for statistical analysis of data. Results: Cognitive behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment had a significant effect on depression scores (F=4.50 and F=4.81) and negative emotion (F=6.14 and F=6.07) over time. (p>0.01). Also, no significant difference was observed between the post-test and follow-up scores (p<0.05). Therefore, it can be concluded that these effects had good stability. Analysis using the Bonferroni test shows that the difference between the effectiveness of the two trainings on variables is not significant (p<0.05). Conclusion: Based on the available findings, it can be concluded that to reduce depression and negative emotions in divorced women, both methods of cognitive behavioral therapy and therapy based on acceptance and commitment can be used, and there is no significant difference between the effectiveness of these treatment methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral therapy
  • therapy based on acceptance and commitment
  • negative affect
  • depression
  • women
  • divorce
Apolinário-Hagen, J., Drüge, M., & Fritsche, L. (2020). Cognitive behavioral therapy, mindfulness-based cognitive therapy and acceptance commitment therapy for anxiety disorders: integrating traditional with digital treatment approaches. Anxiety disorders, 291-329.
Asadi, M., Ghasemzadeh, N., Nazarifar, M., & Sarvandani, M. N. (2020). The effectiveness of emotion-focused couple therapy on marital satisfaction and positive feelings towards the spouse. International Journal of Health Studies. 6(4), 36-40.
Bai, Z., Luo, S., Zhang, L., Wu, S., & Chi, I. (2020). Acceptance and commitment therapy (ACT) to reduce depression: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders260, 728-737.
Beck, A. T., Rush A. J., Shaw, B., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). BDI–II, Beck Depression Inventory: Manual. 2. Boston: Harcourt Brace.
Beck, J. S. (2020). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. Guilford Publications.
Boschloo, L., Bekhuis, E., Weitz, E. S., Reijnders, M., DeRubeis, R. J., Dimidjian, S., ... & Cuijpers, P. (2019). The symptom‐specific efficacy of antidepressant medication vs. cognitive behavioral therapy in the treatment of depression: Results from an individual patient data meta‐analysis. World Psychiatry18(2), 183-191.
Chen, K. H., Brown, C. L., Wells, J. L., Rothwell, E. S., Otero, M. C., Levenson, R. W., & Fredrickson, B. L. (2021). Physiological linkage during shared positive and shared negative emotion. Journal of Personality and Social Psychology121(5), 1029.
Coto-Lesmes, R., Fernández-Rodríguez, C., & González-Fernández, S. (2020). Acceptance and Commitment Therapy in group format for anxiety and depression. A systematic review. Journal of affective disorders263, 107-120.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the reduction of divorced women's depression. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 4(2), 28-32.
Dobkin, R. D., Mann, S. L., Gara, M. A., Interian, A., Rodriguez, K. M., & Menza, M. (2020). Telephone-based cognitive behavioral therapy for depression in Parkinson disease: A randomized controlled trial. Neurology94(16), e1764-e1773.
Gautam, M., Tripathi, A., Deshmukh, D., & Gaur, M. (2020). Cognitive behavioral therapy for depression. Indian journal of psychiatry62(Suppl 2), S223.
Ghahramani, M., Khalatbari, J., & Taghvaei, D. (2022). Comparing the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and treatment focused on compassion therapy on the resilience of women on the verge of divorce. Journal of Applied Family Therapy, 3(3), 474-488.
Ghorbani Amir, H. A., Moradi, O., Arefi, M., & Hamzeh, A. (2022). The Effectiveness of Cognitive behavior therapy and Acceptance and Commitment therapy (ACT) on Self-Control and Resiliency in Divorced Women. Journal of Applied Family Therapy, 3(4), 493-508.
Gloster, A. T., Walder, N., Levin, M. E., Twohig, M. P., & Karekla, M. (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science18, 181-192.
González-Valero, G., Zurita-Ortega, F., Ubago-Jiménez, J. L., & Puertas-Molero, P. (2019). Use of meditation and cognitive behavioral therapies for the treatment of stress, depression and anxiety in students. A systematic review and meta-analysis. International journal of environmental research and public health16(22), 4394.
Hald, G. M., Ciprić, A., Øverup, C. S., Štulhofer, A., Lange, T., Sander, S., ... & Strizzi, J. M. (2020). Randomized controlled trial study of the effects of an online divorce platform on anxiety, depression, and somatization. Journal of family Psychology34(6), 740.
Hald, G. M., Ciprić, A., Sander, S., & Strizzi, J. M. (2022). Anxiety, depression and associated factors among recently divorced individuals. Journal of Mental Health31(4), 462-470.
Horn, A. B., Samson, A. C., Debrot, A., & Perrez, M. (2019). Positive humor in couples as interpersonal emotion regulation: A dyadic study in everyday life on the mediating role of psychological intimacy. Journal of Social and Personal Relationships36(8), 2376-2396.
Khan, T. A., & Hamid, W. (2021). Lived experiences of divorced women in Kashmir: A phenomenological study. Journal of Gender Studies30(4), 379-394.
Mahmoudpour, A., Rayesh, N., Ghanbarian, E., & Rezaee, M. (2021). Effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on emotional regulation and loneliness of divorced women in Iran. Journal of Marital and Family Therapy, 47(4), 831-842.
Navabinejad, Sh., Rostami, M., & Parsakia, K. (2023). The mediating role of emotional intelligence in the relationship between marital conflicts and tendency to marital infidelity in couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 5(1): 1-8.
Overall, N. C., Clark, M. S., Fletcher, G. J., Peters, B. J., & Chang, V. T. (2020). Does expressing emotions enhance perceptual accuracy of negative emotions during relationship interactions?. Emotion20(3), 353.
Saadati, N., Rostami, M., & Darbani, S. A. (2021). Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on improving self-esteem and post-divorce adaptation in women. Journal of family psychology3(2), 45-58.
Stockton, D., Kellett, S., Berrios, R., Sirois, F., Wilkinson, N., & Miles, G. (2019). Identifying the underlying mechanisms of change during acceptance and commitment therapy (ACT): A systematic review of contemporary mediation studies. Behavioural and cognitive psychotherapy47(3), 332-362.
Surmai, M., & Duff, E. (2022). Cognitive behavioural therapy: a strategy to address pandemic-induced anxiety. The Journal for Nurse Practitioners, 18(1), 36-39.
Tabrizi, F., Ghamari, M., Farahbakhsh, K., & Bazzazian, S. (2019). The effectiveness of integrating acceptance and commitment therapy (ACT) with compassion on worry and rumination of divorced women. Journal of Psychological Studies15(2), 41-60.
Watson, D., & Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological bulletin, 98(2), 219.
Watson, D., Clark, L. A., & Carey, G. (1988). Positive and negative affectivity and their relation to anxiety and depressive disorders. Journal of abnormal psychology97(3), 346.
Wynne, B., McHugh, L., Gao, W., Keegan, D., Byrne, K., Rowan, C., ... & Mulcahy, H. E. (2019). Acceptance and commitment therapy reduces psychological stress in patients with inflammatory bowel diseases. Gastroenterology156(4), 935-945.