مقایسه خصوصیات روانشناختی (اضطراب، افسردگی، استرس) بیماران بستری و بیماران سرپایی مبتلا به کووید-19

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2022.180725

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه خصوصیات روانشناختی بیماران بدحال و بستری با بیماران سرپایی مبتلا به کووید-19انجام شد. روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ایوان در در 6 ماهه دوم سال 1399 که تشخیص قطعی بیماری کووید-19 با استفاده از تست PCR برای آنان داده شد. روش نمونه‌گیری پژوهش حاضر نمونه گیری در دسترس بود. تعداد 200 نفر(100 نفر از هرگروه) از افراد مبتلا به کووید -19که در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ایوان تحت عنوان بستری یا خدمات سرپایی دریافت کرده و  بر اساس تست تشخیصی PCR  ابتلای آنها به بیماری تایید شده بود، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند جهت سنجش و ارزیابی از پرسشنامه اضطراب،افسردگی، استرسDASS-21 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل تی گروه‌های مستقل انجام شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان اضطراب، افسردگی و استرس بیماران بستری و سرپایی تفاوت معنادار وجود دارد. به این صورت که بیماران بستری سطح بالاتری از اضطراب، افسردگی و استرس را گزارش کردند. نتیجه‌گیری:  با در نظر گرفتن جنبه های روانشناختی موثر در بیماری ضمن کاهش موارد مرگ و میر، موارد بستری و با توجه به احتمال ابتلای تمام افراد جامعه با شناسایی افراد مستعد اختلالات روانشناختی در سطوح مختلف جامعه که سلامت روان آنها ممکن است به خطر افتد، از طریق راهکارها و تکنیکهای مناسب روانشناختی میتوان سلامت روان این افراد را حفظ نمود. همچنین توجه به وضعیت روانشناختی بیماران ضمن مقاوم سازی آنها در برابر آسیب های ناشی از بیماری می تواند بعد از طول دوره درمان عوارض روانی ناشی از بیماری و در نتیجه شیوع اختلالات روانی در جامعه را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of psychological characteristics (anxiety, depression, stress) of inpatients and outpatients with covid-19

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Daneshnejad 1
  • Maryam Shahbazi 2
1 M.A in social education in health system, University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 M.A of Clinical Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study compared the psychological characteristics of critically ill and hospitalized patients with outpatients suffering from covid-19. Research method: The statistical population of this research includes all inpatients and outpatients who visited the health centers of Ivan city in the second 6 months of 2020, for whom a definitive diagnosis of Covid-19 disease was given using the PCR test. The sampling method of the present study was available sampling. 200 people (100 people from each group) from people with covid-19 who received inpatient or outpatient services in the health centers of Eyvan city and were confirmed to have the disease based on the PCR diagnostic test, were selected as a statistical sample. DASS-21 anxiety, depression, stress questionnaire was used for measurement and evaluation. Data analysis was done using the t-test of independent groups. Results: The data analysis results showed a significant difference between the level of anxiety, depression and stress of inpatients and outpatients. In this case, hospitalized patients reported a higher level of anxiety, depression and stress. Conclusion: Suppose the psychological aspects effective in the disease while reducing the cases of death and hospitalization cases, considering the possibility of all people in the society being affected by identifying people prone to psychological disorders at different levels of the society, whose mental health may be endangered; The mental health of these people can be maintained through appropriate psychological solutions and techniques. Also, paying attention to the psychological condition of patients while making them resistant to the disturbances caused by the disease can reduce the psychological complications caused by the disease after the long treatment period and the prevalence of mental disorders in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • depression
  • stress
  • covid-19
Asmundoson Gordon  J.C & Taylor S. How health anxiety influences responses to viral outbreaks like COVID-19: What all decisionmakers, health authorities, and health care professionals need to know. Journal of Anxiety Disorders. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102211.
Farah M.A. Mansuri, FCPS. Situation analysis and an insight into assessment of pandemic COVID-19.2020, Journal of Taibah University Medical Sciences. https ://doi.org/10.1016 /j.jtumed.2020.04.001.
Guan, W.-j., Ni, Z.-y., Hu, Y., Liang, W.-h., Ou, C.-q., He, J.-x., et al., 2020. Clinical characteristics of coronavirus disease.
Kalateh A, Lankarani B. Risk Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on the Coronavirus Outbreak.  Shiraz E-Medical Journal: 2020, 21 (4), 9:4-7.
Lovibond SH, Lovibond PF(1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. 2nd ed. Sydney: PsychologyFoundation. (Available from The Psychology Foundation, Room 1005 Mathews Building, University of New South Wales, NSW 2052, Australia).
Sarpinho A. Health Psychologhy. Ahmadi A, Eftekhar Ardebili H, Jazayeri A, Shafie F, Ghavamian P, Garmarudi Gh, et al. (Persian translators). First edition. Tehran: Growth Publication; 2005 , pp: 43-128. [Persian] . http://kafe ketab.com/product
Sood, S. (2020). Psychological effects of the Coronavirus disease-2019 pandemic. Research & Humanities in Medical Education, 7, 23-26.
STAT V, Branswell  H. Limited data on coronavirus may be skewing assumptions about severity.2020, https://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2020/01/the-lessons-of-flu-blogging.html.
Steenblock C,Todrov V,Kanczkowski W, Eisnhofar G, Schedl A, Wong ML,et al.Severe acute respiratory syndrome coronavirous 2(SARS-COV-2) and the neuroendocrine stress AXIS. Mol psychiatry 2020:25(8):1611-17.
Sijia Li, Yilin Wang, Jia Xue , Nan Zhao, and Tingshao Zhu. (2020). The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological Consequences: A Study on Active Weibo Users. International Journal of Environmental Research and Public Health17,2032 http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17062032.
Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian journal of psychiatry, 1, 2066-2068.
Verikios, G., Sullivan, M., Stojanovski, P., Giesecke, J., Woo, G., 2016. Assessing regional risks from pandemic influenza: a scenario analysis. World Econ. 39 (8), 1225–1255.
World Health Organization (WHO), 2020. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 69. World Health Organization.
Yao H, Chen JH, Xu YF. Patients with mental health disorders in the COVID-19 epidemic. The lancet Psychiatry. 2020;7(4):e21.
Yang L, Wu D, Hou Y, Wang X, Dai N, Wang G,et al. Analysis of psychological state and clinical psychological intervention model of patients with COVID-19. medRxiv. 2020.
Yang L, Wu D, Hou Y, Wang X, Dai N, Wang G,et al. Analysis of psychological state and clinical psychological intervention model of patients with COVID-19. medRxiv. 2020.
Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med 2020; 382(8):727e33.