اثربخشی مدل مداخله سرمایه روان شناختی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه ترکمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

2 Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

10.22034/aftj.2023.324050.1340

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی اثربخشی مدل مداخله سرمایه روان شناختی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه ترکمن بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه ترکمن در چهار ماه اول سال 1398 بودند که به مراکز مشاوره بهروان و راه نوین زندگی در شهرگنبد کاووس مراجعه کرده بودند. از میان آن ها 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کرد. هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، پرسشنامه تاب آوری ( کانری و دیویدسون،2003) و سازگاری اجتماعی (ویسمن و پیکل،1974) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: یافته ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه در تاب آوری(79/8F=،006/0 P=) و سازگاری اجتماعی (39/5F=،028/0 P=) را در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد. نتیجه گیری: بر پایه یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش مدل مداخله سرمایه روان شناختی یک روش مناسب برای افزایش تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of psychological capital intervention model on resilience and social adjustment of divorced Turkmen women

نویسندگان [English]

  • mehdi ghezelseflo 1
  • Mehdi Rostami 2
  • fatemeh bay 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran
2 Department of Psychology and Counseling, KMAN Research Institute, Richmond Hill, Ontario, Canada
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Gonbad Kavos University, Gonbad Kavos, Iran
چکیده [English]

Aims: The aim of present study was to investigate effectiveness of psychological capital intervention model on resilience and social adjustment of divorced Turkmen women. Method: it was a quasi-experimental with control, experimental group and pretest, posttest, and follow-up was 2 months. The statistical population included all divorced Turkmen women in the first four months of 1398 who had referred to Behravan counseling centers and the new way of life in the city of Gonbad Kavous. Among them 30 people were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of 90 minutes weekly intervention. Both groups completed the Conner-Davidson Resilience scale (Conner & Davidson, 2003) and Social Adjustment Questionnaire (1974) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Results: Data were analyzed using mixed variance repeated measures. Findings showed a significant difference between the performance of the two groups in resilience (F = 8.79, P = 0.006) and social adjustment (F = 5.39, P = 0.028) in the post-test and follow-up stages. Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that teaching the psychological capital intervention model is a suitable method to increase resilience and social adjustment of divorced women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • resilience
  • social adjustment
  • divorced women

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 31 تیر 1402