اثربخشی برنامه شکوفاسازی خلاقیت بر مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان 4 تا 6 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.

2 دانشیار، گروه روا‌ن‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استاد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/aftj.2023.375523.1846

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه شکوفاسازی خلاقیت بر مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان پیش از دبستان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون-پس­ آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کودکان 4 تا 6 سال شهر اصفهان در سال 1400 بودند. جهت اجرای پژوهش، 30 کودک به روش نمونه­ گیری خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گروه­ آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. اعضای گروه آزمایش در برنامه­ شکوفاسازی خلاقیت، طی 12 جلسه­ ی 60 دقیقه‌ای شرکت کردند، در حالی که آزمودنی­ های گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. آزمودنی­ها با استفاده از آزمون تفکر خلاق تورنس (1974) و ابزار برج لندن شالیس (1982) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته­ های به دست ­آمده حاکی از آن بود که برنامه شکوفاسازی خلاقیت بر مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان پیش از دبستان اثر مثبت و معناداری داشت (05/0>P). نتیجه‌گیری: لذا، از یافته­ های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که برنامه­ شکوفاسازی خلاقیت می‌تواند نقش مهمی در بهبود مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان پیش از دبستان ایفا کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of creativity development program on problem solving skills and creativity in 4 to 6 year old children

نویسندگان [English]

  • Asal Pishyar 1
  • Masoud Golam-Ali Lavasani 2
  • Ahmmad Abedi 3
  • gholamali afrooz 4
1 PhD student in psychology, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran.
4 Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of creativity development program on problem solving skills and creativity in preschool children. Method: This research was practical and semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group. The statistical population of the research included all children aged 4 to 6 in Isfahan city in 2021. In order to carry out the research, 30 children were selected by multi-stage cluster sampling method and were equally replaced in two experimental and control groups (15 people in each group). The members of the experimental group participated in the creativity development program during 12 sessions of 60 minutes, while the subjects of the control group did not receive any intervention. Subjects were evaluated using Torrance test of creative thinking (1974) and the London Shalis Tower Test (1982). The data were analyzed using covariance analysis. Results: The findings indicated that the creativity development program had a positive and significant effect on problem solving skills and creativity in preschool children (P<0.05). Conclusion: Therefore, from the findings of this research, it can be concluded that creativity development program can play an important role in improving problem solving skills and creativity in preschool children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of creativity
  • problem solving
  • creativity
بروجردی، مینا.، اسدزاده، حسن.، حجازی، مسعود.، و انتصار فومنی، غلام حسین. (1399). تاثیر آموزش موسیقی و نقاشی در افزایش خلاقیت و کاهش پرخاشگری کودکان پیش­دبستانی شهر همدان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(1)، 1-26.
پیشیار، عسل. (1401). تدوین بسته آموزشی فعالیت­های شکوفاسازی خلاقیت و اثربخشی آن بر حل مسئله و خلاقیت کودکان پیش از دبستان. رساله دکتری. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران پردیس بین­المللی کیش.
حسن­مرادی، نرگس (1395). تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: انتشارات آییژ.
رحیمی پردنجانی، سعید.، و نجاتی­فر، سارا. (1401). اثربخشی بازی­های آزاد بر خلاقیت کودکان پیش­دبستانی. پیشرفت­های نوین در علوم رفتار، 7(55)، 176-162.
رقیبی، مهوش.، و خان­محمدزاده، زهرا. (1398). پرورش خلاقیت کودکان شش ساله با استفاده از آموزش نقاشی خلاق. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4)، 129-152.
شوقی، بهزاد.، و مصطفوی، سید. مصطفی. (1391). خلاقیت فردی و سازمانی. تهران: راز نهان.
غفاری، خلیل.، سرلک، مریم.، و داوودی، حسن. (1397). بررسی تاثیر آموزش­های پیش دبستانی بر رشد مهارت­های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان پایه اول ابتدایی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(3)، 181-208.
فریدمرندی، بهروز.، کاکابرایی، کیوان.، و حسینی، سعیده السادات. (1398). تاثیر آموزش حل مسئله بر مهارت­های اجتماعی کودکان پیش­دبستانی. فصلنامه سلامت روان کودک، 6(4)، 131-143.
گیلک، ملیحه.، زاده­محمدی، علی.، و باقری، فریبرز. (1392). رابطه تاب­آوری و خودپنداشت با خودکارآمدی معلولان جسمی دختر: نقش واسطه­ای خلاقیت. روانشناسی تحولی، 9(35)، 307-315.
هاشمی، تورج.، واحدی، شهرام.، و احراری، غفور. (1394). فراتحلیل برنامه‌های مداخلاتی پرورش خلاقیت. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(3)، 1-32.
References
Beghetto, R. A. (2015). Teaching creative thinking in K12 schools: lingering challenges and new opportunities. In The Routledge international handbook of research on teaching thinking (pp. 201-211). Routledge.
Birdi, K. (2016). Creativity training. In Human resource management, innovation and performance (pp. 298-312). Palgrave Macmillan, London.
Birdi, K. S. (2005). No idea? Evaluating the effectiveness of creativity training. Journal of European industrial training, 29(2), 102-111.
Blanco-Herrera, J. A., Gentile, D. A., & Rokkum, J. N. (2019). Video games can increase creativity, but with caveats. Creativity Research Journal, 31(2), 119-131.
Boroujerdi, M., Asadzadeh, H., Hejazi, M., & Entesar Foumany, G. H. (2020). Effectiveness of Music and Painting Training on Increasing Creativity and Reducing Aggression and in Preschool Pupils in Hamedan city. Journal of Innovation and Creativity in Human Science10(1), 1-26. (In Persian)
Bulut, D., Samur, Y., & Cömert, Z. (2022). The effect of educational game design process on students’ creativity. Smart Learning Environments, 9(1), 1-15.
Drapeau, P. (2014). Sparking student creativity: Practical ways to promote innovative thinking and problem solving. ASCD.
Farid Marandi, B., Kakabaraee, K., & Hosseini, S. A. S. (2020). The effect of problem-solving training on social skills of preschool children. Quarterly Journal of Child Mental Health, 6(4), 131-143. (In Persian)
Ghafari, Kh., Sarlak, M., & Vedavudi, H. (2018). Investigating the effect of preschool education on the development of social skills and academic progress of first grade students. Educational Leadership and Management Quarterly, 12(3), 181-208.
Gilak, M., Z. Mohammadi, A., & Bagheri, F. (2013). The relationship of resiliency and self-concent with self-efficacy of handicapped females:the mediating role of creativity. , 9(35), 307-315. (In Persian)
Goldberg, E. (2018). Creativity: The human brain in the age of innovation. New York, NY: Oxford University Press
Gulistan, K. (2022). Psychological Features of Creativity in Preschool Age. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(5), 190-195.
Hashemi, T., Vahedi, S., & Ahrari, G. (2016). Meta-analysis of Creativity Fostering Techniques. Journal of Innovation and Creativity in Human Science5(3), 1-32. (In Persian)
Hassan Moradi, N. (2016). Textbook content analysis. Tehran: Aizh Publications. (In Persian)
Jelvegar, A., Kareshki, H., & Asghari Nekah, M. (2014). The Effect of Self-Regulation Training on Social Problem Solving of Male and Female Preschoolers. Research in Cognitive and Behavioral Sciences4(1), 155-166. (In Persian)
Jin, L. (2019, August). Investigation on potential application of artificial intelligence in preschool children’s education. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1288, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.
Khamraevna, K. A. (2022). Achievement of development of creative activity of preschool children on the basis of integration of preschool educational content. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(4), 26-31.
Kirmizi, F. S., Saygi, C., & Yurdakal, I. H. (2015). Determine the relationship between the disposition of critical thinking and the perception about problem solving skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 657-661.
Ngang, T. K., Nair, S., & Prachak, B. (2014). Developing instruments to measure thinking skills and problem solving skills among Malaysian primary school pupils. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3760-3764.
Pishyar, A. (2022). Compilation of the educational package of creativity flourishing activities and its effectiveness on problem solving and creativity of pre-primary school children. Ph.D. Thesis. Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran, Kish International Campus. (In Persian)
Raghibi, M., & Khanmohammadzade, Z. (2019). Developing Creativity among 6-Year-Old Children Using a Doodle-Book Training Program. Journal of Innovation and Creativity in Human Science8(4), 129-152. (In Persian)
Rashidi, A., Abedi, A., & Nejatifar, S. (2021). A Systematic Review and Meta-Analysis of the Effectiveness of Psychological Interventions in Improving Mental Health of Students at Exceptional Talent Schools (SAMPAD) of Iran. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 3(1), 66-87.
 Rahimi Pardanjani, S., & Nejati Far, S. (2022). The effectiveness of free games on the creativity of preschool children. New Advances in Behavioral Sciences, 7(55), 176-162. (In Persian)
Sakon, T., & Petsangsri, S. (2021). STEAM Education for Enhancing Creativity in Packaging Design. Archives of Design Research, 34(1), 21-31.
Scionti, N., Cavallero, M., Zogmaister, C., & Marzocchi, G. M. (2020). Is cognitive training effective for improving executive functions in preschoolers? A systematic review and meta-analysis. Frontiers in psychology, 10, 2812.
Shoghi, B., & Mostafavi, S. M. (2012). Individual and organizational creativity. Tehran: Raz Nahan. (In Persian)
Stutesman, M. G., Havens, J., & Goldstein, T. R. (2022). Developing creativity and other 21st century skills through theater classes. Translational Issues in Psychological Science, 8(1), 24.
Sumarni, W., Rumpaka, D. S., Wardani, S., & Sumarti, S. S. (2022). STEM-PBL-Local Culture: Can It Improve Prospective Teachers’ Problem-solving and Creative Thinking Skills?. Journal of Innovation in Educational and Cultural Research, 3(2), 70-79.
Torrance, E. P. (1974). Norm-Technical Manual Torrance Test of Creative Thinking, Verbal test, form A and B. Figural test, form A and B. Lexing ton, Massachusetts: Personal Press Inc.
Turdieva, M. J. (2021). Preschool age is an important time to focus on creativity. ТЕХНОЛОГІЇ, ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 70.
Ülger, K. (2016). A comparison study for thinking skills of higher education students in terms of visual arts education. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36).
van Gog, T., Hoogerheide, V., & van Harsel, M. (2020). The role of mental effort in fostering self-regulated learning with problem-solving tasks. Educational Psychology Review, 32(4), 1055-1072.
Zhang, A., Park, S., Sullivan, J. E., & Jing, S. (2018). The effectiveness of problem-solving therapy for primary care patients' depressive and/or anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. The Journal of the American Board of Family Medicine, 31(1), 139-150.
Zhou, K. (2018). What cognitive neuroscience tells us about creativity education: A literature review. Global Education Review, 5(1), 20-34