بررسی اثر بخشی برنامه آموزش توجه مشترک بر مهارت‌های گفتاری و مولفه‌های زبان بیانی، دریافتی و گفتاری کودکان با اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، استاد مدعو، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.379065.1882

چکیده

هدف: تعیین اثربخشی برنامه توجه مشترک بر مولفه­های زبان بیانی، دریافتی و گفتاری کودکان با اختلال طیف اتیسم 3 تا 5 سال اجرا شده است. روش پژوهش: جامعه آماری شامل تمامی کودکان با اختلال طیف اتیسم 3 تا 5 سال که به مدارس پیش دبستانی ویژه کودکان با احتلال طیف اتیسم و کلینیک­ها شهر تهران  مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش به صورت در دسترس بود، که  شامل 5 کودک که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت بررسی اثر بخشی برنامه ابزارهای آزمون سنجش رشد نیوشا، مقیاس نمره گذاره اختلال طیف اتیسم گیلیام (گارس3) و مجموعه تکالیف باور کاذب استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده­ها از روشهای آمار توصیفی، تحلیل مشاهده­ای، اندازه اثر و درصد بهبودی استفاده شد. یافته­ها: نتایج پژوهش­ها پس از تحلیل همچنین میانگین نمرات در مولفه‌های زبان بیانی و دریافتی پس از اجرای برنامه آموزش توجه مشترک نسبت به خط پایه، روند رشد نسبی و بهبود کلی را نشان داد. نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشی برنامۀ آموزش توجه مشترک بر بهبود مولفه­های زبان زبان بیانی، دریافتی و گفتاری کودکان با اختلال طیف اتیسم  است. بنابراین پیشنهاد می‌شود از این برنامۀ آموزشی به‌منظور بهبود مهارت‌های زبانی  این کودکان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of joint attention training program on speech skills and receptive and expressive language components of children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

  • Monireh Azizi 1
  • Hamid Alizadeh 2
  • Kambiz Poushaneh 3
  • Parisa Tajali 4
1 Ph.D. Student, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of the Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Allameh Tabatabai University, Visiting Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Education and Counseling, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Determining the effectiveness of the joint attention program on expressive, receptive and spoken language components of children with autism spectrum disorder 3 to 5 years has been implemented. Methods: The statistical population includes all children with autism spectrum disorder aged 3 to 5 years who had visited special preschools for children with autism spectrum disorders and clinics in Tehran. The research sample was accessible, which included 5 children who were randomly selected. In order to evaluate the effectiveness of Nyusha's growth assessment tools program, Gilliam's Autism Spectrum Disorder scoring scale (GARS 3) and the set of false belief tasks were used. Descriptive statistics, observational analysis, effect size and recovery percentage methods were used to analyze the data. Results: After the analysis, the results of the research also showed the average scores in the expressive and receptive language components after the implementation of the joint attention training program compared to the baseline, the trend of relative growth and overall improvement. Conclusion: The results of this research indicate the effectiveness of the joint attention training program on improving the expressive, receptive and spoken language components of children with autism spectrum disorder. Therefore, it is suggested to use this educational program to improve the language skills of these children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint attention
  • children with autism spectrum disorder
  • joint attention program
  • language components
جعفری، زهرا.، عشایری، حسن.، ملایری، سعید.، و علاء‌الدینی، فرشید. (1388). پایایی و روایی «آزمون سنجش رشد شنوایی، زبان و گفتار نیوشا» در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی زبان. پایش. 8(3)، 271-278.
مینائی، اصغر.، و ناظری، ساناز. (1397). ویژگی‌های روانسنجی مقیاس درجه‌بندی اتیسم گیلیام-ویرایش سوم (گارز-٣) در مبتلایان به اوتیسم: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه کودکان استثنایی. ۱۸(۲)، ۱۱۳-۱۲۲.
References
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edn) edn. American Psychiatric Association., Retrieved from http://psychiatryonline. org/doi/book/10.1176/appi. books. 9780890425596.
Bottema‐Beutel, K. (2016). Associations between joint attention and language in autism spectrum disorder and typical development: A systematic review and meta‐regression analysis. Autism Research9(10), 1021-1035.
Bruyneel, E., Demurie, E., Warreyn, P., & Roeyers, H. (2019). The mediating role of joint attention in the relationship between motor skills and receptive and expressive language in siblings at risk for autism spectrum disorder. Infant Behavior and Development57, 101377.
Charman, T., Taylor, E., Drew, A., Cockerill, H., Brown, J. A., & Baird, G. (2005). Outcome at 7 years of children diagnosed with autism at age 2: Predictive validity of assessments conducted at 2 and 3 years of age and pattern of symptom change over time. Journal of Child Psychology and Psychiatry46(5), 500-513.
Chawarska, K., Klin, A., Paul, R., & Volkmar, F. (2007). Autism spectrum disorder in the second year: Stability and change in syndrome expression. Journal of Child Psychology and Psychiatry48(2), 128-138.
Frost, K. M., Pomales-Ramos, A., & Ingersoll, B. (2022). Brief report: Response to joint attention and object imitation as predictors of expressive and receptive language growth rate in young children on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-8.
Heymann, P., Northrup, J. B., West, K. L., Parladé, M. V., Leezenbaum, N. B., & Iverson, J. M. (2018). Coordination is key: Joint attention and vocalisation in infant siblings of children with Autism Spectrum Disorder. International journal of language & communication disorders53(5), 1007-1020.
Jafari, Z., Ashayeri, H., Malayeri, S., & Alaedini, F. (2009). Translation, reliability and validity of the Newsha Hearing, Language and Speech Development Scale among children in Iran. Payesh (Health Monitor)8(3), 271-278. (In Persian)
Jones, E. A., & Carr, E. G. (2004). Joint attention in children with autism: Theory and intervention. Focus on autism and other developmental disabilities19(1), 13-26.
Kroncke, A. P., Willard, M., & Huckabee, H. (2016). Assessment of autism spectrum disorder. Cham: Springer International Publishing. doi10, 978-3.
Landa, R. J., Holman, K. C., O’Neill, A. H., & Stuart, E. A. (2011). Intervention targeting development of socially synchronous engagement in toddlers with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry52(1), 13-21.
Lawton, K., & Kasari, C. (2012). Teacher-implemented joint attention intervention: pilot randomized controlled study for preschoolers with autism. Journal of consulting and clinical psychology80(4), 687.
Lind, S. E., & Bowler, D. M. (2010). Episodic memory and episodic future thinking in adults with autism. Journal of abnormal psychology119(4), 896.
Lord, C., Risi, S., Lambrecht, L., Cook, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore, P. C.,... & Rutter, M. (2000). The Autism Diagnostic Observation Schedule—Generic: A standard measure of social and communication deficits associated with the spectrum of autism. Journal of autism and developmental disorders30, 205-223.
Maenner, M. J., Shaw, K. A., Baio, J., Washington, A., Patrick, M., DiRienzo, M.,... & Dietz, P. M. (2020). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2016. MMWR Surveillance summaries69(4), 1.
Manninen, S., Tuominen, L., Dunbar, R. I., Karjalainen, T., Hirvonen, J., Arponen, E.,... & Nummenmaa, L. (2017). Social laughter triggers endogenous opioid release in humans. Journal of Neuroscience37(25), 6125-6131.
Meindl, J. N., & Cannella-Malone, H. I. (2011). Initiating and responding to joint attention bids in children with autism: A review of the literature. Research in developmental disabilities32(5), 1441-1454.
Minaei, A., & Nazeri, S. (2018). Psychometric properties of the Gilliam Autism Rating Scale–Third Edition (GARS-3) in individuals with autism: A pilot study. Journal of Exceptional Children18(2), 113-122. (In Persian)
Mundy, P., Kim, K., McIntyre, N., Lerro, L., & Jarrold, W. (2016). Brief report: Joint attention and information processing in children with higher functioning autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders46, 2555-2560.
Murray, D. S., Creaghead, N. A., Manning-Courtney, P., Shear, P. K., Bean, J., & Prendeville, J. A. (2008). The relationship between joint attention and language in children with autism spectrum disorders. Focus on autism and other developmental disabilities23(1), 5-14.
Murza, K. A., Schwartz, J. B., Hahs‐Vaughn, D. L., & Nye, C. (2016). Joint attention interventions for children with autism spectrum disorder: a systematic review and meta‐analysis. International journal of language & communication disorders51(3), 236-251.
Posar, A., Resca, F., & Visconti, P. (2015). Autism according to diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th edition: The need for further improvements. Journal of pediatric neurosciences10(2), 146.
Rollins, P. R., & Greenwald, L. C. (2013). Affect attunement during mother-infant interaction: How specific intensities predict the stability of infants' coordinated joint attention skills. Imagination, Cognition and Personality32(4), 339-366.
Rose, C. A., Swearer, S. M., & Espelage, D. L. (2012). Bullying and students with disabilities: The untold narrative. Focus on exceptional children45(2), 1-10.
Salo, V. C., Rowe, M. L., & Reeb‐Sutherland, B. C. (2018). Exploring infant gesture and joint attention as related constructs and as predictors of later language. Infancy23(3), 432-452.
Samadi, S. A., & McConkey, R. (2014). The utility of the Gilliam autism rating scale for identifying Iranian children with autism. Disability and rehabilitation36(6), 452-456.
Sano, M., Yoshimura, Y., Hirosawa, T., Hasegawa, C., An, K. M., Tanaka, S.,... & Kikuchi, M. (2021). Joint attention and intelligence in children with autism spectrum disorder without severe intellectual disability. Autism Research14(12), 2603-2612.
Schietecatte, I., Roeyers, H., & Warreyn, P. (2012). Exploring the nature of joint attention impairments in young children with autism spectrum disorder: Associated social and cognitive skills. Journal of Autism and Developmental Disorders42, 1-12.
Swanson, M. R., & Siller, M. (2013). Patterns of gaze behavior during an eye-tracking measure of joint attention in typically developing children and children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders7(9), 1087-1096.
Thorup, E., Nyström, P., Bölte, S., & Falck-Ytter, T. (2022). What are you looking at? Gaze following with and without target objects in ASD and typical development. Autism26(7), 1668-1680.
Toth, K., Munson, J., N. Meltzoff, A., & Dawson, G. (2006). Early predictors of communication development in young children with autism spectrum disorder: Joint attention, imitation, and toy play. Journal of autism and developmental disorders36, 993-1005.