نقش میانجیگر راهبردهای شناختی و فراشناختی در رابطه بین ادراک رابطه والد- فرزند و اضطراب امتحان در دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترا روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه ازاد اسلامی، رودهن. ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/aftj.2023.341329.1569

چکیده

هدف: اضطراب امتحان نوعی اضطراب وابسته به موقعیت است و به عنوان تجربه‌ای ناخوشایند تجربه می‌شود و مانع رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموز میگردد. بنابراین شناسایی عواملی که می‌تواند مانع اضطراب امتحان شود از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجیگر راهبردهای شناختی و فراشناختی در رابطه بین ادراک رابطه والد- فرزند و اضطراب امتحان بود. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم در شهر تهران در سال تحصیلی 98- 1397 بود که از میان آن‌ها 330 نفر استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رابطه والد- فرزند؛ مقیاس اضطراب امتحان ساراسون و همکاران (1956) و پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک اینری (2004) بود. برای تحلیل داده­ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته­ها: یافته­های حاصل از پژوهش نشان داد ادراک رابطه پدر- فرزند (001/0=P، 120/0-=β) و ادراک رابطه مادر- فرزند (001/0=P، 161/0-=β) به صورت غیرمستقیم با اضطراب امتحان رابطه دارند. نتیجه­گیری: می‌توان نتیجه گرفت راهبردهای شناختی و فراشناختی در رابطه بین ادراک رابطه والد- فرزند و اضطراب امتحان در دختران نقش میانجی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of cognitive and metacognitive strategies in the relationship between perception of parent-child relationship and test anxiety in girls

نویسندگان [English]

  • Atefeh Khazaei 1
  • Nasrin Bagheri 2
  • Narges Babakhani 3
1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Aim: Exam anxiety is a type of anxiety related to the situation and is experienced as an unpleasant experience and hinders the growth and academic progress of the student. Therefore, it is very important to identify the factors that can prevent exam anxiety. The aim of the present study was to determine the mediating role of cognitive and metacognitive strategies in the relationship between parent-child relationship perception and test anxiety. Methods: The research method was descriptive-correlational type. The statistical population of this research included all the female students of the second secondary school in Tehran in the academic year 2018-19, of which 330 were selected using the multi-stage cluster random sampling method. The research tools include parent-child relationship questionnaire; Sarason et al.'s test anxiety scale (1956) and Dawson and McInnery's (2004) cognitive and metacognitive strategies questionnaire. The structural equation modeling method was used to analyze the data. Results: The findings of the research showed that the perception of the father-child relationship (P=0.001, β=-0.120) and the perception of the mother-child relationship (P=0.001, β=-0.161) are indirectly related to exam anxiety. Conclusion: It can be concluded that cognitive and metacognitive strategies play a mediating role in the relationship between the perception of parent-child relationship and test anxiety in girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety
  • parent-child relationship
  • cognitive
  • metacognitive
بابائی منقاری، محمدمهدی.، زاهد بابلان، عادل.، معینی کیا، مهدی.، یوسفی، عاطفه. (1395). رابطه ساده و چندگانه راهبردهای شناختی و مدیریت زمان با اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه. رویش روان شناسی. ۵ (۳) :۱۲۰-۱۰۷.
حسینی، میترا.، سامانی، سیامک .(1391). ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان. نشریه خانواده پژوهی. 8 (31): 305-317.
خانجانی، زینب.، اسماعیلی انامق، بهمن.، غلام زاده، مجتبی .(1391). نقش شیوه‌های فرزند پروری در پیش بینی افکار اضطرابی و علایم وسواسی فکری و عملی نوجوانان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 20 (1): 39-48.
رسولی، رویا.، علی پور، زینب.، تقی پور، ابراهیم. (1397). «اثربخشی راهبردهای یادگیری شناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد مدرسه دانش آموزان». مجله بین‌المللی پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی. 4 (1): 20- 35.
سامانی، سیامک.، بهبهانی، مینا.(1391). "الگوی ارتباطی در انواع خانواده در فرآیند خانواده و مدل محتوا." دوسالانه مشاوره کاربردی. 2(1): 119-134.
عابدی، احمد.، بلوک، شهرزاد.، آقایی، اصغر.، شوشتری، مژگان .(1392). هنجاریابی پرسش نامه راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک اینری بر روی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. نشریه علمی پژوهشی. 4 (14): 41-70.
فرخی، حسین.، کرمی، امیر.، میردریکوند، فضل اله .(1397). تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 13 (1): 31-42.
کمالی، سمیه.، ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (1395). پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمال‌گرایی در دختران نوجوان دبیرستانی فصلنامه روان شناسی کاربردی. 14 (4): 291-310.
کورش نیا، مریم.، لطیفیان، مرتضی. (1386). بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده. خانواده پژوهی. 3 (4): 31-52.
نجمی، سیدبدالدین.، فیضی، آوات .(1390). بررسی رابطه ساختاری کارکرد خانواده و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در دختران دبیرستانی. نشریه پژوهش­های نوین روانشناختی. 3 (22): 97-120.
یوسفی، ناصر.، امانی، احمد.، حسینی، صالح .(1395). بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و اضطراب امتحان، با نقش واسطه‌ای تمایز یافتگی در دانش آموزان. نشریه روانشناسی مدرسه. 5 (4): 52-74.
References
Abedi, A., Blouk, S., Aghaee, A., & Shoushtari, M. (2013). Investigate standardization، of cognition and metacognition strategies questionnaire of McInroy and Dawson on Junior high school students of Isfahan city. Science-Research14(4), 169-186.
Babaei Menghari, M. M., Zahed, A., Moeini Kia, M., & Yousefi, A. (2016). Simple and multiple Relation Cognitive strategies and time management with exam anxiety high school students. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ)5(3), 107-120.
Baker, L. (1984). Metacognitive skills and reading. Handbook of reading research.
Bornstein, M. H., Suwalsky, J. T., & Breakstone, D. A. (2012). Emotional relationships between mothers and infants: Knowns, unknowns, and unknown unknowns. Development and psychopathology24(1), 113-123.
Cheraghian, B., Fereidooni-Moghadam, M., Baraz-Pardejani, S., & Bavarsad, N. (2008). Test anxiety and its relationship with academic performance among nursing students. Knowledge & Health3(3-4), 25-9.
Corno, L. (1989). Self-regulated learning: A volitional analysis. In Self-regulated learning and academic achievement (pp. 111-141). Springer, New York, NY.
Crişan, C., Albulescu, I., & Copaci, I. (2014). The Relationship between Test Anxiety and Perceived Teaching Style. Implications and Consequences on Performance Self-evaluation. Procedia-Social and Behavioral Sciences142, 668-672.
Dowson, M., & McInerney, D. M. (2004). The development and validation of the Goal Orientation and Learning Strategies Survey (GOALS-S). Educational and psychological measurement64(2), 290-310.
Everson, H. T., Smodlaka, I., & Tobias, S. (1994). Exploring the relationship of test anxiety and metacognition on reading test performance: A cognitive analysis. Anxiety, Stress and Coping7(1), 85-96.
Farokhi, H., Karami, A., & Mir Drikvand, F. (2018). The effect of teaching metacognitive strategies on improving academic achievement and reducing test anxiety in nursing students. The Journal of Medical Education and Development13(1), 31-41.
Flavell, J.H, Miller, P.,H. (1998). Social cognition.  Handbook of child psychology: Volume 2: Cognition, perception, and language. Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc; 851-98.
Ghaleb, A. B., Ghaith, S., & Akour, M. (2015). Self-efficacy, achievement goals, and metacognition as predicators of academic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences191, 2068-2073.
Guadagnoli, E., Velicer, W,F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychol Bull. 1988;103(2):265-75.
Hitches, E., Woodcock, S., & Ehrich, J. (2022). Building self-efficacy without letting stress knock it down: Stress and academic self-efficacy of university students. International Journal of Educational Research Open3, 100124.
Hong, E. (2020). Metacognition. In: Pritzker S, Runco M, editors. Encyclopedia of Creativity (Third Edition). Oxford: Academic Press. 140-5.
Hosseini, M., & Samani, S. (2012). A study of the relationship between the family function dimensions and self-regulation in children. Journal of Family ResearcH8(3), 305-317.
Huntley, C. D., Young, B., Smith, C. T., & Fisher, P. L. (2020). Uncertainty and test anxiety: Psychometric properties of the Intolerance of Uncertainty Scale–12 (IUS-12) among university students. International Journal of Educational Research104, 101672.
Isgör, I. Y. (2016). Metacognitive Skills, Academic Success and Exam Anxiety as the Predictors of Psychological Well-Being. Journal of Education and Training Studies4(9), 35-42.
Jaušovec, N. (2011). Metacognition. In: Runco MA, Pritzker SR, editors. Encyclopedia of Creativity (Second Edition). San Diego: Academic Press; 107-12.
Kamali Igoli, S., & Abolmaali Alhoseini, K. (2017). Predicting cognitive emotion regulation strategies according to family communication processes and perfectionism in high school adolescent girls. Journal of Applied Psychology10(4), 291-310.
Khanjani, Z., ESMAEILI, A. B., & Gholamzadeh, M. (2012). The role of parenting styles in predicting anxiety thoughts and obsessive compulsive symptoms in adolescents.
Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (1997). Family type and conflict: The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies48(1), 59-75.
Koroshnia, M., & Latifian, M. O. R. T. E. Z. A. (2008). An investigation on validity and reliability of revised family communication patterns instrument. Journal of Family Research3(12), 855-875.
Lindsay, P. H., & Norman, D. A. (2013). Human information processing: An introduction to psychology. Academic press.
Linwood, A, S. (2006). Parent–child Relationships. In: Krapp K, Wilson J, editor. The Gale encyclopedia of children’s health: infancy through adolescence. Detroit: Gale.
McGuire, S. Y. (2015). Teach students how to learn: Strategies you can incorporate into any course to improve student metacognition, study skills, and motivation. Stylus Publishing, LLC.
Mohammadi, Y., Kazemi, S., Tahan, H., & Lalozaee, S. (2017). Relationship between metacognitive learning strategies, goal orientation, and test anxiety among students at Birjand university of medical sciences. Journal of Medical Education16(1).
Najmi, S. B., & Feizi, A. (2011). Study on Structural Relation of Family Functioning and Self Esteem with Academic Achievement in Female High School Students.
Norman, D. A. (Ed.). (2013). Models of human memory. Elsevier.
Núñez-Peña, M. I., Suárez-Pellicioni, M., & Bono, R. (2016). Gender differences in test anxiety and their impact on higher education students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences228, 154-160.
Panadero, E., Jonsson, A., & Botella, J. (2017). Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: Four meta-analyses. Educational Research Review22, 74-98.
Parviz, K., & Sharifi, M. (2011). Relationship between cognitive and metacognitive strategies and educational success in urban and rural high school students. Educ Strategy Med Sci4(1), 1-6.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. Prentice Hall.
Putwain, D., & Daly, A. L. (2014). Test anxiety prevalence and gender differences in a sample of English secondary school students. Educational Studies40(5), 554-570.
Rasouli, R., Alipour, Z. M., & Ebrahim, T. P. (2018). Effectiveness of cognitive learning strategies on test anxiety and school performance of students. International Journal of Educational and Psychological Researches4(1), 20.
Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A. (1990). Family communication patterns: Measuring intrapersonal perceptions of interpersonal relationships. Communication research17(4), 523-544.
Saif, A. A. (2019). Modern Educational Psychology: Learning and Education Psychology. Tehran.
Samani, S., & Behbahani, M. (2012). Communication Pattern in Different types of Family in Family Process and Content Model. Biannual Journal of Applied Counseling1(2), 119-134.
Schunk, D, H.(2011). Learning Theories: An Educational Perspective United Kingdom: Pearson.
Seo, D., & Taherbhai, H. (2009). Motivational beliefs and cognitive processes in mathematics achievement, analyzed in the context of cultural differences: A Korean elementary school example. Asia Pacific Education Review10(2), 193-203.
Soliemanifar, O., & Behroozi, N. (2015). Role of personality traits, learning styles and metacognition in predicting critical thinking of undergraduate students. Education Strategies in Medical Sciences8(1), 59-67.
Vanderstoep, S. W., Pintrich, P. R., & Fagerlin, A. (1996). Disciplinary differences in self-regulated learning in college students. Contemporary educational psychology21(4), 345-362.
Whitton, D. (2015). Teaching and learning strategies. Cambridge University Press.
Winn, A. S., DelSignore, L., Marcus, C., Chiel, L., Freiman, E., Stafford, D., & Newman, L. (2019). Applying cognitive learning strategies to enhance learning and retention in clinical teaching settings. MedEdPORTAL15, 10850.
Yosefi, N., Amani, A., & Hosseini, S. (2017). A study of the relationship between family function and test anxiety and the mediating role of differentiation among students. Journal of School Psychology5(4), 52-74.
Zimmerman, B. J. (2013). Theories of self-regulated learning and academic achievement: An overview and analysis. Self-regulated learning and academic achievement, 1-36.