رابطه سبک‌های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی والدین در کودکان با اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، بلوچستان، ایران

10.22034/aftj.2023.393452.2015

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه سبک‌های فرزند پروری و سازگاری اجتماعی والدین در کودکان با اختلال یادگیری می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه والدینی هستند که دارای کودک با اختلال یادگیری می‌باشند. به‌منظور تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه ‌به ماهیت پژوهش، گرد­آوری داده­ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های اختلال یادگیری غلامی و دلاور (1400)، شیوه‌های فرزند پروری دیانا بامریند (1973)، مقیاس سازگاری اجتماعی ویزمن وپی کل (1978) استفاده شد، در تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش، ضرایب همبستگی و رگرسیون چندگانه با نرم‌افزار 20SPSS مورداستفاده قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داده ضرایب همبستگی اسپیرمن در مؤلفه سبک‌های فرزند پروری 352/ و سبک سهل‌انگارانه 175/0، سبک استبدادی 187/0، سبک قاطع و اطمینان 322/ و سطح معناداری (005/0 ≤ p) می‌باشد. بنابراین بین سبک‌های فرزند پروری با سازگاری اجتماعی والدین در کودکان با اختلال یادگیری رابطه مستقیم دارد. همچنین ضریب رگرسیون چندگانه بین سبک‌های فرزند پروری با سازگاری اجتماعی والدین در کودکان با اختلال یادگیری معادل (377/0=R2) می‌باشد. این مقدار نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که سبک‌های فرزند پروری توانسته‌اند حدود 377/0 درصد از واریانس تغییرات سازگاری اجتماعی را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که بین سبک‌های یادگیری فرزند پروری و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد و مراکز یادگیری و دیگر سازمان‌های مرتبط با اختلالات یادگیری می‌توانند در نوع آموزش این نوع از کودکان به سبک‌های فرزند پروری توجه بیشتر کنند تا زمینه آموزش بهتر آنان فراهم شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between parenting styles and parents' social adjustment in children with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • , Qasim Mohammadi Saif 1
  • Esmail Saadipour 2
  • Hossein Jenaabadi 3
1 PhD student , Department of psychology, Qom Branch, Islamic Azad University,Qom, Iran
2 Profesor Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabaei University ,Tehran,Iran
3 Professor, Department of Psychology , University of Sistan and Baluchestan,Baluchestan ,Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to investigate the relationship between parenting styles and parents' social adjustment in children with learning disabilities. Methods: In terms of purpose, this research is an applied research and in terms of execution, it is a descriptive type of correlational research. The statistical population of the research is all parents who have children with learning disabilities. 150 people were selected as a statistical sample. According to the nature of the research, data collection was done using Gholami and Delavar's learning disorder questionnaires (2021), Diana Baumrind's parenting methods (1973), Weizmann and Pekel's social adjustment scale (1978). In the analysis of the research findings, correlation coefficients were used. And multiple regression was used with SPSS 20 software. Results: The results of the research showed that Spearman's correlation coefficients in the parenting styles component are 0.352, permissive style 0.175, autocratic style 0.187, assertiveness and confidence 322.00 and significance level (p≤0.005). Therefore, parenting styles have a direct relationship with parents' social adaptation in children with learning disabilities. Also, the multiple regression coefficient between parenting styles and parents' social adjustment in children with learning disabilities is equal to (R2=0.377). This value indicates the fact that parenting styles have been able to predict about 0.377% of the variance of social adjustment changes. Conclusion: It can be concluded that there is a relationship between parenting learning styles and social adaptation, and learning centers and other organizations related to learning disorders can pay more attention to parenting styles in the education of these types of children in order to provide them with a better education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting styles
  • social adjustment
  • learning disorder
بدری، رحیم.، نعمتی، شهروز.، و محسن نژاد، لیلا. (1399). بررسی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجانی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه. مجله مطالعات ناتوانی. 10(27): 8-1.
حدیدی، سما.، دانش، عصمت.، و غلامی، مرضیه. (1398). آموزش گروهی فرزند پروری مثبت جهت تقویت خود اثربخشی مادران. تعالی بالینی، 8(4): 28-18.
ذکائی فر، آرزو.، و موسی‌زاده، توکل. (1399). نقش سبک‌های فرزند پروری والدین در پیش‌بینی رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستان 5 و ۶ ساله. پژوهش‌های روان‌شناختی اجتماعی، 37(7): 14-1.
شمسی، مهدی.، بحرینی، مسعود.، روانی‌پور، مریم.، و باقرزاده، راضیه. (1399). بررسی ارتباط سبک‌های فرزند پروری مادران بامهارت‌های اجتماعی کودکان دبستانی. نشریه روان پرستاری. 8(5): 11-1.
نظامی، لطیفه.، و آزموده، معصومه. (1398). پیش‌بینی سازگاری اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های فرزند پروری و سبک‌های دلبستگی والد - فرزند در دختران نوجوان دانش‌آموز شهر تبریز. زن و مطالعات خانواده، 12(43): 145-165.
References
Agbaria, Q. (2020). Predictors of personal and social adjustment among Israeli-Palestinian teenagers. Child Indicators Research, 1-17.
Amédée, L. M., Tremblay‐Perreault, A., Hébert, M., & Cyr, C. (2019). Child victims of sexual abuse: Teachers' evaluation of emotion regulation and social adaptation in school. Psychology in the Schools, 56(7), 1077-1088.
Bi, X., Yang, Y., Li, H., Wang, M., Zhang, W., & Deater-Deckard, K. (2018). Parenting styles and parent–adolescent relationships: The mediating roles of behavioral autonomy and parental authority. Frontiers in psychology, 9, 2187.
Badri, R., Nemati, S., Mohsennejad, L. (2019). Investigating emotional regulation skills training on academic adjustment of students with special learning disorder. Journal of Disability Studies. 10(27): 1-8. (In Persian).
Balzarotti, S., Biassoni, F., Villani, D., Prunas, A., & Velotti, P. (2016). Individual differences in cognitive emotion regulation: Implications for subjective and psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 17(1), 125-143.
Calafat, A., García, F., Juan, M., Becoña, E., & Fernández-Hermida, J. R. (2014). Which parenting style is more protective against adolescent substance use? Evidence within the European context. Drug and alcohol dependence, 138, 185-192.
Dryman, M. T., & Heimberg, R. G. (2018). Emotion regulation in social anxiety and depression: A systematic review of expressive suppression and cognitive reappraisal. Clinical Psychology Review, 65, 17-42.
Durmusoglu Saltali, N., & İmir, H. M. (2018). Parenting Styles as a Predictor of the Preschool Children's Social Behaviours. Participatory educational research5(2), 18-37.
Farzadi F, Behroozi N, Shehni Yailagh M. [The causal relationship between parenting styles attachment styles and indiscipline mediated by the emotional self-regulating mediation, social skills and Theory of Mind (Persian)]. Journal of Family Psychology. 2017; 3(2):3- 16.
García, O. F., Serra, E., Zacarés, J. J., & García, F. (2018). Parenting styles and short-and long-term socialization outcomes: A study among Spanish adolescents and older adults. Psychosocial Intervention, 27(3), 153-161.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2007). The cognitive emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 23(3), 141-149.
Garcia F , Garcia E(2020). Is always Authoritative the Optimum Patimum Parenting Style? Evidence from Spanish Families. Adolescence. Roslyn Heights. 2020; 44(173): 101-13
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and Social Psychology, 85(2), 348.
Hadidi, S., Danesh, I., Gholami, M. (2018). Positive parenting group training to strengthen mothers' self-efficacy. Clinical Excellence, 8(4): 18-28. (In Persian).
Harley, J. M., Pekrun, R., Taxer, J. L., & Gross, J. J. (2019). Emotion regulation in achievement situations: An integrated model. Educational Psychologist, 54(2), 106–126.
Nizami, L., Azmouda, M. (2018). Prediction of social adaptation based on parenting schemas and parent-child attachment styles in adolescent female students in Tabriz city. Women and Family Studies, 12(43): 145-165. (In Persian).
Mensah K, Monica, K, A (2013). Influence of Parenting Styles on the Social Development of Children. Academic Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 2281 3993(Print) ISSN 2281-4612.
Pereira A. F, Canavarro C, Cardoso M. F, Mendonça, D. Patterns of Parental Rearing Styles and Child Behaviour Problems among Portuguesen School-Aged Children. Journal of Child and Family Studies, 2019; 18(4): 454-465.
Séguin, D. G., & MacDonald, B. (2018). The role of emotion regulation and temperament in the prediction of the quality of social relationships in early childhood. Early child Development and Care, 188(8), 1147-1163.
Shamsi, M., Bahraini, M., Ravipour, M., Bagherzadeh, R. (2019). Investigating the relationship between mothers' parenting styles and social skills of primary school children. Journal of Psychiatric Nursing. 8(5): 1-11. (In Persian).
Raboteg-Saric, Z., & Sakic, M. (2014). Relations of parenting styles and friendship quality to self-esteem, life satisfaction and happiness in adolescents. Applied Research in Quality of Life, 9, 749-765.
Rostami, M., & Saadati, N. (2018). Role of maternal parenting styles in predicting oppositional defiant, behavior, conduct, mood, and separation anxiety disorders among students. Journal of Research and Health, 8(5), 418-424.
Tamir, M., Vishkin, A., & Gutentag, T. (2020). Emotion regulation is motivated. Emotion, 20(1), 115–119
Tamanaeefard MR, Lyth H. (2015). The Relationship between Emotional Intelligence, Self-efficacy and Social Support with Adjustment High School Students. Journal of Modern Psychology, 39(10): 25-52.
Zakaifar, A., Musizadeh, T. (2019). The role of parents' parenting styles in predicting the social development of 5- and 6-year-old preschool children. Social Psychological Research, 37(7): 1-14. (In Persian).