واکاوی مفهوم ترتیب تولد در بعد ارتباطی براساس دیدگاه فرزندان اول : یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.392402.2009

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی تجربه زیسته از ترتیب تولد در بعد ارتباطی براساس دیدگاه فرزندان اول انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کیفی پدیدارشناسی می­باشد. شرکت­کنندگان این پژوهش شامل فرزندان اول شهر اصفهان در سال 1401 بود. انتخاب شرکت­کنندگان به صورت هدفمند و تا مرز اشباع و نهایتا انتخاب 16 فرزند اول ادامه یافت و شرکت کنندگان مورد مصاحبه­های نیمه­ساختاریافته قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون کلایزی استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی 53 مفهوم اولیه، 10 مضمون محوری و 3 مضمون اصلی شد. نتایج نشان داد ارتباطات درون خانوادگی در 6 مضمون (پیوستگی روابط با والدین، گسستگی روابط با والدین، بهبود روابط با سایر فرزندان، گسستگی روابط با سایر فرزندان، رضایت از رابطه زناشویی و نیازهای روانشناختی سرکوب شده) طبقه­بندی شدند. مضمون اصلی دوم ارتباطات فردی شامل (افزایش و کاهش کیفیت ارتباط با خود بود. در نهایت مضمون ارتباطات اجتماعی به مضامین فرعی (عدم علاقه اجتماعی و محدودیت در روابط دوستانه) طبقه­بندی شد. نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج نشان داد فرزند اول بودن می­تواند ابعاد گوناگون ارتباطی را تحت تاثیر قرار دهد و چالش­­هایی را در ازدواج، روابط دوستانه، روابط اجتماعی و خانوادگی ایجاد نماید. اصلاح الگوهای تعاملی و آگاه­سازی والدین و فرزندان می­تواند در پیشگیری از چالش­ها مؤثر باشد. چراکه ترتیب تولد نقش مهمی در نحوه شکل­گیری ارتباطات درون خانوادگی و برون خانوادگی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the lived experience of birth order in the communicational dimension based on the perspective of first children: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • maryam rostami najafabadi 1
  • fahimeh bahonar 2
1 PhD Student, Department of Counseling, psychology and Educational Science Faculty, University of Kharazmi, Alborz, Iran
2 1. PhD Student, Department of Counseling, psychology and Educational Science Faculty, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the aim of analyzing the live experience of birth order in the communicational dimension based on the perspective of the first children. Methods: The present research method is applied and qualitative type of phenomenology. The participants of this research included the first children of Isfahan city in 2022. The selection of the participants was continued in a targeted manner until the saturation point and finally the selection of the first 16 children and the participants were subjected to semi-structured interviews. In order to analyze the data, the Colaizzi theme analysis method was used. Results: Data analysis led to the identification of, 53 primary concepts 10 central themes and 3 main themes. The results showed that intra-family communication was classified into 6 themes of (continuity of relations with parents, separation of relations with parents, improvement of relations with other children, separation of relations with other children, satisfaction with marital relationship and repressed psychological needs). The second main theme of personal communication included (increasing and decreasing the quality of communication with oneself). Finally, the theme of social communication was classified into the sub-themes of (lack of social interest and limitation in friendships). Conclusion: Overall, the results showed that being the first child can affect various aspects of communication and create challenges in marriage, friendships, social and family relationships. Modifying interactive patterns and informing parents and children can be effective in preventing challenges. Because the order of birth plays an important role in the formation of intra-family and extra-family relationships

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Birth order
  • First child
  • Phenomenology
آرنتز، آرنولد.، جیکوب، گیتا. (1398). تکنیک‌های طرحواره درمانی (الگوی مبتنی بر ذهنیت). ترجمه حامد برآبادی. تهران: نشر اسبار
احمدی، لیلا.، پناغی، لیلی.، صادقی، منصوره سادات. (1397). رابطه خودمختاری و صمیمیت خانواده مبدأ با سازگاری زناشویی: نقش عوامل شخصیتی. فصلنامه خانواده پژوهی، 53، 56-39.
امانی، زکیه.، زهراکار، کیانوش.، کیامنش، علیرضا. (1398). شناسایی پیامدهای طالق والدین بر فرزندان؛ مطالعه کیفی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده. 47، 81-59
امین الرعایا، رضوان.، کاظمیان، سمیه.، اسمعیلی، معصومه. (1395). پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس مولفه‌های ارتباطی خانواده مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقه. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه. 40، 105-91
انصاری، مریم.، یارمحمدیان، محمد؛ یوسفی، علیرضا و یمانی، نیکو(1386). مقدمات روش تحقیق کیفی: راه و روش نظریه­پردازی در علوم انسانی و بهداشت و درمان، اصفهان: نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
پاک نیت، سنا (1398). اثربخشی مشاوره گروهی آدلر بر عملکرد خانوادگی مادران دارای فرزندان در معرض خطر، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
جانسون، سوزان.، ویفن، والری. (1396). فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه فاطمه بهرامی، روناک عشقی، ناصر یوسفی، علی نویدیان، عذرا اعتمادی، مهناز جوکار، شیوا رضوان، اعظم صالحی، سعیده بطلانی، محمدمسعود دیاریان، پریسا نیلفروشان. تهران: نشر دانژه
جهاندار، ابراهیم.، محمودپور، عبدالباسط.، اسمعیلی، معصومه. (1400). پدیدارشناسی تغییرات هویت همسری مادران پس از تولد اولین فرزند از دیدگاه همسرشان. رویش روان شناسی. ۱۰ (۲)، ۱۳۹-۱۵۰
حمید، نجمه.، ابافت، حمیده و بنی­طی، عباس. (1396). تأثیر مهارت­های ارتباطی و حل مسئله مذهب محور بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طلاق، مجله مطالعات زن و خانواده، 6(1)، 195-177.
ذاکری، فاطمه.، صفاریان طوسی، محمدرضا.، نجات، حمید. (1397). بررسی نقش تعدیل کننده خودشفقتی بر رابطه مشکلات بین فردی و دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار. روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 9(32)، 96-83
زهراکار، کیانوش و جعفری، فروغ (1401). مشاوره خانواده، تهران: نشر ارسباران.
فروغی، مهسا.، باقری، فریبرز.، احدی، حسن و مظاهری، محمدعلی. (1396). اثربخشی مداخله آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی با رویکرد متمرکز بر هیجان در دوران بارداری بر رضایت زناشویی زوجین پس از تولد اولین فرزند، مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده، 2(24)، 81-55.
فیست، جس.، فیست، گریگوری جی.، رابرتس، تامی. (1401). نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر روان
قاسمی­پور، فاطمه (1390). نگاهی دوباره به طلاق، ماهنامه زنان، 40، 13-3.
گلدنبرگ، ایرنه.، گلدنبرگ، هربرت. (1401). خانواده درمانی، ترجمه حمیدرضا شاهی براوتی، سیامک نقشبندی، الهام ارجمند. تهران: نشر روان.
عباس پور، ذبیح اله.، و چوبداری، عسگر. (1399). اثربخشی زوج درمانی تلفیقی به روش دایمند بر بهزیستی روانشناختی و تعارض زناشویی زوجین بعد از تولد اولین فرزندخانواده پژوهی. 16(2)،198-183.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش1. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
محمودپور، عبدالباسط.، فرحبخش، کیومرث.، حسینی، به رزان.، بلوچ زاده، الهام. (1397). پیش بینی تعهد زناشویی زنان بر اساس شیوه‌های دلبستگی، خود شفقتی و تحمل پریشانی، مشاوره و روان درمانی خانواده، 1، 84-65
نف، کریستین. (1399). شفقت خود. ترجمه الهام موسویان. تهران: نشر ارجمند
نیلفروشان، پریسا.، عابدی، محمدرضا.، احمدی، احمد. (1398). آسیب شناسی خانواده، اصفهان: نشر دانشگاه اصفهان
هومن، حیدرعلی (1391). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
یانگ، جفری.، کلوسکو، ژانگ.، ویشار، مارجوری. (1401). طرحواره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی)، ترجمه حسن حمیدپور، زهرا اندوز، تهران: نشر ارجمند
References
Abbaspour, Z., & Choobdari, A. (2020). The effectiveness of integrated couple therapy in a permanent way on the psychological well-being and marital conflict of couples after the birth of the first child. Family research. 16(2), 183-198. (In Persian)
Ahmadi, L., Panaghi, L., & Sadeghi, M. S. (2018). The relationship of autonomy and intimacy of the family of origin with marital adjustment: the role of personality factors. Family Research Quarterly, 53, 56-39. (In Persian)
Amani, Z., Zahrakar, K., & Kyamanesh, A. (2019). Identifying the consequences of parents' divorce on children; Qualitative Study. Cultural-educational quarterly for women and family. 47, 81-59 (In Persian)
Amin al-Raaya, R., Kazemian, S., & Esmaili, M. (2016). Predicting distress tolerance based on the communication components of the family of origin in divorced and non-divorced women. Women and society scientific-research quarterly. 40, 105-91 (In Persian)
Ansari, M., Yarmohamedian, M., Yousefi, A., & Yamani, N. (2007). Introduction to qualitative research method: Theorizing method in humanities and health sciences, Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. (In Persian)
Anyanwu, J.I, Obiyo, N.O, Ugwuanyi, L.T, Adikwu, V, Ubah, J.C, Obata, M.I, & Out, M.S. (2018). Age and Birth Order as Factors for Parental Stress of Children with Autism and Coping strategies. International Journal of Applied Engineering Research. 13(21):15299- 309.
Arnett, J.J. (1997). Young people's conceptions of the transition to adulthood. Youth & Society, 29, 1-23
Breining, S, Doyle, J, Figlio, DN, Karbownik, K, & Roth, J. (2020). Birth order and delinquency: Evidence from Denmark and Florida. Journal of Labor Economics. 38(1):95-142.
Cowan, C. P., & Cowan, P. A. (1992). When partners become parents: The big life change for couples. Basic Books. American Psychological Association.Washington.
Falbo, T. (2012). Only children: An updated review. Journal of Individual Psychology, 68(1), 38- 49.
Feist, J., Feist, G. J., & Roberts, T. (2022). Personality theories, translated by Yahya Seyed Mohammadi. Tehran: Ravan Publishing House (In Persian)
Foroughi, M., Bagheri, F., Ahadi, H., & Mazaheri, M. A. (2017). The effectiveness of marital life enrichment education intervention with an emotion-focused approach during pregnancy on the marital satisfaction of couples after the birth of their first child, Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2(24), 55-81. (In Persian)
Ghasemipour, F. (2010). A second look at divorce, Women's Monthly, 40, 3-13. (In Persian)
Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2022). Family therapy, translated by Hamidreza Shahi Bravati, Siamak Naqshbandi, Elham Arjamand. Tehran: Rovan Publishing House. (In Persian)
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105.
Haimi, M, & Lerner A. (2016) The Impact of Parental Separation and Divorce on the Health Status of Children, and the Ways to Improve it. J Clin Med Genomics, 4,137.
Hamid, N., Abaft, H., & Banitey, A. (2017). The effect of communication skills and religion-based problem solving on women's marital satisfaction on the verge of divorce, Journal of Women and Family Studies, 6(1), 177-195. (In Persian)
Hardt, J., Weyer, L., Dragan, M., Laubach, W. (2017). Anxiety and depression as an effect of birth order or being an only child: Results of an internet survey in Poland and Germany. Insights Depress Anxiety, 1, 015-022
Holloway I, Galvin K. (2017). Qualitative Research in Nursing and Healthcare. Edition F, editor: Wiley-Blackwell.
Hooman, H. A. (2012). A practical guide to qualitative research. Tehran: SAMT. (In Persian)
Jahandar, E., Mahmoudpour, A., & Ismaili, M. (2021). Phenomenology of changes in the marital identity of mothers after the birth of their first child from the perspective of their husbands. Development of psychology. 10 (2), 139-150 (In Persian)
Johnson, S., & Wiffen, V. (2017). Attachment processes in couple therapy and family therapy. Translated by Fatemeh Bahrami, Ronak Eshghi, Nasser Yousefi, Ali Navidian, Ezra Etimadi, Mahnaz Jokar, Shiva Rizvan, Azam Salehi, Saeeda Botlani, Mohammad Masoud Diaryan, Parisa Nilfroshan. Tehran: Danje Publishing (In Persian)
Kalkan, M. (2009). Adlerian social interest scale-romantic relationship form (ASIS-RR): scale development and psychometric properties. Individual Differences Research, 7(1), 40–48
Kalkan, M., & Koç. (2008). Do psychological birth orders predict individuals stress coping strategies? Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 3(30), 57–59
Laursen, B., & Bukowski, W. M. (1997). A developmental guide to the organisation of close relationships. International Journal of Behavioral Development, 21, 747–770
Lindell  , A. K. & Campione-Barr, N. (2017). Relative power in sibling relationships across adolescence. In N. Campione-Barr (Ed.), Power, control, and influence in sibling relationships across development. New Directions for Child and Adolescent Development. 156, 49–66
Mahmoudpour, A., Farahbakhsh, K., Hosseini, B., & Balouchzadeh, E. (2018). Predicting women's marital commitment based on attachment styles, self-compassion and distress tolerance, counseling and family psychotherapy, 1, 84-65 (In Persian)
Martins, C. A. (2019). Transition to parenthood: consequences on health and well -being. A qualitative study. Enfermería Clínica (English Edition), 29 (4), 225 -233.
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge: Harvard University Press.
Mohammadpour, A. (2013). Qualitative research method against method 1. Tehran: Sociologists Publications. (In Persian)
Morosow, K., & Kolk, M. (2020). How Does Birth Order and Number of Siblings Afect Fertility? A Within‑Family Comparison Using Swedish Register Data. European Journal of Population, 36, 197-233
Neff, C. (2020). self compassion Translated by Ilham Mousavian. Tehran: Arjamand Publication (In Persian)
Neff, K. D. (2013). Self compassion in clinical practice. Journal of clinical psychology, 69(8), 856-867.
Nilfroshan, P., Abedi, M., & Ahmadi, A. (2019). Family Pathology, Isfahan: Isfahan University Press. (In Persian)
Pakniyat, S. (2019). The effectiveness of Adler's group counseling on the family functioning of mothers with children at risk, master's thesis in the field of family counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran. (In Persian)
Patton, M.Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods. Edition F, editor United States America: SAGE Publication, Inc.
Richardson, A. (2006). Only child-A unique inheritance. Therapy Today, 17(1), 36-39.
Rohrer, J., Egloff, B., Schmukle, S. (2015). Examining the effects of birth order on personality, Department of Psychology, University of Leipzig.
Ryan, C. A. (1997). Counseling Strategies for the Single-Child Family: A Structural Family Therapy Model. The Family Journal: counseling and therapy fpr couples and families, 5(2), 132-136.
Saasati, N., Youefi, Z., & Gholparvar, M. (2020). The effectiveness of the systematic training for effective parenting (STEP) on the quality of parent-child relationships, parenting self-efficacy, and cognitive flexibility in adolescent mothers. Journal of psychologicalscience, 19(94), 1319-1330.
Sulloway, F.J. (2007). Birth order and sibling competition. In: Dunbar R, Dunbar RIM, Barrett L, editors. Oxford handbook of evolutionary psychology. New York: Oxford University Press, 297-311.
Tran, T., Le, T. T. H., Nguyen, T. T., Pham, A. G., Vu, T. H., Nguyen, M. H. & Vuong, Q. H. (2019). The relationship between birth order, sex, home scholarly culture and youths’ reading practices in promoting lifelong learning for sustainable development in Vietnam. Sustainability, 11(16), 4389.
Tucker, C. J., Updegraff, K., & Baril, M. E. (2010). Who’s the boss? Patterns of control in adolescents’ sibling relationships. Family Relations, 59(5), 520–532.
Waters, E. (1978). The reliability and stability of individual differences in infant mother attachment. Child Development, 49, 483-494
Whiteman, S. D., McHale, S. M., & Soli, A. (2011). Theoretical perspectives on sibling relationships. Journal of Family Theory & Review, 3(2), 124–139
Wittenborn K, Ridenour A, MitchellRyan A & Seedall B. (2018). Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. Journal of Marital and Family Therapy. 45: 395- 409.
Young, J., Klosko, J., & Weishaar, M. (2022). Schema therapy (a practical guide for clinical professionals), translated by Hassan Hamidpour, Zahra Andoz, Tehran: Arjamand Publishing. (In Persian)
Zahrakar, K., & Jafari, F. (2022). Family counseling, Tehran: Arsbaran Publishing. (In Persian)
Zakari, F., Safarian Tousi, M. R., & Nejat, H. (2018). Investigating the moderating role of self-compassion on the relationship between interpersonal problems and marital burnout in maladjusted women. Psychological Methods and Models, 9(32), 96-83 (In Persian)