اثربخشی آموزش توانمندی های روانشناسی مثبت بر درماندگی روانشناختی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

10.22034/aftj.2023.386482.1948

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تبیین اثربخشی آموزش توانمندی­های روان­شناسی مثبت بر درماندگی روان­شناختی در نوجوانان شهر شیراز بوده است. روش پژوهش:روش تحقیق این مطالعه، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان تحت پوشش موسسات فرهنگی هنری شهر شیراز در سال 1402 تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از نوجوانان تحت پوشش موسسه فرهنگی و هنری وستا بودند که به روش نمونه­گیری دردسترس هدفمند انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش تحت 12 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش توانمندی­های روانشناسی مثبت سلیگمن و رشید (2006) قرار گرفتند، لیکن گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل مقیاس درماندگی روانشناختی (لاویبوند و لاویبوند، 1995) بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از SPSS-26 استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش توانمندی­های روان­شناسی مثبت توانسته است بطور معنی­داری بر درماندگی روان­شناختی نوجوانان شهر شیراز اثربخش باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد آموزش توانمندی­های روان­شناسی مثبت، بر مولفه ­های درماندگی روانشناختی تاثیر معنی­دار داشته است. نتیجه‌گیری: لذا آموزش توانمندی­های روان­شناسی مثبت می­تواند رویکردی موثر جهت کاهش درماندگی روانشناختی نوجوانان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Psychology Education on Psychological Distress of Adolescents

نویسندگان [English]

  • Zahra Nazari 1
  • mahtab moraveji 2
1 Department of Clinical Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Nursing, College of Nursing and Midwifery, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Aim: The main goal of this study was to investigate the effectiveness of positive psychology education on psychological distress of adolescents in shiraz city. Methods: The research method of this study was a quasi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of this research was consisted of all male students of Arts and cultural Foundations of Shiraz city, in the year 2022. The statistical sample of this research included 30 boys' students of Cultural and Art Foundation of Vasta in Shiraz City, who were selected by purposive sampling method and randomly placed in two experimental and control groups. The experimental group underwent twelve sessions of 90-minute positive psychology training sessions introduced by Seligman and Rashid (2006), but the control group did not receive any training. The research instruments were the Scale the Depression, Anxiety and Stress Scale questionnaire (Lovibond and Lovibond, 1995). SPSS-26 was used for statistical analysis of data. Results: The results of multivariate covariance analysis showed that the training of positive psychological abilities has been able to be significantly effective on the psychological helplessness of adolescents in Shiraz. Also, the results of this research showed that the training of positive psychological abilities had a significant effect on the components of psychological helplessness. Conclusions: Therefore, teaching positive psychological abilities can be an effective approach to reduce adolescents' psychological vulnerability and helplessness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive psychology
  • psychological helplessness
  • adolescents
الله دینی حصاروئیه، مهناز.، مولایی، پرنیان.، و مولایی، نظرعلی. (1400). اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگر بر ارتقاءخودکارآمدی و تنظیم هیجان میان فردی در بیماران روانی مزمن. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، 9(13)،1-13
سامانی، سیامک.، و جوکار، بهرام. (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی, اضطراب و فشار روانی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ویژه نامه علوم تربیتی، 26(3 (پیاپی 52)، 65-76.
سهیلی سالک، زهره.، فرخی، نورعلی.، و پوشنه، کامبیز. (1401). اثربخشی آموزش تحول مثبت نوجوانی برسرمایه‌های روان شناختی و اضطراب نوجوانان. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، 17(67)، 157-165
گلادینگ، ساموئل. (1397). خانواده درمانی، تاریخچه نظریه و کاربرد. ترجمه فرشاد بهاری. تهران: تزکیه، چاپ اول.
گلستانی بخت، طاهره.، بابایی، انسیه.، و مستعد حصاری، شبنم. (1401). اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت بر افزایش خردمندی، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان. پژوهش نامه روانشناسی مثبت، 8 (2)، 83-100.
لطف آبادی، حسین. (1397). روان شناسی رشد 2. تهران: انتشارات سمت.
نیک منش، زهرا و زندوکیل، مریم. (1394). تأثیر آموزش مثبتنگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان. پژوهشنامه روانشناسی‌مثبت، 1(2)، 53-64.
References
Allah Dini Hesarouieh, M., Moulai, P., & Moulai, N. (2021). The effectiveness of positive psychology training on improving self-efficacy and interpersonal emotion regulation in chronic mental patients. New Ideas of Psychology Quarterly, 9(13), 1-13. (In Persian)
Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological assessment, 10(2), 176.
Clifford, M. E., Nguyen, A. J., & Bradshaw, C. P. (2021). Emotion processing associated with aggression in early adolescents: A focus on affective theory of mind. Aggressive behavior, 47(2), 173-182
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the self-esteem of marital conflicted women. Psychology of Woman Journal, 3(1), 46-55.
Fathi, J., Greenier, V., and Derakhshan, A. (2021). Teacher self-efficacy, reflection, and burnout among Iranian EFL teachers: the mediating role of emotion regulation. Iran. J. Lang. Teach. Res. 9, 13–37. doi: 10.30466/ijltr.2021.121043
Francis, J., Vella-Brodrick, D., & Chyuan-Chin, T. (2021). Effectiveness of online, school-based Positive Psychology Interventions to improve mental health and wellbeing: A systematic review. International Journal of Wellbeing, 11(4)
Francis, J., Vella-Brodrick, D., & Chyuan-Chin, T. (2021). Effectiveness of online, school-based Positive Psychology Interventions to improve mental health and wellbeing: A systematic review. International Journal of Wellbeing, 11(4)
Gabry´s-Barker, D. (2021). “(Positive) Affectivity in a foreign language classroom: trainees’ response to an introductory course in positive psychology,” in Positive Psychology in Second and Foreign Language Education (Cham: Springer International Publishing AG), 220–241. doi: 10.1007/978-3-030-64444-4_10
Gao SH. & Meng WJ.(2023). Effect of positive psychological group guidance on the hope and mental health of junior high school students. School of Educational Science, and Institute for Education and Treatment of Problematic Youth, Ludong University.
Gladding, S. (2018). Family therapy, history of theory and application. Translated by Farshad Behari. Tehran: Tazkieh, (In Persian)
Golestani Bakht, T., Babaei, E., & Mostaed Hesari, S. (2022). The effectiveness of positive psychology education on increasing the wisdom, resilience and cognitive flexibility of students. Journal of Positive Psychology, 8(2), 83-100. (In Persian)
Jackson, S. & Goossens, L. (2020). Handbook of adolescent develop. London: Psychology Press
Jin, J., Mercer, S., Babic, S., and Mairitsch, A. (2021). “Understanding the ecology of foreign language teacher wellbeing,” in Positive Psychology in Second and Foreign Language Education, eds K. Budzińska and O. Majchrzak (Cham: Springer), 35–58. doi: 10.1007/978-3-030-64444-4_2
Lopez, S. J. (2008). Positive psychology: Exploring the Best in People, vol. 4. Pursuing Human Flourishing. Connecticut: Praeger Perspectives.
Lotfabadi, H. (2018). Psychology of Development 2. Tehran: SAMT. (In Persian)
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour research and therapy33(3), 335-343.
Lyubomirsky S. & Layous K. How do simple positive activities increase wellbeing? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2013; 57: 1069-1081.
Meyers, M. C., van Woerkom, M., & Bakker, A. (2013). The added value of the positive: A literature review of positive psychology interventions in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology22(5), 618-632.
Nas, C. N., DeCastro, B. O., Koops, W. (2017). Social Information Processing in delinquent adolescents. Psychology, Crime & Law, 11(4), 363- 375
Nik Manesh, Z., & Zandevakil, M. (2015). The effect of positivity training on the quality of life, depression, anxiety and stress of juvenile delinquents. Journal of Positive Psychology, 1(2), 53-64. (In Persian)
Oxford, R. L. (2016). “Toward a psychology of well-being for language learners: the “EMPATHICS” vision,” in Positive Psychology in SLA, eds D. Gabryś-Barker and D. Gałajda, 10–88. doi: 10.21832/9781783095360-003
Parsakia, K., Darbani, S. A., Rostami, M., & Saadati, N. (2022). The effectiveness of strength-based training on students' academic performance. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies, 3(3), 194-201.
Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York, NY: Oxford University Press.
Peterson, C. (2006). A Primer in Positive Psychology. New York, NY: Oxford University Press
Proietti Ergün, A. L., and Dewaele, J.-M. (2021). Do well-being and resilience predict the Foreign Language Teaching Enjoyment of teachers of Italian? System 99:102506. doi: 10.1016/j.system.2021.102506
Saasati, N., Youefi, Z., & Gholparvar, M. (2020). The effectiveness of the systematic training for effective parenting (STEP) on the quality of parent-child relationships, parenting self-efficacy, and cognitive flexibility in adolescent mothers. Journal of psychologicalscience, 19(94), 1319-1330.
Samani, S., & Jokar, B. (2007). Investigating the validity and reliability of the short form of depression, anxiety and psychological stress scale. Social and Human Sciences of Shiraz University, Special Issue of Educational Sciences, 26(3), 65-76. (In Persian)
Seligman M. & Rashid T. Positive psychotherapy. American Psychology. 2006; 61: 774-788.
Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York, NY: Free Press.
Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York, NY: Free Press.
Seligman, M. E. P., and Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: an introduction. Am. Psychol. 55, 5–14. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.5
Seligman, M. E. P., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 414- 419.
Shamsnajafi, Z. A., Hasanzadeh, R., & Emadian, S. O. (2022). The effectiveness of compassionate mind-based therapy on cognitive deficits and emotional processing defects of adolescent soldiers aged 18 to 20 years with high-risk behaviors. Journal of Research in Psychopathology, 3(8), 19-26.‏
Sirisanokaeo, T. (2020). Report of students’ information for mental health clinic services Sutthawet Hospital. Sutthawet Hospital Mahasarakham University
Soheili Salek, Z., Farokhi, N., & Pushneh, K. (2022). Effectiveness of positive adolescent development education on psychological capital and anxiety of adolescents. New Psychological Research Quarterly, 17 (67), 157-165. (In Persian)