مقایسه اثربخشی مداخله درمانی مبتنی بر نظریه انسان سالم با روان درمانی مثبت نگر بر خودشفقتی و همجوشی شناختی مادران دارای کودک طیف اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.385389.1941

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مداخله درمانی مبتنی بر نظریه انسان سالم با روان‌درمانی مثبت نگر بر خودشفقتی و همجوشی شناختی مادران دارای کودک طیف اوتیسم بود. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی (سه گروهی- سه مرحله‌ای) و جامعه آماری شامل تمام مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه‌کننده به مراکز اوتیسم در شهر اصفهان در تیرماه سال 1401 بود که به روش هدفمند در هر گروه 20 نفر قرار گرفتند. داده‌ها در هر سه مرحله به وسیله پرسشنامه خودشفقتی نف (۲۰۰۳) و مقیاس همجوشی شناختی گیلاندرز و همکاران (2014) گرداوری شدند. بسته‌ی روان‌درمانی مثبت نگر رشید و سلیگمن (2013) در طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اول و بسته‌ی مداخله درمانی مبتنی بر نظریه انسان سالم به صورت 9 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش دوم اجرا گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد که هر دو بسته مداخله درمانی مبتنی بر نظریه انسان سالم و روان‌درمانی مثبت نگر باعث کاهش همجوشی شناختی و افزایش خودشفقتی مادران دارای کودک طیف اوتیسم شده است و این اثربخشی در طول مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است (05/0≥p). نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی نشان داد که بین اثربخشی دو بسته مداخله درمانی در هیچ‌کدام از متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش روانشناسان می‌توانند از هر دو مداخله برای افزایش آگاهی مادران دارای کودک طیف اوتیسم در خصوص معنا و هیجانات مثبت در راستای کاهش همجوشی شناختی و افزایش شفقت به خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of therapeutic intervention based on healthy human theory with positive psychotherapy on self-compassion and cognitive fusion of mothers with autistic children

نویسندگان [English]

  • mohammadreza amini 1
  • hajar torkan 2
  • zahra yousefi 2
1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Community Heath Research Centre, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Aim: This research aims to compare the effectiveness of therapeutic intervention based on the healthy human theory with positive psychotherapy on self-compassion and cognitive fusion of mothers with children on the autism spectrum. Method: The research method was quasi-experimental (three groups-three stages) and the statistical population included all mothers of children with autism spectrum disorders who referred to autism centers in Isfahan city in July 2022, and 20 people were placed in each group in a targeted manner. The data in all three stages were collected by Neff's self-compassion questionnaire (2003) and Gillanders et al.'s (2014) cognitive fusion scale. Also, the positive psychotherapy package of Rashid and Seligman (2013) was implemented during 8 sessions of 90 minutes on the first experimental group and the therapeutic intervention package based on the healthy human theory was implemented as 9 sessions of 90 minutes on the second experimental group. Results: The results of variance analysis with repeated measurement showed that both therapeutic intervention packages based on healthy human theory and positive psychotherapy reduced cognitive fusion and increased self-compassion of mothers with children on the autism spectrum (p≥0.05) and this effectiveness in follow-up phase has also been stable. Also, the results of Bonferroni's post hoc test showed that there is no significant difference between the effectiveness of the two therapeutic intervention packages in any of the research variables. Conclusion: Based on the results of this research, psychologists can use both interventions to increase the awareness of mothers with children on the autism spectrum regarding the meaning and positive emotions in order to reduce cognitive fusion and increase self-compassion

کلیدواژه‌ها [English]

  • therapeutic intervention package based on healthy human theory
  • self-compassion
  • positive psychotherapy
  • cognitive fusion
  • mothers with children on the autism spectrum
ابراهیمی، مریم.، و ابراهیمی، صدیقه. (1399). اثربخشی واقعیت درمانی بر نشخوار فکری، میزان نگرانی و تحمل پریشانی مادران کودکان اوتیسم. نشریه پرستاری کودکان، 7(2): 11-21.
اسدی، آنیتا.، و آقایی، اصغر. (1401). تاثیر بسته‌ی آموزشی نظریه‌ی انسان سالم بر خودکارآمدی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره‌ی متوسطه. طلوع بهداشت، ۲۱ (۴): 20-39.
آقایی، اصغر. (1399). نظریه انسان سالم. چاپ دوم. تهران: انتشارات نشر نوشته.
اکبری، مهدی.، محمدخانی، شهرام.، و ضرغامی، فیروزه. (1395). نقش واسطه‌ای آمیختگی شناختی در تبیین ارتباط بین بی‌نظمی هیجانی با اضطراب و افسردگی: یک عامل فراتشخیصی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 22(1): 17-29.
بزی، میلاد. (1398). اثربخشی گروه درمانی وجودی بر تاب آوری و رضایت از زندگی در والدین دارای کودکان اوتیسم. همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش‌های همراه، تهران.
پوریحیی، مصطفی.، نظرپور، داوود.، ملک زاده ترکمانی، پریسا.، و داورنیا، رضا. (1399). تأثیر روان درمانی مثبت نگر بر شادکامی مادران کودکان مبتلا به سندروم داون. ارمغان دانش، 25(2): 313-328.
ذاکری، فاطمه.، صفاریان طوسی، محمدرضا.، و نجات، حمید. (1398). بررسی نقش تعدیل‌کننده شفقت خود در رابطه ناگویی هیجانی با دل‌زدگی زناشویی در زنان ناسازگار. فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی، 8 (29): 64-52.
رضائی کلانتری، مرضیه.، دنیوی، رضا.، و رستمیان، مرضیه. (1398). اثر روان درمانی مثبت نگر بر استرس ادراک شده و دلایل زندگی مادران دارای فرزند اوتیسم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۹ (۱۸۰): ۹۴-۸۶.
رمضانلو، مهرزاد.، ابوالمعالی، خذیجه.، باقری، فریبرز.، و رباط میلی، سمیه. (1399). تجربه زیسته مادران کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 10(39): 133-174.
رئیسی، حمیرا.، شریفی، طیبه.، غضنفری، احمد.، و چرامی، مریم. (1399). اثربخشی آموزش خودشفقت‌ورزی بر داغ اجتماعی و تحمل پریشانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی، (۹۳): 1200-1197.
زارع بیدکی، زهرا.، و جهانگیری، محمدمهدی. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ب انعطاف پذیری روان شناختی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم. مجله علوم پزشکی اراک، 21 (7): 47-41.
زهرایی، شقایق.، امینی، شکوفه.، و صائبی، سوسن. (1397). رابطه ی ادراک بیماری، تجربه ی انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. مطالعات روان شناختی، 14(2): 25-41.
صدری دمیرچی، اسماعیل.، صمدی فرد، حمیدرضا. (1396). نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان. فصلنامه شناخت اجتماعی، 6 (2): 96-83.
عنابستانی، صریقه.، ناعمی، علی محمد. (1398). آموزش مثبت نگری بر شفقت به خود و امید به زندگی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 9 (33): 68-45.
کاظمی، عاطفه.، شریفی فرد، امل. (1400). مقایسه شفقت به خود، انعطاف پذیری کنشی و بهزیستی روانشناختی مادران کودکان طیف اوتیسم با مادران کودکان عادی. ایده‌های نوین روانشناسی، 8(12): 1-14.
مرادی، سارا.، آقایی، اصغر.، و گل پرور، محسن. (1399). اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش هیجان‌مدار بر بخشش بین فردی زوجین. مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 7 (13): 141-123.
مشاک، رویا.، نادری، فرح.، و چین آوه، محبوبه. (1400). اثربخشی «روان درمانی مثبت» برخودشفقتی، خودانتقادی، ادراک رنج و پریشانی روانشناختی در زنان نابارور. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۱۰ (۶): ۲۷-۱۲.
میکائیلی، نیلوفر.، آقاجانی، سیف الله.، فایضی، نوشین.، رحمتی، مریم.، و سوره، جمال. (1399). مقایسه دلسوزی نسبت به خود، شوخ طبعی و ناگویی عاطفی در بین مادران کودکان اوتیسم با بهنجار در شهر اهواز. فصلنامه طب توانبخشی، 9 (1): 251-242.
نساج پور اصفهانی، فاطمه.، و آقایی، اصغر. (1400). اثر بخشی روش آموزش گروهی رضایت، مبتنی بر نظریه انسان سالم بر فرسودگی زناشویی زوجین دارای تعارض زناشویی. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، ۸ (۱۲):۱۱-۱.
نوری، حمیدرضا.، و شهابی، بهاره. (1396). اثربخشی آموزش شفقت با خود بر افزایش تاب آوری مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(3): 118-126.
نوری سندیانی، سارا.، فلاح زاده، هاجر.، پورابراهیم، تقی.، و نظربلند، ندا. (1397). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر معنای زندگی و عملکرد خانواده در مادران دارای فرزند مبتلا به اُتیسم. خانواده پژوهی، 14(1): 135-149.
همتی، بابک.، و جعفرزاده داشبلاغ، حسن. (1395). مقایسه همجوشی شناختی و خودشفقتی در زوجین با و بدون مشکلات سازگاری. سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد.
References
Aghaei, A. (2020). Healthy man theory. second edition. Tehran: Neveshteh Publications. (In Persian)
Aghajani, M J., Mosavi, S S., & Asadi, S. (2018). The Effect of Positive Psychotherapy on Psychological Well-being and Hardiness in Mothers of Children with Special Needs. Journal Child Ment Health, 5 (3), 22-33. (In Persian)
Akbari, M., Mohammadkhani, S., & Zarghami, F. (2016). The mediating role of cognitive fusion in explaining the relationship between emotional dysregulation and anxiety and depression: a transdiagnostic factor. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (Thought and Behavior), 22(1): 17-29. (In Persian)
Al-Farsi, O. A., Al-Farsi, Y. M., Al-Sharbati, M. M., & Al-Adawi, S. (2016). Stress, anxiety, and depression among parents of children with autism spectrum disorder in Oman: a case–control study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 1943.
Anabestani, S., & Naeimi, A. M. (2019). Teaching positivity on self-compassion and life expectancy of mothers of children with autism spectrum disorder. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional Individuals, 9(33): 68-45. (In Persian)
Ananpatiwet, S., & Blauw, J. N. (2016). The development and testing of a positive psychology-based program for increasing happiness among parents of children with autism spectrum disorder in Thailand. Scholar: Human Sciences, 8(2).‏
Asadi, A., & Aghaei, A. (2022). The effect of the healthy human theory educational package on self-efficacy and mental health of secondary school girl students. Tolo Health, 21 (4): 20-39. (In Persian)
Azizmohammadi, S., Rakebi, N., Jamshidi, Z., & Zomorodi, M. (2019). Logo-therapy on Sense of Coherence and Quality of Life of Autistic Student Mothers. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 9, 37-48. (In Persian)
Bazi, M. (2019). Effectiveness of existential group therapy on resilience and life satisfaction in parents with autistic children. Family conference, autism disorder and accompanying challenges, Tehran, https://civilica.com/doc/918953.
Bohadana, G., Morrissey, S., & Paynter, J. (2019). Self-compassion: A novel predictor of stress and quality of life in parents of children with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders, 49(10), 4039-4052.‏
Cetinbakis, G., Bastug, G., & Ozel-Kizil, E. T. (2020). Factors contributing to higher caregiving burden in Turkish mothers of children with autism spectrum disorders. International Journal of developmental disabilities, 66(1), 46-53.‏
Dingess, K. M. (2019). Impact of Positive Psychology Coping Mechanisms on Stress Levels of Parents of Children with Autism Spectrum Disorder.‏ Publisher Florida State University. Retrieved from http://purl.flvc.org/fsu/fd/2019_Summer_Dingess_fsu_0071E_15104.
Ebrahimi, M., && Ebrahimi, S. (2020). The effectiveness of reality therapy on rumination, worry and distress tolerance of mothers of autistic children. Pediatric Nursing Journal, 7(2): 11-21. (In Persian)
Gillanders, D. T., Bolderston, H., Bond, F. W., Dempster, M., Flaxman, P. E., Campbell, L., ... & Remington, B. (2014). The development and initial validation of the cognitive fusion questionnaire. Behavior therapy, 45(1), 83-101.‏
Gillanders, D. T., Sinclair, A. K., MacLean, M., & Jardine, K. (2015). Illness cognitions, cognitive fusion, avoidance and self-compassion as predictors of distress and quality of life in a heterogeneous sample of adults, after cancer. Journal of Contextual Behavioral Science, 4(4), 300-311.
Hemtai, B., & Jafarzadeh Dashbalagh, H. (2016). Comparison of cognitive fusion and self-compassion in couples with and without adjustment problems. Third International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad, https://civilica.com/doc/593168. (In Persian)
Jahan, S., Araf, K., Gozal, D., Griffiths, M. D., & Mamun, M. A. (2020). Depression and suicidal behaviors among Bangladeshi mothers of children with Autistic Spectrum Disorder: a comparative study. Asian Journal of psychiatry.  https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.101994.
Kasaei Esfahani, A., & Davarniya, R. (2019). Investigating the effectiveness of group positive psychotherapy on parenting stress among mothers of children with down criteria. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 9(2), 33-46.‏ (In Persian)
Kazemi, A., & Sharifi Fard, A. (2021). Comparison of self-compassion, behavioral flexibility and psychological well-being of mothers of autism spectrum children with mothers of normal children. New Ideas in Psychology, 8(12): 1-14. (In Persian)
Khaledinia, A., Makvandi, B., Asgari, P., & Pasha, R. (2021). Comparison of Group Psychotherapy Effectiveness based on Acceptance and Commitment Therapy Matrix with Group Behavioral Activation Therapy on Quality of Life and Alexithymia in Depress Mood Females. Women’s Health Bull, 8(1), 26- 36. (In Persian)
Khoshakhlagh, M., Marashian, F. S., & Jayervand, H. (2022a). Comparing the Effectiveness of Positive Psychotherapy and Pivotal Response Treatment in Family Satisfaction in Mothers of Children with Autism. Women’s Health Bulletin, 9(1), 1-8.
Khoshakhlagh, M., Marashian, F. S., & Jayervand, H. (2022b). Effectiveness of Positive Psychotherapy in Parenting Stress and Family Satisfaction among Mothers of Children with Autism. The American Journal of Family Therapy, 1-13.‏
LaPlante, A. M. (2013). The effectiveness of a positive psychology intervention with parents of children with autism spectrum disorders. Doctoral dissertation, University of La Verne.‏
Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013).  How do simple positive activities increase well-being? Current Directions in Psychological Science, 22(1), 57–62.
Mashak, R., Naderi, F., & Chin Ave, M. (2021). The effectiveness of "positive psychotherapy" on self-compassion, self-criticism, perception of suffering and psychological distress in infertile women. Health Promotion Management Quarterly, 10(6): 12-27. (In Persian)
McIntyre, L. L., & Neece, C. L. (2016). Parent training. In Handbook of evidence-based practices in intellectual and developmental disabilities (pp. 467-492). Springer, Cham.‏
Mikaeili, N., Aghajani, S., Fayzi, N., Rahmati, M., & Soura, J. (2020). Comparison of self-compassion, humor and emotional dyslexia among mothers of autistic children with normal ones in Ahvaz city. Rehabilitation Medicine Quarterly, 9(1): 251-242. (In Persian)
Mohamadipoor, M., & Yari, M. (2017). The effect of cognitive behavioral therapy on reducing the depression and anger on mothers with autistic children. Palma Journal, 16(2), 611-615. (In Persian)
Montes, G., & Cianca, M. (2014). Family burden of raising a child with ASD. In: Patel V., Preedy V., Martin C. (eds). Comprehensive Guide to Autism. Springer, New York, NY.
Moradi, S., Aghaei, A., & Golparvar, M. (2020). Effectiveness of training package based on healthy human theory and emotion-oriented training on interpersonal forgiveness of couples. Islamic Studies of Women and Family, 7 (13): 141-123. (In Persian)
Nasajpour Esfahani, F., & Aghaei, A. (2021). The effectiveness of the satisfaction group training method, based on the healthy human theory, on the marital exhaustion of couples with marital conflict. New Ideas of Psychology Quarterly, 8(12):1-11. (In Persian)
Neff, K. D., & Faso, D. J. (2015). Self-compassion and well-being in parents of children with autism. Mindfulness, 6, 938-947.‏
Nouri Sandiani, S., Fallahzadeh, H., Pour Ebrahim, T., & Nazarboland, N. (2018). The effectiveness of group meaning therapy on the meaning of life and family functioning in mothers with children with autism. Family Studies, 14(1): 135-149.
Nouri, H., & Shahabi, B. (2017). The effectiveness of self-compassion training on increasing the resilience of mothers with children with autism. Knowledge and Research in Applied Psychology, 18(3): 118-126.
Parsakia, K., Darbani, S. A., Rostami, M., & Saadati, N. (2022). The effectiveness of strength-based training on students' academic performance. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies3(3), 194-201.
Patra, S., & Patro, B. K. (2019). Affiliate stigma among parents of children with autism in eastern India. Asian Journal of Psychiatry, 44, 45-47
Poryahia, M., Nazarpour, D., Malekzade Turkmani, P., & Davarnia, R. (2020). The effect of positive psychotherapy on the happiness of mothers of children with Down syndrome. Armaghane Danesh, 25(2): 313-328.
Raeisi, H., Sharifi, T., Ghazanfari, A., & Cherami, M. (2020). The effectiveness of self-compassion training on social anxiety and distress tolerance of mothers with children with cerebral palsy. Scientific Research Quarterly of Psychological Sciences, (93): 1197-1200. (In Persian)
Ramachandran, R. (2020). A qualitative study on perspective of parents of children with autism on the nature of parent–professional relationship in Kerala, India. Autism, 24(6), 1521-1530.‏
Ramezanlou, M., Abol-Maali, K., Bagheri, F., & Robatmeyli, S. (2020). The lived experience of mothers of children with autism spectrum disorder: a phenomenological study. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional People, 10(39): 133-174. (In Persian)
Rashid, T. (2015). Positive psychotherapy: A strength-based approach. The Journal of Positive Psychology, 10(1), 25-40.
Rashid, T., & Seligman, M. E. P. (2013). Positive psychotherapy: A treatment manual. New York: Oxford University Press.
Rezaei Kalantari, M., Donyavi, R., & Rostamian, M. (2019). The effect of positive psychotherapy on perceived stress and life reasons of mothers with autistic children. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29 (180): 86-94.
Roskam, I., Raes, M. E., & Mikolajczak, M. (2017). Exhausted parents: Development and preliminary validation of the parental burnout inventory. Frontiers in psychology, 8, 163-180.
Rostami, M., Abdi, M., & Heidari, H. (2014). Correlation of childhood maltreatment, self-compassion and mental health in married people. Journal of fundamentals of mental health, 16(62), 130-41.
Rostami, M., Fatollahzadeh‌, N., & Saadati‌, N. (2016). The effectiveness of acceptance and commitment training on improving the quality of life and self-compassion of the mothers of educable disabled children. Journal of Psychological Studies, 12(3), 103-122.
Sadri Demirchi, E, & Samadifard, H. (2017). The role of cognitive fusion, perception of social interaction and cognitive avoidance in predicting teachers' burnout. Social Cognition Quarterly, 6(2): 83-96. (In Persian)
Seligman, M. E. P., Rashid, T., Parks, A. C. (2006), Positive psychotherapy. American Psychologist, 61(8), 774-778.
Selvakumar, N., & Panicker, A. S. (2020). Stress and coping styles in mothers of children with autism spectrum disorder. Indian Journal of Psychological Medicine, 42(3), 225-232.‏
Singh, N. N., Lancioni, G. E., Medvedev, O. N., Hwang, Y. S., & Myers, R. E. (2021). A component analysis of the mindfulness-based positive behavior support (MBPBS) program for mindful parenting by mothers of children with autism spectrum disorder. Mindfulness, 12(2), 463-475.‏
Stone, L. L., Mares, S. H., Otten, R., Engels, R. C., & Janssens, J. M. (2016). The co-development of parenting stress and childhood internalizing and externalizing problems. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 38(1), 76-86.‏
Torbet, S., Proeve, M., & Roberts, R. M. (2019). Self-compassion: a protective factor for parents of children with autism spectrum disorder. Mindfulness, 10(12), 2492-2506.‏
Wong, C. C., Mak, W. W., & Liao, K. Y. H. (2016). Self-compassion: A potential buffer against affiliate stigma experienced by parents of children with autism spectrum disorders. Mindfulness, 7(6), 1385-1395.‏
Yorke, I., White, P., Weston, A., Rafla, M., Charman, T., & Simonoff, E. (2018). The association between emotional and behavioral problems in children with autism spectrum disorder and psychological distress in their parents: A systematic review and meta-analysis. Journal of autism and developmental disorders, 48(10), 3393-3415.‏
Yu, Y., McGrew, J. H., & Boloor, J. (2019). Effects of caregiver-focused programs on psychosocial outcomes in caregivers of individuals with ASD: A meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(12), 4761-4779.‏
Zahraei, S., Amini, S., & Saebi, S. (2018). The relationship between disease perception, stigma experience and cognitive fusion with the quality of life of women with multiple sclerosis. Psychological Studies, 14(2): 25-41. (In Persian)
Zakeri, F, Safarian Tousi, M. R., & Nejat, H. (2019). Investigating the moderating role of self-compassion in the relationship between emotional dyslexia and marital heartbreak in maladjusted women. Quarterly Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy, 8(29): 52-64. (In Persian)
Zare Bidaki, Z., & Jahangiri, M. M. (2018). The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment to the psychological flexibility of mothers with children with autism. Arak Journal of Medical Sciences, 21 (7): 41-47. (In Persian)