اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر عزت نفس و حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال شنوایی و گفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه روان‌شناسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی‌شهر، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.384472.1932

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین اثریخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر عزت نفس و حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال شنوایی- گفتاری بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی افراد (دختر و پسر) واجد اختلال شنوایی - گفتاری 8 تا 12 ساله، در سال 1402-1401 مرکز توانبخشی تبسم شهرستان فلاورجان تشکیل داده اند. نمونه گیری شامل 30 نفر از دختران و پسران دارای اختلال شنوایی و گفتاری که به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همگنی واریانس ها و تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمره حافظه فعال(فراخنای ارقام معکوس) و عزت نفس پس از بازی درمانی در گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری داشته است (05/0>P). نمره عزت نفس و حافظه فعال (فراخنای ارقام معکوس) در گروه آزمایش بالاتر از گروه کنترل بوده است (05/0>P). میانگین نمره حافظه فعال (فراخنای ارقام رو به جلو) پس از بازی درمانی در گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری نداشته است (05/0>P). نتیجه‌گیری: می‌توانن نتیجه گرفت بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر عزت نفس و حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال شنوایی و گفتاری موثر بوده و بازی درمانی شناختی رفتاری قابلیت اجرا در مراکز توانبخشی و کیلینیک ها و مدارس را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of play therapy based on cognitive esteem and working memory of children with hearing and speech disorders

نویسندگان [English]

  • Kobra Talebi 1
  • Yusef Gorji 2
1 M.A student, Department of Psychology, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: the purpose of this research was to determine the effectiveness of play therapy based on the cognitive-behavioral approach on self-esteem and working memory of children with hearing-speech disorders. Research method: The current research is a semi-experimental type of research. The statistical population of the research is all people (girls and boys) with hearing-speech impairment aged 8 to 12 years, who formed Tabasom rehabilitation center in Falavarjan city in 2021-22. Sampling included 30 boys and girls with hearing and speech disorders who were selected as convenience sampling and were placed in two groups of 15 people, experimental and control group. Also, the homogeneity of variances test and covariance analysis were used to analyze the data. Findings: The findings showed that the average score of active memory (inverted digits) and self-esteem after game therapy in the experimental and control groups had a significant difference (P<0.05). The score of self-esteem and active memory (inverted numbers) in the experimental group was higher than the control group (P<0.05). There was no significant difference in the average active memory score (forward digit span) after game therapy in the experimental and control groups (P<0.05). Conclusion: It can be concluded that play therapy based on cognitive-behavioral approach is effective on self-esteem and working memory of children with hearing and speech disorders, and cognitive-behavioral play therapy can be implemented in rehabilitation centers, clinics, and schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • self-esteem
  • cognitive-behavioral approach
  • working memory
  • hearing-speech disorder

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1402