مقایسه اثربخشی الگوی مشورت رفتاری و درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک بر نشانگان برونی سازی کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی کودکان استثنائی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.377992.1874

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک و درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک  بر نشانگان برونی سازی در دانش آموزان دارای اختلال نقص ‏توجه/بیش فعالی بود. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. در صورتی که تشخیص اختلال نقص توجه/ بیش ‏فعالی داده شد، پرسشنامه سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ‏ ‏‎ (ASEBA) و فرم رفتاری کودکان‏ ‏‎ (CBCL)‎‏ جهت تشخیص مشکلات برونی سازی ‎اجرا‏ شد. از بین کسانی که در پرسشنامه آخنباخ دارای نشانگان برونی سازی بودند، 45  نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه 15 ‏نفره جاگماری شدند. گروه‌های آزمایشی هر هفته یک جلسه یک ساعته و به مدت 10 هفته تحت آموزش قرار گرفتند در حالی که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته استفاده شد.  یافته ­ها: یافته‌ها نشان داد بین میانگین نمره برونی سازی گروه‌های آزمایشی CPRT و CBC تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p) اما بین گروه آزمایشی CPRT و CBC با گروه کنترل این تفاوت معنادار می‌باشد (05/0>p). نتیجه ­گیری: می‌توان نتیجه گرفت که هر دو روش ‎ الگوی مشورت رفتاری مشترک و درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک  بر نشانگان برونی در دانش آموزان دارای اختلال نقص ‏توجه/بیش فعالی اثر بخش بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of behavioral counseling model and treatment based on parent-child relationship on externalizing symptoms of Children with attention deficit/hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Alireza Tabrizi 1
  • Mostafa Tabrizi 2
  • Mahnaz Esteki 3
1 PhD student, Department of Psychology of Exceptional Children, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology, Allameh Tabataba&amp;#039;i University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to compare the effectiveness of joint behavioral counseling model and treatment based on parent-child relationship on externalizing symptoms in students with attention deficit/hyperactivity disorder. Method: The research method was a quasi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. If the diagnosis of attention deficit/hyperactivity disorder was given, Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) and Children’s Behaviour Checklist (CBCL) were administered to diagnose externalizing problems. Among those who had externalizing symptoms in the Achenbach questionnaire, 45 people were selected to participate in the research and were randomly divided into three groups of 15 people. The experimental groups were trained for one hour per week for 10 weeks, while the control group did not receive any training. The mixed analysis of variance statistical test was used to analyze the data. Results: The findings showed that there is no significant difference between the mean externalization score of CPRT and CBC experimental groups (p < 0.05), but this difference is significant between the CPRT and CBC experimental group and the control group (p < 0.05). Conclusion: It can be concluded that both methods of joint behavioral counseling model and treatment based on parent-child relationship have been effective on externalizing symptoms in students with attention deficit/hyperactivity disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • joint behavioral counseling model
  • use of games based on parent-child relationship
  • externalizing syndrome
  • attention deficit/hyperactivity disorder
حسینی اردکانی، اشرف. (1395). تاثیر بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر کاهش اختلال اضطراب جدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی.
حیدری، رویا.، عیسی نژاد، امید.، و یوسفی، ناصر. (1397). فراتحلیل بر پژوهش‌های مربوط به اثر بخشی برنامه‌های آموزش والدین بر اختلالات برون سازی در کودکان. فصلنامه علمی پژوهش‌های مشاوره، 18 (70)، 35-58.
خدابخشی کولایی، آناهیتا. (۱۳۹۱). طرح‌ها و الگوهای خانواده درمانی و آموزش والدین: راهنمای جامع حل مشکلات ‏رفتاری در کودکان و نوجوانان. چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.‏
خدابخشی کولایی، آناهیتا.، شاهی، عبدالستار.، نویدیان، علی.، و مصلی نژاد، لیلی. (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت به ‏مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کاهش مشکلات برونی سازی شده کودک. مجله اصول ‏بهداشت روانی، 17 (3)، 135-141.
رستمی، رضا.، فراهانی، سمانه.، و دهقانی آرانی، فاطمه. (۱۳۹۹). مقایسه مشکلات درونی سازی و برونی سازی در دو زیرگروه بی ‏توجه و مرکب اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. مجله علوم روان شناختی، 19 (96)، 1556-1547.
عباسلو، فرزانه. (۱۳۹۹). تاثیر آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT)به مادران بر کاهش مشکات ‏رفتاری کودکان مبتلا به ‏ADHD‏. مجله علمی پژوهان، 18 (4)، 31-38.
عبدالرحیم پور، رقیه.، بیرامی، منصور.، هاشمی نصرت آبادی، تورج. (1399). مقایسه کارکرد‌های اجرایی در کودکان با اختلال رفتاری برونی سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت. فصلنامه کودکان استثنائی، 21 (2)، 49-62.
کاشانی نسب، زهرا.‏‎ ‎‏ (۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی الگوی مشورت رفتاری مشترک با آموزش مادران بر اساس رویکرد آدلری ‏بر کاهش نشانگان درونی سازی و برونی سازی کودکان ۸ تا ۱۰ ساله شهر تهران. پایان نامه دکتری، دانشکده علوم ‏انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.‏
گنجی، کامران.، ذبیحی، رزیتا.، خدابخش، روشنک.، و کراسیان، آدیس. (1390). تاثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی. مجله روانشناسی بالینی. 3 (4)، 15-25.
متیس، و.، لاکمن، ج. (۲۰۱۰). اختلال نافرمانی مقابله‌ای و اختلال سلوک در کودکان. ترجمه اکرم پرند و عباسعلی ‏حسین خانزاده فیروزجاه، ۱۳۹۳، چاپ اول، تهران، انتشارات ارجمند.‏
نعمت زاده سوته، پریسا.، و موسوی، خدیجه. (۱۳۹۹). مقاله مروری نقش بازی درمانی و قصه درمانی بر بی قراری و بی توجهی و ‏پرخاشگری کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی. پژوهشنامه اورمزد، (53)، 54-71.‏
References
Abbaslo, F. (2020). The effect of Parent-Child Relationship Therapy (CPRT) training on mothers on reducing behavioral problems in children with ADHD. Pajouhan Scientific Journal, 18 (4), 31-38. (In Persian)
Abdolrahimpour, R., Bayrami, M., & Nosratabad, T. H. (2021). Comparison of Executive Functions between Children with Externalized Behavioral Disorder and Normal Children Considering the Role of Gender. Journal of Exceptional Children, 21 (2), 49-62. (In Persian)
Achenbach, T., & Rescorella, L. (2005). Handbook of school-age forms of the experience-based assessment system. Translated by Asghar Minaei, 2011, second edition, Tehran, Education Research Institute (In Persian)
Aghaei, E., Kalantari, M., & Jamali Paghaleh, S. (2014). The efficacy of mothers’ training on behavioral and emotional problems of bereaved preschool children. Journal of Fundamentals of Mental Health, 16 (62), 100-9.
APA, A. P. A. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. The American Psychiatric Association.
Bagheri S, Aghaziyarati A, Rostami M, Hoshi N. (2019). The effectiveness of emotional regulation on compatibility emotional, social and academic boys 12 to 14 years with ADHD disorder. JOEC, 18 (4) :67-76 20.1001.1.16826612.1397.18.4.9.2
Bahmani, M., & Jahan Bakhshi, Z. (2020). The effectiveness of the play therapy intervention program based on the parent-child relationship on improving the quality of parent-child relationship interaction and reducing the aggression of preschool children. Quarterly Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 11 (44), 131-156. (In Persian)
Bakhshayesh, A., & Mirhosseini, R. S. (2015). Effectiveness of play therapy on the reduction of children’s severity symptoms with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and promotion of their academic performance. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22 (6), 1-13. (In Persian)
‎Colliermeek, M, A. (۲۰۱۳). Increasing Parents' Treatment Integrity to a Homework ‎‏Intervention Through Conjoint Behavioral Consultation and Performance Feedback. ‎‏University of Connecticut.‎
Ganji, K., Zabihi, R., Khoda-Bakhsh, R., & Kraskian, A. (2011). The Impact of Child-Centered Play Therapy on Reduction of Behavioral Symptoms of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Journal of Clinical Psychology, 3 (4), 15-25. (In Persian)
Haj Rezaei, B. (2014). The effectiveness of joint behavioral counseling program on externalizing symptoms of preschool-primary school students. Master's thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. (In Persian)
Heidary, R., Isanejad, O., & Yoosefi, N. (2019). A Meta-Analysis on the Effectiveness of Parental Education Programs on Children Externalizing Disorder. Journal of Counseling Research, 18 (70), 35-58. (In Persian)
Kashani Nesab, Z. (2015). Comparing the effectiveness of joint behavioral counseling model with mothers' training based on Adlerian approach on reducing internalizing and externalizing symptoms of 8-10 year old children in Tehran. PhD thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran (In Persian)
Khodabakhshi Kolai, A. (2012). Plans and patterns of family therapy and parent training: a comprehensive guide to solving behavioral problems in children and adolescents. Second edition, Tehran, Jangal Javadane Publications (In Persian)
Lindo, N. A., Akay, S., Sullivan, J. M., & Meany-Walen, K. K. (2012). Child-parent relationship therapy: Exploring parents’ perceptions of intervention, process, and effectiveness. International Journal of Humanities and Social Science, 2.
Mattis, V., & Lockman, J. (2010). Oppositional defiant disorder and conduct disorder in children. Translated by Akram Parand and Abbas Ali Hossein Khanzadeh Firouzjah, 2014, first edition, Tehran, Arjamand Publications. (In Persian)
Meany-Walen, K. K. (2012). Child-parent relationship therapy: Exploring parents’ perceptions of intervention, process, and effectiveness. International Journal of Humanities and Social Science, 2.
Moormankim, E; Sheridan, S, M. Kwon, K. Wood, K, E. (۲۰۱۲). Conjoint Behavioral ‎Consultation and Parent Participation: The Role of Parent-Teacher Relationships. ‎Nebraska center for research: Children, Youth, Families & Schools. November.‎
Moses, A. (۲۰۱۲). Child parent relationship therapy for parents of children with‎ ‏disruptive behavior. Doctoral dissertation, Western Michigan University.‎
Nematzadeh Sote, P., & Mousavi, K. (2020). A review article on the role of play therapy and story therapy on restlessness, inattention and aggression of children with attention deficit and hyperactivity disorder. Ormazd Research Journal, (53), 54-71. (In Persian)
Opiola, K. K., & Bratton, S. C. (۲۰۱۸). The efficacy of child parent relationship therapy ‎for adoptive families: A replication study. Journal of Counseling & Development, ۹۶ (۲).
Rostami, R., Farahani, S., & Dehghani Arani, F. (2021). Comparison of internalizing and externalizing problems in inattentive and combined subtypes of attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of psychologicalscience, 19 (96), 1547-1556. (In Persian)
Sella, F., Re, A. M., Lucangeli, D., Cornoldi, C., & Lemaire, P. (2019). Strategy selection in ADHD characteristics children: A study in arithmetic. Journal of attention disorders, 23 (1).
Sheridan, S, M., & Witte, A, L., & Holmes, SH, R. (2017). The efficacy of ‎conjoint behavioral consultation in the home setting: Outcomes and mechanisms in ‎rural ‏communities. Journal of School Psychology. Volume 62 (6).
Sheridan, S, M., & Witte, A, L., & Holmes, SH, R. (2017). A randomized ‎trial examining the effects of Conjoint Behavioral Consultation in rural schools: Student ‎ ‏outcomes and the mediating role of the teacher–parent relationship. Journal of School ‎ ‏Psychology. 61 (5).
Sheridan, S, M., Bovaird, J. A., Glover, A., S. Garbacz, S, A., Witte, A., & Kwon, K. (2012). A randomized trail examining the effects of conjoint behavioral consultation and the mediating role of the parent-teacher relationship. Vol 41, issue 1.
Tophen, G.L., Wampler,  K.S.,  Titus, G., & Rolling, E. (2014). Predicting parent and child outcomes of a Filial Therapy program. International Journal of play therapy, 20 (2).
Von Gontard, A., & Equit, M. (2015). Comorbidity of ADHD and incontinence in children. European child & adolescent psychiatry, 24 (2).
Wells, L. (2014). Supporting Preschool Teachers’ Use of Positive Behavior Strategies‏ ‏Through Conjoint Behavioral Consultation. Counseling and Psychological services ‎Dissertations. University of Georgia.‎
Yang, H. N., Tai, Y. M., Yang, L. K., & Gau, S. S. F. (2013). Prediction of childhood ADHD symptoms to quality of life in young adults: adult ADHD and anxiety/depression as mediators. Research in developmental disabilities, 34 (10).