اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، موسسه آموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

2 استادیار، گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دکتری تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/aftj.2023.376054.1856

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف اصلی تعیین اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم استرس و افسردگی مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی در سال 1400 که به کلینیک‌های درمانی خصوصی شهر بابل مراجعه کردند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس مبتنی بر هدف استفاده و با توجه به نوع پژوهش 20 نفر مادران که دارای کودکان مضطرب داشتند، (10 نفر گروه آزمایش و 10 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. و در 8 جلسه 2 ساعته به مدت دو ماه از بیست و چهارم فروردین ماه شروع شده و تا ۱۱ خرداد شرکت داشتند. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از: پرسش‌نامه 21 پرسشی افسردگی بک با ضریب آلفای کرونباخ 78/0؛ مقیاس استرس ادراک­شده کوهن (1983) با ضریب آلفای کرونباخ 86/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها پس از جمع­آوری داده­ها، در رایانه تحت برنامه  SPSS24 ثبت و از آمار توصیفی که شامل توزیع فراوانی و درصد آن استفاده شد و در بخش آماراستباطی نیز به منظور پیداکیردن اثرسنجی بر مؤلفه­های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج حاکی است آموزش گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی سبب کاهش افسردگی با اندازه اثر (887/0)؛ استرس درک­شده با اندازه اثر (723/0) می­شود. نتیجه‌گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد می­تواند سبب کاهش افسردگی و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on reducing stress and depression symptoms of mothers of children with separation anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Pourmehdi Ganji 1
  • Soleyman Yahyazadeh Jeloudar 2
  • Mohammad Javad Ranjbar 3
1 M.A. in General Psychology, Pardisan Institute of Higher Education, Fereydunkenar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Women’s Education and Employment Center, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 PhD in Psychology, Department of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Aim: This research was conducted with the main purpose of determining the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on reducing stress and depression symptoms of mothers of children with separation anxiety disorder. Method: The statistical population of the current research includes all mothers of children suffering from separation anxiety disorder in 2021 who referred to private medical clinics in Babol city. For sampling, a non-probability sampling method based on the purpose was used and according to the type of research, 20 mothers who had anxious children were selected (10 in the experimental group and 10 in the control group). And they participated in 8 2-hour sessions for two months starting from the 24th of April and ending on the 11th of June. The tools used are: Beck's 21-question depression questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.78; Perceived stress scale by Cohen (1983) with Cronbach's alpha coefficient of 0.86 was used. In order to analyze the data, after collecting the data, it was recorded in the computer under the SPSS24 program and descriptive statistics, which included the frequency distribution and percentage, were used, and in the inferential statistics section, in order to find the effectiveness of the research components from Analysis of covariance test was used. Results: The results indicate that group therapy training based on acceptance and commitment to mothers of children suffering from separation anxiety disorder reduces depression and the effect size is (0.887); Perceived stress becomes the effect size (0.723). Conclusion: Group therapy based on acceptance and commitment can reduce depression and stress of mothers of children with separation anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • stress
  • depression
  • separation anxiety
  • mothers
ازخوش، منوچهر. (1387). کاربرد آزمون‌های روانی و تشخیص بالینی، تهران، روان.
حر، مریم.، آقایی، اصغر.، عابدی، احمد.، و عطاری، عباس. (1392). تاثیر روش درمانی مبتتی بر پذیرش و تعهد درمانی بر میزان افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ب. تحقیقات علوم رفتاری،11(2)، 128-121.
سلیمانی، توران.، و امینی، مجید. (1397). بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
صالح میرحسنی، وحیده.، رفیعی پور، امین.، و کرمی، زهره. (1398). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و استرس ادراک شده‌ی مادران کودکان اتیستیک. فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی. ۳(۷)، ۱۳-۱.
محمودعلیلو، مجید.، هاشمی نصرت آباد، تورج.، و سهرابی، فائزه. (۱۳۹۵). اثربخشی مداخله ترکیبی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) همراه با فنون رویارویی بر شدت علائم و ابعاد حساسیت اضطرابی بیماران در اختلال اضطراب فراگیر (GAD). روان شناسی بالینی. 8(3)، 61-76.
References
Abuse, S., & Administration, M. H. S. (2016). DSM-5 Changes: Implications for Child Serious Emotional Disturbance [Internet].
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Azkhosh, M. (2008). Application of psychological tests and clinical diagnosis, Tehran, Ravan. (In Persian)
Bai, Z., Luo, S., Zhang, L., Wu, S., & Chi, I. (2020). Acceptance and commitment therapy (ACT) to reduce depression: A systematic review and meta-analysis. Journal of affective disorders260, 728-737.
Cachia, R. L., Anderson, A., & Moore, D. W. (2016). Mindfulness, stress and well-being in parents of children with autism spectrum disorder: A systematic review. Journal of Child and Family Studies, 25(1), 1-14.
Doyle, A. B., Markiewicz, D., & Karavasilis, L. (2003). Associations between parenting style and attachment to mother in middle childhood and adolescence. International Journal of Behavioral Development27(2), 153-164.
Ferreira, M. G., Mariano, L. I., de Rezende, J. V., Caramelli, P., & Kishita, N. (2022). Effects of group Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on anxiety and depressive symptoms in adults: A meta-analysis. Journal of affective disorders309, 297-308.
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. Guilford Press.
Heydari, H., Rahmanian, Z., & Rostami, M. (2013). Effectiveness of behavioral restraint in families on anxiety of boy children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 965-971.
 Heer, P. A. (2008). The relationship between college students' retrospective accounts of parenting styles and self-reported adult attachment styles. ProQuest.
Hor, M., Aghaei, A., Abedi, A., & Attari, A. (2013). The effect of therapy based on acceptance and therapeutic commitment on the level of depression in patients with type B diabetes. Behavioral Science Research, 11(2), 121-128. (In Persian)
Mahmoud Alilou, M., Hashemi Nosratabad, T., & Sohrabi, F. (2016). The effectiveness of combined intervention based on acceptance and commitment therapy (ACT) along with coping techniques on symptom severity and dimensions of anxiety sensitivity in patients with generalized anxiety disorder (GAD). Clinical Psychology. 8(3), 61-76. (In Persian)
Millings, A., Walsh, J., Hepper, E., & O’Brien, M. (2013). Good partner, good parent: Responsiveness mediates the link between romantic attachment and parenting style. Personality and Social Psychology Bulletin39(2), 170-180.
National Institutes of Health. (2014). Separation Anxiety Disorder. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560793/
Saleh Mirhosseini, V., Rafieipour, A., & Karmi, Z. (2019). The effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on reducing depression and perceived stress of mothers of autistic children. New ideas of psychology quarterly. 3(7), 1-13. (In Persian)
Schneider, S., Blatter-Meunier, J., Herren, C., In-Albon, T., Adornetto, C., Meyer, A., & Lavallee, K. L. (2013). The efficacy of a family-based cognitive-behavioral treatment for separation anxiety disorder in children aged 8–13: A randomized comparison with a general anxiety program. Journal of consulting and clinical psychology81(5), 932.
Schneider, S., Blatter-Meunier, J., Herren, C., In-Albon, T., Adornetto, C., Meyer, A., & Lavallee, K. L. (2013). The efficacy of a family-based cognitive-behavioral treatment for separation anxiety disorder in children aged 8–13: A randomized comparison with a general anxiety program. Journal of consulting and clinical psychology81(5), 932.
Soleimani, T., & Amini, M. (2018). Investigating the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on reducing social anxiety disorder in students, the 5th National Conference on Management and Humanities Research in Iran, Tehran. (In Persian)
Rostami, M., & Saadati, N. (2018). Role of maternal parenting styles in predicting oppositional defiant, behavior, conduct, mood, and separation anxiety disorders among students. Journal of Research and Health, 8(5), 418-424.
Waqan, k. Wolfradt, B. Hempel, S & Miles, M. (2013). Handbook on parenting: children and parenting. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Publishers.