پیش بینی همکاری کودکان بر اساس اضطراب کودکان با بررسی نقش واسطه ای استرس مادران در کودکان دارای اوتیسم در مداخلات دندانپزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی دانشگاه آخن، پاول استریس، آخن، آلمان

2 گروه پرستاری و مامایی، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 گروه پرستاری و مامایی، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت ،ایران

4 گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/aftj.2023.366394.1798

چکیده

هدف: هدف این پژوهش پیش بینی همکاری کودکان بر اساس اضطراب کودکان با بررسی نقش واسطه ای استرس مادران در کودکان دارای اوتیسم در مداخلات دندانپزشکی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نظر شیوه اجرا مقطعی، توصیفی-تحلیلی بود که بر روی 32 کودک مبتلا به طیف اوتیسم که توسط انجمن‌های اوتیسم مهر باران و حامیان اوتیسم به مطب دندانپزشکی آقای دکتر ارش ابراهیمی واقع در ساختمان دانا در چهار راه گلسار در سال 1401 در شهر رشت انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه های اضطراب اسپنس(1999) و پرسشنامه رفتار فرانکل (1962) می باشد. معیار ورود، کودکان 6-3 ساله با اختلال اوتیسم ساکن رشت بود و رضایت آگاهانه والدین برای شرکت در مطالعه کسب شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 24 در سطح معنی داری 05/0 و با روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تحلیل آماری شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که که سطح معنی‌داری به‌دست آمده حاصل (001/0) کمتر از 05/0 است لذا رابطه معنی‌‌داری بین متغیرهای تحقیق برقرار است. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج این مقاله کودکان اوتیسم که والدینشان سطح اضطرابی بالایی دارند به احتمال بسیار بیشتری در محیط دندانپزشکی دچار عدم همکاری جهت دریافت خدمات دندانپزشکی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting children's cooperation based on children's anxiety by examining the mediating role of mothers' stress in children with autism in dental interventions

نویسندگان [English]

 • Arash Ebrahimi 1
 • Seyedeh Maryam Mousavi 2
 • Shadi Dehghanzadeh 3
 • Samereh Asadi majareh 4
 • Zeynab Sirousjahed 4
1 R. W. T. H., Aachen University Medical School, Paul Streis, Aachen, Germany
2 Department of Nursing and Midwifery, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Department of Nursing and Midwifery, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

One of the most challenges faced by children with Autism Spectrum Disorder (ASD) is their dental needs. Due to their high levels of anxiety and lack of cooperation, in most cases, dentists cannot effectively treat these patients. Consequently, these children are deprived of dental services or may require general anesthesia for their urgent dental procedures, imposing significant financial burdens on their families. This research aims to predict children's cooperation based on their anxiety, while examining the mediating role of maternal stress in children with autism during dental interventions. The study was approved by the Ethics Committee of Gilan University of Medical Sciences (IR.IAU.LIAU.REC.1401.013), 2023. It was conducted on 32 children with mild or medium autism level ,who were referred to Dr. Arash Ebrahimi's dental clinic located in Dana Building, Golsar cross, Rasht, Iran. The tools used in this research were the Spence Anxiety Questionnaire (1999) and the Franklin Behavior Questionnaire (1962). The inclusion criteria were 3- to 6-year-old children with autism residing in Rasht or suburb area and parental consent for participation in the study was obtained. The data were statistically analyzed using SPSS version 24, with a significance level of 0.05, employing Spearman correlation coefficient and regression analysis. The results indicated a significant relationship (p < 0.05) between the research variables. Thus, based on the findings of this study, children with autism spectrum disorder whose parents have high levels of anxiety are more likely to exhibit non-cooperative behaviors in the dental environment and while receiving dental services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autistic children
 • dental interventions
 • therapeutic interventions

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 27 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1402