اثربخشی آموزش برنامه فرندز بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/aftj.2023.365350.1789

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف اثربخشی آموزش برنامه فرندز بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کودکان مراجعه کننده به کلینیک­های درمان اختلالات رفتاری در غرب شهر تهران. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود و بر روی کودکان 7 تا 12 ساله دارای اختلال اضطراب جدایی انجام شد، و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفر آزمایش و 15 نفر گروه دوم (گواه) تقسیم شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه به صورت هفته‌ای 2 جلسه 30 تا 45 دقیقه­ای تحت مداخله قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه رفتاری کودک آخنباخ و پروتکل برنامه آموزش فرندز طراحی شده توسط بارات (1990) بود و در نهایت با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و نرم­افزار SPSS نسخه 21 نتایج تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که آموزش برنامه فرندز اختلالات رفتاری اضطراب/ افسردگی (11.04=F، 001/0>P)، گوشه گیری/افسردگی (10.21=F، 001/0>P)، شکایات جسمانی (10.08=F، 001/0>P)، مشکلات اجتماعی (11.41=F، 001/0>P)، مشکلات تفکر (9.17=F، 001/0>P)، مشکلات توجه (11.75=F، 001/0>P)، رفتار قانون شکنی (9.81=F، 001/0>P) و رفتار (10.16=F، 001/0>P) کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی مؤثر بود. نتیجه ­گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت که آموزش برنامه فرندز را می‌توان در جهت بهبود اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی مورد استفاده قرار داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Friends program training on behavioral disorders of children with separation anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Mona Falsafi 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Parviz Asgari 3
1 Department of Health psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 2. Professor, Department of Psychology, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
3 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: The current research was conducted with the aim of the effectiveness of Friends program training on behavioral disorders of children with separation anxiety disorder. Method: The current research method was quasi-experimental and pre-test and post-test design with a control group. The statistical population in this research includes all children referred to behavioral disorders treatment clinics in the west of Tehran. The sampling method was available and was done on 7 to 12-year-old children with separation anxiety disorder, and they were randomly divided into two groups of 15 experimental and 15 second (control) groups. Then the experimental group underwent intervention for 10 sessions, 2 sessions of 30 to 45 minutes per week. The research tools included Achenbach's Child Behavior Inventory and Asghari Nikah et al.'s Cognitive Behavioral Play Therapy Intervention Protocol (2012) as well as the Friends training program designed by Barat (1990) and finally data were analyzed using the covariance analysis method and SPSS version 21 software. Results: The results showed that the training of Friends program for behavioral disorders of anxiety/depression (F=11.04, P<0.001), isolation/depression (F=10.21, P<0.001), physical complaints (F=10.08, P<0.001), social problems (F=11.41, P<0.001), thinking problems (F= 9.17, P<0.001), attention problems (F= 11.75, P<0.001), Law-breaking behavior (F=9.81, P<0.001) and behavior (F=10.16, P<0.001) of children with separation anxiety disorder were effective. Conclusion: Therefore, it can be concluded that Friends program training can be used to improve the behavioral disorders of children suffering from separation anxiety disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friends program
  • behavioral disorders
  • separation anxiety disorder
خسروی، سوسن.، و لطیفی، زهره.(1399). اثربخشی برنامه بین المللی فرندز بر ارتقاء تاب آوری هیجانی و افزایش آرامش روانی کودکان. شباک، 6 (1): 107-114.
قاجاریه، مژگان.، عالی پور، سیروس.، شهنی ییلاق، منیجه.، و داوودی، ایران.(1397). اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز. روش­ها و مدل­های روان شناختی. 9 (31)، 61-84.
References
Amuyot, A. L. L., Sanchez, C. H. F., Bunagan, M. F. C., & Ruto, P. O. (2019). Separation Anxiety of Kindergarten Pupils in the First Month of the School Year of Buhay na Tubig Elementary School. Ascendens Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstracts, 3(2).
Astuti, U., Hartono, H., & Sunawan, S. (2020). The Influence of Parental Attachment toward Early Childhood Children's Separation Anxiety. Journal of Primary Education, 9(5), 501-510.
Barrett, C. E., Zhou, X., Mendez, I., Park, J., Koyama, A. K., Claussen, A. H.,... & Bullard, K. M. (2022). Prevalence of mental, behavioral, and developmental disorders among children and adolescents with diabetes, United States (2016–2019). The Journal of Pediatrics.
Gazestan, E. M., Heydari, A., Makvandi, B., & Moradimanesh, F. (2021). The Effect of Group Play Therapy on Anxiety in Children Diagnosed with Leukemia. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal, 11(2), 49-55.
Ghajarieh, M., Alipour, S., Shahni Yilaq, M., & Davoudi, I. (2018). The effectiveness of the Teenage Friends resilience training program on the anxiety of female students in Ahvaz city. Psychological methods and models. 9 (31), 61-84. (In Persian)
Gittelman, R., & Klein, D. F. (2019). Childhood separation anxiety and adult agoraphobia. Anxiety and the anxiety disorders, 389-402.
Hateli, B. (2021). The effect of non‐directive play therapy on reduction of anxiety disorders in young children. Counselling and Psychotherapy Research.
Khosravi, S., & Latifi, Z. (2020). The effectiveness of the international Friends program on improving emotional resilience and increasing mental peace of children. Shabak, 6 (1): 107-114. (In Persian)
Knell, S. M. (2022). Cognitive behavioral play therapy. In Creative CBT with Youth (pp. 65-82). Springer, Cham.
Lavallee, K. L., & Schneider, S. (2019). Separation Anxiety Disorder. In Pediatric Anxiety Disorders (pp. 151-176). Academic Press.
Lawrence, P. J., Murayama, K., & Creswell, C. (2019). Systematic review and meta-analysis: anxiety and depressive disorders in offspring of parents with anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 58(1), 46-60.
Manicavasagar, V., & Silove, D. (2020). Separation anxiety disorder in adults: Clinical features, diagnostic dilemmas and treatment guidelines. Academic Press.
MirGhafourian, Z. S., Nohi, S., & Taher, M. (2022). The Effect of Sand Play Therapy with a Cognitive Behavioral Approach on the Reduction of Emotional Recognition Problems and Social Growth in Boys with Autism Spectrum Disorder. Community Health Journal, 16(2), 82-93.
Parker, M. M., Hergenrather, K., Smelser, Q., & Kelly, C. T. (2021). Exploring child-centered play therapy and trauma: A systematic review of literature. International Journal of Play Therapy, 30(1), 2.
Rodgers Alish & Dunsmuir Sandra (2015). A controlled evaluation of the ‘FRIENDS for
Rostami, M., & Saadati, N. (2018). Role of maternal parenting styles in predicting oppositional defiant, behavior, conduct, mood, and separation anxiety disorders among students. Journal of Research and Health, 8(5), 418-424.
Stallard, P., Skryabina, E., Taylor, G., Anderson, R., Ukoumunne, O. C., Daniels, H.,... & Simpson, N. (2015). A cluster randomised controlled trial comparing the effectiveness and cost-effectiveness of a school-based cognitive-behavioural therapy programme (FRIENDS) in the reduction of anxiety and improvement in mood in children aged 9/10 years. Public Health Research, 3(14). 
دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 17
مجموعه مقالات حوزه خانواده و فرزند
شهریور 1402
صفحه 308-322
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 شهریور 1402