مقایسه مادران با پدران دارای کودک مبتلا به سرطان از لحاظ صمیمیت‌زناشویی، خودکارآمدی‌والدینی و راهبردهای‌تنظیم‌شناختی‌هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.365040.1785

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه پدران با مادران دارای کودک مبتلا به سرطان از لحاظ صمیمیت­زناشویی، خودکارآمدی­والدینی و راهبردهای­تنظیم­شناختی­هیجان انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه از نوع علی مقایسه­ایی بود. از میان والدینی که به بیمارستان محک شهر تهران در سال­  1401مراجعه کردند، 146 نفر (73 زوج) به‌صورت نمونه‌گیری در­دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه­صمیمیت­زناشویی (والکر و تامپسون، 1983)، ­خودکارآمدی والدینی (دومکا و دیگران، 1996) و راهبردهای تنظیم­شناختی­هیجان (گرانفسکی و کرایچ، 2006) را تکمیل­کردند. برای تجزیه­‌و­تحلیل­ داده‌ها از آزمون T وابسته و نرم‌افزار 27-SPSS استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد میانگین صمیمیت­زناشویی و خودکارآمدی­والدینی در پدران کمی بیشتر از مادران بود، اما این تفاوت میانگین از نظر آماری معنی­دار نبود (05/0<P)؛ اما در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نمره مادران در خرده مقیاس کم­اهمیت شماری از راهبردهای سازش‌یافته بیشتر از پدران بود و میانگین نشخوارگری از راهبردهای غیرانطباقی در پدران بیشتر از مادران بود. بنابراین در مقایسه پدران با مادران کودکان مبتلا به سرطان از لحاظ صمیمیت­زناشویی و خودکارآمدی والدینی تفاوت معناداری یافت نشد، تنها در راهبردهای تنظیم­شناختی­هیجان، در راهبردهای سازش یافته و راهبردهای سازش­نیافته بین پدر و مادر تفاوت وجود داشت، که می­تواند بدین­ معنی باشد که عملکرد هر دو والد به هم وابسته بوده و بسیار مشابه یکدیگر عمل کرده­اند. نتیجه‌گیری: والدین نیازمند مراقبت­های روانی هستند، چراکه والدین در طی دوران بیماری در کنار کودک حضور دارند و اضطراب و رفتار آن­ها بر کودک بیمار و فرایند درمان تاثیرگذار اسـت توجه به تفاوت جنسیت و خواسته زوجین می­تواند راهبردی به سمت ارائه خدمات بهتر به والدین و کمک به کل خانواده باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of mother with father of children with cancer in terms of marital intimacy, parental self-efficacy and cognitive emotion regulation strategies

نویسندگان [English]

  • Minoo Gharehdaghi 1
  • mohsen kachooei 2
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Psychology, Faculty of Humanities, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was conducted with the aim of comparing mothers and fathers of children with cancer in terms of marital intimacy, parental self-efficacy and emotion regulation strategies. Method: This study was of comparative causal type. Among the parents who referred to Mahak Hospital in Tehran in 2022, 146 people (73 couples) were selected as the current sample and questionnaire of intimacy-marriage (Walker and Thompson, 1983), parental self-efficacy (Dumka et al., 1996) and cognitive emotion regulation strategies (Garnefski & Kraaij, 2006) were completed. Dependent t-test and SPSS-27 software were used to analyze the data. Results: The results showed that the average of marital intimacy and parenting self-efficacy was slightly higher in fathers than in mothers, but this difference was not statistically significant (p<0.05). However, in the cognitive emotion regulation strategies, mothers' scores in the less important subscale of a number of adaptive strategies were higher than fathers' and the mean rumination of maladaptive strategies was higher in fathers than in mothers. Therefore, in the comparison of fathers and mothers of children with cancer, no significant difference was found in terms of marital intimacy and parental self-efficacy, there was only a difference in cognitive emotion regulation strategies, compromised strategies and non-compromised strategies between fathers and mothers, which could mean that the performance of both parents depend on each other and act very similar to each other. Conclusion: Parents need psychological care because parents are with the child during the illness and their anxiety and behavior affect the sick child and the treatment process, and paying attention to the gender difference and the wishes of the couple can be a strategy to provide better services to the parents. And help the whole family

کلیدواژه‌ها [English]

  • children with cancer
  • marital intimacy
  • parental self-efficacy
  • cognitive emotion regulation strategies
احمدی، مهرناز.، رسولی، مریم.، کرمی، مریم.، عباس زاده، عباس.، و پورمنصوری، سعید. (1397). بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن. نشریه پرستاری ایران. ۳۱(۱۱۱) :۴۰-۵۱.
اسدی، پروانه.، فرهادی، هادی.، و گلپرور,، محسن. (1400). اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان. توانمندسازی کودکان استثنایی، 12(1)، 84-94.
آشنا، محمد صالح.، بشارت، محمد علی.، ملیحی الذاکرینی، سعید.، و رافضی، زهره. (1400). اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی یکپارچه بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان مبتلا به سرطان مجله علوم روانشناختی، ۲۰ (۱۰۴)، ۱۴۰۲-۱۳۸۳
بشارت، محمد‌علی. (1395). پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 13(50)، 221-223.
پاریاب، سحر.، حجتی، حمید.، و حکمتی پور، نفیسه. (1401). بررسی تأثیر تئوری رفتاری جانسون بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به سرطان. مجله علمی پژوهان. ۲۰(۲)، ۸۷-۹۴.
خالدیان، نادره.، صلواتی، شهناز.، شیخ ذکریایی، ندا.، و امینی، یسرا. (1401). بررسی رفتارهای تطابقی و همبستگی آن باکیفیت زندگی و خودکارآمدی در مادران دارای کودک مبتلابه سرطان مراجعه‌کننده به بخش انکولوژی بیمارستان بعثت شهر سنندج در سال ۱۴۰۰. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. ۷ (۴) :۶۴-۷۶.
ذکایی، مهدیه.، و سید موسوی، پریسا. (1396). سادات، پناغی لیلی. مقایسه تعارض زناشویی و ادراک تعارض والدین در کودکان مبتلا به سرطان و عادی. مجله پرستاری کودکان. ۳(۳)، ۴۶-۵۴.
عاشوری، محمد.، افروز، غلامعلی.، ارجمندنیا، علی اکبر.، پورمحمدرضای تجریشی، معصومه.، ورغباری، بناب باقر. (1394). اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر-کودک دارای کم‌توانی هوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۲۳ (۵)، ۴۸۹-۵۰۰
فرنودیان، نسیم.، و هاشمی، نظام. (1400). تعیین نقش رابطه تنظیم هیجان با امیدواری و ارتباط همدلانه مادران دارای کودک اُتیسم. روانشناسی افراد استثنایی، 11(44)، 169-189.
References
Agbayani, C. J., Tucker, J. A., Nelson, E. L., Martinez, F., Cortes, H., Khoury, D., Kain, Z. N., Lin, C., Torno, L., & Fortier, M. A. (2022). Immunological and psychosocial functioning in parents of children with cancer. Supportive Care in Cancer, 30(4), 3379–3388. https://doi.org/10.1007/s00520-021-06770-0.
Ahmadi, M., Rassouli, M., Karami, M., Abasszadeh, A., & Poormansouri, S. (2018). Care burden and its related factors in parents of children with cancer. Iran Journal of Nursing, 31(111), 40-51. http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2613-en.html. (In Persian)
Asadi, P., Farhadi, H., & Golparvar, M. (2021). Effectiveness of psychological empowerment package on the psychological wellbeing and rumination of the parents of the children with cancer. Empowering Exceptional Children, 12(1), 84-94. 10.22034/CECIRANJ.2021.246311.1443. (In Persian)
Ashena M.S., Besharat M.A., Malihialzuckerini S., & Rafezi Z.(2021). The effectiveness of unified transdiagnostic therapy on strategies cognitive emotion regulation in mothers of children with cancer.Journal of Psychological Sciences ,20(104),1383-1402.http://psychologicalscience.ir/article-1-1104-en.html (In Persian)
Ashori, M., Afrooz, G., Arjmandnia, A., Pormohammadreza-tajrishi, M., & Ghobari-Bonab, B. (2015). The effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) on parental self-efficacy and mother-child interaction in children suffering from intellectual disability. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 23(5), 489-500. Retrieved from http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-3117-en.html.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Y.H. Freeman and Company. 10.4236/health.2017.94046
Ben-Naim, S., Gill, N., Laslo-Roth, R., & Einav, M. (2019). Parental stress and parental self-efficacy as mediators of the association between children’s ADHD and marital satisfaction. Journal of Attention Disorders, 23(5), 506-516. https://doi.org/10.1177/1087054718784614.
Besharat, M. A. (2016). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Instruction and Scoring. Journal of Developmental Psychology, 13(50), 221-223. (In Persian)
Breaux, R., Eadeh, H. M., Swanson, C. S., & McQuade, J. D. (2022). Adolescent Emotionality and Emotion Regulation in the Context of Parent Emotion Socialization Among Adolescents with Neurodevelopmental Disorders: A Call to Action with Pilot Data. Research on child and adolescent psychopathology, 50(1), 77–88. https://doi.org/10.1007/s10802-021-00833-w
Buchanan, C. M., Gangel, M. J., McCurdy, A. L., Fletcher, A. C., & Buehler, C. (2022). Parental Self-Efficacy and Physiological Responses to Stress among Mothers of Early Adolescents. Journal of youth and adolescence, 51(4), 643–658. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01577-6
Cessna, J. M., Pidala, J., & Jacobsen, P. B. (2016). Relationships between parenting self-efficacy and distress in parents who have school-aged children and have been treated with hematopoietic stem cell transplant or have no cancer history. Psycho-Oncology, 25(3), 339-346. https://doi.org/10.1002/pon.3848.
Clever, K., Schepper, F., Küpper, L., Christiansen, H., & Martini, J. (2018). Fear of Progression in parents of children with cancer: Results of an online expert survey in pediatric oncology. Klinische Pädiatrie, 230(03), 130-137. https://doi.org/10.1055/a-0586-8921.
Dumka, L. E., Steorzinger, H. D., Jackson, K. M., & Roosa, M. W. (1996). Examination of the cross-cultural and cross-language equivalence of the parenting self-agency measure. Family Relations, 45(2), 216-22. DOI:10.2307/585293.
Durães, R. S., Khafif, T. C., Lotufo-Neto, F., & Serafim, A. D. (2020). Effectiveness of Cognitive Behavioral Couple Therapy on Reducing Depression and Anxiety Symptoms and Increasing Dyadic Adjustment and Marital Social Skills: An Exploratory Study. The Family Journal, 4(3), 44-56. https://doi.org/10.1177/1066480720902410.
Fernoudian, N., & Hashemi, N. (2021). Determining the role of emotion regulation relationship with hope and empathic communication of mothers with autistic children. Psychology of Exceptional People, 11(44), 189-169. (In Persian)
Fuller, C., Huang, H., & Thienprayoon, R. (2022). Managing Pain and Discomfort in Children with Cancer. Current Oncology Reports, 24(8), 961–973. https://doi.org/10.1007/s11912-022-01277-1
Gambin, M., Woźniak–Prus, M., Sekowski, M., Cudo, A., Pisula, E., Kiepura, E.,... & Kmita, G. (2020). Factors related to positive experiences in parent-child relationship during the COVID-19 lockdown: The role of empathy, emotion regulation, parenting self-efficacy and social support. Journal of Environmental Psychology, 101725. DOI:10.1016/j.jenvp.2021.101725.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual Differences, 40(8), 1659-1669. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.12.009.
Haase, J. E., Stegenga, K., Robb, S. L., Hooke, M. C., Burns, D. S., Monahan, P. O., Stump, T. E., Henley, A. K., Haut, P. R., Cherven, B., Roll, L., Langevin, A. M., Pickler, R. H., Albritton, K., Hawkins, D., Osterkamp, E., Mitby, P., Smith, J., Diaz, V. R.,... Moore, M. (2022). Randomized Clinical Trial of a Self-care and Communication Intervention for Parents of Adolescent/Young Adults Undergoing High-Risk Cancer Treatment: A Report From the Children's Oncology Group. Cancer Nursing, 45(4), 316–331. DOI: 10.1097/ncc.0000000000001038.
Hasani, J. (2018). The effect of re-evaluating and suppressing emotional experiences on the activity of brain regions with a view to the dimensions of extroversion and neuroticism (Unpublished doctoral dissertation). Tarbiat Modares University.
Hu, N., Yuan, M., Liu, J., Coplan, R.J., & Zhou, Y. (2021). Examining Reciprocal Links between Parental Autonomy-Support and Children’s Peer Preference in Mainland China. The Journal of Children, 8(6), 508. https://doi.org/10.3390/children8060508
Khaledian, N., Salvati, Sh., Sheikh Zakariai, N., & Amini, Y. (2022). Investigating adaptive behaviors and their correlation with quality of life and self-efficacy in mothers with children with cancer who referred to the oncology department of Ba'ath Hospital in Sanandaj in 1400. Quarterly Journal of Nursing, Midwifery and Paramedicine, 7(4), 76-64. http://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-460-fa.html
Kim M.A., Yi J., Kim S.(2018). Service needs for parenting of child with cancer: Perspectives of the parents.The Journal of Health and Social Welfare Review ,36(2),544–580. https://doi.org/10.3390/children9020144...
Kim, M. A., Yi, J., Sang, J., & Molloy, J. (2017). The Impact of a Child’s Cancer on the Father’s Relationship with His Spouse in Korea. The Journal of Child and Family Studies, 27, 166–175. DOI:10.1007/s10826-017-0862-x.
Lin, H. C., Yang, Y., Elliott, L., Green, E. (2020). The Associations between Parental Conflict, Attachment Anxiety, and Somatic Symptoms in Adult Children Affected by Parental Separation. The Journal of Divorce & Remarriage, 61(3), 168-185. https://docs.lib.purdue.edu/open_access_dissertations/2102
Luo, Y. H., Li, W., Cheung, A. T., Ho, L., Xia, W., He, X. L., Zhang, J. P., Chung J. (2022). Relationships between resilience and quality of life in parents of children with cancer. Journal of Health Psychology, 27(5), 1048–1056. https://doi.org/10.1177/1359105321990806...
Madi, D., & Clinton, M. (2018). Pain and its impact on the functional ability in children treated at the Children's Cancer Center of Lebanon. The Journal of Pediatric Nursing, 39, e11-e20. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2017.12.004.
Memmott-Elison, M.K., & Moilanen K.L.(2021). Longitudinal Intra-Individual and Inter-Individual Relations Between Cognitive and Emotional Self-Regulation Across Adolescence.Journal of youth and adolescence,50(10),1970–1981.https://doi.org/10.1007/s10964-021-01488-y
Naderi, F., & Azadmanesh, P. (2011). Comparison of marital burnout, family function and intimacy of male and female employees. New Findings in Psychology, 7(22), 112-97. [In Persian].
Odinka, J. I., Nwoke, M., Chukwuorji, J. C., Egbuagu, K., Mefoh, P., Odinka, P. C., Amadi, K. U., & Muomah, R. C. (2019). Post-partum depression, anxiety and marital satisfaction: A perspective from Southeastern Nigeria. South African Journal of Psychiatry, 24. https://doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v24i0.1109.
Ogińska-Bulik, N., & Michalska, P. (2020). The relationship between emotional processing deficits and posttraumatic stress disorder symptoms among breast cancer patients: The mediating role of rumination. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 27(1), 11-21. https://doi.org/10.1007/s10880-019-09606-6.
Parsakia, K., Rostami, M., & Saadati, S. M. (2023). Validity and reliability of digital self-efficacy scale in Iranian sample. Journal of Adolescent and Youth Psychological Studies4(4), 152-158.
Paryab, S., Hojati, H., & Hekmatipour, N. (2022). The Effect of Johnson Behavioral Theory on the Self-efficacy of Mothers of Children with Cancer. Pajouhan Scientific Journal, 20(2), 87-94. http://psj.umsha.ac.ir/article-1-766-en.html (In Persian)
Raisi-pour, Z., Shafi-abadi, A., & Yonsi Borojni, J. (2021). Predicting the quality of couples' relationships based on the fear of parents of children with cancer: the mediating role of psychological distress. Applied Family Therapy, 2(2), 249-234.
Rajabi, S., Nazarpour, M., & Tabnak, F. (2017). Comparison of cognitive regulation of emotion and executive functions in girls suffering from failure in love syndrome and normal girls. Roish Scientific Journal of Psychology, 7(6), 183-222.
Roser, K., Erdmann, F., Michel, G., Winther, J. F., & Mader, L. (2019). The impact of childhood cancer on parents' socio-economic situation—A systematic review. Psycho-oncology, 28(6), 1207-1226. https://doi.org/10.1002/pon.5088.
Salvador, Á., Crespo, C., & Barros, L. (2019). The benefits of family-centered care for parental self-efficacy and psychological well-being in parents of children with cancer. Journal of Child and Family Studies, 28(7), 1926-1936. DOI:10.1007/s10826-019-01418-4.
Silva-Rodrigues F., Pan R., Pacciulio Sposito A.M., Andrade Alvarenga W., Castanheira Nascimento L. (2016). Childhood cancer: Impact on parents' marital dynamics. European Journal of Oncology Nursing, 23(1), 34-42. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2016.03.002
Singh, T. K., Sharma, A., & Chavan, B. S. (2019). Burden and Marital Satisfaction among the Spouses of Persons with Depression. Indian Journal of Psychiatric Social Work, 10(1), 46-50. doi: 10.4103/0019-5545.120557.
Spille, J.L., Mueller S.M., Martin S., & Grunwald M.(2022). Cognitive and emotional regulation processes of spontaneous facial self-touch are activated in the first milliseconds of touch: Replication of previous EEG findings and further insights.Cognitive,Affective,& Behavioral Neuroscience ,22(5),984–1000.https://doi.org/10.3758/s13415-022-00983-4
Talei, A., Tahmasian, K., & Vafai, N. (2012). Effectiveness of positive parenting program training on mothers' parenting self-efficacy. Journal of Family Studies, 7(3).
Tylor, S. (2006). An investigation of the relationship between black single mothers' myth/stereotype acceptance, parental self-efficacy, and childrearing practices (Master's thesis). Boston College. Retrieved from http://jpen.ir/article-1-265-en.html.
Walker, A. J., & Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mothers and daughters. Journal of Marriage and the Family, 45, 841-849. https://doi.org/10.2307/351796.
Wuensch, A., Kirbach, A., Meyerding, L., Bengel, J., & Pietsch, S. (2022). Interventions for children of parents with cancer: an overview. Current Opinion in Oncology, 34(4), 294–303. https://doi.org/10.1097/CCO.000000000000084
Zakai M., Mousavi P., Panaghi L.(2016). Comparison of marital conflict and parental conflict perception in cancer and normal children.Journal Children's Nursing ,3(3),46-54.