مدل ساختاری نشانگان شخصیت مرزی براساس تجربه ترومای کودکی و بد تنظیمی هیجان با نقش میانجی ذهنی سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

10.22034/aftj.2023.364889.1783

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین برازش مدل ساختاری نشانگان شخصیت مرزی براساس تجربه ترومای کودکی و بد تنظیمی هیجان با نقش میانجی ذهنی سازی انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعة آماری پژوهش حاضر کلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک روان پزشکی بیمارستان امام حسین شهر کرج بود. نمونه گیری به صورت دردسترس انجام شد و حجم نمونه بر اساس نظر کلاین (2016)، 330 نفر برآورد گردید که پس از حذف پرسشنامه‌های مخدوش اطلاعات 319 نفر مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده‌ها مقیاس شخصیت مرزی لیچسنرینگ (1999)، پرسش‌نامه بدتنظیمی هیجان گراتز و رومر (2004)، پرسشنامه ترومای دوران کودکی برن استین و همکاران (2003) و پرسشنامه ذهنی­سازی دیمتریجویس و همکاران (2018) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ­ها: نتایج این مطالعه نشان داد مدل ساختاری ارایه شده از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد تجربه ترومای کودکی بر نشانگان شخصیت مرزی اثر مستقیم دارد (79/0=β؛ 001/0>P). همچنین بد تنظیمی هیجان بر نشانگان شخصیت مرزی اثر مستقیم دارد (76/0=β؛ 001/0>P). تجربه ترومای کودکی (81/0=β؛ 001/0>P) و بد تنطیمی هیجانی (73/0=β؛ 001/0>P) از طریق میانجی‌گری ذهن سازی اثر غیرمستقیم بر نشانگان شخصیت مرزی دارند. نتیجه ­گیری: می­توان نتیجه گرفت مدل ساختاری نشانگان شخصیت مرزی براساس تجربه ترومای کودکی و بد تنظیمی هیجان با نقش میانجی ذهنی سازی از برازش مناسب برخوردار است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural model of borderline personality syndrome based on the experience of childhood trauma and emotional dysregulation with the mediating role of mentalization

نویسندگان [English]

  • shiva saboor 1
  • Mohamad Reza Zarbakhsh 2
  • Ali Khaneh Keshi 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the purpose of determining the fit of the structural model of borderline personality syndrome based on the experience of childhood trauma and emotional dysregulation with the mediating role of mentalization. Method: The current research method was descriptive-correlation of structural equations type. The statistical population of the present study was all the people referred to the psychiatric clinic of Imam Hossein Hospital in Karaj. Sampling was done through convenience method and the sample size was estimated to be 330 people according to Kline (2016), and after removing the distorted information questionnaires, 319 people were analyzed. Data collection tools were Lichsenring's borderline personality scale (1999), Gratz and Romer's emotion dysregulation questionnaire (2004), Bernstein et al.'s childhood trauma questionnaire (2003), and Dimitrijoys et al.'s mentalization questionnaire (2018). Data analysis was done using structural equation modeling. Results: The results of this study showed that the presented structural model has a good fit. The results showed that childhood trauma experience has a direct effect on borderline personality syndrome (β=0.79; P<0.001). Also, emotion dysregulation has a direct effect on borderline personality syndrome (β=0.76; P<0.001). Childhood trauma experience (β=0.81; P<0.001) and emotional dysregulation (β=0.73; P<0.001) have an indirect effect on borderline personality syndromes through the mediation of mentalization. Conclusion: It can be concluded that the structural model of borderline personality syndrome based on the experience of childhood trauma and emotional dysregulation with the mediating role of mentalization has a suitable fit

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality
  • childhood trauma experience
  • emotion regulation
  • mentalization
افشانی، عبدالمالک.، اسماعیلیان، نسرین.، دهقانی، محسن.، مظاهری تهرانی، محمدعلی. (1400). پیش بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی خود با میانجی گری تنظیم هیجان. خانواده پژوهی. 17(68): 631-613.
انفعال، نوید.، امیدوار، بنفشه.، و زارع‌نژاد، محمد (1400). پیش‌بینی صفات سازمان شخصیت مرزی بر اساس ترومای دوران کودکی و جو عاطفی خانواده در افراد معتاد به مواد مخدر. مجلة علمی پژوهان. 19(3). 11-1.
بشارت، محمدعلی.، و بزازیان، سعیده (1393). بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه‌ای از جامعه ایرانی. نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی. 24(84). 70-61.
خرامین، مریم.، و دهستانی، مهدی. (1400). پیش بینی اختلالات شخصیت بر اساس غفلت و بهره کشی عاطفی در کودکی با میانجیگیری خشم در افراد مبتلا به فشار خون. مطالعات روان شناسی بالینی. 11(44): 142-177.
دروگر، الهه.، فتحی آشتیانی، علی.، و اشرفی، عماد. (1399). نقش واسطه‌ای ذهنی سازی در رابطه بین دلبستگی و نارسا نظم جویی هیجانی با اضطراب اجتماعی. فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی. 17(66): 98-107.
شایق، المیرا.، قنبری، سعید.، شهیدی، شهریار. (1400).بررسی نقش واسطه‌ای ذهنی سازی در رابطه با ترومای دوران کودکی و امنیت دلبستگی در بزرگسالی. نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی،تهران.
صفری موسوی، سید سینا.، صادقی، مسعود.، سپهوندی، محمدعلی. (1400). مدل علی سبک دلبستگی نایمن و تجارب آسیب‌زا با میانجیگری ذهن آگاهی بر ذهنی-سازی. روشها و مدلهای روانشناختی. 12(46):98-85.
طاهری، آلاله (1399). تبیین آسیب‌شناختی تودة بدنی بالا بر حسب دو مدل نظری ذهنی‌سازی و سبک‌های پردازش حسی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
علیلو، مجیدمحمود.، شریفی، محمدامین (1391). اختلال شخصیت مرزی. تهران: انتشارات ارجمند.
عینی، ساناز و نریمانی، محمد (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. علوم اعصاب شفای خاتم. 7(3). 12-1.
قاسم زاده، زامین.، محمودعلیلو، مجید. (1399). پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه‌های مرزی براساس عامل‌های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. روانشناسی تحلیلی شناختی. 10(36): 54-45.
قاسم زاده، رامین.، و محمودعلیلو، مجید (1398). پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه‌های مرزی براساس عامل‌های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی. 10(36). 54-45.
محمدزاده، علی.، رضایی، اکبر. (1390). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت مرزی در جامعه ایرانی. علوم رفتاری. 5(3): 69- 278.
 موسوی هندری، طلیعه.، محمودعلیلو، مجید.، مدنی، یاسر. (1397). روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه‌های شخصیت مرزی. مجله روانشناسی. 22(86): 201-188.
مهماندوست، سارا.، و برادران، مجید. (1399). مطالعه تطبیقی تجربه آزار هیجانی کودک و سبک دلبستگی در افراد با و بدون اختلال شخصیت مرزی، چهارمین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، رشت.
همایی نژاد، هانیه.، کربلایی، محمد.، میگونی، احمد.، تقی‌لو، صادق.، آفتاب، رویا. (1397). نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین آسیب کودکی و نشانه‌های شخصیت مرزی. مجله پژوهش سلامت. ۳ (۴) :۲۴۴-۲۳۳.
References
Afshani, A., Ismailian, N., Dehghani, M., & Mazaheri Tehrani, M. A. (2021). Predicting features of borderline personality disorder based on attachment styles and self-differentiation with the mediation of emotion regulation. Family research. 17(68): 613-631. (In Persian)
Aini, S., & Narimani, M. (2019). The effectiveness of mentalization-based therapy on ego strength and defense mechanisms in people with borderline personality disorder. Khatam healing neuroscience. 7(3). 12-1. (In Persian)
Alafia, J., & Manjula, M. (2020). Emotion dysregulation and early trauma in borderline personality disorder: An exploratory study. Indian Journal of Psychological Medicine42(3), 290-298.
Alberdi-Paramo, I., Saiz-Gonzalez, M. D., Diaz-Marsa, M., & Carrasco-Perera, J. L. (2020). Bullying and childhood trauma events as predictive factors of suicidal behavior in borderline personality disorder: Preliminary findings. Psychiatry research285, 112730.
Alilou, M. M., & Sharifi, M. A. (2012). Borderline personality disorder. Tehran: Arjmand Publications. (In Persian)
Basharat, M. A., & Bezazian, S. (2014). Investigating the psychometric properties of the emotion regulation questionnaire in a sample of Iranian society. Scientific research journal of the Faculty of Nursing and Midwifery. 24(84). 61-70. (In Persian)
Bateman A, Fonagy P. Mentalization based treatment for borderline personality disorder. World Psychiatry 2010; 9(1): 11–15.
Bora E.(2021). A meta-analysis of theory of mind and ‘mentalization’ in borderline personality disorder: a true neuro-social-cognitive or meta-social-cognitive impairment?. 51(15):2541-2551.
Dimitrijević, A., Hanak, N., Altaras Dimitrijević, A., & Jolić Marjanović, Z. (2018). The Mentalization Scale (MentS): A self-report measure for the assessment of mentalizing capacity. Journal of personality assessment100(3), 268-280.
Droger, E., Fathi Ashtiani, A., & Ashrafi, E. (2020). The mediating role of mentalization in the relationship between attachment and emotional dysregulation with social anxiety. Quarterly Journal of Transformational Psychology, Iranian Psychologists. 17(66): 98-107. (In Persian)
Enfeal, N., Omidvar, B., & Zarenejad, M. (2021). Prediction of borderline personality organization traits based on childhood trauma and family emotional climate in drug addicts. Scientific journal of researchers. 19(3). 1-11. (In Persian)
Fonagy, P. (2018). Affect regulation, mentalization and the development of the self. London: Routledge. Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S., Ghinai, R., Fearon, P., & Lowyck, B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The Reflective Functioning Questionnaire. PloS One, 11(7), e0158678.
Ghasemzadeh, R., & Mahmoud Alilou, M. (2019). Prediction of emotional dysregulation in people with borderline symptoms based on five personality factors in students of Islamic Azad University of Tabriz. Cognitive Analytical Psychology Quarterly. 10(36). 54-45. (In Persian)
Ghasemzadeh, Z., & Mahmoud Alilou, M. (2020). Prediction of emotional dysregulation in people with borderline symptoms based on five personality factors in students of Islamic Azad University of Tabriz. Cognitive analytical psychology. 10(36): 54-45. (In Persian)
Ghezelseflo, M., & Rostami, M. (2015). Relationship of child abuse with personality features and high risk behaviors in adolescents. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 19(2).
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment26(1), 41-54.
Gratz, K. L., & Tull, M. T. (2010). Emotion regulation as a mechanism of change in acceptance-and mindfulness-based treatments. Assessing mindfulness and acceptance processes in clients: Illuminating the theory and practice of change, 107-133.
Homainejad, H., Karbalaei, M., Meygouni, A., Taghilou, S., & Aftab, R. (2018). The mediating role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between childhood trauma and borderline personality symptoms. Journal of health research. 3 (4): 244-233. (In Persian)
Khoramin, M., & Dehestani, M. (2021). Prediction of personality disorders based on neglect and emotional exploitation in childhood with the mediation of anger in people with hypertension. Clinical psychology studies. 11(44): 142-177. (In Persian)
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Kuo, J. R., Khoury, J. E., Metcalfe, R., Fitzpatrick, S., & Goodwill, A. (2015). An examination of the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features: The role of difficulties with emotion regulation. Child abuse & neglect, 39, 147-155.
Laporte, L., Paris, J., Guttman, H., Russell, J., & Correa, J. A. (2012). Using a sibling design to compare childhood adversities in female patients with BPD and their sisters. Child maltreatment, 17(4), 318-329.
Lieb, K., Zanarini, M. C., Schmahl, C., Linehan, M. M., & Bohus, M. (2004). Borderline personality disorder. The Lancet, 364(9432), 453-461.
Mainali P, Rai T, Rutkofsky I H (July 30, 2020) From Child Abuse to Developing Borderline Personality Disorder Into Adulthood: Exploring the Neuromorphological and Epigenetic Pathway. Cureus 12(7): e9474.
Mehmandoost, S., & Baradaran, M. (2020). A comparative study of child emotional abuse experience and attachment style in people with and without borderline personality disorder, Fourth National Psychology Conference of Payam Noor University, Rasht. (In Persian)
Mohammadzadeh, A., & Rezaei, A. (1390). Validation of borderline personality questionnaire in Iranian society. Behavioral sciences. 5(3): 278-69. (In Persian)
Mousavi, T., Mahmoud Alilou, M., & Madani, Y. (2018). Structural relationships of child abuse and emotional dysregulation with borderline personality symptoms. Journal of psychology. 22(86): 201-188. (In Persian)
Petersen R, Brakoulias V, Langdon R. (2016).An experimental investigation of mentalization ability in borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry;16:12 -21
Pompili, M., Girardi, P., Ruberto, A., & Tatarelli, R. (2005). Suicide in borderline personality disorder: a meta-analysis. Nordic journal of psychiatry59(5), 319-324.
Roberts-Parker, E. (2019). Evaluating a Mentalization Based Program for Addressing Eating Disorder Risk Among Young Adolescents (Doctoral dissertation, Alliant International University).
Rostami, M., Abdi, M., & Heidari, H. (2014). Study of various types of abuse during childhood and mental health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 159, 671-676.
Rostami, M., Saadati, N., & Ghezelseflo, M. (2015). The relationship between childhood abuse experience and primary stress confronting methods and maladaptive schemas. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(6).
Safari Mousavi, S. S., Sadeghi, M., Sepahvandi, M. A. (2021). Causal model of Nyman's attachment style and traumatic experiences with the mediation of mindfulness on mentalization. Psychological methods and models. 12(46):98-85. (In Persian)
Shayegh, E., Ghanbari, S., & Shahidi, S. (2021). Examining the mediating role of mentalization in relation to childhood trauma and attachment security in adulthood. 9th National Congress of Family Pathology and 5th National Family Research Festival, Tehran. (In Persian)
Skaug, E., Czajkowski, N. O., Waaktaar, T., & Torgersen, S. (2022). Childhood trauma and borderline personality disorder traits: A discordant twin study. Journal of Psychopathology and Clinical Science, 131(4), 365–374.
Taheri, A(2020). Pathological explanation of high body mass according to two theoretical models of mentalization and sensory processing styles. Master's Thesis, Department of Child and Adolescent Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University. (In Persian)
Zanarini, M. C., Yong, L., Frankenburg, F. R., Hennen, J., Reich, D. B., Marino, M. F., & Vujanovic, A. A. (2002). Severity of reported childhood sexual abuse and its relationship to severity of borderline psychopathology and psychosocial impairment among borderline inpatients. The Journal of nervous and mental disease, 190(6), 381-387.
Zeinder, M., Matthews, G., & Roberts, R. D. (2009). What we know about emotional intelligence: how it acts learning, work, relationships, and mental health.