مدل یابی مشکلات رفتاری کودکان بر مبنای شیوه های فرزند پروری با میانجی‌گری رابطه والد و کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

10.22034/aftj.2023.351696.1706

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل یابی مشکلات رفتاری کودکان بر مبنای شیوه‌های فرزند پروری با میانجی‌گری رابطه والد و کودک انجام شد. روش پژوهش: در مطالعه‌ای مقطعی در قالب طرحی همبستگی، کلیه مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی با مشکلات رفتاری شهرستان کرج با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده که از لیست اسامی دانش‌آموزان با تشخیص مشکلات رفتاری انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه، داده‌های پژوهش به کمک سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) - نسخه والدین آخنباخ و رسکولار (2001)، پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند (1973) و پرسشنامه رابطه والد و کودک پیانتا (2015) استفاده شد. برای بررسی پیش‌فرض‌های آزمون‌های آماری و آزمون  فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شده است. نسخه 3/3 نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری و نسخه SPSS نسخه 26  برای آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین ازتحلیل مسیر برای تعیین ضرایب مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از روش بوت استرپ و آزمون سوبل هر دو نشان می‌دهند اثر غیر مستقیم شیوه‌های فرزندپروری بر مشکلات رفتاری کودکان به واسطه رابطه کودک والد برابر 298/0- شده است و مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان 95% معنادار شده است (001/0>P، 28/5 Sobel=). نتیجه­گیری: می‌توان نتیجه گرفت شیوه‌های فرزندپروری بر مشکلات رفتاری کودکان با توجه به نقش میانجی رابطه کودک والد تاثیر معناداری دارد. یافته‌های این مطالعه همسو با پیشینه پژوهشی گویای اثر گذاری شیوه‌های فرزند پروری با میانجی‌گری رابطه والد و کودک در ایجاد مشکلات رفتاری کودکان می‌باشند که ضمن در برداشتن تلویحات بالینی می‌تواند در برنامه پیشگیری مورد کاربست قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling children's behavioral problems based on parenting methods with parent-child relationship mediation

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Moradi 1
  • abdolhassan farhangi 2
  • Taher Tizdast 3
1 Ph. D student of General Psychology, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Tonkabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran
چکیده [English]

Aim: The present research was conducted with the aim of modeling children's behavioral problems based on parenting methods with the mediation of parent-child relationship. Methods: In a cross-sectional study in the form of a correlational design, all mothers of primary school students with behavioral problems in Karaj city were selected using a simple random sampling method from the list of names of students diagnosed with behavioral problems. After obtaining informed consent, the research data were used with the help of the Achenbach Child Behavior Checklist (CBCL) - Achenbach and Rescorla (2001), parenting style questionnaire (1973) and Pianta parent-child relationship questionnaire (2015). In order to check the assumptions of the statistical tests and test the hypotheses of the research, using the SmartPLS software, the identified paths of the research have been investigated according to the conceptual model. Version 3.3 of SmartPLS software was used to compile the confirmatory factor analysis model and structural equations, and SPSS version 26 was used for descriptive statistics. Path analysis has also been used to determine direct and indirect coefficients. Results: The results obtained from the bootstrap method and the Sobel test both show that the indirect effect of parenting methods on children's behavioral problems due to the parent-child relationship is -0.298, and the value of the Sobel statistic is significant at the 95% confidence level. (Sobel = 5.28, P<0.001). Conclusion: It can be concluded that parenting methods have a significant effect on children's behavioral problems due to the mediating role of parent-child relationship. The findings of this study are consistent with the background. Research shows the effect of parenting methods by mediating the parent-child relationship in creating children's behavioral problems, which can be used in the prevention program while removing clinical implications

کلیدواژه‌ها [English]

  • parent-child relationship
  • attachment styles
  • behavioral problems
ترکش دوزش، شیرین.، و فرخزاد، پگاه. (1398). رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های دلبستگی. سلامت اجتماعی، 4(2)، 118-126.
References
Amutio, A., Franco, C., Pérez-Fuentes, M. D. C., Gázquez, J. J., & Mercader, I. (2015). Mindfulness training for reducing anger, anxiety, and depression in oppositional defiant disorder patients. Frontiers in Psychology, 5, 1572.
Di Tella, M., & Castelli, L. (2016). The secure attachment style oriented psycho-educational program for reducing intolerance of uncertainty and academic procrastination. Current Psychology, 1-14.
Galenkamp, L., Lazaridou, A., Franceschelli, O., Napadow, V., & Edwards, R. (2018). Compliance and psychological impact of quarantine in children and adolescents due to Covid-19 pandemic. The Indian Journal of Pediatrics, 87, 532-536.
Katz, P., Pedro, S., & Michaud, K. (2017). Performance of the patient‐reported outcomes measurement information system 29‐Item profile in rheumatoid arthritis, osteoarthritis, oppositional defiant disorder, and systemic lupus erythematosus. Arthritis Care & Research, 69(9), 1312-1321.
Kring, E. Davison,R, Neale,Z. & Johnson, C., McLaughlin, J., & Fitzgerald, A. (2015). The relationship between adverse childhood experiences, family functioning, and mental health problems among children and adolescents: a systematic review. Journal of family therapy, 42(2), 291-316.
Morrison, A. P. (2010). The interpretation of intrusions in psychosis: An integrative cognitive approach to hallucinations and delusions. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 29, 257-276.
Plazier, M., Ost, J., Stassijns, G., De Ridder, D., & Vanneste, S. (2018). Systematic review of telehealth interventions for the treatment of sleep problems in children and adolescents. Journal of Behavioral Education, 29(2), 222-245.
Sigelman, C. K., & Rider, E. A. (2018). Life-span human development. Cengage Learning.
Singh, G., & Kaul, S. (2018). Anxiety and depression are common in oppositional defiant disorder patients and correlate with symptom severity score. Indian Journal of Rheumatology, 13(3), 168-172.
Steptoe, A., Wikman, A., Molloy, G. J., Messerli-Burgy, N., & Kaski, J. C. (2013). The academic, behavioral, and mental health status of children and youth at entry to residential care. Residential Treatment for Children & Youth, 25(4), 359-374.
Tarkeshdooz, S.., & Farokhzad, P. (2017). The Relationship between Children Behavioral Disorders with Parenting Styles and Attachment Styles. SALĀMAT-I IJTIMĀĪ (Community Health), 4(2), 118–126. (In Persian)
Woolf‐King, S. E., Anger, A., Arnold, E. A., Weiss, S. J., & Teitel, D. (2017). Mental health among parents of children with critical congenital heart defects: a systematic review. Journal of the American Heart Association, 6(2), e004862.
Woolfolk, R. L., Allen, L. A., & Apter, J. T. (2017). Child maltreatment and aggressive behaviors in early adolescence: evidence of moderation by parent/child relationship quality. Child maltreatment, 25(2), 182-191
Zuppardo, L., Serrano, F., Pirrone, C., & Rodriguez-Fuentes, A. (2021). More Than Words: Anxiety, Self-Esteem and Behavioral Problems in Children and Adolescents With Dyslexia. Learning Disability Quarterly, 07319487211041103.