تجربه زیسته دانش‌آموزان با آسیب بینایی از زندگی با مادران بینا: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان،

2 گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/aftj.2023.351643.1705

چکیده

هدف: آسیب بینایی یکی از مشکلاتی است که تعامل کودک با آسیب بینایی را با اعضای خانواده، به ویژه مادر با چالش روبه‌رو می‌سازد. هدف از مطالعه حاضر پدیدارشناسی تجربه ‌زیسته دانش‌آموزان با آسیب بینایی از زندگی با مادران بینا بود. روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی و بر اساس روش پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان با آسیب بینایی دارای مادر بینا در استان اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 می‌شد که 14 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه‌ها ضبط و کلمه به کلمه پیاده شد و با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه، 7 مقوله‌ اصلی که شامل پذیرش کودک از سوی والدین، پذیرش والدین از سوی کودک، زندگی مستقل، اوقات فراغت، هیجان‌ها و عواطف، تحصیل و یادگیری، و جهت‌یابی و حرکت بودند و همچنین 19 مقوله فرعی استخراج شد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، عواملی مانند پذیرش، استقلال، فراغت، هیجان، تحصیلات و مهارت‌های حرکتی دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی از اهمیت زیادی برخوردار است و تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی آنان دارد. در نتیجه، اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب بر اساس مقوله‌های استخراج شده برای این گروه از دانش‌آموزان و والدین‌شان به بهبود تعامل آنها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The lived experience of students with visual impairment from living with sighted mothers: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • fatemeh khonsari 1
  • Mohammad Ashori 2
1 Ph.D. student of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: Visual impairment is one of the problems that make the interaction of a child with visual impairment with family members, especially the mother. The purpose of the present study was the phenomenology of the lived experience of students with visual impairment from living with sighted mothers. Method: The approach of this research was qualitative and based on the phenomenological method. The research population included all students with visual impairment and sighted mothers in Isfahan province in the academic year of 2021-2022, of which 14 were selected using a purposive sampling method. In-depth and semi-structured interviews were used to collect data. The interviews were recorded and transcribed verbatim and analyzed using the seven-steps Claisen method. Results: In this study, 7 main categories including acceptance of the child by the parents, acceptance of the parents by the child, independent life, leisure time, affections and emotions, education and learning, and orientation and mobility, and also 19 subcategories were extracted. The main categories included acceptance of the child by the parents, acceptance of the parents by the child, independent living, leisure time, emotions and emotions, education and learning, and orientation and movement. Conclusion: Based on the findings of this study, factors such as acceptance, independence, leisure, emotion, education and movement skills of students with visual impairment are very importance and have a positive impact on their quality of life. As a result, implementing appropriate educational programs based on the extracted categories for this group of students and their parents can help improve their interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lived experience
  • phenomenology
  • sighted mothers
  • visual impairment
آقائی‌پور، هاجر.، وطن‌خواه، حمیدرضا.، و غلامی حیدرآبادی، زهرا. (1396). اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان نابینا. فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی، 8(21)، 75-94.
اصغری، مریم.، افروز، غلامعلی.، تجلی، پریسا.، و قنبری‌پناه، افسانه (1399). مقایسه ویژگی‌های زیستی و شناختی مادران دارای یک ‌فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک‌ فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان بدون آسیب بینایی. مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 47-37.
بهرام‌فر، احسان.، و عاشوری، محمد. (1400). اثر آموزش ایمن‌سازی روانی در برابر تنیدگی بر تنظیم شناختی هیجان و مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان نابینا. فصلنامه سلامت روان کودک، 8(1)، 27-42.
بیراک، فاطمه.، دوکانه‌ای فرد، فریده.، جهانگیر، پانته آ. (1401). اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی. خانواده درمانی کاربردی، 3(2)، 206-229.
عاشوری، محمد؛ غفوریان محسن و جلیل‌آبکنار، سیده سمیه (1398). دانش‌آموزان با آسیب بینایی. چاپ دوم. تهران: انتشارات رشد فرهنگ.
غلامی حیدرآبادی، زهرا.، نوابی نژاد، شکوه.، شفیع آبادی، عبدالله.، و دلاور، علی. (1392). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی و مثبت نگری در افزایش سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا. تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(15)، 56-76.
فراهانی، علی.، یارمحمدیان، احمد.، ملک پور، مختار.، و عابدی، احمد. (1397). رابطۀ خودناتوان‌سازی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در افراد نابینا. مجله مطالعات ناتوانی، 8، 81-73.
کرمی‌نژاد، رضا.، افروز، غلامعلی.، شکوهی یکتا، محسن.، غباری بناب، باقر.، و حسن زاده، سعید. (1399). تجربه زیسته والدین نوزادان با نشانگان داون از تشخیص و واکنش‌های اولیه به معلولیت فرزند. طلوع بهداشت، 1(9)، 12-31.
کمالی، سارا.، عامری، فریده.، خسروی، زهره.، و رمضانی، محمد آرش. (1397). تجربه زیسته زنان از روابط فرا زناشویی همسر: یک مطالعه پدیدارشناختی. خانواده پژوهی، 14(53)، 95-112.
موسوی، سیده فاطمه.، و اصغری، مریم. (1399). مقایسۀ ویژگی‌های خُلقی و مؤلفه‌های تعامل زناشویی در مادران با توجه ‌گسترۀ آسیب بینایی در فرزندان. روانشناسی بالینی و شخصیت، 18(1)، 43-55.
مهرافزا، مهرناز.، نخستین گلدوست، اصغر.، و کیامرثی، آذر. (1401). اثربخشی بازی درمانی شناختی-رفتاری بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کم‌توان ذهنی. خانواده درمانی کاربردی، 3(3)، 192-210.
یوسفی، صاحب.، شریفی درآمدی، پرویز.، رضایی، سعید.، و عسگری، محمد. (1400). توان‌بخشی حسی حرکتی و ادراکی فضایی با محوریت تعامل والد-کودک و ترس از حرکت در کودکان با آسیب بینایی: مطالعه مروری نظام‌مند. دوماهنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی،10(5)، 868-879.
References
Aghayi por, H., Vatan khah, H., & Gholami Heydar Abadi, Z. (2018). The Effect of mobility and orientation training on the social skills and social adjustments for blind student. Empowering Exceptional Children, 8(21), 75-94. (In Persian)
Arme, K. (2019). The effect of mobility training and initial orientation on advanced motor skills and emotion regulation of visual impairment boys. University Khora Taywan
Asghari, M., Afrooz, Gh, Tajali, P., & Ghanbari Panah, A. (2020). Comparing bio cognitive characteristics between mothers with one visually-impaired child, mothers with more than one visually-impaired children, and mothers with healthy children. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 37-47. (In Persian)
Ashori, M., Ghafourian, M., & Jalil-Abkanar, S. S. (2018). Students with visual impairment. (2ed Ed). Tehran: Rosh Farhang Publications.
Bahramfar, E., & Ashori, M. (2021). Effect of stress inoculation training on cognitive emotion regulation and psychological problems of the mothers of blind children, Child Mental Health Journal, 8(1), 27-42. (In Persian)
Basith, A., & Hengky, H. (2017). Parents acceptance to visual impaired children in special school at Singkawang. Jurnal Pendidikan Indonesia 6(2), 141-146. https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v6i2.9342
Birak, F., Dokanehi Fard, F., & Jahangir, P. (2022). The effectiveness of teaching emotion management strategies based on the emotionally-focused couple therapy approach in improving family functioning and marital satisfaction. Journal of Applied Family Therapy3(2), 206-229. (In Persian) 
Bourne, R. R., Flaxman, S. R., Braithwaite, T., Cicinelli, M. V., Das, A., Jonas, J. B., & Zheng, Y. (2017). Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health, 5(9), e888-e897.
Cassar, C., Tambelli, R., Pezzuti, L., Lecis, D., Castorina, S., Ricci, D., Fortini, S., Amore, F. M., De Crescenzo, F., & Lucchese, F. (2022). A haptic nonverbal cognitive test for children and adolescents with visual impairment. Journal of Visual Impairment & Blindness, 116(4), 485–495.
Chennaz, L., Valente, D., Baltenneck, N., Baudouin, J. Y., & Gentaz, E. (2022). Emotion regulation in blind and visually impaired children aged 3 to 12 years assessed by a parental questionnaire. Acta Psychologica (Amst), 225, 103553. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103553.
Demmin, D. L, Steven, M. & Silverstein S.M. (2020). Visual Impairment and Mental Health: Unmet Needs and Treatment Options. Clinical Ophthalmology, 14, 4229–4251.
Dutta, P. (2022). A study on emotional intelligence of visually impaired children in Kolkata. International Journal of Recent Scientific Research, 13(02), 451-454.
Farahani, A., Yarmohammadian, A., Malekpour, M., & Abedi, A. (2019). Relationship between self-handicapping and social supports with quality of life in blind individuals. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 8(173) 1-8. (In Persian)
Ferreira, R., & Sefotho, M. M. (2020). Understanding education for the visually impaired. Opening Eyes, Volume 1. AOSIS, Cape Town.
Gadiraju, V., Muehlbradt, A., & Kane, S. K. (2020). Braille blocks: Computational braille toys for collaborative learning. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-12).
Gentle, F., Silveira, S., & Gallimore, D. (2016). Vision impairment, educational principles and practice: Some Fundamentals. Sydney, Australia: RIDBC.
Gholami Hyderabadi, Z., Nawabinejad, Sh., Shafiabadi, A., & Delawar, A. (2013). Effectiveness comparison of group consultation with two approaches: reality therapy and positivism to increase tirelessness of mothers who have blind child. Educational Administration Research4(15), 57-76. (In Persian)
Grumi, S., Cappagli, G., Aprile, G., Mascherpa, E., Gori, M., Provenzi, L., & Signorini, S. (2021). Togetherness, beyond the eyes: A systematic review on the interaction between visually impaired children and their parents. Infant Behavior & Development, 64, 101590. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2021.101590
Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2018). Exceptional learners: An introduction to special education. 14th ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
Hewett, R., Douglas, G., & Keil, S. (2016). Transition to adulthood. Final summary report for project Longitudinal study of transitions experiences of blind and partially sighted young people (Phase 2), VICTAR, University of Birmingham report for the Nuffield Foundation, Birmingham.
Huang, H. H., Ragonesi, C. B., Stoner, T., Peffley, T., & Galloway, J. C. (2014). Modified toy cars for mobility and socialization: case report of a child with cerebral palsy. Pediatric Physical Therapy, 26(1), 76-84.
Jagun, O. O., Akinola, M. A., Betiku, O. O., & Salami, O. F. (2019). Blindness and rehabilitation concerns amongst pupils of a special education center in Southwestern Nigeria. International Journal of Research Granthaalayah, 7(6), 296–301.
Jenks, E. B. (2005). Explaining disability: Parents’ stories of raising children with visual impairments in a sighted world. Journal of Contemporary Ethnography, 34(2), 143-169.
Kamali, N., & Ashori, M. (2023). The effectiveness of orientation and mobility training on the quality of life for students who are blind in Iran. British Journal of Visual Impairment14(1), 95-112.
Kamali, S., Ameri, F., Khosravi, Z., & Ramezani, M. A. (2018). Lived experience of women of their husband’s extramarital relationships: A phenomenological study. Journal of Family Research14(1), 95-112. (In Persian)
Karami Nejad, R., Afrooz, G., Shokoohi-Yekta, M., Ghobari Bonab, B., & Hasanzadeh, S. (2020). Lived experience of parents of infants with down syndrome from early diagnosis and reactions to child disability. Tolo-e Behdasht, 19(3), 12-31. (In Persian)
Kuriakose, R. K., Khan, Z., Almeida, D. R., & Braich, P. S. (2017). Depression and burden among the caregivers of visually impaired patients: a systematic review. International Ophthalmology, 37(3), 767-777.
Lupón, M., Armayones, M., & Cardona, G. (2018). Quality of life among parents of children with visual impairment: A literature review. Research in Developmental Disabilities, 83, 120-131.
Manitsa, I., & Doikou, M. (2022). Social support for students with visual impairments in educational institutions: An integrative literature review. British Journal of Visual Impairment, 40(1), 29–47.
Mason, M. (2010,). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. Forum: Qualitative Social Research, 11(3), 1-15.
Mehrafza, M., Nakhostin Goldoost, A., & Kiamarsi, A. (2022). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on the aggression and anxiety of mentally retarded students. Journal of Applied Family Therapy3(3), 192-210. (In Persian)
Morrow, R., Rodriguez, A. & King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
Mousavi, S. F., & Asghari, M. (2020). The comparison of mood characteristics and components of marital interaction in mother’s regards to range of visually impairment in children. Clinical Psychology and Personality18(1), 43-55. (In Persian)
Ngwokabuenui, P. Y. (2015). Students’ indiscipline: Types, causes and possible solutions: The case of secondary schools in Cameroon retrieved from. Journal of Education and Practice, 6(22), 2015.
Paiva, S. (2020). Technological trends in improved mobility of the visually impaired. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. http://www.springer.com/series/15427
Rani, P. (2022). Parenting stress among parents of visually impaired children and speech and hearing impaired children. The Pharma Innovation Journal, 11(5), 1476-1478.
Ratliff, R. R. (2020). Parental involvement with students who are visually impaired and blind academic success (Doctoral dissertation, Northcentral University).
Rokach, A., Berman, D., & Rose, A. (2021). Loneliness of the blind and the visually impaired. Frontiers in Psychology12, 641711. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.641711
Sola-Carmona, J. J., Lopez-Liria, R., Padilla-Góngora, D., Daza, M. T., & Sánchez-Alcoba, M. A. (2013). Anxiety, psychological well-being and self-esteem in Spanish families with blind children. A change in psychological adjustment? Research in Developmental Disabilities, 34(6), 1886-1890.
Tellefson, M. J., Koehler, W. S., Botsford, K. D., & Cook, L. (2019). Orientation and mobility career, college, and community readiness standards: A Delphi study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 113(3), 220-234.
Urqueta Alfaro, A., Morash, V. S., Lei, D., & Orel-Bixler, D. (2018). Joint engagement in infants and its relationship to their visual impairment measurements. Infant Behavior & Development, 50, 311–323.
Varma, R., Bressler, N. M., Doan, Q. V., Danese, M., Dolan, C. M., Lee, A., & Turpcu, A. (2015). Visual impairment and blindness avoided with ranibizumab in Hispanic and non-Hispanic whites with diabetic macular edema in the United States. Ophthalmology, 122(5), 982-989.
Vonneilich, N., Lüdecke, D., & Kofahl, C. (2016). The impact of care on family and health-related quality of life of parents with chronically ill and disabled children. Disability and Rehabilitation, 38(8), 761-767.
Wiener, W. R., Welsh, R. L., & Blasch, B. B. (2010). Foundations of orientation and mobility (Vol. 1). New York: American Foundation for the Blind Press.
Wong, S. (2018). Traveling with blindness: A qualitative space-time approach to understanding visual impairment and urban mobility. Health & Place, 49, 85-92.
Xulu-Kasaba, Z. N., & Kalinda, C. (2022). Prevalence of blindness and its major causes in sub-Saharan Africa in 2020: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Visual Impairment, 40(3), 563-577.
Yousefi, S., Sharifi Daramadi, P., Rezayi, S., Asgari, M. (2021). Sensory-motor and perceptual spatial rehabilitation with a focus on parent-child interaction and fear of movement in children with visual impairment: A systematic review. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 10(5), 868-879. (In Persian)