مقایسه اثربخشی برنامه فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و مدیریت والدین به تنهایی بر راهبردهای مقابله‌ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/aftj.2023.350211.1684

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی، بر راهبردهای مقابله‌ای و رضایت زناشویی در مادران کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان پیش‌دبستانی شهر کاشمر در سال 1399-1400 بود که از این جامعه تعداد 120 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در چهار گروه 30 نفره به صورت تصادفی گمارده شدند که گروه اول برنامه‌ی آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و گروه دوم برنامه‌ی آموزش مدیریت والدین را طی 8 جلسه 120 تا 150 دقیقه‌ای هفتگی، و گروه سوم آزمایشی بسته‌ی آموزش ترکیبی را طی 16 جلسه 150 دقیقه‌ای دو روز در هفته دریافت نمودند. گروه گواه برنامه‌ای دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. همه افراد در هر سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پرسشنامه‌های رضایت زناشویی انریچ (1989) و راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (1984) را تکمیل کردند. در نهایت داده‌ها به روش‌های تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر با کمک نرم‌افزار SPSSV19 تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد هیچکدام از روش‌های آموزشی باعث اثربخشی در رضایت زناشویی نشد (08/0 =F و 98/0=P). این در حالی بود که در دو راهبرد مسأله‌محور (14/8 =F و 0001/0 = P) و هیجان‌محور (97/6 =F و 001/0= P) این میزان معنی‌دار بود. به این معنی که در مراحل پس‌آزمون و پیگیری آموزش ترکیبی از دو آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن‌آگاهانه مؤثرتر بود. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیان‌گر این است که آموزش ترکیبی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین می‌تواند باعث کاهش راهبردهای هیجان‌محور و افزایش راهبردهای مسأله‌محور شود، امّا در رضایت زناشویی تأثیری ندارد، لذا آگاهی والدین، معلمان، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of the Mindfulness Parenting Training Program along with Parent Management Training (Combined Training) with Mindfulness Parenting Training and Parent Management Training alone on Coping Strategies and Marital Satisfaction in Mothers of Preschool Children

نویسندگان [English]

  • Saydeh Atefeh Hossini Yazdi 1
  • Ali Mashhadi 2
  • Sayed Ali Kimiaei 3
  • Sayed Amir Amin Yazdi 4
1 PhD student, Department of Counseling, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of the mindful parenting training program along with parent management training (combined training) with mindful parenting training and parent management training alone on coping strategies and marital satisfaction in mothers of preschool children. Methods: The current research was a quasi-experimental design with a pre-test, post-test and two-month follow-up with a control group. The statistical population included all the mothers of preschool children in Kashmir city in 2019-2020, from which 120 people were selected by purposive sampling and randomly assigned to four groups include 30 subjects that first group received Mindful Parenting Training and second group received Parent Management Training in 8 sessions 120 to 150 minuties weekley, and last group received Combined Training in 16 sessions 150 minutes, two sessions per week. Control group didn’t recived any program and was wait list. In all three stages of pre-test, post-test and follow-up, all people completed Enrich's (1989) marital satisfaction questionnaires and Lazarus and Folkman's (1984) coping strategies. Finally, the data were analyzed by repeated measurement variance analysis methods with the help of SPSSV19 software. Results: The results showed that none of the educational methods were effective in marital satisfaction (F=0/08, P=0.98). This was despite the fact that in two problem-oriented (F= 6/97, P= 0/0001) and emotion-oriented strategies (F= 8/14, P= 0/001), this amount was significant. This means that in the post-test and follow-up phases, the combined training of parent management and mindful parenting was more effective. Conclusion: The findings of the research show that the combined training of mindful parenting and parenting management training can reduce emotion-oriented strategies and increase problem-oriented strategies, but it has no effect on marital satisfaction, so the awareness of parents, teachers, counselors, psychologists and other professionals about these trainings can be helpful

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Training Mindfulness Parenting Training
  • Parent Management Training
  • Coping Strategies Marital Satisfaction Mothers
بروکی میلان، حسن.، کمرزرین، حمید.، و زارع، حسین. (1393). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله­ای و علایم اعتیاد در بیماران وابسته به مواد. فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، 8(30): 156-143.
خاکپور، نعیمه.، محمدزاده ادملایی، رجبعلی.، صادقی، جمال.، و نازک­تبار، حسین. (1400). اثربخشی آموزش مهارت­های حل مسئله شناختی-اجتماعی بر راهبردهای مقابله­ای و احساس ناکامی نوجوانان دختر دارای رفتارهای پرخطر. نشریه روان پرستاری، 9(1): 77-88.
سربندی فراهانی، مهناز.، محمدخانی، شهرام.، و مرادی، علیرضا. (1393). اثر آموزش برنامه زایمان و فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب بارداری زنان باردار و مولفه­های روان­شناختی مرتبط با آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه تربیت معلم تهران.
عطایی­فر، ربابه.، و امیری، شعله. (1395). آزمون مدل علّی رابطه ارتباط مؤثر همسران ورابطه والد- فرزندی برای آموزش والدین دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، ۱۳(۱): 38-7.
قاسمی، علی.، آتش­پور، سید حمید.، و سجادیان، ایلناز. (1400). اثربخشی سبک فرزندپروری ذهن­آگاهانه بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی در زنان تک والد. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 2(4): 332-350.
نادری، لیلا.، مولوی، حسین.، و نوری، ابوالقاسم. (1394). پیش بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان براساس همدلی و بخشودن. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 16(62): 75-69.
نجاتی­فر، سارا.، آقازیارتی، علی.، و عابدی، احمد. (1401). اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر استرس والدگری مادران و پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 3(1): 1-20.
 
 
References
Anālayo, B. (2019). Adding historical depth to definitions of mindfulness. Current opinion in psychology, 28, 11-14.‏
Ataeifar, R., & Amiri, S. (2016). Testing the causal model of the effective relationship between spouses and parent-child relationship for the education of parents of elementary school students. Scientific-Research Quarterly of Family and Research, 13(1): 7-38. (In Persian)
Bartlett, L., Martin, A., Neil, A. L., Memish, K., Otahal, P., Kilpatrick, M., & Sanderson, K. (2019). A systematic review and meta-analysis of workplace mindfulness training randomized controlled trials. Journal of occupational health psychology, 24(1), 108-126.‏
Bellur, Z., Aydın, A., & Alpay, E. H. (2018). Mediating role of coping styles in personal, environmental and event related factors and posttraumatic growth relationships in women with breast cancer. Klinik Psikiyatri Dergisi, 21(1), 38-51.
Bögels, S., & Restifo, K. (2013). Mindful parenting: A guide for mental health practitioners. Springer Science & Business Media.‏
Brouki Milan, H., Kamrazarin, H., & Zare, Hossein. (2014). The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on improving coping strategies and addiction symptoms in drug dependent patients. Addiction and Substance Abuse Quarterly, 8(30): 156-143. (In Persian)
Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological inquiry, 18(4), 211-237.‏
Bullard, L., Wachlarowicz, M., DeLeeuw, J., Snyder, J., Low, S., Forgatch, M., & DeGarmo, D. (2010). Effects of the Oregon model of Parent Management Training (PMTO) on marital adjustment in new stepfamilies: a randomized trial. Journal of Family Psychology, 24(4), 485-496.‏
Contreras, J. M. F., Becerra, I. G., Palacios, A. G., Chavez, A., & Askins, M. C. (2021). Protocolo de intervención en flexibilidad psicológica y regulación emocional con terapia contextual en familias: Una serie de casos. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 8(3), 50-58.‏
Dardas, L. A., & Ahmad, M. M. (2015). Coping strategies as mediators and moderators between stress and quality of life among parents of children with autistic disorder. Stress and Health, 31(1), 5-12.‏
Dei, D. (2019). The Effect of Cognitive-Behavioral Marital Therapy (CBMT) on Marital Distresses among Married Couples in Ghana. Texila International Journal of Psychology, 4(1), 1-9.‏
DeLongis, A., & Zwicker, A. (2017). Marital satisfaction and divorce in couples in stepfamilies. Current opinion in psychology, 13, 158-161.‏
Du Plooy, K., & De Beer, R. (2018). Effective interactions: Communication and high levels of marital satisfaction. Journal of Psychology in Africa, 28(2), 161-167.‏
Emerson, L. M., Aktar, E., de Bruin, E., Potharst, E., & Bögels, S. (2021). Mindful parenting in secondary child mental health: key parenting predictors of treatment effects. Mindfulness, 12(2), 532-542.‏
Ergüner-Tekinalp, B., & Akkök, F. (2004). The effects of a coping skills training program on the coping skills, hopelessness, and stress levels of mothers of children with autism. International Journal for the Advancement of Counselling, 26(3), 257-269.‏
Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1993). ENRICH Marital Satisfaction Scale: A brief research and clinical tool. Journal of Family psychology, 7(2), 176-185.‏
Ghasemi, A., Atashpour, S. H., & Sajjadian, I. (2021). The effectiveness of mindful parenting style on reducing stress, anxiety and depression in single parent women. Applied Family Therapy Quarterly, 2(4): 332-350. (In Persian)
Goldstein, C. M., Josephson, R., Xie, S., & Hughes, J. W. (2012). Current perspectives on the use of meditation to reduce blood pressure. International journal of hypertension, 2012.‏
Goussé, V., Czernecki, V., Denis, P., Stilgenbauer, J. L., Deniau, E., & Hartmann, A. (2016). Impact of perceived stress, anxiety-depression and social support on coping strategies of parents having a child with Gilles de la Tourette syndrome. Archives of Psychiatric Nursing, 30(1), 109-113.‏
Greenlee, J. L., Piro‐Gambetti, B., Putney, J., Papp, L. M., & Hartley, S. L. (2022). Marital satisfaction, parenting styles, and child outcomes in families of autistic children. Family Process, 61(2), 941-961.
Griest, D. L., Forehand, R., Wells, K. C., & McMahon, R. J. (1980). An examination of differences between nonclinic and behavior-problem clinic-referred children and their mothers. Journal of Abnormal Psychology, 89(3), 497-500.‏
Heydari, M., Razban, F., Mirzaei, T., & Heidari, S. (2017). The effect of problem oriented coping strategies training on quality of life of family caregivers of elderly with Alzheimer. Asian Journal of Nursing Education and Research, 7(2), 168-172.‏
Hosseini Dowlatabadi, F., Saadat, S., & Jahangiri, S. (2013). The Relationship between Religious Attitudes and Marital Satisfaction among married personnel of departments of education in Rasht City, Iran. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 5(2), 102-110.‏
Jeong, J., Franchett, E. E., Ramos de Oliveira, C. V., Rehmani, K., & Yousafzai, A. K. (2021). Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. PLoS medicine, 18(5), e1003602.‏
Kazdin, A. E., Glick, A., Pope, J., Kaptchuk, T. J., Lecza, B., Carrubba, E., ... & Hamilton, N. (2018). Parent management training for conduct problems in children: Enhancing treatment to improve therapeutic change. International Journal of Clinical and Health Psychology, 18(2), 91-101.‏
Kazdin, A.E (2005). Parent management training: Treatment for oppositional, aggressive, and antisocial behavior in children and adolescents. New York: Oxford University Press.
Kenny, J., & Corkin, D. (2013). A children’s nurse’s role in the global development of a child with diabetes mellitus. Nursing children and young people, 25(9).‏
Khakpour, N., Mohammadzadeh Admolaei, R., Sadeghi, J., & Nazok Tabar, H. (2021). Effectiveness of social-cognitive problem solving skills training on coping strategies and feelings of failure of teenage girls with high-risk behaviors. Journal of Psychiatric Nursing, 9(1): 77-88. (In Persian)
 Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company.‏
Moreira, H., & Canavarro, M. C. (2018). The association between self-critical rumination and parenting stress: The mediating role of mindful parenting. Journal of Child and Family Studies, 27(7), 2265-2275.‏
Mousavi, M., Alavinezhad, R., & Moosavi, A. (2017). effects of Workplace Parent Management Training on Marital and Job satisfaction among iranian Working Parents. Frontiers in Sociology, 2, 19.‏
Muratori, P., Milone, A., Levantini, V., Ruglioni, L., Lambruschi, F., Pisano, S., ... & Lochman, J. E. (2019). Six-year outcome for children with ODD or CD treated with the coping power program. Psychiatry Research, 271, 454-458.‏
Murray, J., & Farrington, D. P. (2010). Risk factors for conduct disorder and delinquency: key findings from longitudinal studies. The Canadian Journal of Psychiatry, 55(10), 633-642.‏
Naderi, L., Molavi, H., & Nouri, A. (2015). Prediction of marital satisfaction of Isfahan couples based on empathy and forgiveness. Knowledge and Research in Applied Psychology, 16(62): 75-69. (In Persian)
Nejatifar, S., Aghaziarti, A., & Abedi, A. (2022). Effectiveness of mutual behavior analysis training on mothers' parenting stress and parental acceptance of gifted and aggressive children. Applied Family Therapy Quarterly, 3(1): 1-20. (In Persian)
Nunes C, Ferreira LI, Martins C, Pechorro P, Ayala-Nunes L. (2022). The enrich marital satisfaction scale: Adaptation and psychometric properties among at-risk and community Portuguese parents. Journal of Social and Personal Relationships,0(0), 1-21.
Parent, J., Dale, C. F., McKee, L. G., & Sullivan, A. D. (2021). The longitudinal influence of caregiver dispositional mindful attention on mindful parenting, parenting practices, and youth psychopathology. Mindfulness, 12(2), 357-369.‏
Petcharat, M., & Liehr, P. (2017). Mindfulness training for parents of children with special needs: Guidance for nurses in mental health practice. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 30(1), 35-46.‏
Piquero, A. R., Jennings, W. G., Diamond, B., Farrington, D. P., Tremblay, R. E., Welsh, B. C., & Gonzalez, J. M. R. (2016). A meta-analysis update on the effects of early family/parent training programs on antisocial behavior and delinquency. Journal of Experimental Criminology, 12(2), 229-248.‏
Price-Blackshear, M. A., Pratscher, S. D., Oyler, D. L., Armer, J. M., Cheng, A. L., Cheng, M. X., ... & Ann Bettencourt, B. (2020). Online couples mindfulness-based intervention for young breast cancer survivors and their partners: A randomized-control trial. Journal of Psychosocial Oncology, 38(5), 592-611.‏
Rothenberg, W. A., Hussong, A. M., & Chassin, L. (2017). Modeling trajectories of adolescent‐perceived family conflict: Effects of marital dissatisfaction and parental alcoholism. Journal of Research on Adolescence, 27(1), 105-121.‏
Sarbandi Farahani, M., Mohammadkhani, S., & Moradi, A. (2014). The effect of mindfulness-based childbirth and parenting program training on pregnant women's anxiety and psychological components related to it. Master's thesis in the field of clinical psychology, Tarbiat Moalem University, Tehran. (In Persian)
Scavenius, C., Chacko, A., Lindberg, M. R., Granski, M., Vardanian, M. M., Pontoppidan, M., ... & Eiberg, M. (2020). Parent management training Oregon model and family-based services as usual for behavioral problems in youth: A national randomized controlled trial in Denmark. Child Psychiatry & Human Development, 51(5), 839-852.‏
Schaap, G. M., Chakhssi, F., & Westerhof, G. J. (2016). Inpatient schema therapy for nonresponsive patients with personality pathology: Changes in symptomatic distress, schemas, schema modes, coping styles, experienced parenting styles, and mental well-being. Psychotherapy, 53(4), 402-412.‏
Sears, S., & Kraus, S. (2009). I think therefore I om: Cognitive distortions and coping style as mediators for the effects of mindfulness meditation on anxiety, positive and negative affect, and hope. Journal of clinical psychology, 65(6), 561-573.‏
Shen, F., Liu, Y., & Brat, M. (2021). Attachment, Self-Esteem, and Psychological Distress: A Multiple-Mediator Model. Professional Counselor, 11(2), 129-142.‏
Sims, M., Davis, E., Davies, B., Nicholson, J., Harrison, L., Herrman, H., ... & Priest, N. (2012). Mental health promotion in childcare centres: Childcare educators’ understanding of child and parental mental health. Advances in Mental Health, 10(2), 138-148.‏
Strolin-Goltzman, J., McCrae, J., & Emery, T. (2018). Trauma-informed resource parent training and the impact on knowledge acquisition, parenting self-efficacy, and child behavior outcomes: A pilot of the resource parent curriculum parent management training (RPC+). Journal of Public Child Welfare, 12(2), 136-152.‏
Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H., & Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3), 196-207.‏
Tomlinson, E. R., Yousaf, O., Vittersø, A. D., & Jones, L. (2018). Dispositional mindfulness and psychological health: A systematic review. Mindfulness, 9(1), 23-43.‏
Zhang, R., Gou, Y., Bai, B., Wang, Y., Gao, L., & Cheng, l. (2022). The Association between parental marital satisfaction and adolescent prosocial behavior in china: A moderated serial mediation model. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 5630.
Zhang, W., Wang, M., & Ying, L. (2019). Parental mindfulness and preschool children’s emotion regulation: The role of mindful parenting and secure parent-child attachment. Mindfulness, 10(12), 2481-2491.‏