اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی در خانواده به شیوه نقاشی درمانی بر روابط والد-فرزند و مهارت‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.22034/aftj.2023.349323.1674

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نقاشی درمانی بر روابط والد-فرزند و مهارت‌های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. از بین کلیه دختران پایه دوم ابتدایی شهرستان تاکستان 24 نفر به شیوه نمونه ­گیری دردسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. دانش ­آموزان گروه آزمایش به مدت 11 جلسه آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نقاشی درمانی برگرفته از مداخله‌گروهی هنر درمانی (مارتین، 2009) و برنامه‌های مداخله‌ای پیشین (احسان‌پور، 1395؛ شلانی، 1394)، شرکت کردند و گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رابطه والد-فرزند پیانتا (1994) و فرم معلم مهارت‌های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل کواریانس همراه با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، پس از آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه هنردرمانی مبتنی بر نقاشی، نمرات بعد نزدیکی در روابط والد-فرزند (09/28=F، 001/0=P) و مهارت­های اجتماعی (68/44=F، 001/0=P) افزایش معنی‌داری پیداکرده بود و نمرات بعد وابستگی (80/22=F، 001/0=P) و تعارض (58/133=F، 001/0=P) در روابط والدفرزند کاهش معنی‌داری پیدا کرده بود. نتیجه‌گیری: باتوجه به این یافته ­ها می­توان نتیجه گرفت که برای بهبود روابط والد-فرزند و مهارت­های اجتماعی کودکان، می­توان از آموزش مهارت­های ارتباطی به شیوه نقاشی درمانی استفاده کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of communication skills training through painting therapy on parent-child relationship and social skills of female second-grade elementary students

نویسندگان [English]

  • Zahra Ashoor 1
  • Yasser Rezapour Mirsaleh 2
  • Shekoofeh Mottaghi 3
1 , Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to investigate the effectiveness of communication skills training through painting therapy on parent-child relationships and social skills. Method: This was a quasi-experimental study with pretest, posttest and follow-up design which using experimental and control groups. Among all second-grade elementary female students in Takestan City, 24 participants were selected using available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The students in the experimental group participated in 11 sessions of communication skills training based on paint therapy which taken from group art therapy intervention (Martin, 2009) and previous intervention protocols (Ehsanpour, 2016; Shelani, 2015) and the control group did not receive any intervention. Data were gathered using parent-child relationship scale (Pianta, 1994) and social skills rating scale (teacher form) (Gresham & Elliott, 1990) in the pre-test, post-test and follow-up phases and analyzed using repeated measures analysis of covariance. Results: The results showed that in the experimental group, compared to the control group, after communication skills through painting therapy, the scores of closeness dimension in parent-child relationships (F= 28.09, P=.001) and social skills (F= 44.68, P=.001) had increased significantly and the scores of dependency (F= 22.80, P=.001) and conflict (F= 133.58, P=.001) dimension in parent-child relationships had significantly decreased. Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that to improve parent-child relationships and children's social skills, communication skills training through painting therapy can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Skills
  • Painting Therapy
  • Parent-Child Relationship
  • Social Skills
ابارشی، ربابه.، و تیموری، سعید. (1392). تأثیر قصه‌گویی همراه با ایفای نقش بر یادگیری مهارت‌های اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر. پژوهشنامه‌ی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد. شماره‌ی 7(2)، 1-18.
ابارشی، زهره.، طهماسیان، کارینه.، مظاهری، محمدعلی.، و پناغی، لیلی. (1388). تأثیر آموزش ارتقای روانی -اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر کودک بر خود- برنامه اثرمندی والدگری و رابطه مادر و کودک زیر سه سال. فصلنامه سلامت روانشناختی، 3(3)، 50-52.
احسان­پور، محمدحسین. (1395). اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی به شیوه قصه­گویی بر عملکرد رفتاری و مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان مهاجر افغان. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
اسدی گندمانی،رقیه.، نسائیان، عباس.، ادیب سرشکی، نرگس.، و کریملو، مسعود. (1392). تاثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقا همکاری، خویشتن‌داری و قاطعیت کودکان پسر اتیستیک 12-7 سال از دیدگاه معلمان. فصلنامه کودکان استثنایی، 13(3)، 33-44.
اکبری، هدا. (1392). اثربخشی نقاشی­ درمانی بر مهارت­های اجتماعی پسران کم­توان ذهنی آموزش پذیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه رازی.
بخشی، مریم. (1396). اثربخشی هنردرمانی بر مهارت­های اجتماعی­-ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف­پذیری رفتاری کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه زنجان.
جمالی فیروزآبادی، محمود.، و آقائی میبدی، آزاده. (1393). تأثیر قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی و رابطه کودک با والد کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 6(22)، 97-88.
حاج محمدی، فاطمه.، و سپاه­ منصور، مژگان. (1395). اثربخشی آموزش مهارت ارتباط بدون خشونت بر کاهش تعارض والد-فرزند در دانش­آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
حسن پوربابایی، الناز.، و سهیلی، جمال‌الدین. (1395). بررسی تأثیر نقاشی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان با توجه به کیفیت محیط کالبدی آن‌ها. فصلنامه علوم رفتاری، 27، 86-69.
خداپناهی، محمدکریم.، قنبری، سعید.، نادعلی، حسین.، و سیدموسوی، پریسا.(1391). کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش دبستانی. مجله روانشناسی تحولل، روانشناسان ایرانی،9(33)،5-13.
دارابی منش، فریبا. (1394). تأثیر هنردرمانی گروهی بر شاخص­های نقاشی و تعاملات اجتماعی کودکان با مادران مبتلابه سرطان. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه سمنان.
رادمنش، عصمت. (1394). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود روابط والد-فرزند، معلم و شاگرد و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علامه طباطبایی.
روشن چسلی، رسول. (1391). تأثیر قصه‌گویی مبتنی بر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان پر هشت‌تا ده‌ساله مبتلابه اختلال رفتار مقابله‌ای و بی‌اعتنائی. فصلنامه روانشناسی بالینی، 10(3)، 73-94.
 زارب، ژانت. (1992). ارزیابی و شناخت-رفتاردرمانی نوجوانان. ترجمه محمد خدایاری­فرد و یاسین عابدینی (1386). تهران: انتشارات رشد.
سبزوار، مریم.، لیاقتدار، محمدجواد.، و عابدی، احمد. (1394). مقایسه ابعاد مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان ابتدایی مدارس غیردولتی بدون کیف و دولتی شهر اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 10(1)، 120-105.
سپه وندی، سمیه.، صاحب‌الزمانی، محمد.، و فراهانی، حجت اله.(1398). بررسی تأثیر قصه‌گویی به روش ایفای نقش بر مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان اتیسمی. فصلنامه یافته، 21(1)، 25-37.
سعادت، ریحانه. (1397). بررسی اثربخشی بازی­درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر روابط والد-کودک، شادی و یادگیری اجتماعی-هیجانی در کودکان سنین پیش‌دبستانی 4 تا 6 ساله. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران.
سهرابی، سارا. (1397). تأثیر نقاشی مصور بر کاهش نشانه­های رفتاری و هیجانی کودکان ADHD و بهبود روابط والد-فرزندی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی.
شلانی، بیتا. (1394). اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مهارت­های اجتماعی و تکانش گری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/بیش­فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی.
شهری، مریم. (1392). بررسی تأثیر نقاشی­درمانی بر مهارت­های ارتباطی دانش­آموزان دختر کمرو. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی.
شهیم، سیما. (1381). بررسی مهارت­های اجتماعی در گروهی از دانش­آموزان ازنظر معلمان. مجله روان­شناسی و علوم تربیتی، 32(1)، 121-139.
طهماسیان، کارینه.،و خرم‌آبادی، راضیه. (1386). مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم با مادران کودکان بهنجار. فصلنامه خانواده پژوهی، 5(19)، 371-365.
طهماسیان، کارینه.، مهریار، امیر هوشنگ.، بوالهری، جعفر.، و بیرشک، بهروز. (1376). بررسی آموزش مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان. اندیشه و رفتار، 3(3)، 22-27.
عابدی، ثریا.، پورمحمدرضایی تجریشی، معصومه.، محمدخانی، پروانه.، و فرضی، مرجان. (1391). اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر-کودک در کودکان با اختلال بی­ فعالی/ نارسایی توجه. روان­شناسی بالینی، 15(3)، 63-73.
کلانتری، عبدالحسین.، و منصوری، امید.(1398). مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،(3)2،663-687.
لیبمن، ماریان. (2004). هنردرمانی مقدمه­ای بر هنر درمانی ویژه گروه­ها. ترجمه: علی زاده­­محمدی و حوری توکلی. (1389). تهران: انتشارات نشر قطره.
محمدی، اکبر.، و رادین، عاطفه.(1396). اثربخشی هنردرمانی بر پایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی. فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی.8(28).43-51.
مختاری، یلدا. (1389). اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت‌های اجتماعی کودکان آسپرگر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مظاهری، اکرم.، و رضاخانی، سیمین دخت. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برافزایش عزت‌نفس و کاهش تعارضات والد-فرزند در دختران دبیرستانی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 37(11)،131-149.
معتقدلاریجانی،زهرا.، وکیلی، محمدمسعود.،غفرانی پور، فضل‌الله.، و میرمحمدخانی، مجید. (1393). بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر مهارت‌های ارتباطی میان فردی. فصلنامه کومش، 16 (2)، 229-.238
موللی، گیتا.، جلیل‌آبکنار.، سمیه و عاشوری، محمد. (1393). بررسی اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی آسیب‌دیده شنوایی. مجله توان‌بخشی، ۱۶(۱)، 76-85.
مینوچین، سالوادور. (2009). خانواده و خانواده­درمانی. ترجمه: باقر ثنایی. (1387). تهران: نشر امیرکبیر.
یحیی محمودی، ندا.، ناصح، اشکان.، صالحی، سیروس و تیزدست. طاهر. (1392). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر قصه‌گویی بر مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده کودکان. روانشناسی تحولی (روانشناسان ایران)، 9(3)، 257-249.
References
Abarashi, R., & Teymouri, S. (2013). The effect of storytelling along with role playing on the learning of social skills of educable mentally disabled children. Educational Research Journal of Islamic Azad University, Bojnord Branch. No. 7(2), 1-18. (In Persian)
Abarashi, Z., Tahmasian, K., Mazaheri, M. A., & Panaghi, L. (2009). The effect of child's psychological-social development training through improving the mother-child's interaction on the self-parenting effectiveness program and the relationship between mother and child under three years of age. Psychological Health Quarterly, 3(3), 50-52. (In Persian)
Abedi, S., Pourmohammedrezaee Tajrishi, M., Mohammadkhani, P., & Farzi, M. (2011). Effectiveness of positive parenting group program on mother-child relationship in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Clinical Psychology, 15(3), 63-73. (In Persian)
Akbari, H. (2013). The effectiveness of drawing therapy on the social skills of educable mentally retarded boys. Master's thesis in general psychology, Razi University. (In Persian)
Al Hariri, A., & Faisal, E. (2013). Effects of teaching art activities by using the playing method to develop skills in preschool children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal on Developmental Disabilities19(1), 79.‏
Anim, J. O. (2012). The role of drawing in promoting the children’s communication in Early Childhood Education. Unpublished thesis. University of Malta.‏
Asadi Gandomani, R., Nesaian, A., Adib Sareshki, N., & Karimlou, M. (2013). The effect of theory of mind training on promoting cooperation, self-control and assertiveness of autistic boys aged 7-12 years from the teachers' point of view. Exceptional Children Quarterly, 13(3), 33-44. (In Persian)
Bakhshi, M. (2017). The effectiveness of art therapy on social-communication skills, emotional regulation and behavioral flexibility of children with autism. Master's thesis in general psychology, Zanjan University. (In Persian)
Bernardini, S., Porayska-Pomsta, K., & Smith, T. J. (2014). ECHOES: An intelligent serious game for fostering social communication in children with autism. Information Sciences264, 41-60.‏
British Association of Art Therapist. (2014). Art therapy information. 10-1. Available online at: https://www.baat.org/.
Carnes-Holt, K. (2012). Child–parent relationship therapy for adoptive families. The Family Journal20(4), 419-426.‏
Chong, H. J., & Kim, S. J. (2010). Education-oriented music therapy as an after-school program for students with emotional and behavioral problems. The Arts in Psychotherapy37(3), 190-196.‏
Darabi Menesh, F. (2015). The effect of group art therapy on painting indices and social interactions of children with mothers suffering from cancer. Master's thesis in general psychology, Semnan University. (In Persian)
Driscoll, K., & Pianta, R. C. (2011). Mothers' and Fathers' Perceptions of Conflict and Closeness in Parent-Child Relationships during Early Childhood. Journal of Early Childhood & Infant Psychology, (7), 1-24.
Ehsanpour, M. H. (2016). The effectiveness of teaching communication skills through storytelling on the behavioral performance and social skills of Afghan immigrant students. Master's thesis in general psychology, Islamic Azad University, Yazd branch. (In Persian)
Fatollahzadeh, N., Bagheri, P., Rostami, M., & Darbani, S. A. (2016). Effectiveness of social skills training on adaptation and self-efficacy of high school girl students. Journal of Applied Psychology, 10(3), 39.
Fleming, K. K. (2008). What Are They Telling Us? The Importance of Children's Drawings. Online Submission.‏
Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (1990). Social skills rating system: Manual. American guidance service.‏
Haegert, S. A. (1998). How does love grow? attachment processes in older adoptees and foster children as illustrated by fictional stories (Doctoral dissertation).‏
Haj Mohammadi, F., & Sepah Mansour, M. (2016). Effectiveness of non-violent communication skill training on reducing parent-child conflict in female students of the first secondary school in Tehran. Master's thesis in educational psychology, Islamic Azad University, Tehran branch. (In Persian)
Hassan Pourbabai, E., & Sohaili, J. (2016). Investigating the effect of painting therapy on children's behavioral problems according to the quality of their physical environment. Quarterly Journal of Behavioral Sciences, 27, 86-69. (In Persian)
Herbert, J. D., Gaudiano, B. A., Rheingold, A. A., Myers, V. H., Dalrymple, K., & Nolan, E. M. (2005). Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. Behavior therapy36(2), 125-138.‏
Hoza B, Smith AL, Shoulberg EK, Linnea KS, Dorsch TE, Blazo JA, Alerding CM, McCabe GP.(2015) A randomized trial examining the effects of aerobic physical activity on attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in young children. J Abnorm Child Psychol. 43(4):655-67.
Jamali Firouzabadi, M., & Aghaei Meybodi, A. (2014). The effect of storytelling on social skills and the child's relationship with the parent of preschool children. Psychological Research Quarterly, 6(22), 97-88. (In Persian)
Kalantari, A. H., & Mansouri, O. (2019). Journal of Social Studies and Research in Iran,(3)2,663-687. (In Persian)
Khodapanahi, M. K., Ghanbari, S., Nadali, H., & Seyed Mousavi, P. (2012). The quality of mother-child relationships and anxiety symptoms in preschool children. Journal of Evolutionary Psychology, Iranian Psychologists, 9(33), 5-13. (In Persian)
Klein, A. M., Liber, J. M., van Lang, N. D., Reichart, C., Nauta, M., van Widenfelt, B. M., & Utens, E. M. (2021). The role of social skills in predicting treatment-recovery in children with a social anxiety disorder. Research on child and adolescent psychopathology, 49(11), 1461-1472.
 Klockars, L., & Sirola, R. (2001). The mother-daughter love affair across the generations. The psychoanalytic study of the child56(1), 219-237.‏
Kochanska, G., Boldt, L. J., & Goffin, K. C. (2019). Early relational experience: A foundation for the unfolding dynamics of parent–child socialization. Child Development Perspectives, 13(1), 41-47.
Kulik, L., Amici, F., Langos, D., & Widdig, A. (2015). Sex differences in the development of social relationships in rhesus macaques (Macaca mulatta). International journal of primatology36(2), 353-376.‏
Landgarten, H. B. (2013). Clinical art therapy: A comprehensive guide. Routledge.‏
Levick, M. (1983). They could not talk and so they drew: Children’s styles of coping and thinking. Springfield, IL: Charles C Thomas.
Liebman, M. (2004). Art therapy, an introduction to art therapy for groups. Translation: Alizadeh Mohammadi and Hori Tavakoli. (2010). Tehran: Drop Publications. (In Persian)
Martin N. Art as an Early Intervention Tool for Children with Autism. First edition. London: Jessica Kingsley; 2009, pp:135 -140.
Mata, Á. N. D. S., & et al. (2021). Training in communication skills for self-efficacy of health professionals: a systematic review. Human resources for health, 19(1), 1-9.
Mazaheri, A., & Rezakhani, S. (2017). The effectiveness of communication skills training on increasing self-esteem and reducing parent-child conflicts in high school girls. Research in educational systems, 37(11), 131-149. (In Persian)
 McCaffrey, T., Edwards, J., & Fannon, D. (2011). Is there a role for music therapy in the recovery approach in mental health?.  The Arts in Psychotherapy38(3), 185-189.‏
Mendo-Lázaro, S., León-del-Barco, B., Felipe-Castaño, E., Polo-del-Río, M. I., & Iglesias-Gallego, D. (2018). Cooperative team learning and the development of social skills in higher education: the variables involved. Frontiers in Psychology, 9, 1536.
Minuchin, S. (2009). Family and family therapy. Translation: Bagher Sanai. (2008). Tehran: Amirkabir Publishing. (In Persian)
Mohammadi, A., & Radin, A. (2017). Effectiveness of painting-based art therapy on reducing depression, anxiety and aggression in preschool children. Quarterly Journal of Cognitive Analytical Psychology. 8(28). 43-51. (In Persian)
Mokhtari, Y. (2010). The effectiveness of theory of mind training on the social skills of Asperger children. Master's thesis, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Motaghed Larijani, Z., Vakili, M. M., Ghofranipour, F., & Mirmohammadkhani, M. (2014). Investigating the effect of training program on interpersonal communication skills. Komesh Quarterly, 16 (2), 229-238 (In Persian)
Mullally, G, Jalil Abkenar, S., & Ashuri, M. (2014). Investigating the effectiveness of group play therapy on the social skills of hearing-impaired preschool children. Journal of Rehabilitation, 16(1), 76-85. (In Persian)
Naeini, T. S., Arshadi, F. K., Hatamizadeh, N., & Bakhshi, E. (2013). The effect of social skills training on perceived competence of female adolescents with deafness. Iranian Red Crescent Medical Journal15(12), e5426.
Nosrati, M., & Nemattavousi, M. (2020). The Effectiveness of Parent-Child Relationship-Based Play Therapy in Improving Parent-Child Conflict and Maternal Parenting Self-Efficacy. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 2(1), 87-104.
Pianta, R. C. (1994). Patterns of relationships between children and kindergarten teachers. Journal of school psychology32(1), 15-31.‏
Pourmohamadreza-Tajrishi, M., Ashouri, M., Afrooz, G. A., Arjmandnia, A. A., & Ghobari-Bonab, B. (2015). The Effectiveness of positive parenting program (Triple-P) training on interaction of mother-child with intellectual disability. Rehabilitation, 16(2), N2.
Radmanesh, E. (2015). Investigating the effectiveness of social skills training on improving parent-child, teacher-student relationships and academic performance of students in Tehran. Master's thesis in Educational Psychology, Allameh Tabatabai Faculty. (In Persian)
Roshan Chesley, R. (2012). The effect of storytelling based on social skills training on the improvement of social skills and behavioral problems of eight- to ten-year-old students with oppositional behavior disorder and neglect. Clinical Psychology Quarterly, 10(3), 73-94. (In Persian)
Saadat, R. (2018). Investigating the effectiveness of play therapy based on parent-child relationship on parent-child relationships, happiness and social-emotional learning in preschool children aged 4 to 6 years. Master's thesis in general psychology, University of Tehran. (In Persian)
Sabzevar, M., Liaghatdar, M. J., & Abedi, A. (2015). Comparison of the dimensions of social skills of primary school students in public and private schools in Isfahan city. New Educational Approaches, 10(1), 105-120. (In Persian)
Sepahvandi, S., Sahebozamani, M., & Farahani, H. (2019). Investigating the effect of storytelling through role playing on communication and social skills of autistic children. Found Quarterly, 21(1), 25-37. (In Persian)
Shahim, S. (2002). Examination of social skills in a group of students from the teachers' point of view. Journal of Psychology and Educational Sciences, 32(1), 121-139. (In Persian)
Shahri, M. (2013). Investigating the effect of drawing therapy on the communication skills of female students in Kamru. Master's thesis, field of general psychology, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian)
Shelani, B. (2015). The effectiveness of art therapy with painting approach on social skills and impulsivity of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Master's thesis in general psychology, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian)
Sirois, M. S., Bernier, A., & Lemelin, J. P. (2019). Child temperamental anger, mother–child interactions, and socio-emotional functioning at school entry. Early childhood research quarterly, 47, 30-38.
Sohrabi, S. (2018). The effect of illustration on reducing behavioral and emotional symptoms of ADHD children and improving parent-child relationships. Master's thesis, field of general psychology, Islamic Azad University, Quds branch, Faculty of Humanities. (In Persian)
Tahmasian, K, & Khorramabadi, R. (2007). Comparison of parenting stress in mothers of children with autism disorder with mothers of normal children. Family Studies Quarterly, 5(19), 371-365. (In Persian)
Tahmasian, K, Mahyar, A. H., Bolhari, J., & Birashk, B. (1376). Investigating the education of mothers in reducing children's behavioral disorders. Thought and Behavior, 3(3), 22-27. (In Persian)
Tompkins, V., & Villaruel, E. (2022). Parent discipline and pre-schoolers’ social skills. Early Child Development and Care, 192(3), 410-424.
Vatankhah, H., Daryabari, D., Ghadami, V., & Naderifar, N. (2013). The effectiveness of communication skills training on self-concept, self-esteem and assertiveness of female students in guidance school in Rasht. Procedia-Social and Behavioral Sciences84, 885-889.‏
Wolf, L. (2003). What is art therapy? Journal of Canadian art therapy association, 16(2), 1-2.
Yahya Mahmoudi, N, Naseh, A, Salehi, S., & Tizdast. T. (2013). The effectiveness of social skills training based on storytelling on children's externalizing behavioral problems. Evolutionary Psychology (Iranian Psychologists), 9(3), 257-249. (In Persian)
Yoo, M. S., & Park, H. R. (2015). Effects of case‐based learning on communication skills, problem‐solving ability, and learning motivation in nursing students. Nursing & health sciences17(2), 166-172.‏
Zarb, J. (1992). Assessment and cognitive-behavioral therapy of adolescents. Translated by Mohammad Khodayari Fard and Yasin Abedini (2007). Tehran: Rushd Publications. (In Persian)
Zarra‐Nezhad, M., Kiuru, N., Aunola, K., Zarra‐Nezhad, M., Ahonen, T., Poikkeus, A. M., & Nurmi, J. E. (2014). Social withdrawal in children moderates the association between parenting styles and the children's own socioemotional development. Journal of Child Psychology and Psychiatry55(11), 1260-1269.‏‏