بررسی سیر تحولی توانایی‌های توجهی و بازشناسی هیجانی در کودکان با تحول طبیعی و غیر طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.347880.1651

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولی توانایی های توجهی و بازشناسی هیجانی در کودکان پیش دبستانی و دبستانی با تحول طبیعی و غیر طبیعی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر، مطالعهای توصیفی و از نوع مقایسه ای بود. جامعه‌ پژوهش شامل تمامی کودکان بیش فعال تحت درمان در مراکز مشاوه روحانا و تعادل و کودکان پیش دبستانی و دبستانی در مدارس منطقه ۱، ۲ و ۳ تهران در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بود. از میان این کودکان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 410 کودک انتخاب گردید. برای گردآوری دادهها از آزمون عملکرد پیوسته راسولد و همکاران (1956)، و آزمون بازشناسی هیجان اکمن (2007) استفاده شد. برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی بوسیله SPSS-22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد شرکت کنندگان در دو گروه نرمال و بیش فعال، توانایی توجهی و بازشناسی هیجانی متفاوتی دارند و این تفاوت در تمامی مولفه های در سطح 001/0 معنادار است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، توجه و بازشناسی هیجانی در کودکان نقش مهمی در بهبود ارتباطات اجتماعی و عملکرد تحصیلی آنها دارد. از این رو بررسی و تقویت آن در سنین دبستانی در حدود 4 تا 8 سالگی و حتی تا سن 12 سالگی که تحول قطعه های پیشانی کامل می گردد، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Evolution of Attention Abilities, and Emotional Recognition in Children with Normal and Abnormal Development

نویسندگان [English]

  • Mahtab Norouzian 1
  • Vahid Nejati 2
  • Fariborz Bagheri 3
1 PhD Student in General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to investigate the evolution of attention and emotional recognition abilities in preschool and elementary school children with normal and abnormal development. Methods: The current research was a descriptive and comparative study. The research population included all hyperactive children under treatment at Mashavah Rouhana and Tivat centers and preschool and primary school children in schools in District 1, 2 and 3 of Tehran in the academic year of 2017-2018. Among these children, 410 children were selected using a multi-stage random sampling method. To collect data, the continuous performance test of Rossold et al. (1956) and Ekman's emotion recognition test (2007) were used. To analyze the data, one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test were used by SPSS-22. Results: The results of the analysis of variance showed that the participants in two groups, normal and hyperactive, have different ability to pay attention and recognize emotions, and this difference is significant in all components at the 0.001 level. Conclusion: According to the results of the present study, attention and emotional recognition in children play an important role in improving their social communication and academic performance. Therefore, examining and strengthening it in primary school ages around 4 to 8 years old and even up to 12 years old when the transformation of the frontal parts is complete, plays an important role in academic success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Abilities
  • Emotional Recognition
  • Normal and Abnormal Development