مدل یابی تاثیر عوامل فردی، آموزشی و خارجی موثر بر بهزیستی روان‌شناختی در کودکان با نقش میانجی آموزش رسانه‌ای مهارت‌های زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22034/aftj.2023.347705.1646

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی عوامل فردی، آموزشی و خارجی مؤثر بر بهزیستی روان‌شناختی در کودکان با نقش میانجی آموزش رسانه‌ای مهارت‌های زندگی انجام گرفت. روش پژوهش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع توصیفی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات جزء مطالعات پیمایشی بحساب می‌آید. برای انجام تحقیق، در ادبیات کلیه عوامل مرتبط با موضوع بهزیستی روان‌شناختی در کودکان با تکیه بر مبانی نظری و ادبیات شناسایی شده و در ادامه، جهت اعتبارسنجی گویه‌ها بارهای عاملی گویه‌ها ارائه شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان و کارشناسان حوزه روان‌شناسی بودند که به‌طور ویژه مطالعاتی در حوزه کودکان داشتند. برای انتخاب افراد شرکت‌کننده از روش نمونه‌گیری هدفمند و روش گلوله‌برفی استفاده شده و در نهایت 20 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از مدل ساختاری تفسیری انجام گرفت. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که عوامل زمینه‌ساز بهزیستی در سه بُعد فردی، آموزشی و خارجی تقسیم می‌شوند که عواملی از قبیل هوش هیجانی، ویژگی‌های شخصیت، خودتنظیمی، مسئولیت‌پذیری، خودکارآمدی، تنظیم هیجان، حمایت اجتماعی ادراک ‌شده، ذهن‌آگاهی، الگوهای ارتباطی، استرس و اضطراب اجتماعی برای بُعد فردی، آموزش مدیریت والدین، عملکرد تحصیلی، آموزش هوش مثبت، آموزش مهارت‌های زندگی و عملکرد خانواده برای بُعد آموزشی و در نهایت، ارتباط والد-فرزند، انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، شبکه‌های اجتماعی، اشتغال والدین، اعتیاد اینترنتی و بازی‌های رایانه‌ای به عنوان عوامل خارجی مؤثر بر بهزیستی روان‌شناختی کودکان در مدل مطرح شده‌اند. نتیجه‌گیری: بنابراین توصیه می‌شود که خانواده‌ها با افزایش حضور در محیط‌های اجتماعی و اعتماد کردن به کودکان خود، روحیه ابراز احساسات و تجربیات را در کودکان خود تقویت کنند، چرا که این مسئله باعث تقویت بهزیستی روان‌شناختی در کودکان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the impact of individual, educational and external factors affecting psychological well-being in children with the mediating role of life skills media education

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Heidari Mashhour 1
  • saeedeh hosseini 2
  • Karim Afsharinia 3
  • Mokhtar Arefi 3
1 PhD student in general psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Aim: The current research was conducted with the aim of modeling individual, educational and external factors affecting psychological well-being in children with the mediating role of life skills media education. Methods: This research is descriptive in terms of its purpose and is considered a survey study in terms of data collection. To conduct the research, all the factors related to the issue of psychological well-being in children were identified in the literature by relying on the theoretical foundations and the literature, and then, in order to validate the items, the factor loadings of the items were presented. The statistical population of the research was the experts in the field of psychology, who especially had studies in the field of children. Purposeful sampling and snowball method were used to select the participants and finally 20 people were considered as a statistical sample. Data analysis was also done using interpretive structural model. Results: The findings of the research showed that the factors underlying well-being are divided into three personal, educational and external dimensions, which include factors such as emotional intelligence, personality traits, self-regulation, responsibility, self-efficacy, emotion regulation, perceived social support, mindfulness, communication patterns, stress and anxiety. social for the individual dimension, parent management training, academic performance, positive intelligence training, life skills training and family performance for the educational dimension and finally, parent-child relationship, family cohesion and flexibility, socio-economic status, social networks, parental employment, Internet addiction and computer games have been proposed as external factors affecting children's psychological well-being in the model. Conclusion: Therefore, it is recommended that families strengthen the spirit of expressing feelings and experiences in their children by increasing their presence in social environments and trusting their children, because this issue strengthens the psychological well-being of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological well-being
  • individual factors
  • educational factors
  • external factors
  • media education of life skills
اسدی، مرجان.، و ضامنی، لیلا. (1400) نقش رفتارهای سبک زندگی در بهزیستی روان‌شناختی کودکان در دوره همه‌گیری کووید-19، مجله سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن)، 2(2)، 17-29.
امیری، محسن.، پورحسین، رضا.، نجفی، سارا.، معراجی، لیلا.، و معصومی، مینا. (1397). تأثیرآموزش روش‌های مدیریت تنیدگی بر بهزیستی روان‌شناختی در میان والدین کودکان با ناتوانی‌های جسمانی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی، ۱۷(۶۶)، 175-165.
آقابابایی ، سارا.، و تقوی، مریم. (1398) اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان اوتیسم و علائم کودکان، نشریه: روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 6(6)، 33-56.
باقری، محبوبه.، طهماسیان، کارینه.، و مظاهری، محمد. (1397) اثربخشی برنامه ترکیبی والدگری ذهن آگاهانه و آموزش مدیریت والدین بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی کودکان، مطالعات روان شناسی بالینی، 8(30)، 13-20.
بقائی، نسرین.، صفاریان طوسی، محمدرضا.، خوی‌نژاد، غلامرضا.، و خدیوی، غلامرضا (1399). ناگویی هیجانی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش آموزان نوجوان دختر با مشکلات روان تنی: نقش میانجی تنهایی. دو فصلنامه روانشناسی معاصر، 15(1)، 67-53.
حسن‌پور، معصومه. (1400). بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و امنیت روانی با بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان در کلاس های چند پایه و تلفیقی. نشریه پژوهش در آموزش کلاس‌های تلفیقی و چندپایه، 1(1)، 92-85.
حسینی مهرآبادی، حکیمه سادات.، و عبدی زرین، سهراب. (1400). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر اساس عملکرد خانواده و سبک‌های هویت در دانشجویان دختر دانشگاه قم در سال تحصیلی 97-1396. پژوهش‌نامه زنان، 12(35)، 68-43.
رضاپور، یوسف.، پورباغبان، سجاد.، و فتحی، آیت الله. (1392) پیش بینی تغییرات تعلل ورزی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی دانشگاهی و رضایت از زندگی، نشریه: پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)، 8(32)، 23-38.
شریفی رهنمو، سعید.، فتحی، آیت‌اله.، و شریفی رهنمو، مجید. (1400). رابطه میزان اعتیاد اینترنتی با اهمال کاری تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان متوسطه. چشم انداز برنامه درسی و آموزش، 1(2)، 92-80.
طباطبائی‌نژاد، فاطمه سادات. (1400). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر باورهای معرفت شناختی و بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان پسر. مجله روانشناسی اجتماعی، 9(59)، 142-131.
عابد، نازنین.، پاکدامن، شهلا.، مظاهری، محمدعلی.، حیدری، محمود.، و طهماسیان، کارینه. (1396). تعیین اثربخشی بسته آموزشی گوش دادن احترام‌آمیز به کودکان بر بهزیستی روان شناختی آنان. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 7(26). 42-25.
عالی‌پور، سیروس.، و زغیبی‌قناد، سیمین. (1396). بررسی رابطه ذهن آگاهی با بهزیستی روانشناختی: نقش تنظیم التزام راهبردی و عزت نفس. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 3(2)، 18-1.
عبدالقادری، ماریه.، کافی ماسوله، سید موسی.، مرادی کلارده، پریسا. (1399). اثربخشی ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و رضایت از زندگی در دانش‌‌آموزان دختر دارای والدین مطلقه. رویش روان شناسی. ۹(۱۲)، 74-65.
فضیلت منش، سیدنصرت‌اله.، و پورحقیقی، مهران. (1398). بررسی رابطه کنترل عاطفی و جهت‌گیری مذهبی با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت، اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.
قادری، فرزاد.، و علایی‌نژاد، ندا. (1399). نقش مثبت بازی‌های رایانه‌ای در تحول، بهزیستی روان‌شناختی و عملکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان. رویش روان شناسی، ۹(۱۱)، ۱۴۸-۱۳۹.
قدرتی، زیبا.، و قدرتی، سیما. (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی از طریق بازی بر مشکلات رفتاری دانش‌آموزان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(32)، 178-161.
کاظمیان مقدم، کبری.، و هارون‌رشیدی، همایون. (1400). رابطه الگوهای ارتباطی، انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده با بهزیستی روان‌شناختی: واسطه گری سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 16(67)، 178-161.
کردنوقابی، رسول.، و شریفی، حسن پاشا. (1384) تهیه و تدوین برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه، نشریه: نوآوری های آموزشی، 4(12)، 0-0.
 
 
 
References
Abbasian, M., Baneshi, A., Shirazi Fard, M. (2015). The role of basic beliefs and life-management strategies in students' subjective well-being. Applied Psychological Research Quarterly, 6(3), 87-100.
Abdul Ghadri, Maria., Kafi Masuleh, S. M., & Moradi Kalardeh, P. (2020). The effectiveness of mindfulness on psychological well-being and life satisfaction in female students with divorced parents. Development of psychology. 9(12), 74-65. (In Persian)
Abed, N., Pakdaman, S, Mazaheri, M. A., Heydari, M., & Tahmasian, K. (2017). Determining the effectiveness of the educational package of respectful listening to children on their psychological well-being. Clinical Psychology Studies, 7(26). 25-42. (In Persian)
Aghababai, S., & Taghavi, M. (2019) Effectiveness of cognitive therapy training based on mindfulness on the psychological well-being of mothers of autistic children and children's symptoms, Journal: Psychology and Cognitive Psychiatry, 6(6), 33-56. (In Persian)
Alipour, S., & Zoghibi Ghanad, S. (2017). Investigating the relationship between mindfulness and psychological well-being: the role of regulating strategic commitment and self-esteem. Journal of Positive Psychology, 3(2), 1-18. (In Persian)
Amiri, M., Pourhossein, R., Najafi, S., Meraji, L., & Masoumi, M. (2018). The effect of teaching stress management methods on psychological well-being among parents of children with physical disabilities. Scientific Research Quarterly of Psychological Sciences, 17(66), 175-165. (In Persian)
Arslan, G., & Allen, K. A. (2021). School victimization, school belongingness, psychological well-being, and emotional problems in adolescents. Child Indicators Research, 1-17.
Asadi, M., & Zamani, L. (2021) The role of lifestyle behaviors in children's psychological well-being during the covid-19 pandemic, Journal of Health and Sports: New Approaches (Soren), 2(2), 17-29. (In Persian)
Baghaei, N., Safarian Tousi, M. R., Khoynejad, G., & Khedevi, G. (2020). Emotional dyslexia and psychological well-being in adolescent female students with psychosomatic problems: the mediating role of loneliness. Bi Quarterly of Contemporary Psychology, 15(1), 53-67. (In Persian)
Bagheri, M., Tahmasian, K., & Mazaheri, M. (2018) The effectiveness of a combined program of mindful parenting and parent management training on children's psychological well-being and happiness, Clinical Psychology Studies, 8(30), 13-20. (In Persian)
Bruggeman, H., Van Hiel, A., Van Hal, G., & Van Dongen, S. (2019). Does the use of digital media affect psychological well-being? An empirical test among children aged 9 to 12. Computers in Human Behavior, 101, 104-113.
Caffo, E., Scandroglio, F., & Asta, L. (2020). Debate: COVID‐19 and psychological well‐being of children and adolescents in Italy. Child and Adolescent Mental Health, 25(3), 167-168.
Fazhet Menesh, S. N., & Pourhaqighi, M. (2019). Investigating the relationship between emotional control and religious orientation with the psychological well-being of Islamic Azad University students, Dehdasht branch, the first international conference on modern researches in psychology, counseling and behavioral sciences, Tehran. (In Persian)
Ge, T. (2020). Effect of socioeconomic status on children’s psychological well-being in China: The mediating role of family social capital. Journal of Health Psychology, 25(8), 1118-1127.
Ghaderi, F., & Alainejad, N. (2020). The positive role of computer games in the development, psychological well-being and executive functions of children and adolescents. Development of Psychology, 9(11), 139-148. (In Persian)
Ghodrati, Z., & Ghodarti, S. (2017). The effectiveness of teaching life skills through games on students' behavioral problems. Counseling and Psychotherapy Culture, 8(32), 178-161. (In Persian)
Hasanpour, M. (2021). Examining the relationship between Internet addiction and mental security with the psychological well-being of students in multi-grade and integrated classes. Journal of Research in Integrated and Multigrade Classroom Education, 1(1), 85-92. (In Persian)
Hosseini Mehrabadi, H., & Abdi Zarin, S. (2021). Predicting psychological well-being and social responsibility based on family functioning and identity styles in female students of Qom University in the academic year 2017-97. Research Journal of Women, 12(35), 68-43. (In Persian)
Huebner, N., Essler, S., Hazzam, A., & Paulus, M. (2021). Children’s psychological well-being and problem behavior during the COVID-19 pandemic: An online study during the lockdown period in Germany. PloS one16(6), e0253473.
Kazemian Moghadam, K., & Haroon Rashidi, H. (2021). The relationship between family communication patterns, cohesion and flexibility with psychological well-being: the mediation of psychological hardiness in students. Educational Research Quarterly, 16(67), 178-161. (In Persian)
Kim J. (2017). Perceived parent–child communication and well-being among Ethiopian adolescents. International Journal of Adolescence and Youth23(1), 109-117.
Kordnoghabi, R., & Sharifi, H. P. (2005) Preparation and compilation of life skills curriculum for secondary school students, Journal: Educational Innovations, 4(12), 0-0. (In Persian)
Lin, Y., Mutz, J., Clough, P. J., & Papageorgiou, K. A. (2017). Mental toughness and individual differences in learning, educational and work performance, psychological well-being, and personality: A systematic review. Frontiers in psychology, 8, 13-45.
Mash, R. A., Barkley, E. (2006). Mindfulness and self-compassion as predictors of psychological wellbeing in long-term meditators and matched nonmeditators. The Journal of Positive Psychology7(3), 230-238.
McAuley, V., Rose, D. (2010). University student mental well-being during COVID-19 outbreak: What are the relationships between information seeking, perceived risk and personal resources related to the academic context?. Sustainability12(17), 7039.
Przybylski, A. K., & Weinstein, N. (2019). Digital screen time limits and young children's psychological well‐being: Evidence from a population‐based study. Child development, 90(1), 56-65.
Rahimi Nejad, U., Herdman, M., Devine, J., Otto, C., Bullinger, M., Rose, M., & Klasen, F. (2016). The European KIDSCREEN approach to measure quality of life and well-being in children: development, current application, and future advances. Quality of life research, 23(3), 791-803.
Ravens-Sieberer, U., Herdman, M., Devine, J., Otto, C., Bullinger, M., Rose, M., & Klasen, F. (2014). The European KIDSCREEN approach to measure quality of life and well-being in children: development, current application, and future advances. Quality of life research, 23(3), 791-803.
Rezapour, Y., Pourbaghban, S., & Fathi, A. (2013) Predicting changes in academic procrastination based on academic self-efficacy and life satisfaction, Journal: New Psychological Researches (Tabriz University Psychology), 8(32), 23-38. (In Persian)
Romo-González, T., Ehrenzweig, Y., Sánchez-Gracida, O. D., Enriquez-Hernandez, C. B., Lopez-Mora, G., Martinez, A. J., & Larralde, C. (2014). Promotion of individual happiness and wellbeing of intervention. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 5(2), 79, 102.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology, 52(1), 141-166.
Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current directions in psychological science, 4(4), 99-104.
Sagone, E., & De Caroli, M. E. (2014). Relationships between psychological well-being and resilience in middle and late adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 881-887.
Sanders, M. R., Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Day, J. J. (2014). The Triple P-Positive Parenting Program: A systematic review and meta-analysis of a multi-level system of parenting support. Clinical psychology review34(4), 337-357.
Sharifi Rahnamo, S., Fathi, A., & Sharifi Rahnamo, M. (2021). The relationship between internet addiction and academic procrastination and psychological well-being of high school students. Perspectives on Curriculum and Instruction, 1(2), 80-92. (In Persian)
Smith, G. D., & Yang, F. (2017). Stress, resilience and psychological well-being in Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 49, 90-95.
Stark, J., Singleton, P. A., & Uhlmann, T. (2019). Exploring children’s school travel, psychological well-being, and travel-related attitudes: Evidence from primary and secondary school children in Vienna, Austria. Travel Behaviour and Society, 16, 118-130.
Tabatabainejad, F. S. (2021). The effectiveness of teaching life skills with an Islamic approach on the epistemological beliefs and psychological well-being of male students. Journal of Social Psychology, 9(59), 142-131. (In Persian)
Twenge, J. M. (2019). More time on technology, less happiness? Associations between digital-media use and psychological well-being. Current Directions in Psychological Science, 28(4), 372-379.