مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان شناسی و مشاوره، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/aftj.2023.347587.1649

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال انجام شد.مواد و روش‌ها: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان 5 تا 7 سال مراجعه کننده به مراکز و کلینیک های مشاوره و روان شناسی شهر تهران در هر دو گروه دختر و پسر در سال 1400 بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 45 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و یک گروه کنترل به روش بازی درمانی و آموزش حل مساله و یک گروه کنترل، تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مسئولیت پذیری (کالیفرنیا، 1951)، تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و سازگاری (ماتسون، 1983) انجام پذیرفت. یافته ها: بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری (05/0>P) گروه آزمودنی به طور معناداری موثر بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای حذف اثر پیش‌آزمون با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شد. نتیجه گیری: در نتیجه، با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که بازی درمانی و آموزش حل مساله جهت افزایش مسئولیت پذیری، سازگاری و کاهش تحمل پریشانی در کودکان 5 تا 7 سال به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of play therapy and problem solving training on responsibility, distress tolerance and adaptation of 5-7 year old children

نویسندگان [English]

 • Mahsa Tajali 1
 • Ahmmad Baseri 2
 • Hassan Asadzadeh 3
1 Ph.D. student, Department of Psychology and Counseling, North Tehran Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران ، ایران
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of play therapy and problem solving training on responsibility, distress tolerance and adaptation of 5 to 7 year old children. The group was a witness. The statistical population included all the statistical population of this research, all children aged 5 to 7 years who referred to counseling and psychological clinics in Tehran in both boys and girls groups in the year 1400, with the available sampling method, 45 people were selected and They were randomly divided into two intervention groups and a control group using game therapy and problem solving training and a control group. The research tools included responsibility questionnaire (California, 1951), distress tolerance (Simmons and Gaher, 2005) and adaptability (Matson, 1983). Findings: Game therapy and problem solving training were significantly effective on responsibility, distress tolerance and adaptation (P<0.05) of the subject group. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance and analysis of variance with repeated measures to remove the pre-test effect using spss software. Conclusion: As a result, according to the results obtained from the present study, it is suggested that play therapy and problem solving training should be used to increase responsibility, adaptability and reduce distress tolerance in 5-7 year old children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Game therapy
 • problem solving training
 • responsibility
 • distress tolerance
 • adaptability

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402