اثربخشی روان‌ درمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی بر انعطاف ‌پذیری کنشی و سرسختی سلامت در مبتلایان به اضطراب کرونا در زمان اپیدمی بیماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیارگروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی امین فولادشهر، فولادشهر، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد نائین، دانشگاه آزاد اسلامی، نائین، ایران

10.22034/aftj.2023.360941.1767

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌ درمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی بر انعطاف ‌پذیری کنشی و سرسختی سلامت در مبتلایان به اضطراب کرونا در زمان اپیدمی بیماری صورت پذیرفت. روش پژوهش: این پژوهش با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا به اضطراب کرونا بودند که در فصل تابستان سال 1400 جهت دریافت مشاوره تلفنی با مراکز مشاوره شهر اصفهان تماس گرفته بودند. از بین جامعه آماری تعداد 33 نفر به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. افراد حاضر در گروه‌ آزمایش روان‌ درمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی (8 جلسه) براساس پروتکل کابات‌زین (2003) را طی دو ماه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه انعطاف ‌پذیری کنشی (دنیس و وندروال، 2010)، پرسشنامه سرسختی سلامت گیبهاردت، وندردف و پاول (2001) و پرسشنامه اضطراب کرونا علی‌پور و همکاران (1398) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که روان‌ درمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی بر انعطاف ‌پذیری کنشی (0001>P؛ 62/0=Eta؛ 32/52=F) و سرسختی سلامت (0001>P؛ 65/0=Eta؛ 09/55=F) در مبتلایان به اضطراب کرونا تاثیر داشته است. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، روان‌ درمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی با بهره‌گیری از تکنیک های نگرش ذهن‌آگاهانه، فعالیت‌های ذهنآگاهانه، پرداختن به احساسات و هیجانات مشکل‌ساز و تمرینات تنفس می تواند به عنوانی روشی موثر در جهت بهبود انعطاف ‌پذیری کنشی و سرسختی سلامت مبتلایان به اضطراب کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Mindfulness-Based Psychotherapy on the Psychological Flexibility and Health Hardiness in the Patients with Corona Anxiety in the Pandemic Period

نویسندگان [English]

 • Tahereh Bakhshandeh amneieh 1
 • rayisi Zohreh 2
 • Zohreh Ranjkohan 3
 • Hasan KhoshAkhlagh 4
1 PhD student in psychology, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Amin Foladshahr Institute of Higher Education, Foladshahr, Iran
4 Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of mindfulness-based psychotherapy on behavioral flexibility and health resilience in people with corona anxiety during the epidemic of the disease. Methods: This research was conducted with a semi-experimental method with a pre-test-post-test design with a control group and a three-month follow-up period. The statistical population of the research included people suffering from corona anxiety who had contacted counseling centers in Isfahan city in the summer season of 2021 to receive telephone counseling. Among the statistical population, 33 people were selected by purposeful sampling and were randomly replaced in two experimental and control groups. The people in the experimental group received mindfulness-based psychotherapy (8 sessions) based on the protocol of Kabat-Zinn (2003) within two months. Questionnaires used in this research included Action Flexibility Questionnaire (Dennis and Vanderwal, 2010), Gebhardt, Vanderdev and Powell (2001) health stubbornness questionnaire and Alipour et al. Corona Anxiety Questionnaire (2018). The data obtained from the research were analyzed by the method of mixed variance analysis by SPSS23 statistical software. Results: The results showed that psychotherapy based on mindfulness on action flexibility (P<0001; Eta=0.62; F=52.32) and health stubbornness (P<0001; Eta=0.65; F=55.09) has had an effect on people suffering from corona anxiety. Conclusion: Based on the findings of the present research, psychotherapy based on mindfulness using techniques of mindful attitude, mindful activities, dealing with problematic emotions and emotions, and breathing exercises can be an effective method to improve flexibility. The action and tenacity of the health of those suffering from corona anxiety should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corona anxiety
 • flexibility of action
 • mindfulness
 • tenacity of health

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1402