اثربخشی آموزش زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 3- دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

5 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.22034/aftj.2023.349037.1670

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی مبتنی بر ایماگوتراپی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان مسجدسلیمان در یک پژوهش نیمه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگری انجام گرفت. جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره مسجدسلیمان در سال 1398 بود که بیست زوج 20 زوج (40 نفر) از میان مراجعه کنندگان این مراکز به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (10زوج برای هر گروه). شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت دَهّ جلسه ی دو ساعته تحت آموزش قرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند. شرکت‌کنندگان در پرسش‌نامه‌های مهارت‌های ارتباطی کوئین‌دام‌‌، استاندارد حساسیت به طرد ثنایی ذاکر و همکاران و تعارض زناشویی داونی و فلدمن مورد سنجش قرار گرفتند. داده-های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و از طریق نرم افزار آماری 22-SPSS تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر ایماگوتراپی باعث تغییر گروه آموزش نسبت به گروه کنترل در مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین شده است. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که آموزش ایماگوتراپی یکی از روش‌های مؤثر در جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض و حساسیت به طرد زوجین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Imagotherapy in Improving Communication Skills, Conflict Resolution and Sensitivity to Couples Rejection in Masjed Soleiman

نویسندگان [English]

 • Massoumeh Jalili 1
 • Zahra Eftekhar Saadi 2
 • Reza Pasha 3
 • Parviz Asgari 4
 • fariba Hafezi 5
1 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
5 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effectiveness of imagotherapy couple therapy training on improving communication skills, conflict resolution and sensitivity to rejection of couples referred to counseling centers in Masjed Soleiman city. The method of this research was quasi-experimental with pre-test design, post-test with control and follow-up groups. The statistical population of this study included all couples who referred to Masjed Soleiman counseling centers in 1398. Among the counseling centers of Masjed Soleiman city, 20 couples (40 people) were randomly assigned to these centers in the form of two experimental and control groups (10 couples for each group). The experimental groups were trained for 10 sessions of 2 hours, but the control group did not receive training. In order to collect research data, Quindam (2004) Communication Skills Questionnaire, Zaker et al. (2007) Standard Rejection Sensitivity Questionnaire and Downey and Feldman (1996) Marital Conflict Questionnaire were used. Multivariate repeated measures analysis of variance was used to analyze the research data. The results of the analysis of research findings showed that image therapy is effective on the variables of communication skills, conflict resolution and susceptibility to couples (P <0.05). According to the findings of this study, it can be said that imagotherapy training is one of the effective methods to improve communication skills, conflict resolution and sensitivity to couple rejection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imago therapy
 • communication skills
 • conflict resolution
 • rejection sensitivity
 • couples

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 06 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1402